Kwa Maroma 10:1-21

  • Mwakufumanela kuluka kwa Mulimu (1-15)

    • Kubulela fapilaa nyangela (10)

    • Kubiza ku Jehova kutahisa kuli mutu apiliswe (13)

    • Ki amande mahutu a bakutazi (15)

  • Taba yende yahaniwa (16-21)

10  Mizwale, mane takazo ya pilu yaka ni seni bakupela ku Mulimu kikuli bapiliswe.+  Kakuli nibapaka kuli batukufalezwi za Mulimu,+ kono isiñi ka zibo yenepahezi.  Bakeñisa kuli nebasa zibi kuluka kwa Mulimu,+ kono nebaipatela kuluka kwabona bañi,+ nebasika ipeya kwatasaa kuluka kwa Mulimu.+  Kakuli Kreste ki yena mafelelezo a Mulao,+ kuli mutu kaufela yabonisa tumelo abe yalukile.+  Kakuli Mushe naañozi cwana ka za sesilukile ka kuya ka Mulao: “Mutu yaeza lika zeo ukapila ka zona.”+  Kono ka za kuluka kokutahiswa ki kuba ni tumelo, Liñolo libulela kuli: “Usike wali mwa pilu yahao+ ‘Ki mañi yakakambamela kwa lihalimu?’+ fo kikuli, kushetumuna Kreste,  kamba, ‘Ki mañi yakashetumukela mwa mukoti?’+ fo kikuli, kuzusa Kreste kwa bafu.”  Kono Liñolo libulela cwañi? Libulela kuli: “Linzwi li fakaufi ni wena, mwa mulomo wahao ni mwa pilu yahao”;+ fo kikuli, “linzwi” la tumelo, lelukutaza.  Kakuli haiba ushaela ka mulomo wahao fapilaa nyangela kuli Jesu ki Mulena,+ ni kubonisa tumelo mwa pilu yahao kuli Mulimu naamuzusize kwa bafu, ukapiliswa. 10  Kakuli ka pilu, mutu ubonisa tumelo yeisa kwa kuluka, kono ka mulomo, ubulela fapilaa nyangela+ kuli apiliswe. 11  Kakuli liñolo libulela kuli: “Hakuna yabonisa tumelo ku yena yakaswaba.”+ 12  Kakuli hakuna shutano mwahalaa Mujuda ni Mugerike.+ Mulena wa batu kaufela ki alimuñwi, yafa limbuyoti zeñata* kwa batu kaufela baba mubiza. 13  Kakuli “mutu kaufela yabiza fa libizo la Jehova* ukapiliswa.”+ 14  Kono baka mubiza cwañi haiba habana tumelo ku yena? Mi bakaba cwañi ni tumelo ku yena yebasika utwa zahae? Mi bakautwa cwañi kusina yakutaza? 15  Mi bakakutaza cwañi, konji haiba balumilwe?+ Sina hakuñozwi kuli: “Ki amande hahulu mahutu a batu babashaela taba yende ya lika zende!”+ 16  Niteñi, haki kaufelaa bona bane bautwile taba yende. Kakuli Isaya naaize: “Jehova,* ki mañi yabile ni tumelo ku zautwile ku luna?”*+ 17  Ka mukwa ocwalo, tumelo itaha hamulaho wa kuutwa.+ Mi litaba zeutwilwe litaha ka manzwi a za Kreste. 18  Kono nabuza, nili: Kana nebapalezwi kuutwa? Esi mane “manzwi abona naaile mwa lifasi kaufela, mi lushango lwabona neluizo fita ni kwa mafelelezo a lifasi.”+ 19  Kono nabuza, nili: Kana Isilaele naapalezwi kuziba?+ Mushe pili uli: “Nika mishemaeta kuli mube ni lifufa ka nto yesi sicaba; nika mihalifisa hahulu ka sicaba sesisina kutwisiso.”+ 20  Kono Isaya uba ni bundume bobutuna mi uli: “Nenifumanwi ki bane basa nibati;+ nenizibilwe ki bane basa nibuzi.”+ 21  Kono ubulela cwana ka za Isilaele, uli: “Lizazi kaufela niotololezi mazoho aka kwa sicaba sesisa utwi ni sesitatafalize lipilu.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yanani bufani.”
Kamba “yalumezi piho yaluna?”