Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Mareka 9:1-50

LITABA ZE MWAHALI

  • Kufetuha kwa Jesu (1-13)

  • Mushimani yakenwi ki mudimona wafoliswa (14-29)

    • Lika kaufela zakonahala ku mutu yanani tumelo (23)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (30-32)

  • Balutiwa bakananisana ka za kuli ki mañi yomutuna (33-37)

  • Mutu kaufela yasa lulwanisi u kwa lineku laluna (38-41)

  • Lisitataliso (42-48)

  • “Mube ni lizwai ku mina” (49, 50)

9  Hape ali ku bona: “Kaniti namibulelela nili, kunani babañwi ku babayemi fa babasike bashwa nikamuta kufitela pili babona Mubuso wa Mulimu hase utile mwa maata aona.”+  Hamulaho wa mazazi a 6, Jesu aanga Pitrosi ni Jakobo ni Joani mi abaisa fa lilundu lelilumbile bali banosi. Mi ponahalo yahae yafetuha fapilaa bona;+  liapalo zahae za fahalimu zakala kubenya, zaba zesweu hahulu kuli mane hakuna mutapisi wa liapalo mwa lifasi yanaakona kulibisa zesweu cwalo.  Hape Elia ni Mushe baiponahaza ku bona, mi nebaambola ni Jesu.  Pitrosi kihaa li ku Jesu: “Rabbi, neikaba hande hane lukaina hona fa. Cwale lulumeleze kutoma litende zetaalu, yeñwi ibe yahao, yeñwi ibe ya Mushe, mi yeñwi ibe ya Elia.”  Mane naasazibi sa kueza, kakuli nebasabile hahulu.  Mi kwataha lilu, labaapesa, mi kwautwahala linzwi+ lelizwa mwa lilu, lelili: “Yo ki Mwanaka, yalatwa.+ Mumuteeleze.”+  Honafo batalima kafa ni kafa mi babona kuli nekusina mutu yomuñwi yanaali ni bona hape kwandaa Jesu.  Hane banze bashetumuka kuzwa fa lilundu, Jesu abalaela ka taata kuli basike bakandekela mutu ufi kamba ufi zebaboni+ kufitela Mwanaa mutu hasaazuhile kwa bafu.+ 10  Bamamela manzwi ao,* kono baikambota mwahalaa bona zene italusa taba yeo ya kuzuha kwa bafu. 11  Mi bakala kumubuza, bali: “Ki kabakalañi bañoli habali Elia+ ulukela kutaha pili?”+ 12  Ali ku bona: “Elia ki yena yataha pili mi ulukisa sinca lika kaufela;+ kono kiñi hakuñozwi ka za Mwanaa mutu kuli ulukela kukopana ni manyando amañata+ ni kuezwa sina yasina tuso?+ 13  Kono nimibulelela kuli Elia+ mane utile, mi bamuezize ka mone balatela kaufela, sina feela mokuñolezwi ka za hae.”+ 14  Hase batile kwa balutiwa babañwi, babona buñata bobutuna bone bubabeile mwahali, mi nekunani bañoli bane bakanana ni bona.+ 15  Kono buñata kaufela busa mubona feela, bwakomoka hahulu, mi bwamatela ku yena kuyo mulumelisa. 16  Kihaa babuza, ali: “Mukananañi ni bona?” 17  Mi yomuñwi mwahalaa buñata amualaba, ali: “Muluti, nitisize mwanaka ku wena kakuli unani moya omupalelwisa kubulela.+ 18  Kai ni kai kou muswalela, umuwisezanga fafasi, mi uzwanga lufulo kwa mulomo ni kukweca meeno mi ufelelwanga ki maata. Nenikupile balutiwa bahao kuli bauleleke kono nebapalezwi kueza cwalo.” 19  Jesu abaalaba, ali: “Mina lusika lolusina tumelo,+ nikaina ni mina kuisa lili? Nikaitiisa ni mina kuisa lili? Hamu mutise ku na.”+ 20  Kiha bamutiseza mushimani yo, kono moya wo haubona Jesu, wanyakaulisa mwanana. Mwanana hasaawezi fafasi, aswalelela kualabana, anzaazwa lufulo kwa mulomo. 21  Jesu kihaa buza ndatahe mushimani, ali: “Ukalile lili kuezanga cwana?” Yena ali: “Kuzwa feela kwa bwanana bwahae, 22  mi hañata moya wo umunepelanga mwa mulilo ni mwa mezi kuli umubulaye. Kono haiba wena wakona kueza sesiñwi, haku luutwele makeke mi ulutuse.” 23  Jesu ali ku yena: “Uli, ‘Haiba wakona’! Hanili lika kaufela zakonahala ku mutu yanani tumelo.”+ 24  Honafo ndatahe mwana ahuwa, ali: “Ninani tumelo! Haku nituse moifokola tumelo yaka!”+ 25  Jesu cwale halemuhile kuli buñata nebuakufela ku bona, akalimela moya omasila, ali ku ona: “Wena moya otahiseza mutu kuba simumu ni susu, nakulaela, zwa ku mushimani yo mi usike wakena ku yena hape!”+ 26  Hamulaho wa kuhuwa ni kunyakaulisa mushimani, moya wo wazwa, mi mwanana abonahala inge yashwile, kuli mane buñata bwa batu nebabulela kuli: “Ushwile!” 27  Kono Jesu amuswala kwa lizoho ni kumuyemisa, mi mushimani ayema. 28  Cwale hasaakeni mwa ndu, balutiwa bahae bamubuza kwa mukunda, bali: “Ki kabakalañi luna hane lupalezwi kuuleleka?”+ 29  Ali ku bona: “Mufuta wo ukona feela kuzwa ka tapelo.” 30  Bazwa mwa sibaka seo mi bafita mwa Galilea, kono naasalati kuli mutu ufi kamba ufi azibe zateñi. 31  Kakuli naaluta balutiwa bahae ni kubabulelela kuli: “Mwanaa mutu ukabetekiwa ka kufiwa mwa mazoho a batu, mi baka mubulaya, kono nihaka bulaiwa cwalo,+ ukazuha hamulaho wa mazazi amalaalu.”+ 32  Kono nebasika utwisisa taba yanaabulezi, mi nebasaba kumubuza. 33  Mi bataha mwa Kapernauma. Cwale hanaali mwa ndu, ababuza, ali: “Nemukananañi mwa nzila?”+ 34  Bakuza feela, kakuli mwa nzila nebasweli kukananisana za kuli ki mañi yomutuna mwahalaa bona. 35  Jesu kihaa ina, abiza ba 12 mi ali ku bona: “Haiba mutu ubata kuba wapili, ulukela kuba yena wamafelelezo kwa batu kaufela mi ibe yena sikombwa kwa batu kaufela.”+ 36  Cwale aanga mwanana yomunyinyani mi amuyemisa mwahalaa bona; mi hasaa mukambekile mazoho fahalimu, ali ku bona: 37  “Mutu kaufela yaamuhela yomuñwi wa banana babanyinyani babacwana+ ka libizo laka uamuhela ni na; mi mutu kaufela yaniamuhela haamuheli na ninosi kono uamuhela ni yena yanilumile.”+ 38  Joani ali ku yena: “Muluti, luboni mutu yomuñwi yaleleka madimona ka kuitusisa libizo lahao, mi selulika kumuhanisa, kakuli naasa lulateleli.”+ 39  Kono Jesu ali: “Musike mwalika kumuhanisa, kakuli hakuna mutu yakaeza musebezi omaata ka libizo laka yakaakufela kubulela sesimaswe ka zaka. 40  Kakuli mutu kaufela yasa lulwanisi u kwa lineku laluna.+ 41  Mi mutu kaufela yamifa komoki ya mezi a kunwa kabakala kuli muba Kreste,+ kaniti namibulelela nili, haana kulatehelwa ki mupuzo wahae.+ 42  Kono mutu kaufela yasitatalisa alimuñwi ku babanyinyani babanani tumelo ba, nekukaba hande ku yena hanaaka tamelelwa mwa mulala licwe lelituna la kubelisa lelipikuluswa ki mbongolo, ni kunepelwa mwa liwate.+ 43  “Haiba lizoho lahao likusitatalisa, ulipume. Sesinde ku wena ki kufumana bupilo uli siyanga kufita kukena ni mazoho amabeli mwa Gehena,* mwa mulilo osakoni kutimiwa.+ 44  *—— 45  Mi haiba lihutu lahao likusitatalisa, ulipume. Sesinde ku wena ki kufumana bupilo uli sihole kufita kunepelwa ni mahutu amabeli mwa Gehena.*+ 46  *—— 47  Mi haiba liito lahao likusitatalisa, ulikule.+ Sesinde ku wena ki kukena mwa Mubuso wa Mulimu inze unani liito lililiñwi kufita kunepelwa inze una ni meeto amabeli mwa Gehena,*+ 48  mo mabuku asashwi, ni mo mulilo usatimi.+ 49  “Kakuli mutu kaufela ulukela kulungiwa lizwai la mulilo.+ 50  Lizwai ki lelinde, kono haiba lizwai lisampuka, mukakutisa ka ñi maata alona?+ Mube ni lizwai ku mina,+ mi mubukeleze kozo mwahalaa mina.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Baipulukela taba yeo.”