Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mareka 8:1-38

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu ufepa ba 4,000 (1-9)

  • Kukupa sisupo (10-13)

  • Mumela wa Bafalisi ni Heroda (14-21)

  • Muuna wa sibofu wafoliswa mwa Betsaida (22-26)

  • Pitrosi uziba Kreste (27-30)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa (31-33)

  • Balutiwa ba niti (34-38)

8  Mwa mazazi ao, nekunani buñata bobutuna hape, mi nebutokwile sakuca. Cwale Jesu kihaa biza balutiwa bahae mi ali ku bona:  “Nishwela buñata makeke,+ kakuli sebainzi ni na mazazi amalaalu, mi habana sakuca.+  Haiba nibalukulula kuya kwa mandu abona inze bashwile tala,* bakapalelelwa mwa nzila, mi babañwi ku bona bazwa kwahule.”  Kono balutiwa bahae bamualaba, bali: “Mutu ukona kufumana kai linkwa zelikani, kwahule ni batu kwanu, zekona kukulisa batu ba?”  Kihaa babuza, ali: “Munani linkwa zekai?” Bali: “Ze 7.”+  Mi alaela buñata kuli baine fafasi. Kihona aanga linkwa ze 7, afitisa buitumelo, alikomauna, ni kukala kulifa kwa balutiwa bahae kuli bafe batu, mi balifa kwa buñata.+  Hape nebanani tutapi tusikai, mi hasaalapezi, ababulelela kuli batufe batu ni tona.  Kiha baca, bakula, mi bataza lizuma zetuna* ze 7 ka buemba-emba bobusiyezi.+  Cwale nekunani baana bababato eza 4,000. Mi abalukulula. 10  Honafo akena mwa sisepe ni balutiwa bahae mi bataha mwa sibaka sa Dalmanuta.+ 11  Bafalisi bataha kwateñi mi bakala kumukananisa, ka kubata kuli abafe sisupo sesizwa kwa lihalimu, kuli bamulike.+ 12  Kihaa swaba hahulu mwa pilu mi ali: “Ki kabakalañi lusika lo halubata sisupo?+ Kaniti nili, hakuna sisupo seluka fiwa lusika lo.”+ 13  Hasaabulezi cwalo, abasiya, akena hape mwa sisepe, mi asilela mwabuse bobuñwi. 14  Kono nebalibezi kulwala linkwa, mi nebasina sico mwa sisepe kwandaa sinkwa silisiñwi feela.+ 15  Mi abalemusa ka kusakekuluha, ali: “Mutone; mutokomele mumela wa Bafalisi ni mumela wa Heroda.”+ 16  Kiha bakala kukananisana ka za kusa lwala linkwa kwabona. 17  Jesu halemuhile cwalo, ali ku bona: “Mukananelañi ka za kutokwa linkwa? Kana hamulemuhi ni kuutwisisa ni ka nako ye? Kana lipilu zamina lisapalelwa kuutwisisa? 18  ‘Kana hamuboni, niha munani meeto; mi hamuutwi, niha munani mazebe?’ Kana hamuhupuli 19  hane nikomaunezi baana ba 5,000 linkwa zeketalizoho,+ ki lizuma zekai zene mutalize ka buemba-emba bone busiyezi?” Bali ku yena: “Ze 12.”+ 20  “Hane nikomaunezi baana ba 4,000 linkwa ze 7, nemutalize lizuma zetuna* zekai ka buemba-emba bone busiyezi?” Mi bali ku yena: “Ze 7.”+ 21  Kihaa li ku bona: “Kana hamuutwisisi ni ka nako ye?” 22  Cwale bafueka mwa Betsaida. Mwateñi batu bamutiseza muuna wa sibofu, mi bamukupa ka taata kuli amuswale.+ 23  Mi Jesu aswala muuna yo wa sibofu kwa lizoho mi amuisa kwande a munzi. Hasaakwezi mati fa meeto ahae,+ amuswala ni kumubuza kuli: “Kana kunani seubona?” 24  Muuna yo atalima mwahalimu mi ali: “Nibona batu, kono babonahala inge likota zesweli kuzamaya.” 25  Hape abeya mazoho ahae fa meeto a mutu yo, mi mutu yo abona hande. Meeto ahae akala kubona, mi abona lika kaufela hande. 26  Cwale amubulelela kuli aye kwa ndu, mi ali: “Usike wakena mwa munzi.” 27  Cwale Jesu ni balutiwa bahae baya mwa minzi ya Sesarea wa mwa Filipi, mi hane bali mwa nzila akala kubuza balutiwa bahae, ali: “Batu bali ki na mañi?”+ 28  Bali ku yena: “Bali ki wena Joani Mukolobezi,+ kono babañwi bali ki wena Elia,+ mi babañwi bona bali u yomuñwi wa bapolofita.” 29  Mi ababuza, ali: “Kono mina bo, muli ki na mañi?” Pitrosi amualaba, ali: “Ki wena Kreste.”+ 30  Kihaa balaela ka taata kuli basike babulelela mutu ufi kamba ufi ka za hae.+ 31  Hape akala kubaluta kuli Mwanaa mutu uswanela kukopana ni manyando amañata ni kuhaniwa ki baana-bahulu ni baprisita babahulu ni bañoli ni kuli ukabulaiwa,+ ni kuzuha hamulaho wa mazazi amalaalu.+ 32  Kaniti naabulela manzwi ao patalaza. Kono Pitrosi amuisa kwatuko mi akala kumukalimela.+ 33  Kihaa fetuha, atalimela balutiwa bahae, mi akalimela Pitrosi, ali: “Zwa ku na, Satani! Kakuli mihupulo yeunahana haki mihupulo ya Mulimu, kono ki ya batu.”+ 34  Cwale abizeza buñata ni balutiwa bahae ku yena mi ali ku bona: “Haiba mutu ubata kunilatelela, aitobohe mi alwale kota yahae ya linyando* mi azwelepili kunilatelela.+ 35  Kakuli mutu kaufela yabata kupilisa bupilo* bwahae ukasinyehelwa ki bona, kono mutu kaufela yasinyehelwa ki bupilo* bwahae kabakala ka ni kabakala taba yende uka bupilisa.+ 36  Kutusañi luli ku mutu kuluwa lifasi kamukana kono ni kusinyehelwa ki bupilo* bwahae?+ 37  Ki sifi luli sakona kufa mutu kuli aliulule bupilo* bwahae?+ 38  Kakuli mutu kaufela yaniswabela ni kuswabela manzwi aka mwa lusika lo lwa bubuki* ni lwa sibi, Mwanaa mutu ni yena uka muswabela+ hakataha mwa kanya ya Ndatahe ni mangeloi akenile.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “basika ca.”
Kamba “lizuma za lico.”
Kamba “lizuma za lico.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “lolusa sepahali.”