Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Taba Yende Yeneñozwi ki Mark 8:1-38

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu ufepa ba 4,000 (1-9)

  • Kukupa sisupo (10-13)

  • Mumela wa Bafalisi ni Heroda (14-21)

  • Muuna wa sibofu wafoliswa mwa Betsaida (22-26)

  • Pitrosi uziba Kreste (27-30)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa (31-33)

  • Balutiwa ba niti (34-38)

8  Mwa mazazi ao, nekunani buñata bobutuna hape, mi nebutokwile sakuca. Cwale Jesu kihaa biza balutiwa bahae mi ali ku bona:  “Nishwela buñata makeke,+ kakuli sebainzi ni na mazazi amalaalu, mi habana sakuca.+  Haiba nibalukulula kuya kwa mandu abona inze bashwile tala,* bakapalelelwa mwa nzila, mi babañwi ku bona bazwa kwahule.”  Kono balutiwa bahae bamualaba, bali: “Mutu ukona kufumana kai linkwa zelikani, kwahule ni batu kwanu, zekona kukulisa batu ba?”  Kihaa babuza, ali: “Munani linkwa zekai?” Bali: “Ze 7.”+  Mi alaela buñata kuli baine fafasi. Kihona aanga linkwa ze 7, afitisa buitumelo, alikomauna, ni kukala kulifa kwa balutiwa bahae kuli bafe batu, mi balifa kwa buñata.+  Hape nebanani tutapi tusikai, mi hasaalapezi, ababulelela kuli batufe batu ni tona.  Kiha baca, bakula, mi bataza lizuma zetuna* ze 7 ka buemba-emba bobusiyezi.+  Cwale nekunani baana bababato eza 4,000. Mi abalukulula. 10  Honafo akena mwa sisepe ni balutiwa bahae mi bataha mwa sibaka sa Dalmanuta.+ 11  Bafalisi bataha kwateñi mi bakala kumukananisa, ka kubata kuli abafe sisupo sesizwa kwa lihalimu, kuli bamulike.+ 12  Kihaa swaba hahulu mwa pilu mi ali: “Ki kabakalañi lusika lo halubata sisupo?+ Kaniti nili, hakuna sisupo seluka fiwa lusika lo.”+ 13  Hasaabulezi cwalo, abasiya, akena hape mwa sisepe, mi asilela mwabuse bobuñwi. 14  Kono nebalibezi kulwala linkwa, mi nebasina sico mwa sisepe kwandaa sinkwa silisiñwi feela.+ 15  Mi abalemusa ka kusakekuluha, ali: “Mutone; mutokomele mumela wa Bafalisi ni mumela wa Heroda.”+ 16  Kiha bakala kukananisana ka za kusa lwala linkwa kwabona. 17  Jesu halemuhile cwalo, ali ku bona: “Mukananelañi ka za kutokwa linkwa? Kana hamulemuhi ni kuutwisisa ni ka nako ye? Kana lipilu zamina lisapalelwa kuutwisisa? 18  ‘Kana hamuboni, niha munani meeto; mi hamuutwi, niha munani mazebe?’ Kana hamuhupuli 19  hane nikomaunezi baana ba 5,000 linkwa zeketalizoho,+ ki lizuma zekai zene mutalize ka buemba-emba bone busiyezi?” Bali ku yena: “Ze 12.”+ 20  “Hane nikomaunezi baana ba 4,000 linkwa ze 7, nemutalize lizuma zetuna* zekai ka buemba-emba bone busiyezi?” Mi bali ku yena: “Ze 7.”+ 21  Kihaa li ku bona: “Kana hamuutwisisi ni ka nako ye?” 22  Cwale bafueka mwa Betsaida. Mwateñi batu bamutiseza muuna wa sibofu, mi bamukupa ka taata kuli amuswale.+ 23  Mi Jesu aswala muuna yo wa sibofu kwa lizoho mi amuisa kwande a munzi. Hasaakwezi mati fa meeto ahae,+ amuswala ni kumubuza kuli: “Kana kunani seubona?” 24  Muuna yo atalima mwahalimu mi ali: “Nibona batu, kono babonahala inge likota zesweli kuzamaya.” 25  Hape abeya mazoho ahae fa meeto a mutu yo, mi mutu yo abona hande. Meeto ahae akala kubona, mi abona lika kaufela hande. 26  Cwale amubulelela kuli aye kwa ndu, mi ali: “Usike wakena mwa munzi.” 27  Cwale Jesu ni balutiwa bahae baya mwa minzi ya Sesarea wa mwa Filipi, mi hane bali mwa nzila akala kubuza balutiwa bahae, ali: “Batu bali ki na mañi?”+ 28  Bali ku yena: “Bali ki wena Joani Mukolobezi,+ kono babañwi bali ki wena Elia,+ mi babañwi bona bali u yomuñwi wa bapolofita.” 29  Mi ababuza, ali: “Kono mina bo, muli ki na mañi?” Pitrosi amualaba, ali: “Ki wena Kreste.”+ 30  Kihaa balaela ka taata kuli basike babulelela mutu ufi kamba ufi ka za hae.+ 31  Hape akala kubaluta kuli Mwanaa mutu uswanela kukopana ni manyando amañata ni kuhaniwa ki baana-bahulu ni baprisita babahulu ni bañoli ni kuli ukabulaiwa,+ ni kuzuha hamulaho wa mazazi amalaalu.+ 32  Kaniti naabulela manzwi ao patalaza. Kono Pitrosi amuisa kwatuko mi akala kumukalimela.+ 33  Kihaa fetuha, atalimela balutiwa bahae, mi akalimela Pitrosi, ali: “Zwa ku na, Satani! Kakuli mihupulo yeunahana haki mihupulo ya Mulimu, kono ki ya batu.”+ 34  Cwale abizeza buñata ni balutiwa bahae ku yena mi ali ku bona: “Haiba mutu ubata kunilatelela, aitobohe mi alwale kota yahae ya linyando* mi azwelepili kunilatelela.+ 35  Kakuli mutu kaufela yabata kupilisa bupilo* bwahae ukasinyehelwa ki bona, kono mutu kaufela yasinyehelwa ki bupilo* bwahae kabakala ka ni kabakala taba yende uka bupilisa.+ 36  Kutusañi luli ku mutu kuluwa lifasi kamukana kono ni kusinyehelwa ki bupilo* bwahae?+ 37  Ki sifi luli sakona kufa mutu kuli aliulule bupilo* bwahae?+ 38  Kakuli mutu kaufela yaniswabela ni kuswabela manzwi aka mwa lusika lo lwa bubuki* ni lwa sibi, Mwanaa mutu ni yena uka muswabela+ hakataha mwa kanya ya Ndatahe ni mangeloi akenile.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “basika ca.”
Kamba “lizuma za lico.”
Kamba “lizuma za lico.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “lolusa sepahali.”