Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Taba Yende Yeneñozwi ki Mark 7:1-37

LITABA ZE MWAHALI

  • Lizo za batu libeiwa fa nalela (1-13)

  • Kusilafala kuzwelela mwa pilu (14-23)

  • Tumelo ya musali wa kwa Fenisia wa mwa Siria (24-30)

  • Muuna wa susu wafoliswa (31-37)

7  Cwale Bafalisi ni bañoli babañwi bane bazwile kwa Jerusalema bato kubukana kupotoloha Jesu.+  Mi babona babañwi ba balutiwa bahae inze baca lico ka mazoho asilafezi, fo kikuli, aasika tapa.*  (Kakuli Bafalisi ni Majuda kaufela habacangi lico konji pili batape kwa mazoho kuisa mwa liñokolwa, ka kukumalela sizo sa baikale,  mi habazwa kwa misika, habacangi lico konji baikenise. Kunani lizo zeñwi zeñata zebaamuhezi ni kukumalela, zecwale ka kucupweka likomoki, lindondo, ni lipiza za kopa mwa mezi.)+  Bafalisi bao ni bañoli kiha bamubuza, bali: “Ki kabakalañi balutiwa bahao habasa mameli sizo sa baikale, kono baca lico zabona ka mazoho asilafezi?”+  Ali ku bona: “Isaya naapolofitile hande zamina baipi, sina mokuñolezwi kuli: ‘Batu ba, banikuteka ka milomo yabona, kono lipilu zabona li kwahule ni na.+  Banilapela feela kusina tuso, kakuli lituto zebaluta ki milao ya batu.’+  Musiya mulao wa Mulimu mi mukumalela sizo sa batu.”+  Hape ali ku bona: “Mukeshebisa mulao wa Mulimu ka butali kuli mubuluke sizo samina.+ 10  Ka mutala, Mushe naaize: ‘Kuteka ndataho ni maho,’+ ni kuli: ‘Yena yanyefula* ndatahe kamba mahe ulukela kubulaiwa.’+ 11  Kono mina muli: ‘Mutu haiba abulelela ndatahe kamba mahe kuli: “Nto kaufela yeninani, yene nika mitusa ka yona, ki korbani (fo kikuli mpo yeneezwi ku Mulimu),”’ 12  kipeto mulumeleza mutu yo kusa ezeza ndatahe kamba mahe sesiñwi.+ 13  Ka mukwa wo, mufetula linzwi la Mulimu kuba lelisina tuso ka sizo samina semufile babañwi.+ Mi ki zeñata zemueza zecwalo.”+ 14  Cwale abizeza buñata ku yena hape, mi ali ku bona: “Hamu niteeleze kaufelaa mina, mi muutwisise zenitalusa.+ 15  Hakuna sesizwa kwande sesikena ku mutu sesikona kumusilafaza; kono lika zezwa ku mutu ki zona zeemusilafaza.”+ 16  *—— 17  Cwale hasaasiile buñata ni kukena mwa ndu, balutiwa bahae bakala kumubuza za swanisezo yeo.+ 18  Kihaa li ku bona: “Kana ni mina hamuutwisisi inge bona? Kana hamuzibi kuli hakuna sesizwa kwande kukena ku mutu sesikona kumusilafaza, 19  kakuli hasifiti mwa pilu yahae, kono sifita mwa mba yahae, ni kuyo zwela kwande?” Ka kubulela cwalo, Jesu naabonisa kuli lico kaufela likenile. 20  Hape ali: “Sesizwa ku mutu ki sona sesi musilafaza.+ 21  Kakuli mwahali, mwa lipilu za batu,+ ki mona mokuzwa mihupulo yemaswe: muzamao wa buhule,* busholi, bubulai, 22  likezo za bubuki, mukwañuli, likezo za bumaswe, bupumi, muzamao wa kusaswabela bufosi,* liito lelitalima ka muna, bunyefuli, buikankabeki, ni kutokwa kutwisiso. 23  Lika zemaswe ze kaufela lisimuluha mwahali mi ki zona zesilafaza mutu.” 24  Jesu azwa mo mi aya mwa sibaka sa Tire ni Sidoni.+ Mwateñi, akena mwa ndu yeñwi mi naasa lati kuli mutu ufi kamba ufi azibe kwanaainzi, kono batu bamulemuha. 25  Honafo musali yomuñwi yanaanani mwana wamusizana yanaakenwi ki moya omasila autwa za Jesu mi ataha kuto wela kwa mahutu ahae.+ 26  Musali yo neli Mugerike wa kwa Fenisia wa mwa Siria;* mi aswalelela kukupa Jesu kuli aleleke mudimona ku mwanaa hae. 27  Kono Jesu ali ku yena: “Utuhele banana bakule pili, kakuli hakusika luka kuunga sinkwa sa banana ni kusinepela tunjanana.”+ 28  Kono musali yo amualaba, ali: “Ki cwalo muñaaka, kono esi ni tona tunjanana totumwatasaa tafule tucanga kwa buungululwa bobuwa kwa banana.” 29  Jesu kihaa li ku yena: “Kabakala kuli ubulezi cwalo, hakuye; mudimona uzwile ku mwanaa hao.”+ 30  Musali yo kihaa ya kwa ndu yahae, mi ayo fumana mwanaa hae inze alobezi fa mumbeta, mi mudimona uzwile ku yena.+ 31  Jesu hakutile kuzwa kwa sibaka sa Tire, aya kwa Liwate la Galilea ka kufita mwa Sidoni ni kufita mwa sibaka sa Dekapolisi.*+ 32  Hona ko, bamutiseza muuna wa susu, yanaasa koni kubulela hande,+ mi bakupa Jesu ka taata kuli amubeye mazoho fahalimu. 33  Mi Jesu amuisa kwatuko, kumuzwisa mwa buñata. Kihona akenya minwana yahae mwa mazebe a muuna yo, mi hasaakwile mati, amuswala fa lulimi.+ 34  Mi atalima kwa lihalimu ni kulula moya, kihona ali ku mutu yo: “Effata,” fo kikuli, “Tibuluha.” 35  Cwale mazebe a mutu yo atibuluha,+ mi lulimi lwahae lwatamuluha, mi akalisa kubulela hande. 36  Jesu abalaela kuli basike babulelela mutu ufi kamba ufi taba yeo,+ kono ka mwanaatiiseza kubahanisa, ki mona mone bahasanyeza taba yeo ni kufita.+ 37  Batu nebakomokile hahulu luli,+ mi bali: “Mutu yo ukondisize lika kaufela. Mane utahisa kuli bo susu bautwe ni kuli limumu libulele.”+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, aasika keniswa ka sizo.
Kamba “yalwaha.”
Ki pulelo yeyemela linzwi la Sigerike la por·neiʹa mwa buñata. Mubone Litaluso za Manzwi.
Ka Sigerike ki a·selʹgei·a. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “ka sipepo.”
Kamba “Sibaka sa Mileneñi Yelishumi.”