Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mareka 6:1-56

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu uhaniwa mwa sibaka sahabo (1-6)

  • Ba 12 bafiwa litaelo ka za bukombwa (7-13)

  • Lifu la Joani Mukolobezi (14-29)

  • Jesu ufepa ba 5,000 (30-44)

  • Jesu uzamaya fa mezi (45-52)

  • Kufolisa mwa Genesareta (53-56)

6  Azwa mwa sibaka seo ni kutaha mwa sibaka sahabo,+ mi balutiwa bahae bamulatelela.  La Sabata halifitile, akala kuluta batu mwa sinagoge, mi buñata bwa bane bamuteeleza bakomoka hahulu, mi bali: “Mutu yo ufumani kai lika ze?+ Mi ki kabakalañi butali bo habufilwe ku yena, ni misebezi yemaata cwalo haiezwa ka yena?+  Kana yo haki yena mubeti,+ mwanaa Maria+ ni muhulwanaa bo Jakobo,+ Josefa, Judasi, ni Simoni?+ Mi likaizeli zahae, kana habapili ni luna mo?” Ka mukwa ocwalo, bakala kusitatala kabakala hae.  Kono Jesu ali ku bona: “Mupolofita wakutekiwa, haisi feela mwa sibaka sahabo ni mwahalaa banabahabo ni mwa ndu yahae.”+  Kabakaleo naasika eza misebezi ifi kamba ifi yemaata mwa sibaka seo kwandaa kubeya mazoho ahae fahalimwaa bakuli basikai ni kubafolisa.  Akomokiswa hahulu ki kutokwa tumelo kwabona. Mi apotoloha mwa minzi ya mwa sibaka seo, anze aluta batu.+  Cwale abiza ba 12 mi akalisa kubaluma bababeli ka bababeli,+ mi abafa maata fahalimwaa mioya yemasila.+  Hape abalaela kuli basike balwala sesiñwi mwa musipili kwandaa mulamu—basike balwala sinkwa, kamba mukotana wa mufaho, kamba masheleñi* mwa makanda abona+  kono kuli batine makatulo mi basike baapala liapalo zepeli.* 10  Hape ali ku bona: “Mwa ndu kaufela yemukena ku yona, muine mwateñi kufitela mufunduka mwa sibaka seo.+ 11  Mi mwa sibaka kaufela mobasike bamiamuhela kamba kumiutwa, hamuzwa mwateñi, mututule liluli leli kwa mahutu amina kuli ibe bupaki ku bona.”+ 12  Kiha bafunduka mi bayo kutaza kuli batu babake,+ 13  mi baleleka madimona amañata+ ni kutoza bakuli babañata oli ni kubafolisa. 14  Cwale Mulena Heroda autwa za taba yeo, kakuli libizo la Jesu neliile kabubo, mi batu nebali: “Joani Mukolobezi uzusizwe kwa bafu, mi ki lona libaka haeza misebezi yemaata.”+ 15  Kono babañwi nebali: “Ki Elia.” Babañwi bona hape nebali: “Ki mupolofita yaswana sina bapolofita baikale.”+ 16  Kono Heroda hautwa zateñi, ali: “Joani yene nipumile toho, ki yena yazuhile kwa bafu.” 17  Kakuli Heroda naalumile batu kuyo tama Joani mi naamutamile mwa tolongo bakeñisa Herodiasi musalaa Filipi muhulwanaa Heroda, kabakala kuli naamunyezi.+ 18  Kakuli Joani naabulelelanga Heroda kuli: “Hakusika luka kuli unyale musalaa muhulwanaa hao.”+ 19  Ka mukwa ocwalo, Herodiasi naabulukezi Joani sikoto kwa pilu mi naabata kumubulaya, kono naasa koni kueza cwalo. 20  Kakuli Heroda naasaba Joani, ka kuziba kuli ki muuna yalukile ni yakenile,+ mi Heroda naasilelezanga Joani. Hasaateelelize ku Joani, naasazibi sa kueza, niteñi azwelapili kumuteelezanga ka tabo. 21  Kono kwafumaneha kolo zazi leliñwi muta Heroda naalukisize mulalelo fa mukiti wa kuhupula lizazi lahae la kupepwa+ mi amema makwambuyu bahae ni bazamaisi ba limpi ni baana babakutekeha hahulu ba mwa Galilea.+ 22  Mi mwanaa Herodiasi wamusizana akena ni kuto bina mi atabisa Heroda ni bane baca* ni yena. Mulena kihaa li ku musizana: “Nikupe seubata kaufela, mi nika kufa sona.” 23  Mane akonka ku yena, ali: “Seuka nikupa kaufela, nika kufa sona, nihaiba kukupumela mubuso waka fahali.” 24  Musizana kihaa zwela fande ni kuyo buza mahe, ali: “Nikupe sika mañi?” Mahe ali: “Kupa toho ya Joani Mukolobezi.” 25  Honafo musizana aakufela ku mulena mi ayo mukupa, ali: “Nibata kuli honafa unife toho ya Joani Mukolobezi fa mukeke.”+ 26  Mulena niha naaswabisizwe hahulu ki taba yeo, apalelwa kumuhanela, kabakala buitamo bwanaaezize ni kabakala baenyi bahae.* 27  Ka mukwa ocwalo, mulena kapili-pili aluma yomuñwi wa balibeleli bahae mi amulaela kuyo tisa toho ya Joani. Kihaa ya ni kuyo mupuma toho mwa tolongo 28  mi ayo tisa toho yahae fa mukeke. Aifa musizana, mi musizana yena aifa mahe. 29  Balutiwa bahae habautwile cwalo, bataha ni kuto nga situpu sahae mi basibuluka mwa libita.* 30  Baapositola bakubukana kupotoloha Jesu mi bamubihela lika kaufela zene baezize ni zene balutile batu.+ 31  Mi ali ku bona: “Hamutahe, luye kwa mukunda kokusina batu, lupumule kwateñi hanyinyani.”+ Kakuli batu babañata nebanze bataha ni kuya, mi nebasina nako ya kuishumusa kuli bace sico. 32  Kiha bakena mwa sisepe kuya kwa sibaka kokusina batu kuli bayo ina kwateñi banosi.+ 33  Kono batu bababona habafunduka mi babañata baziba taba yeo, mi bazwa mwa mileneñi kaufela ni kumatela kwa sibaka seo ka mahutu mi mane babalaka. 34  Cwale halongoka, abona buñata bobutuna, mi abashwela makeke,+ kakuli nebaswana sina lingu zesina mulisana.+ Mi akala kubaluta lika zeñata.+ 35  Cwale nako nese ifelile, mi balutiwa bahae bataha ku yena mi babulela, bali: “Sibaka se, si kwahule ni batu, mi nako kikale ifela.+ 36  Haku balukulule, kuli baye mwa mahae ni mwa minzi yeli bukaufi kuli bayo itekela za kuca.”+ 37  Abaalaba, ali: “Mina mubafe za kuca.” Kiha bali ku yena: “Kana ubata kuli luye luyo leka linkwa ka lidinari* ze 200 ni kufa batu ba kuli bace?”+ 38  Ali ku bona: “Munani linkwa zekai? Hamuye muyo bona!” Hase babatisisize, bali: “Lunani linkwa zeketalizoho, ni litapi zepeli.”+ 39  Mi alaela batu kaufela kuli baine mwa likwata fa bucwañi bobutala.+ 40  Mi baina ka likwata za batu ba 100 ni za batu ba 50. 41  Cwale aanga linkwa zeketalizoho ni litapi zepeli, atalima kwa lihalimu mi afitisa tapelo ya buitumelo.+ Kihona akomauna linkwa ni kulifa kwa balutiwa bahae, kuli bona baabele batu, mi aabela batu kaufela litapi zepeli. 42  Kiha baca kaufelaa bona mi bakula, 43  mi bataza lizuma ze 12 ka buemba-emba, kusabalwi kwateñi litapi.+ 44  Bane bacile linkwa zeo neli baana ba 5,000. 45  Mi honafo, abulelela balutiwa bahae kuli bakene mwa sisepe ni kuitangeta kuya mwabuse kwa Betsaida, yena hanaalukulula buñata.+ 46  Kono hasaa balaezize, aya fa lilundu kuyo lapela.+ 47  Hane seli manzibwana, sisepe nese sili fahalaa liwate, kono yena naali anosi fa likamba.+ 48  Cwale habona kuli nebafumana taata kufuluha, kakuli moya neu balwanisa, ataha ku bona ibato ba fa mutonelo wabune wa busihu* anzaa zamaya fa liwate; kono nabata kubafitelela.* 49  Haba mubona azamaya fa liwate, bali: “Hamubone, kiñi sani?” Mi bahuwa. 50  Kakuli kaufelaa bona neba muboni mi baziyeleha. Kono honafo abulela ku bona, ali: “Mutiye lipilu! Ki na; musike mwasaba.”+ 51  Kihona akena mwa sisepe mone bainzi, mi moya wakuza. Mi bakomoka hahulu, 52  kakuli nebasika lemuha zene baswanela kuituta kwa makazo ya linkwa, kono lipilu zabona zazwelapili kusautwisisa. 53  Hase bafitile mwabuse, bakena mwa naha ya Genesareta mi bawisa liankora za sisepe bukaufi ni likamba.+ 54  Kono basalongoka feela mwa sisepe, batu bamuziba. 55  Bamatela mwa sibaka seo kaufela mi bakala kulwala bakuli fa bulobalo ni kubatisa kone bautwile kuli ki kona kwanaainzi. 56  Mi kai ni kai mwanaakena, mwa minzi kamba mwa mileneñi kamba mwa mahae, nebatisa bakuli fa misika, mi neba mukupa ka taata kuli baswale feela kwa mungundo wa siapalo sahae sa fahalimu.+ Mi kaufela bane baswala kwateñi nebafoliswa.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kopa.”
Kamba “siapalo sesiñwi.”
Kamba “bane bashendami kwa tafule.”
Kamba “bane bashendami kwa tafule ni yena.”
Kamba “libita la kupulo.”
Fo kikuli, ibato ba ka 3 ya busihu kuisa ibato ba ka 6 ya kakusasana, lizazi halipazula.
Kamba “naatuha abafitelela.”