Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Mareka 5:1-43

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu ulumela madimona kwa likulube (1-20)

  • Mwanaa Jairusi; musali uswala kwa liapalo za Jesu za fahalimu (21-43)

5  Kiha bafita mwabuse bwa liwate mwa sibaka sa Mageraseni.+  Mi Jesu asazwa feela mwa sisepe, akatanyezwa ki muuna yazwa kwa mabita* yanaazamaiswa ki moya omasila.  Naapila mwahalaa mabita, mi kufitela nako yeo nekusina mutu niyomukana yanaakona kumutama, nihaiba ka liwenge.  Hañata naatamiwanga mawenge a kwa mazoho ni a kwa mahutu, kono naapumakanga mawenge a kwa mazoho ni kulobaka a kwa mahutu; mi hakuna mutu yanaanani maata a kumubita.  Mi kamita, busihu ni musihali, naahuwakanga kwa mabita ni kwa malundu ni kuisehaka ka macwe.  Kono habona Jesu asali kwahule, amumatela ni kuyo mukubamela.+  Kihona ahuwa ka linzwi lelituna, ali: “Ninani taba mañi ni wena, wena Jesu, Mwanaa Mulimu Yapahami ka Kufitisisa? Nikukonkisa ka Mulimu kuli usike wanitukufaza.”+  Kakuli Jesu naasweli kuubulelela kuli: “Zwa ku mutu yo, wena moya omasila.”+  Kono Jesu amubuza, ali: “Ki wena mañi libizo?” Mi yena aalaba, ali: “Libizo laka ki na Mpi, kakuli lu babañata.” 10  Mi azwelapili kukupa Jesu ka taata kuli asike aleleka mioya yeo mwa naha.+ 11  Cwale nekunani mutapi omutuna wa likulube+ zenefula fa lilundu.+ 12  Mioya yeo kiha imukupa ka taata, yali: “Haku lulumele mwa likulube ze, kuli lukene ku zona.” 13  Mi ailumelela. Mioya yemasila kiha izwa ni kuyo itongeta mwa likulube, mi mutapi wa likulube zene bato eza 2,000, wamatela fa liñope* ni kuyo wela mwa liwate, mi zashwela mwa liwate. 14  Kono balisana bazona babaleha mi bayo biha taba yeo mwa muleneñi ni mwa mahae, mi batu bataha kuto bona zeneezahezi.+ 15  Kiha bataha ku Jesu, mi babona mutu yanaakenwi ki madimona, yena yanaabanga ni Mpi ya mioya yemasila, ainzi, aapezi liapalo, anzaa iketile mwa munahano, mi bakenelwa ki sabo. 16  Hape bane baiponezi hakuezahala zeo bakandekela batu bao sene siezahezi ku muuna yo yanaakenwi ki madimona ni sene siezahezi kwa likulube. 17  Kiha bakala kukupa Jesu ka taata kuli azwe mwa sibaka sabona.+ 18  Cwale hanaakena mwa sisepe, mutu yanaakenwi ki madimona amukupa ka taata kuli aye ni yena.+ 19  Niteñi, Jesu naasika mulumeleza, kono ali ku yena: “Uye kwa ndu ku bahabo wena, mi uyo babihela lika kaufela zakuezelize Jehova* ni mwakushemubezi.” 20  Muuna yo aya mi akala kushaela mwa Dekapolisi* lika kaufela zamuezelize Jesu, mi batu kaufela bamakala. 21  Jesu hasaakutezi hape mwabuse ka sisepe, buñata bobutuna bwato kubukana ku yena, mi naali kwatuko ni liwate.+ 22  Yomuñwi wa manduna ba sinagoge, yabizwa Jairusi, ataha, mi asino bona Jesu, awa ka mañwele kwa mahutu ahae.+ 23  Amukupa ka taata ka kukuta-kutela, ali: “Mwanaka wamusizana ukula hahulu.* Hakutahe shangwe, uto mubeya mazoho fahalimu+ kuli afole mi apile.” 24  Jesu hautwa cwalo aya ni yena, mi buñata bobutuna bwamulatelela bunze bumupitihanya. 25  Cwale nekunani musali yanaakulile mweya+ ka lilimo ze 12.+ 26  Naanyandile hahulu mwa mazoho a baalafi babañata, asinyeza maluwo ahae kaufela kwa likalafo, mi naasika tuseha, kono kihona atotobela. 27  Hanaautwile za Jesu, ataha kwamulaho wahae mwahalaa buñata mi aswala kwa siapalo sa Jesu sa fahalimu,+ 28  kakuli naasweli kuipulelela kuli: “Haiba niswala feela kwa liapalo zahae za fahalimu, nikafola.”+ 29  Mi honafo mweya wahae wayema, mi aikutwa mwa mubili wahae kuli ufolile kwa butuku bwahae bobutuna. 30  Honafo Jesu ni yena autwa kuli maata+ azwile ku yena, mi afetuha mwahalaa buñata, abuza ali: “Ki mañi yanisweli kwa liapalo za fahalimu?”+ 31  Kono balutiwa bahae bali ku yena: “Waiponela buñata mobu kupitihanyelize, mi ubuza kuli: ‘Ki mañi yanisweli?’” 32  Nihakulicwalo, atalimisisa bane bamupotolohile kuli abone yaezize cwalo. 33  Musali yo asaba ni kungangama, kakuli naaziba zeezahezi ku yena, mi ataha ni kuto wela fapilaa Jesu mi amubulelela niti kaufela. 34  Jesu ali ku yena: “Mwanaka, tumelo yahao ikufolisize. Uzamaye ka kozo,+ mi ufole kwa butuku bwahao bobutuna.”+ 35  Hanaasabulela cwalo, kwataha batu bane bazwa kwa ndu ya nduna wa sinagoge, mi bato li: “Mwanaa hao utokwahalile! Kiñi seuka kataleza Muluti hape?”+ 36  Kono Jesu autwa zene babulela mi ali ku nduna wa sinagoge: “Usike wasaba,* ube feela ni tumelo.”+ 37  Cwale Jesu naasika lumeleza mutu ufi kamba ufi kumulatelela kwandaa Pitrosi, Jakobo, ni Joani munyanaa Jakobo.+ 38  Kiha bataha kwa ndu ya nduna wa sinagoge, mi Jesu abona siyongili ni bane balila ni kubokolola.+ 39  Hasaakeni mwa ndu, ali ku bona: “Kiñi hamulila ni kutahisa siyongili cwana? Mwanana hasika shwa kono ulobezi.”+ 40  Batu habautwa cwalo bakala kumuseha ka kumusheununa. Kono hasaalaezi batu kaufela kuzwela kwande, aanga ndatahe mwana ni mahe mwana ni bane bali ni yena, mi akena mone kuinzi mwana. 41  Kiha swala mwanana kwa lizoho, ali ku yena: “Talitha kumi,” hakutolokiwa kikuli: “Musizana, nili ku wena: Zuha!”+ 42  Mi honafo musizana azuha mi akalisa kuzamaya. (Naanani lilimo ze 12.) Mi bataba hahulu luli. 43  Kono akuta-kutela kubalaela* kuli basike babulelela mutu ufi kamba ufi za taba ye,+ mi abulela kuli musizana afiwe lico.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mabita a kupulo.”
Kamba “munanga wa njetumuko.”
Kamba “Sibaka sa Mileneñi Yelishumi.”
Kamba “atuha ashwa.”
Kamba “Utuhele kusaba.”
Kamba “abalaela ka taata.”