Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mareka 4:1-41

LITABA ZE MWAHALI

 • LISWANISEZO ZA MUBUSO (1-34)

  • Mucali (1-9)

  • Libaka Jesu hanaaitusisize liswanisezo (10-12)

  • Swanisezo ya mucali yataluswa (13-20)

  • Lambi yesika kwahelwa mwa sizuma (21-23)

  • Tikanyo yeuitusisa (24, 25)

  • Mucali yalobala (26-29)

  • Peu ya masitete (30-32)

  • Kuitusisa liswanisezo (33, 34)

 • Jesu ukuzisa liñungwa (35-41)

4  Hape akala kuluta batu kwatuko ni liwate, mi buñata bobutuna hahulu bwato kubukana bukaufi ni yena. Kihaa yo kena mwa sisepe mi aina mwateñi kusiya hanyinyani likamba, kono buñata kaufela nebuli kwatuko ni liwate, kwa likamba.+  Mi akala kubaluta lika zeñata ka liswanisezo,+ mi hanaanze aluta, ali ku bona:+  “Hamuteeleze. Hamubone! Mucali naaile kwa kucala.+  Hanaasweli kucala, lipeu zeñwi zawela kwatuko ni nzila, mi linyunywani zataha ni kuto ca lipeu zeo.  Zeñwi zona zawela fa macwe fone kusina mubu omuñata, mi zamela kapili kakuli mubu neusika tunga.+  Kono lizazi hase lipazuzi, zaciswa ki lizazi, mi zaletuka kakuli nelisika toma mibisi.  Lipeu zeñwi zona, zawela mwahalaa miutwa, mi miutwa yahula ni kupalelwisa licalo kuhula hande, mi nelisika beya miselo.+  Kono zeñwi zona zawela fa mubu omunde, mi halimelile ni kuhula, zakala kubeya miselo, mi nelibeya miselo ye 30, ye 60, ni ye 100.”+  Kihaa ekeza kubulela kuli: “Yanani mazebe a kuteelezisa, ateeleze.”+ 10  Cwale hanaali anosi, bane bali ni yena hamoho ni ba 12, bakala kumubuza za liswanisezo.+ 11  Ali ku bona: “Mina mufilwe kuutwisisa kunutu yekenile+ ya Mubuso wa Mulimu, kono ku babañwi baba kwande lika kaufela ki liswanisezo,+ 12  ilikuli niha batalima, batalime basaboni mi niha bautwa, bautwe basautwisisi; mi habana kukutela ku na nikamuta kuli baswalelwe.”+ 13  Hape ali ku bona: “Hamuzibi swanisezo ye, cwale mukautwisisa cwañi liswanisezo zeñwi kaufela? 14  “Mucali ucala linzwi.+ 15  Cwale lipeu zewezi kwa nzila, ki batu bao linzwi licalwa ku bona; kono basa liutwa feela, Satani uto+ zwisa linzwi leo lelicezwi ku bona.+ 16  Ka nzila yeswana, lipeu zecezwi fa macwe zona, ki batu babaamuhela linzwi ka tabo basa liutwa feela.+ 17  Niteñi habasika toma mibisi, kono bazwelapili ka nakonyana; mi basakopana feela ni ñalelwa kamba nyandiso kabakala linzwi, basitatala. 18  Kusanani zeñwi zecezwi mwahalaa miutwa. Lipeu zeo ki batu babautwile linzwi,+ 19  kono lipilaelo+ za lifasi le* ni maata apuma a sifumu+ ni litakazo+ za lika zeñwi kaufela likena ku bona ni kupalelwisa linzwi, mi lipalelwa kubeya muselo. 20  Cwale lipeu zenecezwi fa mubu omunde ki batu babautwa linzwi ni kuliamuhela hande mi babeya miselo, ye 30, ye 60, ni ye 100.”+ 21  Hape ali ku bona: “Kana lambi itiswanga kuli ikwahelwe mwa sizuma* kamba kubeiwa mwatasaa mumbeta? Kana haitiswangi fa matomelo a lilambi?+ 22  Kakuli hakuna nto yepatilwe yesike yapatululwa; hakuna nto yeshwatekilwe yesike yataha fa nalela.+ 23  Mutu kaufela yanani mazebe a kuteelezisa, ateeleze.”+ 24  Hape ali ku bona: “Muise mamelelo kwa lika zemuutwa.+ Mukalikanyezwa ka tikanyo yemulikanyeza babañwi, ki cwalo, mukaekelezwa zeñata. 25  Kakuli mutu kaufela yanani ukaekelezwa,+ kono mutu kaufela yasina, ukaamuhiwa nihaiba sanani sona.”+ 26  Cwale azwelapili, ali: “Ka mukwa ocwalo, Mubuso wa Mulimu uswana feela sina mutu hahasa lipeu fafasi. 27  Walobala busihu ni kuzuha habusa, mi lipeu zamela ni kuhula kuba zetelele—asazibi mokutezi. 28  Mubu ka ili ona feela ubeya muselo hanyinyani-hanyinyani, pili ki lutaka, kihona kutaha sikunka, mafelelezo mwa sikunka kuzwa lubeke lolukwanile. 29  Kono sicalo sisabuzwa feela, mutu yo ukenya cekesi, kakuli seli nako ya kukutula.” 30  Mi azwelapili, ali: “Mubuso wa Mulimu lukona kuubapanya kwañi, kamba lukona kuutalusa ka swanisezo mañi? 31  Uswana sina peu ya masitete, ili yeo ka nako yene icalwa mwa mubu neli yona peu yenyinyani hahulu kwa lipeu kaufela mwa lifasi.+ 32  Kono hase icezwi, yahula ni kuba sicalo sesituna hahulu kufita licalo zeñwi kaufela mi iba ni mitai yemituna, kuli mane linyunywani za lihalimu lito kundama mwa muluti wayona.” 33  Naababulelela linzwi ka liswanisezo zeñata+ za mufuta wo, kulikana ni mone bakonela kuutwisiseza. 34  Kaniti, naasabuleli ni bona kusina liswanisezo, kono kwa mukunda naatalusa lika kaufela kwa balutiwa bahae.+ 35  Mi ka lona lizazi leo manzibwana, ababulelela, ali: “Halusileleñi mwabuse.”+ 36  Hakulicwalo, hase balukuluzi buñata, baya ni yena mwa sisepe asika itukiseza, mi nekunani lisepe zeñwi.+ 37  Cwale kwazuha liñungwa lelituna, mi mandinda naasweli kunataka kwa sisepe, kuli mane sisepe nesituha sitiba.+ 38  Kono yena naali kwa litusi la kwamulaho, inze alobezi fa musamo. Kiha bamuzusa mi bali ku yena: “Muluti, kana hauna taba ni kuli lutuha lushwa?” 39  Kihaa zuha mi akalimela moya mi ali kwa liwate: “Kuza! Uli tuu!” Mi moya wakuza,+ mi kwaombala luli. 40  Cwale ali ku bona: “Kiñi hamusabile hahulu cwana?* Kana hamuna tumelo niyekana ni ka nako ye?” 41  Kono basaba hahulu, mi babulelelana, bali: “Ki mañi luli yo? Nihaiba moya ni liwate zamuutwa.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “sizuma sa kupimela.”
Kamba “hamukenezwi ki boi?”