Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Taba Yende Yeneñozwi ki Mark 15:1-47

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu fapilaa Pilato (1-15)

  • Kusheununwa fa nyangela (16-20)

  • Ukokotelwa fa kota kwa Gologota (21-32)

  • Lifu la Jesu (33-41)

  • Kubulukiwa kwa Jesu (42-47)

15  Honafo masa hapatalala, baprisita babahulu ni baana-bahulu ni bañoli, yona kuta ya Sanhedrini kaufela, balelisana hamoho, mi batama Jesu, bamuisa ku Pilato ni kumusiya mwa mazoho ahae.+  Cwale Pilato amubuza, ali: “Kana ki wena Mulena wa Majuda?”+ Jesu aalaba, ali: “Wena muñi ubulezi cwalo.”+  Kono baprisita babahulu neba mutameleza litaba zeñata.  Cwale Pilato akala kumubuza hape, ali: “Kikuli hauna sa kualaba?+ Hakubone milatu buñata yebasweli kukutameleza.”+  Kono Jesu naasika mualaba hape, kuli mane Pilato akomoka hahulu.+  Cwale fa mukiti ni mukiti, Pilato naalukululelanga sicaba lipantiti lililiñwi lene bakupa.+  Ka nako yeo, muuna yabizwa Barabasi naali mwa tolongo hamoho ni bakwenuheli ba mubuso, bane babulaile batu ka bukwenuheli bwabona.  Batu babañata kiha bataha ku Pilato mi bakala kumukupa kuli abaezeze sanaa baezezanga.  Pilato abaalaba, ali: “Kana mubata kuli nimilukululele Mulena wa Majuda?”+ 10  Kakuli Pilato naaziba kuli baprisita babahulu nebatisize Jesu kabakala muna.+ 11  Kono baprisita babahulu bashonga sicaba kumukupa kulukulula Barabasi.+ 12  Pilato abaalaba hape, ali: “Cwale mutu yo yemuli ki Mulena wa Majuda, nimueze cwañi yena?”+ 13  Bahuweleza hape, bali: “Apahekiwe fa kota!”*+ 14  Kono Pilato kihaa li ku bona: “Libaka ki lifi? Ki bumaswe mañi bwaezize?” Kono kihona bahuwa ka taata, bali: “Apahekiwe fa kota!”*+ 15  Cwale Pilato, ka kubata kutabisa sicaba, abalukululela Barabasi; mi hasaalaezi kuli Jesu ashapakiwe,+ abafa yena kuli abulaelwe fa kota.+ 16  Cwale masole bamuisa fa patelo, ili kwa ndu ya mubusisi, mi bakopanya sitopa kaufela sa masole.+ 17  Mi bamuapesa siapalo sa pulipela* mi batata kuwani ya bulena ya miutwa ni kumubeya yona kwa toho; 18  Mi bakala kumuhuweleza, bali: “Lumela,* wena Mulena wa Majuda!”+ 19  Hape neba munataka mwa toho ka lutaka ni kumukwelaka mati, mi bawa ka mañwele ni kumukubamela.* 20  Hase bamusheunuzi, bamutubula siapalo sa pulipela ni kumuapesa liapalo zahae za fahalimu. Mi bamuisa kwa kuyo mukokotela fa kota.+ 21  Hape bahapeleza muuna yomuñwi yanaafita mwa nzila, yanaazwa mwa mahae, yena Simoni wa kwa Sirene, ndatahe Alexandere ni Rufusi, kuli alwale kota ya linyando* ya Jesu.+ 22  Kiha bamutisa kwa sibaka sesibizwa Gologota, ili libizo lelitalusa kuli “Sibaka sa Katendele,” halitolokiwa.+ 23  Kwateñi, balika kumufa waine mokubeilwe mulyani okola obizwa mira,+ kono ahana kuinwa. 24  Mi bamukokotela fa kota ni kuaba ka loto liapalo zahae za fahalimu kuli bazibe siapalo sakaanga mutu ni mutu.+ 25  Cwale neseli hora yabulaalu,* mi bamukokotela fa kota. 26  Mi nekuñozwi manzwi a mulatu wahae, anaabala kuli: “Mulena wa Majuda.”+ 27  Hape bapaheka masholi bababeli kwatuko ni yena, yomuñwi ku la bulyo ni yomuñwi ku la nzohoto.+ 28  *—— 29  Mi bane bafita mwa nzila bamunyefula, banze banyunga litoho zabona,+ bali: “Ehee! Wena yanaali wakona kuwisa tempele ni kuiyaha mwa mazazi amalaalu,+ 30  hakuipilise ka kutuluka fa kota ya linyando.”* 31  Ka mukwa oswana hape, baprisita babahulu hamoho ni bañoli, neba musheununa mwahalaa bona, bali: “Upilisize babañwi; kono yena hakoni kuipilisa!+ 32  Kreste, Mulena wa Isilaele, hatuluke fa kota ya linyando* he, kuli lubone ni kulumela.”+ Mane nihaiba bona bane bapahekilwe kwatuko ni yena neba mushubula.+ 33  Hora yabu 6* haifitile, naha kaufela yaapeswa ki lififi, kuisa ka hora yabu 9.*+ 34  Mi ka hora yabu 9, Jesu ahuwa ka linzwi lelituna, ali: “Eli, Eli, lama sabaktani?” ili kutalusa kuli “Mulimu waka, Mulimu waka, unituheleziñi?”+ 35  Mi babañwi ku bane bayemi fakaufi, habautwa cwalo, bakala kubulela, bali: “Hamuutwe! Ubiza Elia.” 36  Cwale yomuñwi amata ni kuyo cupweka siponji mwa waine yewawata, asibeya kwa lutaka, mi amufa kuli anwe,+ ali: “Hamu mutuhele honacwalo! Lubone haiba nji Elia ukataha kuto mupahulula.” 37  Kono Jesu ahuwa ka linzwi lelituna mi ashwa.*+ 38  Mi lisila la mwa sibaka sesikenile+ lapazuha fahali kuzwa kwahalimu kutisa kwatasi.+ 39  Cwale muzamaisi wa masole yanaayemi bukaufi, kutalimana ni Jesu, haboni zeneezahezi kuisa Jesu hashwa, ali: “Kaniti luli mutu yo neli Mwanaa Mulimu.”+ 40  Hape nekunani basali bane babuhela inze bali kwahule, mi mwahalaa bona nekunani Maria Magdalena ni Maria mahe Jakobo Yomunyinyani ni Jose, ni Salome,+ 41  bane bamulatelelanga ni kumusebeleza+ hanaali mwa Galilea, ni basali babañwi babañata bane batile hamoho ni yena kwa Jerusalema. 42  Cwale kakuli neseli manzibwana mi leo neli Lizazi la Buitukiso, fo kikuli, lizazi lene litatamwa ki la Sabata, 43  kwataha Josefa wa kwa Arimatea, muuna yanaakutekeha mwa Kuta,* mi ni yena naalibelela Mubuso wa Mulimu. Aba ni bundume bwa kuya ku Pilato mi ayo kupa situpu sa Jesu.+ 44  Kono Pilato naabata kuziba haiba Jesu nasaashwile, mi abiza muzamaisi wa masole, amubuza haiba Jesu naasashwile. 45  Cwale hasaaikolwisize ku muzamaisi wa masole, afa Josefa situpu. 46  Hasaalekile lisila la line yende ni kumupahulula, Josefa amuputela mwa lisila leo la line yende ni kumubuluka mwa libita*+ lene licakuzwi mwa licwe; mi apikuluseza licwe kwa munyako wa libita.+ 47  Kono Maria Magdalena ni Maria mahe Jose bazwelapili kutalimela mwanaabulukilwe.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Umubulaele fa kota!”
Kamba “Umubulaele fa kota!”
Siapalo sesitula sa bufubelu bobukopani ni mubala wa ndilu.
Kamba “Ulumbekwe.”
Kamba “kumukuteka.”
Fo kikuli, ibato ba ka 9 ya kakusasana.
Fo kikuli, ibato ba ka 12 ya musihali.
Fo kikuli, ibato ba ka 3 ya musihali.
Kamba “afelelwa ki moya.”
Kamba “Sanhedrini.”
Kamba “libita la kupulo.”