Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mareka 13:1-37

LITABA ZE MWAHALI

 • NAKO YA KUFELA KWA LIFASI (1-37)

  • Lindwa, lizikinyeho, kutaela kwa lico (8)

  • Taba yende ikakutazwa (10)

  • Ñalelwa yetuna (19)

  • Kutaha kwa Mwanaa mutu (26)

  • Swanisezo ya kota ya feiga (28-31)

  • Muzwelepili kutona (32-37)

13  Jesu hanaazwa mwa tempele, yomuñwi wa balutiwa bahae ali ku yena: “Muluti, hakubone! Macwe a ni miyaho ye ki zende hahulu!”+  Kono Jesu ali ku yena: “Waibona miyaho yemituna ye? Hakuna licwe lelika siyala fahalimwaa leliñwi fa sibaka se, lisika wisezwa fafasi.”+  Hanaainzi fa Lilundu la Likota za Olive, kutalimana ni tempele, Pitrosi, Jakobo, Joani, ni Andreasi bamubuza kwatuko, bali:  “Haku lutaluseze, lika zeo likaezahala lili, mi ki sifi sisupo sesika bonisa fo likafitela kwa mafelelezo lika zeo kaufela?”+  Jesu kihaa kala kubabulelela, ali: “Mutokomele kuli musike mwakeluswa ki mutu.+  Babañata bakataha ka libizo laka, bali: ‘Ki na Kreste,’ mi bakakelusa babañata.  Hape hamuka utwa lindwa ni lipiho za lindwa, musike mwasaba; lika zeo linani kuezahala, kono mafelelezo hasika fita kale.+  “Kakuli sicaba sikalwanisa sicaba sesiñwi, ni mubuso ulwanise mubuso omuñwi;+ kukaba ni lizikinyeho mwa sibaka sesiñwi kuya ku sesiñwi; hape lico likataela.+ Lika zeo ki makalelo a linako za ziyezi.+  “Haili mina, mutokomele. Batu baka miisa kwa likuta zenyinyani,+ mi mukanatakiwa mwa masinagoge+ ni kuyemiswa fapilaa babusisi ni malena kabakala ka, kuli ibe bupaki ku bona.+ 10  Hape taba yende inani kukutazwa pili kwa macaba kaufela.+ 11  Mi haba miisa kwa kuta, musike mwaikalelwa semuka bulela; kono mubulele semuka fiwa kubulela kaufela ka nako yeo, kakuli haki mina mubulela, kono ki moya okenile.+ 12  Hape mutu ukabulaisisa munyani kamba muhulwanaa hae, mi ndate ukabulaisisa mwanaa hae, mi bana bakafetuhela bashemi babona ni kubabulaisisa.+ 13  Mi mukatoiwa ki batu kaufela kabakala libizo laka.+ Kono yaitiisize* kuisa kwa mafelelezo+ ukapiliswa.+ 14  “Kono hamuka bona nto yenyenyisa yetahisa sinyeho+ iyemi mwa sibaka moisa swaneli kuyema, (mubali alemuhe), fohe baba mwa Judea bakale kusabela kwa malundu.+ 15  Mutu yali fa situwa sa ndu asike atuluka kamba kukena mwa ndu yahae kuyo nga sika; 16  mi yali mwa simu asike akutela lika zekwamulaho kuyo nga siapalo sahae sa fahalimu. 17  Bumai bukaba kwa basali babaitwezi ni babaanyisa limbututu mwa mazazi ao!+ 18  Muzwelepili kulapela kuli lika zeo lisike zaezahala mwa nako ya maliha; 19  kakuli mazazi ao akaba mazazi a ñalelwa+ yesika bonwa kale kuzwa kwa simuluho ya pupo yanaabupile Mulimu kuisa nako yeo, mi haina kubonwa hape.+ 20  Mane kambesi Jehova* kufukuza kwa mazazi ao, hakuna yanaaka piliswa. Kono kabakala baketiwa baaketile, ufukulize kwa mazazi ao.+ 21  “Mi hape, haiba mutu amibulelela kuli: ‘Hamubone! Kreste ki yo kwanu,’ kamba ‘Hamubone! Ki yale kwale,’ musike mwalumela.+ 22  Kakuli bo Kreste ba buhata ni bapolofita ba buhata bakataha+ mi bakafa lisupo ni kueza misebezi yekomokisa, kuli haiba kukonahala, bakeluse baketiwa. 23  Cwale mina mutokomele.+ Nimibulelezi cimo lika kaufela. 24  “Kono mwa mazazi ao, hamulaho wa ñalelwa yeo, lizazi likaunsufala, mi kweli haina kubenyisa liseli layona,+ 25  mi linaleli likawa kwa lihalimu, mi maata a mwa mahalimu akazikinyeha. 26  Mi cwale bakabona Mwanaa mutu+ hataha mwa malu ka maata amatuna ni kanya.+ 27  Mi cwale ukaluma mangeloi ni kukubukanya baketiwa bahae hamoho kuzwa mwa maneku amane,* kukala kwa mafelelezo a lifasi kuisa kwa mafelelezo a lihalimu.+ 28  “Cwale muitute sesiñwi kwa swanisezo ye ya kota ya feiga: Mutai wayona omunca usamela feela ni kushoshela matali, mwaziba kuli mbumbi i fakaufi.+ 29  Ka mukwa oswana, ni mina hamubona lika zeo liezahala, muzibe kuli Mwanaa mutu u fakaufi, u fa munyako.+ 30  Kaniti namibulelela nili, lusika lo haluna kufela, kufitela lika zeo kaufela liezahala.+ 31  Lihalimu ni lifasi likafela,+ kono manzwi aka ona haana kufela.+ 32  “Haili ka za lizazi kamba nako yeo, hakuna yaliziba, ibe mangeloi a kwa lihalimu kamba Mwana, konji Ndate.+ 33  Muzwelepili kulibelela, muzwelepili kutona,+ kakuli hamuzibi kuli nako yetomilwe ifita lili.+ 34  Kuswana sina mutu yanaatamile musipili wa kuya kwa naha ya kwahule, yanaasiile ndu yahae ni kufa batanga bahae maata,+ afa yomuñwi ni yomuñwi musebezi, mi alaela mulibeleli wa munyako kuli azwelepili kutona.+ 35  Ka mukwa ocwalo, muzwelepili kutona, kakuli hamuzibi nako yataha muñaa ndu,+ nji ki manzibwana kamba ki fahalaa busihu kamba ki masa hapatalala* kamba ki kakusasana-sasana,+ 36  kuli hataha ka sipundumukela, asike amifumana inze mulobezi.+ 37  Kono seni mibulelela, nisibulelela batu kaufela, nili: Muzwelepili kutona.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yaitiisa.”
Linzwi ka linzwi, “mioya yemine.”
Linzwi ka linzwi, “ka nako yeulila mukombwe.”