Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mareka 12:1-44

LITABA ZE MWAHALI

  • Swanisezo ya bakutuli babali libulai (1-12)

  • Mulimu ni Sesare (13-17)

  • Puzo ka za zuho (18-27)

  • Milao yemibeli yemituna hahulu (28-34)

  • Kana Kreste ki mwanaa Davida? (35-37a)

  • Temuso ka za kuambuka bañoli (37b-40)

  • Masheleñi a muwayawaya amabeli a mbelwa wa mubotana (41-44)

12  Kihaa kala kubulela ni bona ka liswanisezo, ali: “Mutu yomuñwi naacezi simu ya veine+ mi aibeya mwa lukwakwa, ayepa silubelo ni kutoma tawala;+ kihona asiyela balimi simu yeo mi aya kwa naha ya kwahule.+  Nako ya kukutula haifitile, aluma mutanga kuyo nga kwa litolwana za mwa simu ya veine kwa balimi.  Kono bona bamuswala, bamunata ni kumukutisa mazoho-zoho.  Hape aluma mutanga yomuñwi ku bona, yo yena bayo munata kwa toho ni kumushubula.+  Mi aluma mutanga yomuñwi, mi yo bayo mubulaya, aluma babañwi babañata, babañwi ku bona bayo natiwa, mi babañwi bona bayo bulaiwa.  Nekusiyezi alimuñwi, ili mwanaa hae yalatwa.+ Kwa mafelelezo, amuluma ku bona, ali: ‘Bakakuteka mwanaka.’  Kono balimi bao babulelisana, bali: ‘Ki yena shwana yo.+ Hamutahe, lumubulaye, mi saanda ikaba saluna.’  Kiha bamuswala ni kumubulaya mi bamunepela kwande a simu ya veine.+  Muñaa simu ya veine ukaezañi? Ukataha kuto bulaya balimi bao ni kufa simu ya veine ku babañwi.+ 10  Hamusika bala liñolo le, lelili: ‘Licwe lebahanile bayahi ki lona lelifetuhile licwe la butokwa la mwa kona.*+ 11  Taba ye izwa ku Jehova,* mi ki nto yemakaza mwa meeto aluna’?”+ 12  Habautwa cwalo babata kumuswala,* kakuli nebaziba kuli naatalusa bona mwa swanisezo yeo, kono nebasaba buñata. Kiha bamusiya ni kuikela.+ 13  Kuzwa fo, baluma babañwi ba Bafalisi ni ba kopano ya Heroda ku yena ilikuli baswase Jesu mwa lipulelo zahae.+ 14  Bao habafitile, bamubuza, bali: “Muluti, lwaziba kuli u mutu yanani niti mi hautokwi kutabisa batu, kakuli hautalimi ponahalo ya batu, kono uluta nzila ya Mulimu ka kuya ka niti. Kana kwalumelezwa* kulifa mutelo ku Sesare kamba kutokwa? 15  Lulife kamba lusike lwalifa?” Kono Jesu alemuha buipi bwabona, mi ali ku bona: “Kiñi hamu nilika? Hamu nitiseze dinari,* niibone.” 16  Bamutiseza dinari iliñwi, mi ali ku bona: “Siswaniso se, ni libizo le, ki za mañi?” Bali ku yena: “Ki za Sesare.” 17  Jesu kihaa li: “Mukutiseze Sesare zeli za Sesare,+ kono mukutiseze Mulimu zeli za Mulimu.”+ Mi bamukomoka hahulu. 18  Cwale Basaduki, bona babali hakuna zuho ya bafu,+ bataha ku yena mi bamubuza, bali:+ 19  “Muluti, Mushe naaluñolezi kuli haiba muhulwanaa mutu ashwa mi asiya musali asika pepa ni yena mwana, munyanaa hae ulukela kunyala musali yo ni kutahiseza muhulwanaa hae lusika.+ 20  Nekunani bana bamba ba 7. Wapili anyala musali, kono ka nako yatimela naasika siya mwana. 21  Mi wabubeli amunyala kono atimela asika pepa mwana, mi kwaba cwalo ni ku wabulaalu. 22  Mi ba 7 kaufelaa bona nebasika siya mwana. Kwa mafelelezo, musali ni yena atimela. 23  Ka nako ya zuho, musali yo ukaba wa mañi? Kakuli kaufelaa bona ba 7 bakile bamunyala.” 24  Jesu ali ku bona: “Mubushize, kakuli hamuzibi Mañolo kamba maata a Mulimu.+ 25  Kakuli habakazuha kwa bafu, baana habana kunyala mi basali habana kunyalwa, kono bakaba sina mangeloi aa kwa lihalimu.+ 26  Kono haili ka za kuzuha kwa babashwile, kana hamusika bala mwa buka ya Mushe, mwa taba ya sicacani sa miutwa, kuli Mulimu naaize ku yena: ‘Ki na Mulimu wa Abrahama ni Mulimu wa Isaka ni Mulimu wa Jakobo’?+ 27  Haki Mulimu wa babashwile, kono ki wa babapila. Mubushize hahulu.”+ 28  Yomuñwi wa bañoli yanaatile ni kubautwa inze bakanana, ka kuziba kuli Jesu naabaalabile hande, amubuza, ali: “Ki ufi mulao wapili* kwa milao kaufela?”+ 29  Jesu aalaba, ali: “Wapili ki wo: ‘Teeleza, wena Isilaele, Jehova* Mulimu waluna ki Jehova* alimuñwi, 30  mi ulukela kulata Jehova* Mulimu wahao ka pilu yahao kaufela ni ka moyo* wahao kaufela ni ka munahano wahao kaufela ni ka maata ahao kaufela.’+ 31  Wabubeli ki wo: ‘Ulukela kulata wahenu mouitatela.’+ Hakuna mulao omuñwi omutuna kufita yeo.” 32  Muñoli yo kihaa li ku yena: “Muluti, ubulezi hande, ka kuya ka niti, ‘Yena ki Alimuñwi, mi hakuna usili kwandaa hae’;+ 33  mi kumulata ka pilu kaufela, ka kutwisiso kaufela, ni ka maata kaufela ni kulata wahabo sina mutu mwaitatela ki kwa butokwa hahulu kufita linubu kaufela za kucisa zefiwa mutumbi ni matabelo kamukana.”+ 34  Jesu halemuhile kuli muñoli yo ualabile ka kutwisiso, ali ku yena: “Hauyo kwahule ni Mubuso wa Mulimu.” Kono nekusina mutu yanaanani bundume bwa kumubuza sesiñwi hape.+ 35  Kono Jesu hanaazwelapili kuluta batu mwa tempele, ali: “Cwale kutaha cwañi kuli bañoli babulele kuli Kreste ki mwanaa Davida?+ 36  Davida yena kasibili, ka kususumezwa ki moya okenile,+ naaize: ‘Jehova* naaize ku Mulenaaka: “Ina kwa lizoho laka la bulyo kufitela nibeya lila zahao kwatasaa mahutu ahao.”’+ 37  Davida yena kasibili umubiza kuli Mulena, cwale kutaha cwañi kuli abe mwanaa hae hape?”+ Mi buñata bobutuna nebuikola kuteeleza ku yena. 38  Mi mwa tuto yahae azwelapili kubabulelela, ali: “Mutokomele bañoli babalata kuzamaya-zamaya mwa mikanjo mi babata kulumeliswa ka likute mwa misika+ 39  ni kuina mwa lipula za kwapili* mwa masinagoge ni mwa libaka zekutekeha hahulu kwa milalelo.+ 40  Bamiza mandu* a limbelwa, mi balapela litapelo zetelele kuli babonwe ki batu.* Bao bakafiwa katulo yetuna hahulu.”* 41  Mi aina kutalimana ni libulukelo* za masheleñi+ mi akala kubuha buñata mone bubeela masheleñi mwateñi, mi bafumi babañata nebabeya mwateñi masheleñi amañata a muwayawaya.+ 42  Cwale kwataha mbelwa wa mubotana mi abeya mwateñi tusheleñi totubeli twa muwayawaya, twa teko yenyinyani hahulu.*+ 43  Kihaa biza balutiwa bahae mi ali ku bona: “Kaniti namibulelela nili, mbelwa yo wa mubotana ubeile hahulu mwa sibulukelo kufita batu kaufela bababeya masheleñi mwa libulukelo za masheleñi.+ 44  Kakuli kaufelaa bona babeile zezwa ku za ñambekelo yabona, kono yena mwa kutokwa kwahae,* ubeile sanaasweli kaufela, sanaanani sona kaufela kuli aipilise.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “toho ya mwa kona.”
Kamba “kumutama.”
Kamba “kulukile.”
Kamba “wa butokwa ka kufitisisa.”
Kamba “zende hahulu.”
Kamba “maluwo.”
Kamba “baiponahalise kwa batu.”
Kamba “yebukiti hahulu.”
Kamba “mikotana.”
Linzwi ka linzwi, “malepta amabeli, ili kwadilani.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “bubotana bwahae.”