Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mareka 1:1-45

LITABA ZE MWAHALI

  • Joani Mukolobezi wakutaza (1-8)

  • Kukolobezwa kwa Jesu (9-11)

  • Jesu ulikiwa ki Satani (12, 13)

  • Jesu ukalisa kukutaza mwa Galilea (14, 15)

  • Balutiwa bapili babiziwa (16-20)

  • Moya omasila walelekwa (21-28)

  • Jesu ufolisa babañata mwa Kapernauma (29-34)

  • Ulapela kwa sibaka kokusina batu (35-39)

  • Muuna wa mbingwa wafoliswa (40-45)

1  Ki a makalelo a taba yende ya Jesu Kreste, Mwanaa Mulimu:  Sina mokuñolezwi mwa buka ya mupolofita Isaya: “(Bona! Niluma numwana waka yakaitangeta ku wena,* akulukiseze nzila.)+  Kunani linzwi la yahuweleza mwa lihalaupa, lelili: ‘Hamulukise nzila ya Jehova!* Munamise linzila zahae.’”+  Joani Mukolobezi naa li mwa lihalaupa, anze akutaza kolobezo yepaka kubaka ilikuli libi liswalelwe.+  Mi ba mwa Judea kaufela ni babayahile mwa Jerusalema kaufela nebaya ku yena, mi nebakolobezwa* ki yena mwa Nuka ya Jordani, banze baipulela libi zabona patalaza.+  Cwale Joani naaapalanga siapalo sa boya bwa kamele ni kuitama lukanda lwa litalo mwa teka,+ mi naacanga nziye ni linosi za mwa naheñi.+  Mi naakutaza, ali: “Yanifita kwa maata wataha mwamulaho waka, yo mihala ya makatulo ahae hanina swanelo ya kuinama ni kuitamulula.+  Na nimikolobelize ka mezi, kono yena uka mikolobeza ka moya okenile.”+  Mwa mazazi ao, Jesu azwa mwa Nazareta wa mwa Galilea, mi akolobezwa ki Joani mwa Jordani.+ 10  Mi asaomboka feela mwa mezi, abona mahalimu hakwahuluha ni moya haushetumukela ku yena sina liiba.+ 11  Mi kwautwahala linzwi lelizwa kwa mahalimu lelili: “Ki wena Mwanaka, yalatwa; yanitabisa.”+ 12  Mi honafo moya wamususumeza kuya mwa lihalaupa. 13  Cwale atanda mazazi a 40 mwa lihalaupa, anzaa likwa ki Satani.+ Naapila ni lifolofolo za mwa naheñi, kono mangeloi naamusebeleza.+ 14  Cwale Joani hase atamilwe, Jesu aya mwa Galilea,+ inze akutaza taba yende ya Mulimu+ 15  mi ali: “Nako yetomilwe ifitile, mi Mubuso wa Mulimu usutelezi fakaufi. Mubake,+ mi mulumele taba yende.” 16  Hanaazamaya kwatuko ni Liwate la Galilea, abona Simoni ni munyanaa hae Andreasi,+ inze balaleka tunyandi twabona mwa liwate,+ kakuli neli mandui.+ 17  Jesu kihaa li ku bona: “Hamu nilatelele, mi nika mifetula bayambi ba batu.”+ 18  Mi honafo, basiya tunyandi twabona ni kumulatelela.+ 19  Hasaa zamaile sibakanyana, abona Jakobo mwanaa Zebedea, ni Joani munyanaa hae, bane bali mwa sisepe sabona inze baonga tunyandi twabona,+ 20  mi honafo ababiza. Kiha basiya ndataa bona Zebedea ni babeleki mwa sisepe mi bamulatelela. 21  Mi baya kwa Kapernauma. La Sabata lisafita feela, akena mwa sinagoge ni kukala kuluta batu.+ 22  Mi bakomoka hahulu mulutelo wahae, kakuli naabaluta sina mutu yanani maata, isiñi sina bañoli.+ 23  Ka yona nako yeo, mwa sinagoge yabona nekunani muuna yanaazamaiswa ki moya omasila, mi ahuwa, ali: 24  “Lunani taba mañi ni wena Jesu, wa Munazareta?+ Kana utezi kuto lutimeza? Nakuziba hande, ki wena Yakenile wa Mulimu!”+ 25  Kono Jesu aukalimela, ali: “Kuza, hakuzwe ku yena!” 26  Mi moya omasila wo hase unyakaulisize muuna yo ni kuhuwa ka linzwi lelituna, wazwa ku yena. 27  Cwale batu kaufela bamakala hahulu kuli mane bakala kuikambota, bali: “Se kiñi? Ki tuto yenca! Ulaela ka maata nihaiba yona mioya yemasila, mi yamuutwa.” 28  Mi libubo lahae layamba kapili kai ni kai mwa sibaka sa Galilea kamukana. 29  Honafo bazwa mwa sinagoge mi baya kwa ndu ya Simoni ni Andreasi, hamoho ni Jakobo ni Joani.+ 30  Cwale mukwenyanaa Simoni wamusali+ naalobezi, naakula fibele, mi kapili bazibisa Jesu ka za hae. 31  Jesu haile ku yena, amuswala kwa lizoho ni kumuyemisa. Fibele yahae yafela, mi akala kubasebeleza. 32  Manzibwana, lizazi hase lilikezi, sicaba sakala kumutiseza batu kaufela bane bakula ni bane bakenwi ki madimona;+ 33  mi ba mwa muleneñi kaufela bato kubukana mwa munyako. 34  Cwale afolisa babañata bane bakula matuku a mifuta-futa,+ mi aleleka madimona amañata, kono naasalumelezi madimona kubulela, kakuli naamuziba kuli ki yena Kreste.* 35  Kakusasana luli, hane kusanani lififi, azuha ni kuzwela kwande, mi aya kwa sibaka kokusina batu, mi kwateñi akala kulapela.+ 36  Kono Simoni ni banaali ni bona, bamubata 37  mi bayo mufumana, mi bali ku yena: “Batu kaufela bakubata.” 38  Kono ali ku bona: “Haluyeñi kusili, mwa litolopo zeli bukaufi, kuli niyo kutaza mwateñi ni mona, kakuli wo ki ona mulelo onitezi.”+ 39  Mi aya inze akutaza mwa masinagoge abona mwa Galilea kaufela ni kuleleka madimona.+ 40  Hape muuna yomuñwi wa mbingwa ataha ku yena, amukupa ka taata, mane amukubamela ka mañwele, ali: “Haulata, wakona kunikenisa.”+ 41  Amushwela makeke, mi aotolola lizoho lahae ni kumuswala, mi ali ku yena: “Nalata! Ukene.”+ 42  Honafo mbingwa yafela fa mubili wahae, mi akena. 43  Cwale amulaela ka taata mi honafo amulukulula, 44  ali ku yena: “Ubone teñi kuli haubuleleli mutu sesiñwi, kono uye, uyo iponahaza ku muprisita mi kabakala kukeniswa kwahao, ufe mpo yanaalaezi Mushe,+ kuli ibe bupaki ku bona.”+ 45  Kono mutu yo hazwile fo, akala kushaela taba yeo ka taata ni kuihasanya kai ni kai, kuli mane Jesu naasakoni kukena patalaza mwa muleneñi, kono naina kwande mwa libaka mokusina batu. Niteñi, batu baswalelela kutaha ku yena kuzwa mwa maneku kaufela.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “fapilaa pata yahao.”
Kamba “nebanweliswa.”
Kamba mwendi, “naaziba kuli neli mañi.”