Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Makolose 3:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Butu bwakale ni bobunca (1-17)

    • Mubulaye lilama za mubili (5)

    • Lilato liswalisanisa batu ka kutala (14)

  • Kelezo kwa mabasi a Bakreste (18-25)

3  Kono haiba nemuzusizwe hamoho ni Kreste,+ muzwelepili kubata lika ze kwahalimu, ko Kreste ainzi ku la bulyo la Mulimu.+  Muise minahano yamina kwa lika ze kwahalimu,+ isiñi kwa lika ze mwa lifasi.+  Kakuli nemushwile, mi bupilo bwamina bupatilwe hamoho ni Kreste kulikana ni tato ya Mulimu.  Kreste, yena bupilo bwaluna,+ hakabonahala, fohe ni mina mukabonahala ni yena mwa kanya.+  Ka mukwa ocwalo, mubulaye lilama za mubili wamina+ ze mwa lifasi kwa neku la muzamao wa buhule,* masila, litakazo za kulobala ni mutu zetulile tikanyo,+ litakazo zemaswe, ni mukwañuli, ili nto yetalusa kulapela milimu ya maswaniso.  Ki ka zona lika zeo buhali bwa Mulimu habutaha.  Ni mina ki mone muinezi* mwa mupilelo wamina wakale.*+  Kono cwale mulukela kulituhela kaufela: ili mabifi, buhali, bumaswe,+ lipulelo zemaswe,+ ni manzwi aswabisa+ mwa mulomo wamina.  Musike mwapumana.+ Mutubule butu* bwakale+ ni likezo zabona, 10  mi muapale butu bobunca,+ ili bobusweli kuuncafazwa ka zibo yenepahezi kulikana ni siswaniso sa yanaa bubupile,+ 11  fokusina Mugerike kamba Mujuda, kuya kwa mupato kamba kusaya kwa mupato, muzwahule, Mu-kwa-Sitia,* mutanga, kamba yalukuluhile; kono Kreste ki lika kaufela mi u mwa lika kaufela.+ 12  Cwale, ka kuba baketiwa ba Mulimu,+ babakenile ni babalatwa, muapale lilato ni mukekecima,+ sishemo, buikokobezo,*+ bunolo,+ ni pilu-telele.+ 13  Muzwelepili kutuhelelana ni kuswalelana ka pilu kaufela+ mutu ni kwanani libaka la kutongoka yomuñwi.+ Sina Jehova* hamiswalezi ka pilu kaufela, ni mina mueze nto yeswana.+ 14  Kono kwandaa lika zeo kaufela, muapale lilato,+ kakuli lilato liswalisanisa batu ka kutala.+ 15  Hape, haike kozo ya Kreste ibuse mwa lipilu zamina,*+ kakuli nemubizelizwe kwa kozo yeo kuli mube mubili ulimuñwi. Mi mubonise buitumelo. 16  Haike linzwi la Kreste liyahe ku mina ka butali kaufela. Muzwelepili kulutana ni kususuezana* ka lisamu,+ ka milumbeko ku Mulimu, ka lipina za kwa moya zeopelwa ka buitumelo, inze muopelela Jehova* mwa lipilu zamina.+ 17  Zemueza kaufela ka manzwi kamba ka likezo, kaufelaa zona mulieze ka libizo la Mulena Jesu, inze muitumela ka yena ku Mulimu yena Ndate.+ 18  Mina basali, muipeye kwatasaa baana bamina,+ kakuli ki mona momuswanela kuezeza ku Mulena. 19  Mina baana, muzwelepili kulata basali bamina+ mi musike mwaba ni buhali bobutuna ku bona.+ 20  Mina bana, muutwe bashemi bamina mwa lika kaufela,+ kakuli kueza cwalo kutabisa Mulena. 21  Mina bo ndate bana, musike mwahalifisa* bana bamina,+ kuli basike bazwafa. 22  Mina batanga, muutwe malena bamina ba batu mwa lika kaufela,+ isiñi feela haba mitalimezi, inge kuli mubata feela kutabisa batu, kono ka pilu yesepahala, mueze cwalo ka kusaba Jehova.* 23  Semueza kaufela, musieze ka moyo* kaufela inge babaezeza Jehova,*+ isiñi batu, 24  kakuli mwaziba kuli ki Jehova* yaka mifa saanda sina mupuzo.+ Musebeleze Mulena, yena Kreste. 25  Kaniti yafosa ukafiwa koto kabakala bufosi bwaezize,+ mi hakuna ketululo.+

Litaluso ze kwatasi

Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “mone muzamaela.”
Kamba “hane mupila cwalo.”
Linzwi ka linzwi, “mutu.”
“Mu-kwa-Sitia” neitalusa “mutu yasiyalezi hahulu.”
Kamba “kuba ni munahano o kwatasi.”
Kamba “izamaise lipilu zamina.”
Kamba “kukalimelana.”
Kamba “mwanyemisa.”
Mubone Litaluso za Manzwi, “Moyo.”