Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Makolose 2:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Kunutu yekenile ya Mulimu, Kreste (1-5)

  • Mutokomele bapumi (6-15)

  • Mubili luli ki Kreste (16-23)

2  Kakuli nibata kuli muzibe ndwa yetuna yenilwanela mina ni ba kwa Laodisea+ ni bao kaufela babasika nibona luli.  Kucwalo kuli lipilu zabona liomba-ombiwe+ mi baswalisane hamoho ka lilato+ ni kuli babe ni bufumu kaufela bobutiswa ki buikolwiso bobutiile bwa kutwisiso yabona, ilikuli bafumane zibo yenepahezi ya za kunutu yekenile ya Mulimu, fo kikuli, Kreste.+  Ku yena kupatilwe bufumu kaufela bwa butali ni bwa zibo.+  Nibulela cwalo kuli kusike kwaba ni mutu yaka mipuma ka manzwi akolwisa.  Nihaike haniyo ni mina ka mubili, niinzi ni mina ka moya, inze ninyakalala kumibona hamueza hande+ ni kubona kutiya kwa tumelo yamina yemubonisa ku Kreste.+  Hakulicwalo, sina hamuamuhezi Kreste Jesu Mulena, muzwelepili kuzamaya ka kuswalisana ni yena,  inze mutomile mibisi ni kutiyela ku yena+ ni kutiya mwa tumelo,+ sina mone mulutezwi, ni kutala buitumelo.+  Mutokomele kuli kusike kwaba ni yamiisa mwa butanga* ka butali bwa lifasi ni bupumi+ ka kuya ka lizo za batu, ka kuya ka lituto za lifasi za makalelo mi isiñi ka kuya ka Kreste;  kakuli tulemeno kaufela twa Mulimu tufumaneha ku yena.+ 10  Cwale mufumani lika kaufela ka kutala ka yena, yena yali toho ya mulonga kaufela ni maata.+ 11  Ka kuswalisana ni yena, ni mina nemuisizwe kwa mupato osaezwi ka mazoho ka kuzwisa mubili wa nama,+ nemuisizwe kwa mupato wa Kreste.+ 12  Kakuli nemupumbekilwe ni yena mwa kolobezo yahae,+ mi hape ka silikani samina ni yena nemuzusizwe+ hamoho ka tumelo yamina mwa musebezi omaata wa Mulimu, yena yanaa muzusize kwa bafu.+ 13  Hape, nihaike kuli nemushwile kabakala lifoso zamina ni kabakala nama yamina yene isikaiswa kwa mupato, Mulimu naamipilisize hamoho ni yena.+ Ka sishemo sahae naaluswalezi lifoso zaluna kaufela+ 14  ni kutakula mulao wa litaelo one uñozwi ka mazoho+ ni one ululwanisa.+ Uufelisize ka kuukokotela fa kota ya linyando.*+ 15  Ka kota ya linyando, utubuzi milonga ni maata, mi ulibonisize fapilaa nyangela kuli lituzwi,+ anzaa eza cwalo mwa mukiti wa tulo. 16  Hakulicwalo, musike mwatuhelela mutu ufi kamba ufi kumiatula ka semuca ni kunwa+ kamba za kumamela mukiti kamba za moonda wa kweli+ kamba za la sabata.+ 17  Lika zeo ki muluti feela wa lika zesataha,+ kono mubili luli ki Kreste.+ 18  Mutu yaipumisa kuba ni buikokobezo ni kulapela mangeloi, “ka kuñañelela” lika zaboni, asike amipalelwisa kufumana mupuzo.+ Mutu yo mane uikuhumusa kabakala minahano yahae ya nama kusina libaka leliutwahala, 19  mi hakumaleli kwa toho,+ ili yo ka yena mubili kaufela ufepiwa ni kuswalisaniswa hamoho ka lingongo ni misifa ni kuhuliswa ki Mulimu.+ 20  Haiba nemushwile hamoho ni Kreste ka kuya ka lika za lifasi za makalelo,+ ki kabakalañi hamusa pila hape inge kuli musali ba lifasi, ka kuzwelapili kumamela milao+ yeli: 21  “Musike mwaanga, kamba kulwaza, kamba kuswala,” 22  ili kutalusa lika zesinyeha kaufela haliitusiswa, ka kuya ka milao ni lituto za batu?+ 23  Nihaike lika zeo libonahala kuba ni butali ka kulapela Mulimu mwalatela mutu ni ka buikokobezo bwa kuipumisa, ni ka kunyandisa mubili,+ halina tuso kwa kulwanisa litakazo za nama.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yamishimba sina mbuya yahae.”