Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Makolose 1:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Litumeliso (1, 2)

  • Kuitumela kabakala tumelo ya batu ba mwa Kolose (3-8)

  • Tapelo ya kukupa kuhula kwa moya (9-12)

  • Musebezi wa butokwa wa Kreste (13-23)

  • Paulusi usebeleza hahulu puteho (24-29)

1  Na Paulusi, muapositola wa Kreste Jesu ka tato ya Mulimu, ni Timotea+ muzwale waluna,  niñolela babakenile ni mizwale babasepahala ka kuswalisana ni Kreste mwa Kolose, nili: Haike sishemo ni kozo yezwa ku Mulimu Ndataa luna libe ni mina.  Kamita luitumelanga ku Mulimu, yena Ndatahe Mulenaa luna Jesu Kreste halu milapelelanga,  kakuli neluutwile za tumelo yemunani yona ku Kreste Jesu ni lilato lemubonisa ku babakenile kaufela  bakeñisa sepo yemubulukezwi mwa mahalimu.+ Nemuutwile za sepo yeo pili ka lushango lwa niti ya taba yende  yetile ku mina. Sina taba yende haisweli kubeya muselo ni kuekezeha mwa lifasi kaufela,+ ki mokuezahalela cwalo ni mwahalaa mina, kuzwa lizazi lene muutwile ni kuziba ka kunepahala sishemo sa Mulimu ka mosiinezi luli.  Seo ki sona semuitutile ku Epafrasi mutanga sina luna yalatwa,+ yali sikombwa sa Kreste sesisepahala, yainzi mwa sibaka saluna.  Hape naaluzibisize za lilato lamina la kwa moya.  Hape ki lona libaka ni luna, kuzwa lizazi lene luutwile za teñi, halusika tuhela kumilapelela+ ni kukupa kuli mutale zibo yenepahezi+ ya tato yahae mwa butali kaufela ni kutwisiso ya kwa moya,+ 10  kuli muzamaye ka mukwa oswanela Jehova* kuli mumutabise ka kutala inze muzwelapili kubeya muselo mwa musebezi kaufela omunde ni kuhula mwa zibo yenepahezi ya Mulimu;+ 11  mi mutiiswe ka maata kaufela kulikana ni maata ahae akanya+ kuli mukone kuitiisa ka kutala ka pilu-telele ni tabo, 12  hamunze muitumela ku Ndate, yanaa mikonisize kuba ni saanda sa babakenile+ baba mwa liseli. 13  Naalulamulezi kwa maata a lififi+ ni kulushimbululela mwa mubuso wa Mwanaa hae yalatwa, 14  yo ka yena lulukuluzwi ka tiululo, yona swalelo ya libi zaluna.+ 15  Ki yena siswaniso sa Mulimu yasabonwi,+ mweli wa pupo kaufela;+ 16  kakuli ki ka yena lika kaufela halibupilwe mwa mahalimu ni mwa lifasi, lika zebonahala ni lika zesabonahali,+ ibe kuli ki mabona kamba malena kamba mibuso kamba maata. Lika zeñwi kaufela nelibupilwe ka yena+ mi nelibupezwi yena. 17  Hape ki yena wapili kwa lika kaufela, mi lika zeñwi kaufela+ nelibile teñi ka yena, 18  mi ki yena toho ya mubili, yona puteho.+ Ki yena makalelo, wapili ku babazuhile kwa bafu,+ kuli abe yena wapili mwa lika kaufela; 19  kakuli Mulimu naalatile kuli lika kaufela litale ku yena,+ 20  ni kuli ka yena lika kaufela likutisezwe+ ku Mulimu ka kutisa kozo ka mali+ anaasuluzi fa kota ya linyando,* ibe kuli ki lika ze mwa lifasi kamba lika ze mwa mahalimu. 21  Ki cwalo, mina bane bali kwahule ni Mulimu ni bane bali lila zahae kabakala kuli nemunahana misebezi yemaswe, 22  cwale umikutiselize ku Mulimu ka lifu la yena yo yanaatobohile mubili wahae, kuli amife inze muli babakenile ni babasina sesinyazahala ni babasa koni kutamwa mulatu fapilaa hae+ 23  ibile feela muzwelapili mwa tumelo,+ inze mutiyezi fa mutomo+ musazikinyehi,+ musazwi kwa sepo ya taba yende yeo yene muutwile ni yene kutalizwe mwa pupo kaufela ye mwatasaa lihalimu.+ Na Paulusi nibile sikombwa sayona taba yende yeo.+ 24  Nanyakalala cwale mwa manyando anitahezi kabakala mina,+ mi nikopana ni liñalelwa za Kreste zenisika kopana kale ni zona mwa nama yaka, kabakala mubili wahae,+ yona puteho.+ 25  Nenibile sikombwa sa puteho ye, kulikana ni bukombwa+ bobuzwa ku Mulimu bone nifilwe kabakala mina kuli nikutaze linzwi la Mulimu ka kutala, 26  yona kunutu yekenile+ yenepatilwe mwa linako za kwamulaho*+ ni kwa masika akale. Kono cwale ipatululezwi babakenile,+ 27  bao Mulimu alatile kuzibahaza mwahalaa macaba bufumu bobukanya bwa kunutu yekenile yeo,+ fo kikuli Kreste yaswalisana ni mina, ni sepo ya kanya yahae.+ 28  Ki yena yelushaela, lunze lueleza batu kaufela ni kuluta batu kaufela ka butali kaufela, kuli mutu kaufela yelufa fapilaa Mulimu abe yahulile ka kuswalisana ni Kreste.+ 29  Ki lona libaka hanisebeza ka taata, inze niikataza ka tuso yanifa ka maata ahae asebeza ku na.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “miteñi ya kwamulaho.” Mubone Litaluso za Manzwi.