Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Magalata 5:1-26

LITABA ZE MWAHALI

  • Tukuluho ya Bakreste (1-15)

  • Kuzamaya ka moya (16-26)

5  Kakuli Kreste naalulukuluzi kuli lube ni tukuluho yecwalo. Ka mukwa ocwalo, mutiye,+ mi musike mwalumela kukutela kwa coko ya butanga.+  Hamubone! Na Paulusi nimibulelela kuli haiba muya kwa mupato, Kreste haana kuba ni tuso ku mina.+  Hape nihupulisa mutu kaufela yaya kwa mupato kuli utamehile kumamela Mulao kaufela.+  Mukauhanyizwe ku Kreste, mina babalika kubeiwa babalukile ka kumamela mulao;+ mu kwande a sishemo sahae.  Haili luna, lulibelezi kuba babalukile ka moya okenile ni tumelo yaluna.  Kakuli ka kuswalisana ni Kreste Jesu, kuya kwa mupato kamba kusaya kwa mupato haki sesiñwi,+ kono sa butokwa ki tumelo yesebeza ka lilato.  Nemumata hande.+ Ki mañi yamitibezi kuli muzwelepili kuipeya kuutwa niti?  Kukolwiswa kokucwalo hakuzwi ku yamibiza.  Mumela omunyinyani utundulukisa bupi kaufela bobulubilwe.+ 10  Ninani buikolwiso bwa kuli mina babaswalisana ni Mulena+ hamuna kuba ni maikuto ashutana ni aka; kono mutu ufi kamba ufi yamifilikanya,+ ukaamuhela katulo yaswanela kufiwa. 11  Haili na mizwale, haiba nisakutaza mupato, kiñi senisa nyandisezwa? Haiba ki cwalo, sisitataliso, ili yona kota ya linyando,*+ sifelisizwe. 12  Nilakaza kuli kambe batu babalika kumifilikanya nebaka fahulwa.* 13  Mizwale, nemubizelizwe kutaha kwa tukuluho; musike mwaitusisa tukuluho yeo sina kolo ya kundongwama litakazo za nama,+ kono musebelezane ka lilato.+ 14  Kakuli Mulao kaufela utalelelizwe* mwa taelo iliñwi, yeli: “Ulukela kulata wahenu mouitatela.”+ 15  Kono haiba muzwelapili kulumana ni kumizana,+ mutokomele kuli hamuyundisani.+ 16  Kono nili: Muzwelepili kuzamaya ka moya+ mi hamuna kuya ka litakazo za nama.+ 17  Kakuli nama ilwanisana ni moya mwa litakazo za yona, mi moya ulwanisana ni nama; zeo zalwanisana, ilikuli musike mwaeza lika luli zemubata kueza.+ 18  Mi hape haiba muzamaiswa ki moya, hamuyo mwatasaa mulao. 19  Cwale misebezi ya nama yaiponahalela fokusweu, mi ki muzamao wa buhule,*+ masila, muzamao wa kusaswabela bufosi,*+ 20  kulapela milimu ya maswaniso, tumelo ya mioya,*+ sitoyo, lifapahano, lifufa, buhali, likañi, likauhano, tukwata totulatelela batu, 21  muna, bucakolwa,+ mikiti yelilata, ni zeñwi zecwalo.+ Nimilemuseleza cimo lika ze, sina mone nimilemuselelize cimo, kuli babaeza lika zecwalo habana kuca saanda sa Mubuso wa Mulimu.+ 22  Kono muselo wa moya ki lilato, tabo, kozo, pilu-telele, sishemo, bunde,+ tumelo, 23  bunolo, buiswalo.+ Hakuna mulao olwanisa zeo. 24  Hape babali ba Kreste Jesu nebakokotezi fa kota nama hamohocwalo ni litakazo zayona ni zelatwa ki yona.+ 25  Haiba lupila ka moya, haluzweleñipili ni kuzamaya ka mukwa oswanela ka kuetelelwa ki moya.+ 26  Lusike lwainuneka,+ lunze lushamiliketa moya wa kukangisana ni babañwi,+ ni kushwelana muna.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “nebaka ituba ili bona; kuba linumbulwa,” ka mukwa ocwalo nebasike bakona kulatelela mulao one bayemela.
Kamba mwendi, “uiputezi.”
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Ka Sigerike ki a·selʹgei·a. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “buloi; kuitusisa milyani yekola.”