Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mafilipi 3:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Kusasepa za nama (1-11)

    • Kutoboha lika kaufela kabakala Kreste (7-9)

  • Kusebeza ka taata kuli lufite fa sikonkwani (12-21)

    • Ba mahalimu (20)

3  Ka kufeza mizwale baka, muzwelepili kunyakalala ku Mulena.+ Haki nto yetaata ku na kukutela kumiñolela litaba zeswana, mi nieza cwalo kuli nimisileleze.  Mutokomele linja; mutokomele babaholofaza; mutokomele babasehulula nama.+  Kakuli ki luna ba mupato tota,+ luna babaeza sebelezo yekenile ka moya wa Mulimu ni kuitumba ka Kreste Jesu+ mi halusepi za nama,  nihaike kuli haiba kunani yanani libaka la kusepa za nama, ki na. Haiba kunani mutu yanahana kuli unani libaka la kusepa za nama, na ninani mabaka amañata a kueza cwalo:  neniisizwe kwa mupato ka lizazi labu 8,+ nisimuluha kwa sicaba Isilaele, ni wa lusika lwa Benjamine, ni Muheberu yapepwa kwa Maheberu;+ mi ka za mulao, nenili Mufalisi;+  ka za kutukufalelwa, neninyandisa puteho;+ ka za kuluka kokutaha ka kumamela mulao, nenibonisize kuli hakuna foninyazahala.  Niteñi lika zene niinga kuli linani tuso ku na, niitobohile zona* kabakala Kreste.+  Mi sa butokwa nikufita kikuli, niitobohile lika kaufela kabakala zibo yetuna hahulu ya Kreste Jesu Mulenaaka. Kabakala hae niitobohile lika kaufela mi niliinga sina manyalala,* kuli nifumane Kreste  mi nifumanwe kuba yaswalisana ni yena, isiñi kabakala kuluka kwaka, kokutaha ka kulatelela Mulao, kono kabakala kuluka kokutaha ka tumelo+ ku Kreste,+ kona kuluka kokuzwa ku Mulimu ka tumelo.+ 10  Mulelo waka ki kumuziba ni kuziba maata a zuho yahae+ ni kunyanda ni yena mwa manyando ahae,+ kuli nishwe lifu leliswana ni lahae,+ 11  kuli nibone haiba ka mukwa omuñwi kwakonahala kuli nibe ku babaka zuswa mwa zuho ya makalelo ya bafu.+ 12  Haki kuli seniamuhezi kale mupuzo kamba kuli senipetahalile kale, kono nisebeza ka taata+ kuli nibone haiba ni na, nikafumana seo Kreste Jesu naaniketezi kuli nibe ni sona.+ 13  Mizwale, haniingi kuli senifumani kale seo; kono kunani nto iliñwi yenieza: Nilibala lika za kwamulaho+ ni kueza ka taata kuli nifumane za kwapili,+ 14  nisebeza ka taata kuli nifite fa sikonkwani sa kuamuhela mupuzo+ wa pizo ya kwa lihalimu+ yezwa ku Mulimu ka Kreste Jesu. 15  Ka mukwa ocwalo, babahulile kwa moya+ mwahalaa luna banahane cwalo, mi haiba munahana ka nzila isili mwa nto ifi kamba ifi, Mulimu uka mipatululela munahanelo wo. 16  Nihakulicwalo, ibe kuli luezize zwelopili yekuma kai, haluzweleñipili kuzamaya ka mukwa oswanela mwa nzila yeswana ye. 17  Mizwale, muswalisane hamoho kunilikanyisa,+ mi mulemuhe babazamaya ka mukwa olumelelana ni mutala one lumitomezi. 18  Kakuli kunani batu babañata—nenibulelanga zabona hañata kono cwale nibabulela inze nilila—babazamaya sina lila za kota ya linyando* ya Kreste. 19  Mafelelezo abona ki sinyeho, mi mulimu wabona ki mba yabona, mi kanya yabona ki maswabi abona luli, mi banahana lika ze mwa lifasi.+ 20  Kono luna lu ba mahalimu,+ mi lulibelezi ka kunyolelwa mupilisi yazwa kwateñi, yena Mulena Jesu Kreste,+ 21  yakaitusisa maata ahae amatuna kufetula mubili waluna ofokola kuli uswane ni mubili wahae okanya+ ni kubeya lika kaufela mwatasaa hae.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “niitatezi kulisiya.”
Kamba “matakala; masila.”