Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mafilipi 1:1-30

LITABA ZE MWAHALI

  • Litumeliso (1, 2)

  • Buitumelo ku Mulimu; tapelo ya Paulusi (3-11)

  • Taba yende yazwelapili kusina taba ni twaniso (12-20)

  • Kupilela Kreste, kushwa ki litohonolo (21-26)

  • Muzamaye ka mukwa oswanela taba yende (27-30)

1  Na Paulusi ni Timotea, batanga ba Kreste Jesu, niñolela babakenile kaufela babaswalisana ni Kreste Jesu mwa Filipi,+ hamoho ni baokameli ni likombwa za puteho,+ nili:  Haike sishemo ni kozo yezwa ku Mulimu Ndataa luna ni Mulena Jesu Kreste libe ni mina.  Niitumelanga ku Mulimu waka kamita hani mihupula  mwa likupo zaka kaufela zeni mikupelanga kaufelaa mina. Nifitisanga likupo zeo inze nitabile,+  kabakala musebezi omupetile mwa kushaela taba yende kukala ka lizazi lapili kufitela cwale.  Kakuli ninani buikolwiso mwa taba ye, kuli yena yanaakalile musebezi omunde ku mina uka ufeleleza+ kufitela lizazi la Kreste Jesu.+  Kwaswanela luli kuli ninahane cwalo ka za mina kaufela, kakuli mu mwa pilu yaka, mina babaabana ni na mwa sishemo sa Mulimu, ibe hanili mwa mawenge+ ni hanilwanela taba yende ni kuipaka ka mulao.+  Kakuli Mulimu ki paki yaka, ya za moninyolelezwi mina kaufela ka lilato leliswana ni la Kreste Jesu.  Mi se ki sona senizwelapili kulapela, kuli lilato lamina lizwelepili kuekezeha+ hamoho ni zibo yenepahezi+ ni temuho yetezi;+ 10  kuli mukone kulemuha lika za butokwa hahulu nikufita,+ ilikuli musike mwaba ni mulatu mi musike mwasitatalisa babañwi+ kuisa lizazi la Kreste; 11  ni kuli mutale muselo olukile, otaha ka Jesu Kreste,+ kuli Mulimu afiwe kanya ni tumbo. 12  Cwale mizwale, nibata kuli muzibe kuli zeezahezi ku na mane litusize feela taba yende kuli izwelepili kukutazwa, 13  kuli mawenge aka+ enitamilwe kabakala Kreste azibahale+ kwa balibeleli kaufela ba mulena wa Roma ni ku babañwi kaufela. 14  Cwale buñata bwa banabahabo luna ku Mulena babile ni buikolwiso kabakala mawenge aka, mi babonisa bundume bobutuna bwa kubulela linzwi la Mulimu basasabi. 15  Ki niti kuli babañwi bakutaza Kreste ka muna ni ka kukangisana, kono babañwi baeza cwalo ka moya omunde. 16  Babaeza cwalo ka moya omunde bashaela Kreste kabakala lilato, kakuli baziba kuli niketezwi kulwanela taba yende;+ 17  kono babakutaza ka muna ni likangisano baeza cwalo kabakala likañi, isiñi ka mulelo omunde, kakuli balela kunitahiseza butata hanili mwa mawenge. 18  Cwale kukaezahalañi? Kwandaa kuli mwa linzila kaufela, ibe ka kuipumisa kamba ka niti, Kreste usweli washaelwa mi taba yeo yanitabisa. Mane nikazwelapili kutaba hape, 19  kakuli niziba kuli seo sikatahisa kuli nipiliswe ka likupo zamina+ ni ka tuso ya moya wa Jesu Kreste.+ 20  Taba ye ilumelelana ni senilibelezi ka kunyolelwa hahulu ni sepo ya kuli hanina kuswabiswa ka nzila ifi kamba ifi, kono kuli ka kubulela kwaka ka kulukuluha hahulu, Kreste ukabubekwa cwale ka mubili waka, ibe ka bupilo kamba ka lifu, sina mwabubekezwi kamita kwamulaho.+ 21  Kakuli ku na, hanipila nipilela Kreste,+ mi hanishwa ki litohonolo.+ 22  Cwale haiba nizwelapili kupila mwa nama, ikaba muselo wa musebezi waka; kono hanipatululi sene nikaketa. 23  Nialuhani mwa litaba zepeli ze, kakuli nibata kulukululwa ni kuba ni Kreste,+ ili nto yende hahulu.+ 24  Kono ku butokwa hahulu ku na kusiyala nili wa nama kabakala mina. 25  Cwale bakeñisa kuikolwisa taba ye, naziba kuli nikasiyala ni kuzwelapili kuina ni mina kaufela kuli mueze zwelopili ni kuba ni tabo yetiswa ki tumelo, 26  ilikuli munyakalale hahulu ku Kreste Jesu kabakala ka, hanika ba ni mina hape. 27  Feela muzamaye* ka mukwa oswanela taba yende ya za Kreste,+ kuli niha nitaha kuto mi bona kamba hanili siyo, niutwe zamina ni kuziba kuli muyemi inze mutiile ka moya ulimuñwi,+ ka kuswalisana, inze mulwanela hamoho tumelo ya taba yende, 28  ni kuli hamusabiswi nihanyinyani ki bahanyezi bamina. Zeo kaufela ki bupaki bwa sinyeho+ yabona, kono ku mina ki bupaki bwa kupiliswa;+ mi bupaki bo, buzwa ku Mulimu. 29  Kakuli mufilwe tohonolo kabakala Kreste, isiñi ya kuba feela ni tumelo ku yena kono ni ya kunyanda kabakala hae.+ 30  Kakuli mukopana ni ndwa yeswana ni yene muboni ku na,+ yona yemuutwa kuli nisakopana ni yona.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mupile sina bayahi ba naha.”