Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Luka 9:1-62

LITABA ZE MWAHALI

 • Ba 12 bafiwa litaelo ka za bukombwa (1-6)

 • Heroda uzingiwa ki Jesu (7-9)

 • Jesu ufepa ba 5,000 (10-17)

 • Pitrosi uziba Kreste (18-20)

 • Lifu la Jesu lapolofitwa (21, 22)

 • Balutiwa ba niti (23-27)

 • Kufetuha kwa Jesu (28-36)

 • Mushimani yakenwi ki mudimona wafoliswa (37-43a)

 • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (43b-45)

 • Balutiwa bakananisana kuli yomutuna ki mañi (46-48)

 • Mutu kaufela yasa lulwanisi u kwa lineku laluna (49, 50)

 • Munzi wa mwa Samaria uhana Jesu (51-56)

 • Mwakulatelelela Jesu (57-62)

9  Cwale akopanya ba 12 mi abafa maata a kulaela madimona+ kaufela ni kufolisa matuku.+  Mi abaluma kuyo kutaza Mubuso wa Mulimu ni kufolisa bakuli,  mi ali ku bona: “Musike mwalwala sesiñwi mwa musipili, nihaiba mulamu kamba mukotana wa mufaho kamba sinkwa kamba masheleñi;* mi musike mwaba ni liapalo zepeli.*+  Kono mwa ndu kaufela yemukena ku yona, muine mwateñi kufitela muzwa mwateñi.+  Mi kai ni kai kobasa miamuheli batu, hamuzwa mwa muleneñi wo, mututule liluli la kwa mahutu amina kuli ibe bupaki bobu batama.”+  Cwale habafundukile, baya mwa sibaka kaufela kuzwa munzi omuñwi kuya ku omuñwi, banze bashaela taba yende ni kufolisa bakuli kai ni kai kone baya.+  Cwale Heroda* mubusi wa sikiliti,* autwa lika kaufela zeneezahala, mi aziyeleha hahulu kakuli babañwi nebali Joani uzusizwe kwa bafu,+  kono babañwi nebali Elia ubonahezi, mi hape babañwi nebali yomuñwi wa bapolofita baikale uzuhile.+  Heroda ali: “Joani neni mupumile toho.+ Cwale yo yeniutwa yabulelwa ka litaba ze ki mañi?” Ka lona libaka leo Heroda naabata kumubona.+ 10  Baapositola habakutile, babihela Jesu lika kaufela zene baezize.+ Hakulicwalo Jesu abaanga mi aya ni bona kwa mukunda mwa muleneñi obizwa Betsaida.+ 11  Kono buñata habuzibile, bwamulatelela. Mi abaamuhela hande ni kukala kubabulelela za Mubuso wa Mulimu, mi afolisa bane batokwa kufoliswa.+ 12  Cwale lizazi nese liile. Mi ba 12 bataha, bato li ku yena: “Hakulukulule buñata, kuli baye mwa minzi ni mahae ali bukaufi bayo ipatela malobalo ni lico, kakuli kwanu koluinzi ki kwahule ni batu.”+ 13  Kono ali ku bona: “Mina mubafe za kuca.”+ Bali: “Haluna sesiñwi kwandaa linkwa zeketalizoho ni litapi zepeli, konji haiba luya luna kasibili ni kuyo lekela batu ba kaufela lico.” 14  Mi nekunani baana bane babato eza 5,000. Kono Jesu ali kwa balutiwa bahae: “Hamuinise batu ka likwata-kwata za batu bababato eza 50.” 15  Mi baeza cwalo, bainisa batu kaufela. 16  Cwale hasaangile linkwa zeketalizoho ni litapi zepeli, atalima kwa lihalimu mi alapela. Mi alikomauna ni kukala kulifa kwa balutiwa bahae kuli bona bafe buñata. 17  Kiha baca kaufelaa bona, bakula, mi bakubukanya buemba-emba bone busiyezi, bwataza lizuma ze 12.+ 18  Hasamulaho, Jesu hanaasweli kulapela anosi, balutiwa bataha ku yena, mi ababuza, ali: “Buñata buli ki na mañi?”+ 19  Balutiwa baalaba, bali: “Batu bali ki wena Joani Mukolobezi, kono babañwi bali ki wena Elia, mi babañwi bali yomuñwi wa bapolofita baikale uzuhile kwa bafu.”+ 20  Kihaa li ku bona: “Kono mina bo, muli ki na mañi?” Pitrosi amualaba, ali: “Ki wena Kreste wa Mulimu.”+ 21  Jesu kihaa abalaela ka taata kuli basike babulelela mutu ufi kamba ufi taba yeo,+ 22  kono ali: “Mwanaa mutu uswanela kukopana ni manyando amañata ni kuhaniwa ki baana-bahulu ni baprisita babahulu ni bañoli ni kubulaiwa,+ ni kuzusiwa fa lizazi labulaalu.”+ 23  Hape abulelela batu kaufela, ali: “Haiba mutu ubata kunilatelela, aitobohe+ mi alwale kota yahae ya linyando* zazi ni zazi, mi azwelepili kunilatelela.+ 24  Kakuli mutu kaufela yabata kupilisa bupilo* bwahae ukasinyehelwa ki bona, kono mutu kaufela yasinyehelwa ki bupilo* bwahae kabakala ka ki yena yaka bupilisa.+ 25  Kutusañi luli ku mutu kuluwa lifasi kamukana kono ni kuikolofaza kamba kusinyehelwa ki bupilo bwahae?+ 26  Kakuli mutu kaufela yaniswabela ni kuswabela manzwi aka, Mwanaa mutu ukaswabela mutu yo hakataha mwa kanya yahae ni ya Ndatahe ni ya mangeloi akenile.+ 27  Kono nimibulelela niti nili, kunani babañwi ku babayemi fa babasike bashwa nikamuta kufitela pili babona Mubuso wa Mulimu.”+ 28  Mane hase kufitile mazazi abato ba a 8 kuzwa fabulelela manzwi ao, aanga Pitrosi, Joani, ni Jakobo mi akambamela fa lilundu kuyo lapela.+ 29  Mi hanaasweli kulapela, ponahalo ya pata yahae yafetuha mi liapalo zahae zabenya twaa! 30  Mi hamubone! Baana bababeli nebaambola ni yena; ili Mushe ni Elia. 31  Bao nebabonahezi ka kanya mi bakala kubulela za kufunduka kwahae, kone kukayo ezahalela kwa Jerusalema.+ 32  Cwale Pitrosi ni bane bali ni yena baswalwa ki buloko, kono hase bazuhile, babona kanya ya Jesu+ ni baana bababeli bane bayemi ni yena. 33  Mi bao hane bamusiya, Pitrosi ali ku Jesu: “Muluti, neikaba hande hane lukaina hona fa. Cwale lulumeleze kutoma litende zetaalu, yeñwi yahao, yeñwi ya Mushe, ni yeñwi ya Elia.” Naasazibi zanaabulela. 34  Kono hanaabulela litaba ze, kwabupeha lilu mi lakala kubaapesa. Mi habakena mwa lilu, basaba. 35  Kiha kuutwahala linzwi+ lelizwa mwa lilu, lelili: “Yo ki Mwanaka, yena yaketilwe.+ Mumuteeleze.”+ 36  Linzwi leo haliutwahala, Jesu afumanwa anosi. Kono bakuza mi mwa mazazi ao nebasika bulelela mutu ufi kamba ufi sesiñwi sa lika zene baboni.+ 37  Habusa, habashetumukile fa lilundu, akatanyezwa ki buñata bobutuna bwa batu.+ 38  Mi hamubone! Muuna yomuñwi ahuwa mwahalaa buñata, ali: “Muluti, nikukupa kuli utalime mwanaka wamushimani, kakuli ki yena feela anosi yeninani yena.+ 39  Mi moya wamuswalanga, mi mwanana wahuwanga, kihona umunyakaulisa anzaa tubula lufulo kwa mulomo, mi uzwanga ku yena ka taata hase umuholofalize. 40  Nenikupile balutiwa bahao kuuleleka, kono bapalezwi kuuleleka.” 41  Jesu aalaba, ali: “Mina lusika lolusina tumelo ni lolukopami,+ nikaina ni mina ni kuitiisa ni mina kuisa lili? Tisa mwanaa hao kwanu.”+ 42  Kono nihaiba ka nako yanaasutelela mushimani ku yena, mudimona wamuwiseza fafasi ni kumunyakaulisa maswe. Kono Jesu akalimela moya omasila wo mi afolisa mushimani ni kumufa ku ndatahe. 43  Mi kaufelaa bona bamakala hahulu kabakala maata amatuna a Mulimu. Batu kaufela hane basweli kukomoka lika kamukana zanaaeza Jesu, yena ali kwa balutiwa bahae: 44  “Muteeleze ka tokomelo mi muhupule manzwi a, kakuli Mwanaa mutu ukabetekiwa ka kufiwa mwa mazoho a batu.”+ 45  Kono nebasika utwisisa zanaabulela. Mane nebapatezwi taluso kuli basike baiutwisisa, mi nebasaba kumubuza za pulelo yeo. 46  Cwale bakala kukananisana ka za kuli yomutuna mwahalaa bona neli mañi.+ 47  Ka kuziba zene banahana mwa lipilu zabona, Jesu aanga mwanana yomunyinyani, amuyemisa kwatuko ni yena, 48  mi ali ku bona: “Mutu kaufela yaamuhela mwanana yomunyinyani yo ka libizo laka uamuhela ni na; mi mutu kaufela yaniamuhela uamuhela ni Yena yanilumile.+ Kakuli yaikeza yomunyinyani mwahalaa mina kaufela ki yena yomutuna.”+ 49  Joani amualaba, ali: “Muluti, luboni mutu yomuñwi yaleleka madimona ka kuitusisa libizo lahao, mi selulika kumuhanisa, kakuli haayo ni luna baba kulatelela.”+ 50  Kono Jesu ali ku yena: “Musike mwalika kumuhanisa, kakuli mutu kaufela yasa milwanisi u kwa lineku lamina.” 51  Mazazi a kuli Jesu aangelwe kwa lihalimu+ hanaanze asutelela,* aikatulela kuya kwa Jerusalema. 52  Cwale aluma linumwana kuitangeta. Mi baya ni kuyo kena mwa munzi wa Masamaria kuli bayo mulukiseza sibaka. 53  Kono nebasika muamuhela,+ kakuli naalelile feela kuya* kwa Jerusalema. 54  Balutiwa bahae bo Jakobo ni Joani+ hababona cwalo, bali: “Mulena, kana walata kuli lubize mulilo kuzwa kwa lihalimu uto bayundisa?”+ 55  Kono aitemuna ni kubakalimela. 56  Kiha baya mwa munzi usili. 57  Cwale hane baya mwa nzila, mutu yomuñwi ali ku yena: “Nika kulatelela kouka ya kaufela.” 58  Kono Jesu ali ku yena: “Mawawa anani misima, ni linyunywani za lihalimu linani liyaleto, kono Mwanaa mutu haana fakusamela toho yahae.”+ 59  Cwale abulelela mutu yomuñwi, ali: “Nilatelele.” Yo ali: “Mulena, nilumeleze niye pili, niyo pumbeka bo ndate.”+ 60  Kono ali ku yena: “Utuhele bafu+ bapumbeke bafu babona, kono wena uye uyo shaela Mubuso wa Mulimu kai ni kai.”+ 61  Mi yomuñwi hape ali: “Nika kulatelela Mulena, kono nilumeleze pili, niyo laeza ba ndu yaka.” 62  Jesu ali ku yena: “Hakuna mutu yasweli sikekele ni kutalima lika ze kwamulaho+ yaswanela mwa Mubuso wa Mulimu.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “silivera.”
Kamba “siapalo sesiñwi.”
Fo kikuli, Heroda Antipasi. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “mubusisi wa sikiliti.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “hanaanze akwana.”
Linzwi ka linzwi, “pata yahae neitalimezi feela.”