Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Taba Yende Yeneñozwi ki Luka 8:1-56

LITABA ZE MWAHALI

  • Basali bazamaya hamoho ni Jesu (1-3)

  • Swanisezo ya mucali (4-8)

  • Libaka Jesu hanaaitusisize liswanisezo (9, 10)

  • Swanisezo ya mucali yataluswa (11-15)

  • Lambi isike yakwahelwa (16-18)

  • Mahe Jesu ni banyani ba Jesu (19-21)

  • Jesu ukuzisa liñungwa (22-25)

  • Jesu ulumela madimona kwa likulube (26-39)

  • Mwanaa Jairusi; musali uswala kwa siapalo sa fahalimu sa Jesu (40-56)

8  Hamulahonyana wa fo, Jesu aya mwa muleneñi ni muleneñi ni mwa munzi ni munzi anze akutaza ni kushaela taba yende ya Mubuso wa Mulimu.+ Mi ba 12 nebali ni yena,  ni basali babañwi bane bafolisizwe kwa mioya yemaswe ni kwa matuku: Babacwale ka Maria, yanaabizwa Magdalena, yena kone kuzwisizwe madimona a 7;  Joana+ musalaa Kuza, yena mubabaleli wa ndu ya Heroda; Suzana; ni basali babañwi babañata, bane baitusisa maluwo abona kubasebeleza.+  Cwale batu babañata hase bakopani hamoho ni bane baya ku yena mwa muleneñi ni muleneñi, abulela swanisezo ye, ali+  “Kunani mucali yanaaile kwa kucala peu yahae. Hanaasweli kucala cwalo, lipeu zeñwi zawela kwatuko ni nzila mi zahatikelwa, mi linyunywani za lihalimu zato lica.+  Zeñwi zawela fa macwe, mi hase limelile, zaoma kabakala kutokwa mukamo.+  Zeñwi zawela mwahalaa miutwa, mi miutwa yenehulelela ni zona yalipalelwisa kuhula hande.+  Kono zeñwi zawela fa mubu omunde, mi hase limelile, zabeya miselo ye 100.”+ Jesu hanaabulela litaba zeo, atiisa kwa linzwi, ali: “Yanani mazebe a kuteelezisa, ateeleze.”+  Kono balutiwa bahae bamubuza taluso ya swanisezo yeo.+ 10  Ali ku bona: “Mina mufilwe kuutwisisa likunutu zekenile za Mubuso wa Mulimu, kono babañwi kaufela balitalusezwa ka liswanisezo,+ ilikuli niha batalima, kutalima kwabona kusike kwatusa sesiñwi, niha bautwa, basike bautwisisa taluso.+ 11  Cwale taluso ya swanisezo yeo ki ye: Peu ki linzwi la Mulimu.+ 12  Lipeu zewezi kwa nzila ki batu babautwile linzwi, kono Diabulosi uto zwisa linzwi mwa lipilu zabona kuli basike balumela ni kupiliswa.+ 13  Lipeu zewezi fa macwe ki batu babaeza kuli habautwa linzwi, baliamuhela inze batabile, kono habatomi mibisi. Balumela nakonyana feela, kono ka nako ya muliko bawa.+ 14  Haili zenewezi mwahalaa miutwa, ki batu babautwile linzwi, kono kabakala kuyembululwa ki lipilaelo, sifumu,+ ni minyaka ya bupilo bo,+ bapalelwiswa ki lika zeo ka kutala mi hababuzwisi miselo.+ 15  Haili zewezi fa mubu omunde zona, ki batu babaeza kuli hase bautwile linzwi ka pilu yende hahulu,+ balibuluka ni kubeya muselo ka buitiiso.+ 16  “Hakuna mutu yatukisa lambi ni kuikwahelela mwa piza kamba kuibeya mwatasaa mumbeta, kono uibeyanga fa matomelo a lilambi kuli babakena babone liseli.+ 17  Kakuli hakuna nto yepatilwe yesike yabonahala, kamba nto yeshwatekilwe yesike yazibahala ni kusataha fa nalela.+ 18  Hakulicwalo, mutokomele momuteeleleza, kakuli mutu kaufela yanani, ukaekelezwa,+ kono mutu kaufela yasina, ukaamuhiwa nihaiba sona sahupula kuli unani sona.”+ 19  Cwale mahe ni banyani bahae*+ bataha ku yena, kono bapalelwa kusutelela ku yena kabakala buñata.+ 20  Kihaa bihelwa kuli: “Maho ni banyani bahao bayemi fande, babata kukubona.” 21  Abaalaba, ali: “Me ni banyani baka ki bona ba, babautwa linzwi la Mulimu ni kulimamela.”+ 22  Zazi leliñwi, yena ni balutiwa bahae bakena mwa sisepe, mi ali ku bona: “Halusileleñi mwabuse bwa lisa.” Kiha bafuula sisepe.+ 23  Kono hane basweli kufuluha cwalo, aya fa buloko. Mi kwazuha moya obuhali mwa lisa, mi sisepe sabona sakala kutala mezi kuli mane nebali mwa kozi.+ 24  Cwale baya bayo muzusa, bali: “Muluti, Muluti, lutuha lushwa!” Kihaa zuha mi akalimela moya ni mandinda anaabifile, mi zakuza, kwaombala luli.+ 25  Cwale ali ku bona: “Tumelo yamina ikai?” Kono basaba hahulu ni kukomoka hahulu, mi babulelisana bali: “Ki mañi luli yo? Kakuli ulaela nihaiba moya ni mezi, mi zamuutwa.”+ 26  Mi bayo fueka mwa sibaka sa Mageraseni,+ sesi mwabuse, kutalimana ni Galilea. 27  Jesu hazwa mwa sisepe kutaha fa likamba, akatanyezwa ki muuna yazwa mwa muleneñi yanaakenwi ki madimona. Nekufitile nako yetelele asaapali sesiñwi, mi naasa ini mwa ndu, kono naapila kwa mabita.*+ 28  Habona Jesu, ahuwa ni kuwela fapilaa hae, mi ka linzwi lelituna, ali: “Ninani taba mañi ni wena, wena Jesu, Mwanaa Mulimu Yapahami ka Kufitisisa? Nakukupa, usike wanitukufaza.”+ 29  (Kakuli Jesu naalaela moya omasila kuli uzwe ku muuna yo. Neukenanga ku yena ka linako zeñata,*+ mi hañata naatamiwanga mawenge a kwa mazoho ni a kwa mahutu ni kukantelwa, kono naapumakanga mawenge ao mi mudimona neu muisanga mwa libaka mokusina batu.) 30  Jesu amubuza, ali: “Ki wena mañi libizo?” Ali: “Ki na Mpi,” kakuli naakenwi ki madimona amañata. 31  Mi madimona aswalelela kukupa Jesu ka taata kuli asike aalaela kuya mwa mukoti.+ 32  Cwale nekunani mutapi omutuna wa likulube+ zenefula fa lilundu, mi madimona kihaa mukupa ka taata kuli aalumeleze kuyo kena mwa likulube zeo, mi aalumeleza.+ 33  Madimona kihaa zwa ku muuna yo ni kuyo kena mwa likulube, mi mutapi wamatela fa liñope* ni kuyo wela mwa lisa mi washwela mwa mezi. 34  Kono balisana hababoni zeezahezi, babaleha mi bayo biha taba yeo ku baba mwa muleneñi ni mwa mahae. 35  Cwale batu bakamuha kuyo bona zeneezahezi. Bataha ku Jesu mi bafumana muuna yanaazwisizwe madimona, ainzi kwa mahutu a Jesu, inze aapezi mi naaiketile mwa munahano, mi bakenelwa ki sabo. 36  Bane baiponezi hakuezahala zeo bakandekela batu bao mwanaafoliselizwe muuna yo yanaakenwi ki madimona. 37  Cwale batu babañata bane bazwa mwa sibaka kaufela sa Mageraseni bakupa Jesu kuli azwe ku bona, kakuli nebasabile hahulu. Kihaa kena mwa sisepe mi afunduka. 38  Kono muuna yanaazwisizwe madimona aswalelela kumukupa kuli aye ni yena, kono amukutisa, ali+ 39  “Kuta kwa ndu, mi uzwelepili kukandeka zakuezelize Mulimu.” Muuna yo kihaa ya, ayo shaela mwa muleneñi kaufela zamuezelize Jesu. 40  Jesu hakutile, buñata bwamuamuhela hande, kakuli kaufelaa bona neba mulibelela.+ 41  Kono hamubone! Kwataha muuna yabizwa Jairusi; yanaali nduna mwa sinagoge. Awela kwa mahutu a Jesu mi akala kumukupa ka taata kuli atahe kwa ndu yahae,+ 42  kakuli mwanaa hae alimuñwi feela* wamusizana, wa lilimo zebato ba ze 12, naatuha ashwa. Jesu hanaali mwa nzila, apitihanywa ki buñata. 43  Cwale nekunani musali yanaakulile mweya+ ka lilimo ze 12, mi naapalezwi kufumana kalafo ku mutu ufi kamba ufi.+ 44  Ataha kwamulaho wa Jesu mi ato swala kwa mungundo wa siapalo sahae sa fahalimu,+ mi honafo mweya wahae wayema. 45  Jesu kihaa li: “Ki mañi yanisweli?” Kaufelaa bona habanze bahana, Pitrosi ali: “Muluti, buñata bwakusinanisa mi bwakupitihanya.”+ 46  Kono Jesu ali: “Kunani yanisweli, kakuli naziba kuli maata+ azwile ku na.” 47  Musali yo habona kuli nekusa konahali kuipata, ataha inze angangama ni kuto wela fapilaa Jesu mi abulelela batu kaufela libaka lanaaswalezi Jesu ni mwanaafolezi isali honafo. 48  Kono ali ku yena: “Mwanaka, tumelo yahao ikufolisize. Uzamaye ka kozo.”+ 49  Hanaasabulela cwalo, kwataha mutu yomuñwi yanaazwa kwa ndu ya nduna wa sinagoge, mi ato li: “Mwanaa hao utokwahalile; usike wakataza Muluti hape.”+ 50  Jesu hautwa cwalo, amualaba ali: “Usike wasaba, ube feela ni tumelo, mi mwanaa hao ukapiliswa.”+ 51  Hafitile kwa ndu, hasika lumeleza mutu ufi kamba ufi kukena ni yena mwahali kwandaa Pitrosi, Joani, Jakobo, ni ndatahe mwana ni mahe. 52  Kono batu kaufela nebalila ni kuinata fa lifuba kabakala maswabi a lifu la mwanana. Cwale ali: “Hamutuhele kulila,+ kakuli hasika shwa kono ulobezi.”+ 53  Habautwa cwalo bakala kumuseha ka kumusheununa, kakuli nebaziba kuli ushwile. 54  Kono amuswala kwa lizoho mi amubiza ali: “Mwanana, zuha!”+ 55  Mi musizana akutelwa ki moya* wahae,+ mi honafo ayema,+ mi Jesu alaela kuli afiwe sa kuca. 56  Cwale bashemi bahae bataba hahulu, kono Jesu abalaela kuli basike babulelela mutu sesiezahezi.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, ba micaha.
Kamba “mabita a kupulo.”
Kamba mwendi, “Neu musweli ka nako yetelele.”
Kamba “munanga wa njetumuko.”
Linzwi ka linzwi, “wa libanda.”
Kamba “maata a bupilo.”