Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Luka 7:1-50

LITABA ZE MWAHALI

  • Tumelo ya muzamaisi wa masole (1-10)

  • Jesu uzusa mwanaa mbelwa wa kwa Naine (11-17)

  • Joani Mukolobezi walumbiwa (18-30)

  • Lusika lolusa lumeli lwanyaziwa (31-35)

  • Musali wa muezalibi waswalelwa (36-50)

    • Swanisezo ya bakoloti (41-43)

7  Hasaafelize kubulela zanaabata kubulelela batu, akena mwa Kapernauma.  Cwale yomuñwi wa batanga ba muzamaisi wa masole, yanaalata hahulu, naakula hahulu mi naali fakaufi ni kushwa.+  Hanaautwile za Jesu, aluma baana-bahulu babañwi ba Majuda ku yena kuli bayo mukupa kuli atahe ni kuto folisa mutangaa hae.  Bataha ku Jesu mi bakala kumukupa ka taata, bali: “Kwaswanela kuli utuse mutu yo,  kakuli ulata sicaba saluna mi ki yena yaluyahezi sinagoge.”  Cwale Jesu aya ni bona. Kono hanaasali bukaufi ni ndu, muzamaisi wa masole nasaalumile kale balikani kuyo mubulelela kuli: “Muñaaka, usike waikataza, kakuli haku niswaneli kuli ukene mwatasaa situwa sa ndu yaka.+  Ki lona libaka hane niikutwile kuli haniswaneli kutaha ku wena. Kono ubulele linzwi, mi mutangaaka ukafola.  Kakuli, ni na, ninani baba nizamaisa, mi kunani masole benizamaisa, hanibulelela yomuñwi kuli, ‘Zamaya!’ Waya, mi ku yomuñwi hanili, ‘Taha!’ Wataha, mi hanili ku mutangaaka, ‘Eza se!’ Wasieza.”  Cwale Jesu hautwa litaba zeo, amukomoka hahulu, mi asikuluhela kwa buñata bone bumulatelela, ali: “Namibulelela, nili, nihaiba mwa Isilaele, hanisika fumana mwateñi tumelo yetuna cwana.”+ 10  Mi bane balumilwe habakuta kwa ndu, bayo fumana kuli mutanga ufolile.+ 11  Hasamulahonyana, aya kwa muleneñi obizwa Naine, mi balutiwa bahae ni batu babañata nebazamaya ni yena. 12  Hanaali bukaufi ni makenelo a muleneñi, nekunani mutu yashwile yanaaiswa kwande, mwanaa anosi* ku mahe.+ Mi mahe neli mbelwa. Hape nekunani batu babañata bane bazwa mwa muleneñi bane bali ni mbelwa yo. 13  Mulena hamubona, amushwela makeke,+ mi ali ku yena: “Tuhela kulila.”+ 14  Asutelela mi aswala saala sa mufu,* mi balwali basona bayema. Kihona ali: “Mutangana, nili ku wena: Zuha!”+ 15  Mi mufu azuha ni kuina mi akala kubulela, mi Jesu amufa ku mahe.+ 16  Cwale kaufelaa bona bakenelwa ki sabo, mi bakala kukanyisa Mulimu, bali: “Mupolofita yomutuna ubonahezi mwahalaa luna,”+ ni kuli: “Mulimu ushemubile batu bahae.”+ 17  Mi litaba ka za hae zayamba mwa Judea kaufela ni mwa naha kaufela. 18  Cwale balutiwa ba Joani bamubihela litaba zeo kaufela.+ 19  Joani kihaa biza bababeli kwa balutiwa bahae mi abaluma ku Mulena kuyo buza kuli: “Kana ki wena yanaabulezwi kuli wataha,+ kamba lulibelele yomuñwi?” 20  Habatile ku yena, bali: “Joani Mukolobezi ululumile kuto buza kuli: ‘Kana ki wena yanaabulezwi kuli wataha, kamba lulibelele yomuñwi?’” 21  Ka yona nako yeo afolisa babañata kwa makulanu+ ni matuku abona amatuna, ni kwa mioya yemaswe, mi akwalulula meeto a libofu zeñata. 22  Jesu abaalaba, ali: “Hamuye, muyo bihela Joani zemuboni ni zemuutwile: Libofu selibona,+ lihole zazamaya, ba mbingwa bakeniswa, bo susu bautwa,+ babashwile bazuswa, ni babotana babulelelwa taba yende.+ 23  Tabo ki ya mutu yasafumani sesika musitatalisa ku na.”+ 24  Linumwana za Joani haseli ile, Jesu akala kubulelela buñata za Joani, ali: “Nemuile kuyo bonañi mwa lihalaupa? Kana neli lutaka loluzukuzwa ki moya?+ 25  Nemuile kuyo bonañi he? Kana neli mutu yaapezi liapalo zebuleta?*+ Esi mane babaapala liapalo zebenya ni kupila hande ba mwa mandu a malena. 26  Cwale kanti nemuyezi kuyo bonañi luli? Kuyo bona mupolofita nji? Ki cwalo, namibulelela, mane ufita hahulu mupolofita.+ 27  Yo ki yena muñaa taba yeñozwi, yeli: ‘Bona! Niluma numwana waka, yakaitangeta ku wena,* akulukiseze nzila ka kuitangeta ku wena.’+ 28  Namibulelela nili, ku babapepilwe ki basali, hakuna yafita Joani, kono yomunyinyani mwa Mubuso wa Mulimu ki yomutuna ku yena.”+ 29  (Batu kaufela ni batelisi habautwile cwalo, balumba Mulimu kuli ki yalukile, kakuli nebakolobelizwe ka kolobezo ya Joani.+ 30  Kono Bafalisi ni bane baziba hande Mulao bakeshebisa kelezo* yanaa bafile Mulimu,+ kakuli nebasika kolobezwa ki yena.) 31  “Batu ba lusika lo, nika babapanya kwañi, mi baswana ni bo mañi?+ 32  Baswana sina banana babanyinyani babainzi fa musika, babahuwelezana, bali: ‘Lumilizelize kanamutolilo, kono hamusika bina; lumiopelezi lipina za malilo kono hamusika lila.’ 33  Ka mukwa oswana, Joani Mukolobezi utile asaci sinkwa kamba kunwa waine,+ kono muli: ‘Unani mudimona.’ 34  Mwanaa mutu utile aca ni kunwa, kono muli: ‘Mumuboni mutu wateñi! Ki wa micomibi mi ki munwi wa waine, ki mulikanaa batelisi ni baezalibi!’+ 35  Nihakulicwalo, butali bupakwa kuli bulukile* ka bana babona* kaufela.”+ 36  Cwale yomuñwi wa Bafalisi aswalelela kukupa Jesu kuli ayo ca ni yena. Jesu kihaa kena mwa ndu ya Mufalisi yo ni kuina kwa tafule. 37  Mi hamubone! Musali yomuñwi mwa muleneñi, yanaazibahala kuli ki muezalibi, autwa kuli Jesu naaca* mwa ndu ya Mufalisi, atisa botela ya alabastera mone kuinzi mafula a sende.+ 38  Ataha kwamulaho wa Jesu, kwa mahutu ahae, alila ni kukala kumukolobisa kwa mahutu ka miyoko, mi ataula miyoko yeo ka milili ya kwa toho yahae. Hape atubeta mahutu a Jesu ni kuasela mafula a sende. 39  Mufalisi yanaa mumemile habona cwalo, aipulelela mwa pilu, ali: “Kambe mutu yo neli mupolofita luli, naakaziba kuli musali yo yamuswala ki mutu yacwañi, kuli ki muezalibi.”+ 40  Kono Jesu amualaba, ali: “Simoni, kunani taba yenibata kukubulelela.” Mi yena ali: “Muluti, haku ibulele!” 41  “Nekunani batu bababeli bane bakolotile masheleñi ku mukolotisi yomuñwi; yomuñwi naakolotile lidinari* ze 500, kono yomuñwi yena naakolotile ze 50. 42  Hane basina sa kumulifa, abaswalela ka pilu kaufela, sibeli sabona. Cwale ki mañi ku bona yaka mulata hahulu?” 43  Simoni amualaba, ali: “Nibona kuli ki yanaaswalezwi sikoloti sesituna.” Jesu ali ku yena: “Uatuzi hande.” 44  Jesu kihaa sikuluhela ku musali yo mi ali ku Simoni: “Kana wamubona musali yo? Nikeni mwa ndu yahao; hausika nifa mezi a kutapa kwa mahutu. Kono musali yo yena ukolobisize mahutu aka ka miyoko yahae ni kuataula ka milili yahae. 45  Hausika nitubeta, kono musali yo, kuzwa fonitezi mwa ndu mo, hasika tuhela kutubeta mahutu aka. 46  Hausika nitoza mafula kwa toho, kono musali yo uniselile mafula a sende kwa mahutu. 47  Kabakaleo, nikubulelela nili, libi zahae, niha lili zeñata,* liswalezwi,+ kakuli ubonisize lilato lelituna. Kono yaswalelwa zenyinyani, ulata hanyinyani.” 48  Cwale ali ku musali yo: “Libi zahao liswalezwi.”+ 49  Bane bali ni yena kwa tafule habautwa cwalo, bakala kuipulelela mwa lipilu, bali: “Mutu yo ki mañi, yakona nihaiba kuswalela libi?”+ 50  Kono ali ku musali yo: “Tumelo yahao ikupilisize;+ uzamaye ka kozo.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “wa libanda.”
Kamba “kambeta fokushimbelwa mufu.”
Kamba “liapalo zende?”
Linzwi ka linzwi, “fapilaa pata yahao.”
Kamba “ketelelo.”
Kamba “bupakwa kuli ki bwa niti.”
Kamba “miselo yabona.”
Kamba “naashendami kwa tafule.”
Kamba “zetuna.”