Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Luka 6:1-49

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu ki “Mulena wa Sabata” (1-5)

  • Muuna wa lizoho leliomelezi wafoliswa (6-11)

  • Baapositola ba 12 (12-16)

  • Jesu waluta ni kufolisa (17-19)

  • Lika zetahisa tabo ni bumai (20-26)

  • Kulata lila (27-36)

  • Mutuhele kuatula (37-42)

  • Kota izibwa ka miselo yayona (43-45)

  • Ndu yeyahilwe hande; ndu yesina mutomo otiile (46-49)

6  Cwale la sabata naafita mwa masimu a buloto, mi balutiwa bahae nebasweli kubulula ni kuca makunka a buloto,+ banze baapikita mwa mazoho abona.+  Babañwi ba Bafalisi hababona cwalo, bali: “Kiñi hamueza seusa lumelezi mulao la Sabata?”+  Kono Jesu abaalaba, ali: “Kana hamusika bala zanaaezize Davida hanaalapile ni baana banaali ni bona?+  Mwanaakenezi mwa ndu ya Mulimu ni kuamuhela linkwa zenebeilwe fapilaa Mulimu* mi aca ni kufa zeñwi kwa baana banaali ni bona, zesalumelezwi kuciwa ki mutu ufi kamba ufi kwandaa baprisita banosi?”+  Cwale ali ku bona: “Mwanaa mutu ki yena Mulena wa Sabata.”+  La sabata leliñwi+ akena mwa sinagoge ni kukala kuluta batu. Mi mwateñi nekunani muuna yanaaomelezi lizoho la silyo.*+  Cwale bañoli ni Bafalisi nebatalimisisa Jesu kuli babone haiba naakafolisa la Sabata, ilikuli bafumane taba yebaka mutama ka yona.  Kono naaziba zene banahana,+ kihaa bulelela muuna wa lizoho leliomelezi,* ali: “Nanuha, uyeme fahali.” Mi ananuha ni kuyema fo.  Jesu kihaa li ku bona: “Kashe nimibuze, kana kwalumelezwa la Sabata kueza sesinde kamba sesimaswe, kupilisa bupilo* kamba kububulaya?”+ 10  Hasaa batalimile kaufelaa bona, ali ku mutu yo: “Otolola lizoho lahao.” Aeza cwalo, mi lizoho lahae laiketa. 11  Kono bahalifa hahulu, mi bakala kuikambota ka sene bakaeza ku Jesu. 12  Zazi leliñwi, aya fa lilundu kuyo lapela,+ mi atanda busihu kaufela inze alapela ku Mulimu.+ 13  Mi habusile, abiza balutiwa bahae mi aketa ba 12 ku bona, banaabizize hape kuli ki baapositola:+ 14  Simoni, yo hape naabeile libizo la Pitrosi, Andreasi munyanaa hae, Jakobo, Joani, Filipi,+ Bartolome, 15  Mateu, Tomasi,+ Jakobo mwanaa Alfea, Simoni yabizwa “wa mafulofulo,” 16  Judasi mwanaa Jakobo, ni Judasi Isikariota, yanaafetuhile mubeteki. 17  Mi ashetumuka ni bona ni kuyo yema fa sibaka sesipatami, mi nekunani buñata bobutuna bwa balutiwa bahae, ni batu babañata-ñata bane bazwa mwa Judea kaufela ni Jerusalema ni mwa libaka za Tire ni Sidoni ze kwa likamba, bane batile kuto muteeleza ni kuto foliswa matuku abona. 18  Nihaiba bane bakatazwa ki mioya yemasila nebafolisizwe. 19  Mi buñata kaufela nebubata kumungunyuta, kakuli maata naazwa ku yena+ ni kubafolisa kaufela. 20  Mi atalima balutiwa bahae ni kukala kubulela kuli: “Tabo ki yamina babotana, kakuli Mubuso wa Mulimu ki wamina.+ 21  “Tabo ki yamina babautwa tala cwale, kakuli mukakuliswa.+ “Tabo ki yamina babalila cwale, kakuli mukaseha.+ 22  “Tabo ki yamina, batu haba mitoya,+ haba mileleka,+ kumishubula, ni kumisinya libizo kuli mu babamaswe kabakala Mwanaa mutu. 23  Mutabe mwa lizazi leo mi munyakalale, kakuli hamubone! Mupuzo wamina ki omutuna kwa lihalimu, kakuli zeo kona lika zeswana zene baezanga bo kuku wabona kwa bapolofita.+ 24  “Kono bumai ki bwamina babafumile,+ kakuli muikola zamina ka kutala.+ 25  “Bumai ki bwamina babakusi cwale, kakuli mukalapa. “Munani bumai mina babaseha cwale, kakuli mukaswaba ni kulila.+ 26  “Munani bumai batu kaufela haba mibulela hande,+ kakuli zeo kona lika zeswana zene baezanga bo kuku wabona kwa bapolofita ba buhata. 27  “Kono nili ku mina babateeleza: Muzwelepili kulata lila zamina, mueze zende ku baba mitoile,+ 28  mufuyaule baba mikuta, mulapelele baba milwaha.+ 29  Yakubakula kwa lilama leliñwi, umusikamiseze ni leliñwi; mi yakuamuha siapalo sahao sa fahalimu, usike wamuhanisa kuunga ni siapalo sahao sa mwahali.+ 30  Ufe mutu kaufela yakukupa,+ mi usike wayo buza lika zahao ku mutu yakuamuhile zona. 31  “Hape momubatela kuli batu bamiezeze, mubaeze cwalo ni mina.+ 32  “Haiba mulata baba milata, ki ifi tumbo yemuka fiwa? Kakuli nihaiba bona baezalibi balata baba balata.+ 33  Mi haiba mueza zende ku baba miezeza zende, ki ifi tumbo yemuka fiwa? Kakuli nihaiba baezalibi ki mona mobaezeza cwalo. 34  Hape haiba mukolotisa* bemusepa kuli baka milifa, ki ifi tumbo yemuka fiwa?+ Kakuli nihaiba baezalibi bakolotisa baezalibi kuli bakutisezwe sesilikana ni sebafile. 35  Kono mina, muzwelepili kulata lila zamina ni kueza zende ni kukolotisa musalibeleli kukutelwa ki sesiñwi;+ mi mupuzo wamina ukaba omutuna, mi mukaba bana ba Yapahami ka Kufitisisa, kakuli yena ubonisa sishemo ku babasina buitumelo ni ku babamaswe.+ 36  Muzwelepili kuba ni sishemo, sina Ndataa mina hanani sishemo.+ 37  “Hape mutuhele kuatula, mi hamuna kuatulwa;+ mi mutuhele kunyaza, mi ni mina hamuna kunyazwa. Muzwelepili kuswalela,* mi ni mina mukaswalelwa.*+ 38  Muzwelepili kufana, mi batu ni bona baka mifa.+ Baka miselela tikanyo yende mwa siapalo samina, yekatezwi, yenyungilwe, ni yeyuboka. Kakuli ni mina mukalikanyezwa ka tikanyo yemulikanyeza babañwi.” 39  Cwale abafa ni swanisezo ye, ali: “Kana sibofu sakona kuzamaisa sibofu sesiñwi? Kana halina kuwela mwa musima bubeli bwazona?+ 40  Muituti* haafiti muluti wahae, kono mutu kaufela yalutilwe hande ukaswana sina muluti wahae. 41  Cwalehe utalimelañi kacwañi kaka mwa liito la mwanahenu kono haulemuhi musumo o mwa liito lahao?+ 42  Ukona kubulelela cwañi mwanahenu kuli, ‘Wahesu, tuhela nizwise kacwañi kaka mwa liito lahao,’ hailifo hauboni musumo o mwa liito lahao? Wena muipi! Pili uzwise musumo o mwa liito lahao, kihona ukabona hande mwakuzwiseza kacwañi kaka mwa liito la mwanahenu. 43  “Kakuli hakuna kota yende yebeya miselo yebolile, mi hakuna kota yebolile yebeya miselo yeminde.+ 44  Kakuli kota ni kota izibwa ka miselo yayona.+ Ka mutala, batu habayangangi lifeiga kwa miutwa, mi habakoyolangi miselo ya veine kwa sicacani sa miutwa. 45  Mutu yomunde uzwisa zende mwa sibulukelo sa bufumu bobunde mwa pilu yahae, kono yamaswe uzwisa zemaswe mwa sibulukelo sa bufumu bobumaswe; kakuli mulomo wahae ubulela zetezi mwa pilu.+ 46  “Cwalehe munibizezañi kuli ‘Mulena! Mulena!’ musaezi zenibulela?+ 47  Mutu kaufela yataha ku na mi autwa manzwi aka ni kuamamela, nika mibonisa yaswana ni yena:+ 48  Uswana sina mutu ili yo hanaayaha ndu, naayepile hahulu mwa mubu ni kuyo yahela mutomo fa licwe. Cwale hane kutile muunda, mezi anata ndu yeo kono mezi naasina maata a kuinyanganyisa, kakuli neiyahilwe hande.+ 49  Kono cwale mutu kaufela yautwa manzwi asaezi sesiñwi,+ uswana sina mutu yanaayahile ndu fa mubu feela kusina mutomo. Mezi anata ndu yeo, mi yawa kapili-pili, mi ndu yeo yasinyeha hahulu.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “linkwa za poniso.”
Kamba “wa lizoho la silyo leliomelezi luñañali.”
Kamba “leliomelezi luñañali.”
Kamba “moyo.”
Fo kikuli, kusina kekelezo.
Kamba “kulukulula babañwi.”
Kamba “mukalukululwa.”
Kamba “Mulutiwa.”