Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Luka 4:1-44

LITABA ZE MWAHALI

  • Diabulosi ulika Jesu (1-13)

  • Jesu ukalisa kukutaza mwa Galilea (14, 15)

  • Jesu uhaniwa mwa Nazareta (16-30)

  • Mwa sinagoge kwa Kapernauma (31-37)

  • Mukwenyanaa Simioni ni babañwi bafoliswa (38-41)

  • Buñata bufumana Jesu kwa sibaka ko kusina batu (42-44)

4  Cwale Jesu azwa kwa Jordani, atezi moya okenile, mi aiswa ki moya mwa lihalaupa+  ka mazazi a 40, inze alikwa ki Diabulosi.+ Mi naasika ca sesiñwi mwa mazazi ao, mi cwale mazazi ao hasaafelile, ashwa tala.  Diabulosi kihaa li ku yena: “Haiba u mwanaa Mulimu, bulelela licwe le, kuli lifetuhe sinkwa.”  Kono Jesu amualaba, ali: “Kuñozwi kuli: ‘Mutu halukeli kupila sinkwa feela.’”+  Cwale amuisa fokulumbile mi amubonisa mibuso kaufela ya lifasi ka nako iliñwi feela.+  Diabulosi kihaa li ku yena: “Nika kufa maata fahalimwaa mibuso ye kaufela ni kanya yayona, kakuli nifilwe maata ao,+ mi niafa ku yenitabela kufa kaufela.  Cwale, haiba unilapela feela hañwi, maata ao kaufela akaba ahao.”  Jesu amualaba, ali: “Kuñozwi kuli: ‘Ki Jehova* Mulimu wahao yeulukela kulapela, mi ki yena feela anosi yeulukela kufa sebelezo yekenile.’”+  Cwale amuisa mwa Jerusalema mi amuyemisa fa muongola wa* tempele mi ali ku yena: “Haiba u mwanaa Mulimu, utulele fafasi,+ 10  kakuli kuñozwi kuli: ‘Ukalaela mangeloi ahae ka zahao, kuli akusileleze,’ 11  ni kuli, ‘Aka kuakwela mwa mazoho aona, kuli lihutu lahao lisike lakubwa ki licwe.’”+ 12  Jesu amualaba, ali: “Kuizwe: ‘Usike walika Jehova* Mulimu wahao.’”+ 13  Cwale Diabulosi hasaafelize miliko yahae kaufela, amusiya kufitela nako yeñwi yeswanela.+ 14  Cwale Jesu akutela mwa Galilea+ ka maata a moya. Mi lipiho zende ka za hae zahasanela mwa naha yeo kaufela. 15  Hape akala kuluta mwa masinagoge abona, mi naakutekiwa ki batu kaufela. 16  Cwale aya kwa Nazareta,+ kona kwanaahulezi, mi ka mukwa wahae ka lizazi la Sabata, akena mwa sinagoge+ mi ayema kuli abale. 17  Cwale afiwa muputo wa mupolofita Isaya, mi aapula muputo wo ni kufumana fone kuñozwi kuli: 18  “Moya wa Jehova* u fahalimwaa ka, kakuli yena unitozize kuli nishaele taba yende kwa babotana. Unilumile kukutaza babahapilwe kuli bakalukululwa ni kukutaza libofu kuli likabona, ni kulukulula babahatelezwi,+ 19  ni kukutaza mwaha wa kushemubiwa ki Jehova.”*+ 20  Cwale aputa muputo, aukutiseza ku sikombwa, ni kuina fafasi; mi meeto a batu kaufela mwa sinagoge naamutalimezi hahulu. 21  Mi cwale ali ku bona: “Kacenu, liñolo lemusazo ikutwela le, litalelelizwe.”+ 22  Mi kaufelaa bona bakala kubulela zende ka za hae ni kumakala kabakala bunde bwa manzwi anaazwa mwa mulomo wahae,+ mi nebali: “Kana haki yena mwanaa Josefa yo?”+ 23  Kihaa li ku bona: “Kaniti luli mukaitusisa pulelo ye, ku na: ‘Wena mualafi, hakuifolise. Ueze ni mona mo mwa sibaka sahenu lika zeluutwile kuli liezizwe mwa Kapernauma.’”+ 24  Cwale ali ku bona: “Kaniti namibulelela nili, hakuna mupolofita yaamuhelwa hande mwa sibaka sahabo.+ 25  Ka mutala, nimibulelela niti nili: Nekunani limbelwa zeñata mwa Isilaele mwa mazazi a Elia lihalimu hane likwalilwe ka lilimo zetaalu ni likweli ze 6, mi lukupwe lolutuna lwawela naha kaufela.+ 26  Niteñi, Elia naasika lumiwa ku yomuñwi wa basali bao, haisi ku musali wa mbelwa yanaapila kwa Sarepta mwa naha ya Sidoni.+ 27  Hape, nekunani ba mbingwa babañata mwa Isilaele mwa mazazi a mupolofita Elisha; kono ku bao kaufela hakuna nihaiba alimuñwi yanaakenisizwe,* kwandaa Naamani, wa Musiria.”+ 28  Cwale batu kaufela bane bautwa litaba zeo mwa sinagoge bahalifa hahulu,+ 29  mi bayema ni kumuisa kapili kwande a muleneñi, mi bamuisa fahalimwaa lilundu fone uyahezwi muleneñi wabona, kuli bamunepele fafasi. 30  Kono yena afita mwahalaa bona mi aikela.+ 31  Kihaa shetumukela mwa Kapernauma, muleneñi wa mwa Galilea. Mi naaluta batu la Sabata,+ 32  mi bakomoka hahulu mulutelo wahae,+ kakuli naabulela ka maata. 33  Cwale mwa sinagoge nekunani muuna yanaakenwi ki mudimona, mi ahuwa ka linzwi lelituna, ali:+ 34  “Mawe! Lunani taba mañi ni wena Jesu, wa Munazareta?+ Kana utezi kuto lubulaya? Nakuziba hande, ki wena Yakenile wa Mulimu.”+ 35  Kono Jesu akalimela mudimona, ali: “Kuza, mi hakuzwe ku yena.” Cwale mudimona hase uwiselize muuna yo fafasi mwahalaa bona, wazwa ku yena kusina kumuholofaza. 36  Mi batu kaufela hababona cwalo bakomoka hahulu mi bakala kubulelisana, bali: “Ki mubulelelo mañi wo? Kakuli ulaela mioya yemasila ka maata, mi yazwa!” 37  Cwale litaba ka za hae zazwelapili kuyamba mwa maneku kaufela a naha yeo. 38  Hasaazwile mwa sinagoge, ayo kena mwa ndu ya Simoni. Cwale mukwenyanaa Simoni wamusali naaswelwi ki fibele yebuhali, mi bamukupa kuli amutuse.+ 39  Cwale ainamela ku yena mi akalimela fibele, mi yafela. Honafo azuha mi akala kubasebeleza. 40  Kono lizazi hane lilikela, kaufela bane banani bakuli ba matuku a mifuta-futa babatisa ku yena. Abafolisa ka kubeya mazoho ahae fahalimwaa yomuñwi ni yomuñwi wabona.+ 41  Madimona ni ona azwa ku babañata, anze ahuwa, ali: “Ki wena Mwanaa Mulimu.”+ Kono aakalimela, mi naasa alumelezi kubulela,+ kakuli naamuziba kuli ki yena Kreste.+ 42  Kono lizazi hase lipazuzi, azwela kwande mi aya kwa sibaka kokusina batu.+ Kono buñata bwakala kumubata* mi bwataha kwanaainzi, mi bwalika kumuhanisa kuli asike abasiya. 43  Kono ali ku bona: “Nilukela kuyo shaela taba yende ya Mubuso wa Mulimu ni kwa mileneñi yemiñwi, kakuli ki sona senilumezwi.”+ 44  Cwale aya inze akutaza mwa masinagoge a Judea.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “limotanyana la fa situwa sa; fa sibaka sesilumbile hahulu sa.”
Kamba “yanaafolisizwe.”
Kamba “kumuzuma.”