Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Luka 23:1-56

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu fapilaa Pilato ni Heroda (1-25)

  • Jesu ni likebenga zepeli bakokotelwa fa likota (26-43)

    • “Ukaba ni na mwa Paradaisi” (43)

  • Lifu la Jesu (44-49)

  • Kubulukiwa kwa Jesu (50-56)

23  Cwale buñata kaufela bwayema, mi bamuisa ku Pilato.+  Kiha bakala kumutama litaba,+ bali: “Lufumani mutu yo inze akelusa sicaba saluna, uhanisa batu kulifa mitelo ku Sesare,+ mi ubulela kuli ki yena Kreste mulena.”+  Cwale Pilato amubuza puzo ye, ali: “Kana ki wena Mulena wa Majuda?” Amualaba, ali: “Ubulezi wena muñi kuli ki na.”+  Pilato kihaa li kwa baprisita babahulu ni kwa buñata: “Hanifumani mulatu ku mutu yo.”+  Kono batundamena, bali: “Mutu yo utisa mifilifili mwa sicaba ka kuluta batu mwa Judea kaufela, kukalela kwa Galilea mane kuto fita ni kwanu.”  Pilato hautwa cwalo, abuza haiba muuna yo neli Mugalilea.  Hasaazibile kuli naazwa mwa sibaka sesibusiwa ki Heroda,+ amulumela ku Heroda, ili yo ni yena naali mwa Jerusalema mwa mazazi ao.  Heroda habona Jesu, ataba hahulu. Kakuli naakalile kale kubata kubona Jesu kabakala kuli naautwile zeñata ka za hae,+ mi naasepa kuli uka mubona inze aeza makazo yeñwi.  Cwale akala kumubuzaka lipuzo ka nako yetelele, kono naasika mualaba.+ 10  Kono baprisita babahulu ni bañoli bazwelapili kuyema ni kumutama litaba ka mabifi. 11  Cwale Heroda hamoho ni masole bahae bamushubula,+ mi amusheununa+ ka kumuapesa siapalo sesinde mi kihona amukutiseza ku Pilato. 12  Heroda ni Pilato bafetuha balikani kuzwa ona lizazi leo, kakuli sapili nebatoyani. 13  Pilato cwale akopanya baprisita babahulu, babusi, ni sicaba 14  mi ali ku bona: “Munitiselize muuna yo kuli kuti ususueza batu kuli bafetuhele mubuso. Cwale hamubone! Nimubuzize fapilaa mina kono hanisika fumana mulatu mwa lika zemu mutama ka zona.+ 15  Mane, ni yena Heroda hasika fumana mulatu ku yena, kakuli umukutiselize ku luna, mi hamubone! Hakuna saezize salukela kubulaelwa. 16  Hakulicwalo nika mufa+ koto ni kumulukulula.” 17  *—— 18  Kono buñata kaufela bwahuwa, bwali: “Ubulaye muuna yo,* kono ululukululele Barabasi!”+ 19  (Muuna yo naakenyizwe mwa tolongo kabakala kukwenuhela mubuso kone kuezahezi mwa muleneñi ni kabakala mulatu wa bubulai.) 20  Pilato hape abulela ku bona kakuli naabata kulukulula Jesu.+ 21  Kiha bakala kuhuwaka, bali: “Apahekiwe fa kota! Apahekiwe fa kota!”*+ 22  Ali ku bona lwabulaalu: “Libaka ki lifi? Ki bumaswe mañi bwaezize muuna yo? Hanisika fumana ku yena mulatu waswanela kubulaelwa; cwale nika mufa koto ni kumulukulula.” 23  Cwale batundamena, bazwelapili kutiisa kwa manzwi, kukupa kuli abulaiwe,* mi manzwi abona akoma Pilato.+ 24  Pilato kihaa atula kulikana ni mone batokwela. 25  Alukulula muuna yene bakupa kuli alukululwe, yanaakenyizwe mwa tolongo ka mulatu wa kukwenuhela mubuso ni wa bubulai, kono abafa Jesu kuli bamueze mone balatela. 26  Cwale hane bamuisa, baswala Simoni, yasimuluha kwa Sirene, yanaazwa mwa mahae, mi bamulwalisa kota ya linyando* mwamulaho wa Jesu.+ 27  Nekunani batu babañata bane bamulatelela, hamohocwalo ni basali bane basweli kuinataka fa lifuba kabakala maswabi ni kumulila. 28  Jesu afetuhela kwa basali bao, mi ali: “Basizana ba mwa Jerusalema, mutuhele kunilila. Kono muitile ili mina ni kulila bana bamina;+ 29  kakuli hamubone! Mazazi ataha muta batu bakali: ‘Tabo ki ya basali babasa pepi, ni limba zenesika pepa, ni mazwele anaasika anyisa!’+ 30  Cwale bakakala kubulelela malundu, bali: ‘Hamu luwele!’ Mi bakali kwa malundunyana: ‘Hamu luapese!’+ 31  Haiba baeza lika zeo kota haili yemezi, kukaba cwañi hase iomile?” 32  Baana babañwi bababeli, ba likebenga, ni bona nebaiswa kwa kuyo bulaiwa ni yena.+ 33  Mi habafitile kwa sibaka sesibizwa Katendele,+ bamukokotela fa kota hamoho ni likebenga zeo, sesiñwi ku lahae la bulyo ni sesiñwi ku lahae la nzohoto.+ 34  Kono Jesu ali: “Ndate, ubaswalele, kakuli habazibi sebaeza.” Hape baposa loto, kuli baikabele liapalo zahae.+ 35  Mi batu bayema inze babuha. Kono babusi neba musheununa, bali: “Upilisize babañwi; haipilise he haiba ki Kreste wa Mulimu, Yaketilwe.”+ 36  Nihaiba masole bamusheununa, bataha ku yena ni kumufa waine yewawata+ 37  mi bali: “Haiba u Mulena wa Majuda, ipilise.” 38  Hape nekunani manzwi anaañozwi fahalimwaa hae, ali: “Yo ki Mulena wa Majuda.”+ 39  Cwale yomuñwi wa likebenga zenepahekilwe fo akala kumunyefula,+ ali: “Kana haki wena Kreste? Haku ipilise mi ulupilise ni luna!” 40  Kono yomuñwi yena amukalimela, ali: “Kana hausabi Mulimu hase mufilwe katulo yeswana? 41  Mi luna, kwaluswanela luli, kakuli luamuhela sesi lulukela kulikana ni zeluezize; kono haili muuna yo yena hakuna bumaswe bwaezize.” 42  Cwale ali: “Jesu, unihupule hauka kena mwa Mubuso wahao.”+ 43  Mi Jesu ali ku yena: “Kaniti nakubulelela kacenu, ukaba ni na mwa Paradaisi.”+ 44  Cwale, neseli hora yabu 6,* mi lififi lakwahela naha kaufela kuisa ka hora yabu 9,*+ 45  kakuli nekusina liseli la lizazi; mi lisila la mwa sibaka sesikenile+ lapazuha fahali.+ 46  Mi Jesu ahuwa ka linzwi lelituna, ali: “Ndate, nibeya moya waka mwa mazoho ahao.”+ Hasaabulezi cwalo, ashwa.*+ 47  Muzamaisi wa masole haboni zeezahezi, akala kukanyisa Mulimu, ali: “Kaniti, muuna yo naali yalukile.”+ 48  Mi buñata kaufela bone butilo kubukana hamoho mwa sibaka seo kuto buha, habuboni zeezahezi, bwakutela kwa mandu, bunze buinataka fa lifuba. 49  Mi bane bamuziba kaufela nebayemezi kwahule. Ni basali bane bamulatelezi kuzwa kwa Galilea ni bona nebali kwateñi mi baiponela lika zeo.+ 50  Mi hamubone! Nekunani muuna yabizwa Josefa, yomuñwi wa ba Kuta,* yanaali mutu yomunde ni yalukile.+ 51  (Muuna yo naasika yemela mulelo ni likezo zabona.) Naasimuluha kwa Arimatea, muleneñi wa ba mwa Judea, mi naalibelela Mubuso wa Mulimu. 52  Muuna yo aya ku Pilato mi ayo kupa situpu sa Jesu. 53  Mi asipahulula+ ni kusiputela mwa lisila la line yende, mi asibuluka mwa libita* lelicakuzwi mwa licwe,+ mone kusika bulukwa kale mutu. 54  Cwale neli lizazi la Buitukiso,+ mi Sabata+ neituha ikalisa. 55  Kono basali bane batile ni yena kuzwa kwa Galilea ni bona balatelela mi bayo bona libita* ni kubona mosibulukelwa situpu sahae,+ 56  mi bakuta kuyo lukisa milyani yenunka hande ni mafula a sende. Kono bapumula la Sabata+ ka kuya ka mulao.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Isa yo.”
Kamba “Umubulaele fa kota! Umubulaele fa kota!”
Kamba “abulaelwe fa kota.”
Fo kikuli, ibato ba ka 12 ya musihali.
Fo kikuli, ibato ba ka 3 ya musihali.
Kamba “abuyela lwa mafelelezo.”
Kamba “Sanhedrini.”
Kamba “libita la kupulo.”
Kamba “libita la kupulo.”