Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Taba Yende Yeneñozwi ki Luka 22:1-71

LITABA ZE MWAHALI

 • Baprisita balela kubulaya Jesu (1-6)

 • Kulukisa Paseka ya mafelelezo (7-13)

 • Kutoma Mukiti wa Mulalelo wa Mulena (14-20)

 • ‘Yanibeteka u kwa tafule ni na’ (21-23)

 • Kañi yetuna ka za yomutuna (24-27)

 • Tumelelano ya Jesu ya mubuso (28-30)

 • Jesu upolofita kuli Pitrosi uka mulatula (31-34)

 • Butokwa bwa kuitukiseza; mikwale yemibeli (35-38)

 • Tapelo ya Jesu fa Lilundu la Likota za Olive (39-46)

 • Jesu watamiwa (47-53)

 • Pitrosi ulatula Jesu (54-62)

 • Jesu washeununwa (63-65)

 • Kuzekiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini (66-71)

22  Cwale Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela, obizwa Paseka,+ neuatumela.+  Mi baprisita babahulu ni bañoli nebabata nzila yende ya kumubulaya ka yona,+ kakuli nebasaba batu.+  Cwale Satani akena ku Judasi, yabizwa Isikariota, yomuñwi wa ba 12,+  mi aya kwa baprisita babahulu ni manduna ba tempele kuyo ambola ni bona mwa kumubetekela ku bona.+  Batabiswa hahulu ki taba yeo mi balumela kumufa masheleñi a silivera.+  Cwale alumela, mi akala kubata nako yende ya kumubeteka ku bona, buñata bulisiyo.  Cwale lizazi la mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela lafita, lona lene kuswanela kufiwa sitabelo sa Paseka;+  Jesu kihaa luma Pitrosi ni Joani, ali: “Hamuye muyo lulukiseza Paseka kuli luce.”+  Bali ku yena: “Ki kai koubata kuli luyo ilukiseza?” 10  Ali ku bona: “Hamubone! Hamukena mwa muleneñi, mukakatanyezwa ki muuna yalwezi nkwana ya mezi. Mumulatelele mwa ndu mwakayo kena.+ 11  Mi mubulelele muñaa ndu yeo kuli: ‘Muluti uli ku wena: “Ukai muzuzu wa baenyi monikona kucela Paseka ni balutiwa baka?”’ 12  Mi muuna yo uka mibonisa muzuzu omutuna wa kwahalimu mokunani zetokwahala kaufela. Mulukise Paseka mwateñi.” 13  Kiha baya mi bayo fumana lika kaufela sina mwanaa babulelezi, mi baitukiseza Paseka. 14  Cwale nako haifitile, aina kwa tafule hamoho ni baapositola.+ 15  Mi ali ku bona: “Nilakalize hahulu kuca Paseka ye ni mina nisika nyanda kale; 16  kakuli namibulelela nili, hanisana kuica hape kufitela lika kaufela litalelezwa mwa Mubuso wa Mulimu.” 17  Mi hasaamuhezi komoki, afitisa buitumelo, mi ali: “Muunge komoki ye, mi mutambekane mwahalaa mina, 18  kakuli namibulelela nili, kuzwa cwale, hanisana kunwa hape sesibeiwa ki veine kufitela Mubuso wa Mulimu utaha.” 19  Hape aanga sinkwa,+ afitisa buitumelo, asikomauna, mi abafa sona, ali: “Sinkwa se, siyemela mubili waka,+ onani kufiwa bakeñisa mina.+ Muezange cwalo kuli munihupule.”+ 20  Hape aeza nto yeswana kwa komoki hase bacile mulalelo, ali: “Komoki ye, iyemela tumelelano yenca+ yeezwa ka mali aka,+ aanani kusululelwa mina.+ 21  “Kono hamubone! Lizoho la yanibeteka li kwa tafule ni na.+ 22  Kakuli Mwanaa mutu waya luli kulikana ni mokulelezwi;+ nihakulicwalo, unani bumai mutu yo Mwanaa mutu abetekwa ka yena!”+ 23  Kiha bakala kubuisana mwahalaa bona kuli ki mañi luli ku bona yanaatuha aeza cwalo.+ 24  Kono hape kwazuha kañi yetuna mwahalaa bona ya kuli ki mañi yanaangiwa kuba yomutuna ku bona.+ 25  Kono ali ku bona: “Malena ba macaba baahatelela, mi baba azamaisa babizwa Batusi ba Sicaba.+ 26  Kono mina hamulukeli kuba cwalo.+ Kono yomutuna mwahalaa mina abe sina yomunyinyani,+ mi yaetelela abe sina sikombwa. 27  Kakuli yomutuna ki ufi, yaca* kamba yasweli kumusebeleza?* Kana haki yaca?* Kono na ni mwahalaa mina sina yamisebeleza.*+ 28  “Kono mina ki mina babatiiselize ni na+ mwa litiko zaka;+ 29  mi nieza tumelelano ni mina, sina Ndate haezize tumelelano ni na, ya mubuso,+ 30  kuli muce ni kunwa kwa tafule yaka mwa Mubuso waka,+ ni kuina fa mabona+ kuli muatule masika a 12 a Isilaele.+ 31  “Simoni, Simoni, hakubone! Satani ubata kuli kaufelaa mina amiuluse sina buloto.+ 32  Kono nikukupezi kuli tumelo yahao isike yafela;+ mi wena, hauka kuta, utiise banabahenu.”+ 33  Simoni kihaa li ku yena: “Mulena, niitukiselize kukena ni wena mwa tolongo, ni kushwa ni wena.”+ 34  Kono ali: “Nakubulelela, Pitrosi, mukombwe hauna kulila kacenu usika nilatula kale halaalu kuli hau nizibi.”+ 35  Hape ali ku bona: “Hane nimilumile musina likwama ni mikotana ya mifaho ni makatulo,+ kana nemutokwile sesiñwi?” Bali: “Batili!” 36  Kihaa li ku bona: “Kono cwale yanani sikwama asishimbe, ni yanani mukotana wa mufaho aeze cwalo ni yena, mi yasina mukwale alekise siapalo sahae sa fahalimu mi aitekele ona. 37  Kakuli namibulelela nili, taba yeñozwi iswanela kutalelezwa ku na, yona yeli: ‘Naabalezwi hamoho ni lisinyi.’+ Kakuli taba ye isweli yatalelezwa ku na.”+ 38  Kiha bali: “Mulena, hakubone! Ki ye mikwale yemibeli.” Ali ku bona: “Ilikani.” 39  Hazwela kwande, aya kwa Lilundu la Likota za Olive sina mwanaaezezanga, mi balutiwa ni bona bamulatelela.+ 40  Hafitile kwa sibaka seo, ali ku bona: “Muzwelepili kulapela kuli musike mwakena mwa muliko.”+ 41  Mi abasiya hanyinyani ni kuya kwa sibaka sesibato likana ni folikona kuwela licwe haliposwa, mi akubama ni kukala kulapela, 42  ali: “Ndate, haiba watabela, zwisa komoki ye, ku na. Niteñi, kusike kwaezwa tato yaka kono kuezwe tato yahao.”+ 43  Cwale lingeloi lato bonahala ku yena kuzwa kwa lihalimu mi lamutiisa.+ 44  Kono aziyeleha, mi azwelapili kulapela ka taata;+ mi mifufuzo yahae yaba sina mali alotela fafasi. 45  Hafeza kulapela, aya kwa balutiwa mi abafumana kuli balobezi, bakatezi kabakala maswabi.+ 46  Ali ku bona: “Kiñi hamulobezi? Hamuzuhe mi muzwelepili kulapela kuli musike mwakena mwa muliko.”+ 47  Hanaasa bulela cwalo, hamubone! Kwataha buñata, mi muuna yabizwa Judasi, yomuñwi wa ba 12, naabaetelela, mi asutelela ku Jesu kuli amutubete.+ 48  Kono Jesu ali ku yena: “Judasi, kana ubeteka Mwanaa mutu ka kumutubeta?” 49  Cwale bane bali ni yena hababona zenetuha liezahala, bali: “Mulena, lubaleme ka mukwale?” 50  Yomuñwi wabona mane alema mutangaa muprisita yapahami, awencula zebe yahae ya kwa bulyo.+ 51  Kono Jesu aalaba, ali: “Kulikani.” Mi aswala zebe ya mutu yo ni kumufolisa. 52  Cwale Jesu abulelela baprisita babahulu ni manduna ba tempele ni baana-bahulu bane batile kuto muswala, ali: “Kana mutile ni mikwale ni milamu inge babatilo tama lisholi?+ 53  Hane nibanga ni mina mwa tempele zazi ni zazi,+ nemusika niswala ka mazoho amina.+ Kono ye ki yona nako yamina ni ya maata a lififi.”+ 54  Cwale bamutama, baya ni yena,+ mi bamuisa mwa ndu ya muprisita yapahami; kono Pitrosi naalatelela ali kwahule.+ 55  Habatumbula mulilo fahalaa patelo ye mwahalaa mandu ni kuina hamoho, Pitrosi naainzi mwahalaa bona.+ 56  Kono mutanga wamusizana amubona inze ainzi mwa liseli la mulilo, amutalimisisa mi ali: “Muuna yo ni yena naali ni Jesu.” 57  Kono alatula, ali: “Musali tuwe, hani muzibi.” 58  Hamulahonyana, mutu yomuñwi amubona, mi ali: “Ni wena u yomuñwi wabona.” Kono Pitrosi ali: “Muuna tuwe, hani yomuñwi wabona.”+ 59  Mi hase kufitile nako yebato likana hora, mutu yomuñwi akala kupihelela ka taata, ali: “Kaniti luli muuna yo ni yena naali ni yena, kakuli mane ki Mugalilea!” 60  Kono Pitrosi ali: “Muuna tuwe, hanizibi seubulela.” Mi honafo, hanaasa bulela cwalo, mukombwe walila. 61  Mi Mulena aitemuna ni kutalima Pitrosi, mi Pitrosi ahupula manzwi anaa mubulelezi Mulena, hanaaize ku yena: “Mukombwe usika lila kale kacenu, ukabe unilatuzi halaalu.”+ 62  Kihaa zwela kwande, mi ayo lila hahulu. 63  Cwale baana bane basweli Jesu bakala kumusheununa,+ bamunata;+ 64  mi hase bamuapesize lisila kwa meeto, baswalelela kumubuza, bali: “Polofita! Ki mañi yakunatile?” 65  Mi babulela litaba zeñwi zeñata za kumunyefula. 66  Mi habusile, kopano ya baana-bahulu ba sicaba, baprisita babahulu ni bañoli, bakopana hamoho,+ mi bamuisa mwa muyaho wabona wa Sanhedrini, mi bali: 67  “Haiba ki wena Kreste, lubulelele.”+ Kono ali ku bona: “Niha nika mibulelela, hamuna kulumela nihanyinyani. 68  Hape niha nika mibuza, hamuna kualaba. 69  Kono kuzwa cwale, Mwanaa mutu+ ukaina kwa lizoho la bulyo lelimaata la Mulimu.”+ 70  Cwale kaufelaa bona bamubuza, bali: “Kana ki wena Mwanaa Mulimu nji?” Ali ku bona: “Mubulezi mina beñi kuli ki na.” 71  Bali: “Lusatokwelañi lipaki hape? Kakuli luikutwezi mwa mulomo wahae.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yashendami kwa tafule.”
Kamba “kumukombwekela.”
Kamba “yashendami kwa tafule.”
Kamba “yamikombwekela.”