Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Luka 19:1-48

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu upotela Zakia (1-10)

  • Swanisezo ya limaina zelishumi (11-27)

  • Jesu ukena sina mulena (28-40)

  • Jesu ulila Jerusalema (41-44)

  • Jesu ukenisa tempele (45-48)

19  Jesu akena mwa Jeriko mi naafita mwahalaa muleneñi.  Cwale mwateñi nekunani muuna yabizwa Zakia; naali nduna wa batelisi, mi naafumile.  Naabata kubona kuli Jesu yo ki mañi, kono naasakoni kumubona bakeñisa buñata bwa batu, kakuli neli yomukuswani.  Kihaa matela kwapili ni kuyo pahama kwa kota ya sikomora* kuli akone kumubona, kakuli naatuha afita nzila yeo.  Cwale Jesu hafitile fa sibaka seo, atalima kwahalimu mi ali ku yena: “Zakia, tuluka kapili, kakuli kacenu nilukela kuyo ina mwa ndu yahao.”  Hautwa cwalo, atuluka kapili mi amuamuhela hande sina muenyi mwa ndu yahae.  Hababoni cwalo, kaufelaa bona bakala kuñuñuna, bali: “Uizo pota kwa ndu ya muuna wa muezalibi.”+  Kono Zakia ayema mi ali ku Mulena: “Mulena hakubone! Niabela babotana hafu ya maluwo aka, mi sika kaufela senibukuzi mutu,* nimukutiseza sona ka kusiminahanya hane.”+  Jesu kihaa li ku yena: “Kacenu kupiliswa kutile mwa ndu ye, kakuli ni yena yo ki mwanaa Abrahama. 10  Kakuli Mwanaa mutu utezi kuto bata ni kupilisa sene silatehile.”+ 11  Hane basateeleza kwa litaba zeo, ababulelela swanisezo yeñwi, kakuli naali bukaufi ni Jerusalema mi nebahupula kuli Mubuso wa Mulimu neuka bonahala honafo.+ 12  Cwale ali: “Mutu yomuñwi wa lusika lwa bulena naatamile musipili wa kuya kwa naha ya kwahule+ kuli ayo amuhela maata a bulena ni kuyo kuta. 13  Abiza batanga bahae baalishumi ni kubafa limaina* zelishumi mi ali ku bona: ‘Mueze pisinisi ka limaina ze kufitela nikuta.’+ 14  Kono bane bayahile mwa naha yahabo neba mutoile mi baluma lindumeleti mwamulaho wahae kuyo li: ‘Halulati kuli mutu yo abe mulenaa luna.’ 15  “Hasakutile, hamulaho wa kuyo amuhela maata a bulena,* abiza batanga bao banaafile masheleñi,* kuli atatube sebafumani ka kueza pisinisi.+ 16  Cwale wapili ataha, mi ali: ‘Mulena, maina yahao ifumani limaina zelishumi.’+ 17  Ali ku yena: ‘Uezize hande, u mutanga yomunde! Bakeñisa kuli usepahalile mwa nto yenyinyani hahulu, ubuse mileneñi yelishumi.’+ 18  Cwale wabubeli ataha, mi ali: ‘Mulena, maina yahao ipangile limaina zeketalizoho.’+ 19  Abulelela ni yo kuli: ‘Ni wena, ubuse mileneñi yeketalizoho.’ 20  Kono kwataha yomuñwi, ali: ‘Mulena, ki ye maina yahao yene nipatile mwa lisila. 21  Neni kusaba, kakuli u mutu yataata; uunga sene usika bulukisa, mi ukutula sene usika cala.’+ 22  Ali ku yena: ‘Nikuatula ka manzwi ahao, wena mutanga yamaswe. Neuziba kuli ni mutu yataata, yaanga sene nisika bulukisa ni kukutula sene nisika cala, nji cwañi?+ 23  Kiñi cwale hane usika beya masheleñi aka* mwa panga? Mi hanikuta, nenika to aanga ni kekelezo yaona.’ 24  “Kihaa bulelela bane bayemi bukaufi, ali: ‘Hamu muamuhe maina yeo mi muife yanani limaina zelishumi.’+ 25  Kono bali ku yena: ‘Mulena, yo unani limaina zelishumi!’— 26  ‘Nili ku mina: Mutu kaufela yanani, ukaekelezwa; kono yasina, ukaamuhiwa nihaiba sanani sona.+ 27  Hamutise lila zaka bane basalati kuli nibe mulenaa bona mi muto babulaela fapilaa ka.’” 28  Hasaabulezi litaba zeo, azwelapili mwa musipili wahae, akambamela kwa Jerusalema. 29  Mi hasaali bukaufi ni Betifage ni Betania, fa lilundu lelibizwa Lilundu la Likota za Olive,+ aluma bababeli kwa balutiwa bahae,+ 30  ali: “Muye mwa munzi omubona fapili, mi hase mukeni mwateñi, mukafumana kambongolo kakatamilwe, kakasika pahamwa kale ki mutu. Mukatamulule ni kukatisa kwanu. 31  Kono haiba mutu amibuza kuli: ‘Kiñi semu katamululela?’ Mubulele muli: ‘Mulena wakatokwa.’” 32  Cwale bane balumilwe bafunduka mi bayo kafumana sina mwanaa babulelezi.+ 33  Kono hane basweli kutamulula kambongolo kao, bañi bakona bababuza, bali: “Kiñi semutamululela kambongolo?” 34  Bali: “Mulena wakatokwa.” 35  Mi bakaisa ku Jesu, bayala liapalo zabona za fahalimu fa kambongolo mi bainisa Jesu fateñi.+ 36  Hanaazamaya cwalo, bazwelapili kuyala liapalo zabona za fahalimu mwa nzila.+ 37  Mi hafitile feela fakaufi ni nzila yeshetumuka kuzwa fa Lilundu la Likota za Olive, buñata kaufela bwa balutiwa bwakala kutaba ni kulumbeka Mulimu ka linzwi lelituna kabakala misebezi kaufela yemaata yene baboni, 38  bali: “Ufuyauzwi yena yataha sina Mulena ka libizo la Jehova!* Kozo mwa lihalimu, ni kanya mwa mahalimu!”+ 39  Kono babañwi ba Bafalisi bane bali mwahalaa buñata bali ku yena: “Muluti, kalimela balutiwa bahao.”+ 40  Kono yena abaalaba, ali: “Namibulelela nili, haiba ba bakuza, macwe akahuweleza.” 41  Mi hasaasutelezi bukaufi, abona muleneñi mi aulila,+ 42  ali: “Kambe wena kasibili neulemuhile lika zetahisa kozo fa lizazi le—kono cwale lipatezwi meeto ahao.+ 43  Kakuli mazazi aka kutahela fo lila zahao lika kupotolosa ka lukwakwa lwa mamota lolunani misumo yeshengile ni kukubeya mwahali ni kukupotoloha* mwa maneku kaufela.+ 44  Baka kuwiseza fafasi hamoho ni bana bahao baba ku wena,+ mi ku wena habana kusiya licwe fahalimwaa leliñwi,+ kakuli neusika lemuha nako yene ukatatubiwa.” 45  Mi cwale akena mwa tempele mi akala kulelekela kwande bane balekisa,+ 46  ali ku bona: “Kuñozwi kuli: ‘Ndu yaka ikabizwa ndu ya tapelo,’+ kono mina muifetuzi makundamo a masholi.”+ 47  Azwelapili kuluta batu zazi ni zazi mwa tempele. Kono baprisita babahulu ni bañoli ni batu babakutekeha mwahalaa sicaba nebabata kumubulaya;+ 48  kono nebasika fumana nzila ya kupeta ka yona mulelo wabona, kakuli batu kaufela nebali ni yena ka nako kaufela kuli bautwe zabulela.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mulubeni wa feiga.”
Kamba “senibukuzi mutu ka kumutameleza taba ya buhata.”
Maina ya Sigerike neilikana ni ligilamu ze 340, mi nekukulubelwa kuli neilikana ni lidrakima ze 100. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “mubuso.”
Linzwi ka linzwi, “silivera.”
Linzwi ka linzwi, “silivera yaka.”
Kamba “kukuziyeza.”