Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Luka 18:1-43

LITABA ZE MWAHALI

  • Swanisezo ya mbelwa yatundamena (1-8)

  • Mufalisi ni mutelisi (9-14)

  • Jesu ni banana (15-17)

  • Puzo ya mutangana wa mufumi (18-30)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (31-34)

  • Mukupi yali sibofu wabona (35-43)

18  Jesu kihaa bulelela balutiwa bahae swanisezo yebonisa libaka habaswanela kulapelanga kamita ni kusazwafa,+  ali: “Mwa muleneñi omuñwi nekunani muatuli yanaasa sabi Mulimu mi naasakuteki mutu.  Mwa muleneñi wo hape nekunani mbelwa yanaayanga ku yena, mi naabulelanga kuli: ‘Uniatulele ka kuluka ku yanizekisa.’  Nihaike kuli ka nakonyana naahana, kono hamulaho aipulelela, ali: ‘Niha nisasabi Mulimu kamba kukuteka mutu ufi kamba ufi,  bakeñisa kuli mbelwa yo uswalelezi kunitoliya, nikabona teñi kuli waatulelwa ka kuluka ilikuli asike azwelapili kunikataza ka kupo yahae.’”*+  Mulena kihaa li: “Muutwe sabulezi muatuli yo, niha sika luka!  Cwalehe, kana Mulimu yena haana kuatulela baketiwa bahae ka kuluka, baba mulilela musihali ni busihu,+ hailifo ubabonisa pilu-telele?+  Namibulelela nili, uka baatulela kapili ka kuluka. Nihakulicwalo, Mwanaa mutu hakataha, kana luli ukafumana tumelo yecwalo* mwa lifasi?”  Hape abulela swanisezo ye ku babañwi bane baisepa kuba babalukile ni bane baanga babañwi kuli haki sesiñwi: 10  “Batu bababeli nebakambamezi kwa tempele kuyo lapela, yomuñwi neli Mufalisi mi yomuñwi neli mutelisi. 11  Mufalisi ayema mi akala kuitapelela cwana, ali: ‘Wena Mulimu, naitumela ku wena kakuli haniswani sina batu babañwi kaufela—babukuli, babasika luka, babuki—kamba mane sina mutelisi yo. 12  Niitimanga lico habeli ka sunda; nifanga sabulishumi ku zenifumana kaufela.’+ 13  Kono mutelisi naayemezi kwahule, mi naasalati nihaiba kuinulela meeto ahae kwahalimu kono aswalelela kuinata fa sifuba, ali: ‘Wena Mulimu, haku nieze hande,* na muezalibi.’+ 14  Namibulelela nili, muuna yo naaile kwa ndu yahae ali yalukile kufita Mufalisi.+ Kakuli mutu kaufela yaipahamisa ukakokobezwa, kono mutu kaufela yaikokobeza ukapahamiswa.”+ 15  Cwale batu hape bakala kumutiseza limbututu zabona kuli aliswale, kono balutiwa bahae hababona cwalo, bakala kubakalimela.+ 16  Kono Jesu abizeza limbututu ku yena, ali: “Hamutuhele banana babanyinyani batahe ku na, mi musike mwalika kubahanisa, kakuli Mubuso wa Mulimu ki wa babacwalo.+ 17  Kaniti namibulelela nili, mutu kaufela yasaamuheli Mubuso wa Mulimu sina mwanana yomunyinyani, haana kukena mwateñi nikamuta.”+ 18  Mi mubusi yomuñwi amubuza, ali: “Muluti yomunde, ki sifi senilukela kueza kuli niyole saanda sa bupilo bobusa feli?”+ 19  Jesu ali ku yena: “Unibizezañi kuli yomunde? Hakuna yomunde kwandaa Mulimu anosi.+ 20  Waziba milao ye: ‘Usike wabuka,+ usike wabulaya yomuñwi,+ usike wauzwa,+ usike wafa bupaki bwa buhata,+ kuteka ndataho ni maho.’”+ 21  Cwale ali: “Zeo kaufela nilimamezi kuzwa kwa bwanana bwaka.” 22  Jesu hasaautwile cwalo, ali ku yena: “Kusanani nto yeñwi yeusa tokwa kueza: Ulekise zeuluwile kaufela mi uabele babotana zeuka fumana, mi ukaba ni bufumu kwa mahalimu; mi utahe unilatelele.”+ 23  Hautwa cwalo, aswaba hahulu, kakuli naafumile hahulu.+ 24  Jesu amutalima mi ali: “Kukaba taata hahulu ku babanani masheleñi kukena mwa Mubuso wa Mulimu!+ 25  Mane kubunolo kuli kamele ikene mwa liito la ndonga kufita mutu yafumile kukena mwa Mubuso wa Mulimu.”+ 26  Bane bautwile taba yeo bali: “Ki mañi luli yakona kupiliswa?”+ 27  Jesu ali: “Zesakonahali kwa batu, zakonahala ku Mulimu.”+ 28  Kono Pitrosi ali: “Hakubone! Lusiile lika zaluna ni kukulatelela.”+ 29  Ali ku bona: “Kaniti namibulelela nili, hakuna yasiile ndu kamba musali kamba banyani kamba bahulwani kamba bashemi kamba bana kabakala Mubuso wa Mulimu+ 30  yasike afumana zeo ka buñata mwa nako ya cwale, ni kufumana bupilo bobusa feli mwa linako zetaha.”*+ 31  Cwale aangela ba 12 kwatuko mi ali ku bona: “Hamubone! Lukambamela kwa Jerusalema, mi lika kaufela zeñozwi ka bapolofita ka za Mwanaa mutu likatalelezwa.*+ 32  Ka mutala, ukafiwa mwa mazoho a batu ba macaba+ mi ukashubulwa+ ni kunyefulwa ni kukwelwa mati.+ 33  Mi hase bamushapakile, baka mubulaya,+ kono fa lizazi labulaalu ukazuha.”+ 34  Nihakulicwalo, nebasika utwisisa nihaiba silisiñwi kwa litaba zeo, kakuli nebapatezwi manzwi ao, mi nebasika utwisisa zenebulelwa. 35  Cwale Jesu hanaasutelela kwa Jeriko, nekunani muuna yomuñwi wa sibofu yanaainzi kwatuko ni nzila, inze akupelela.+ 36  Bakeñisa kuli naautwa buñata bone bufita, akala kubuza zeneezahala. 37  Bamutaluseza kuli: “Ki Jesu wa Munazareta yafita!” 38  Mutu yo hautwa cwalo, ahuwa, ali: “Jesu, Mwanaa Davida, haku nishwele makeke!” 39  Mi bane bazamaela kwapili bakala kumukalimela, bamubulelela kuli akuze, kono yena kihona aswalelela kuhuwa ka taata, ali: “Mwanaa Davida, haku nishwele makeke!” 40  Jesu kihaa yema, mi alaela kuli mutu yo atiswe ku yena. Mi yo hasaasutelezi, Jesu amubuza, ali: 41  “Kiñi seubata kuli nikuezeze?” Yena ali: “Mulena, meeto aka abone.” 42  Cwale Jesu ali ku yena: “Meeto ahao akwaluluhe; tumelo yahao ikufolisize.”+ 43  Mi honafo, meeto ahae akala ku bona, mi akala kumulatelela,+ inze akanyisa Mulimu. Mi batu kaufela hababona cwalo, ni bona balumbeka Mulimu.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kuninataka hahulu.”
Kamba “tumelo ya mufuta wo.”
Kamba “haku nishwele makeke.”
Kamba “miteñi yetaha.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “likaezahala.”