Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Taba Yende Yeneñozwi ki Luka 17:1-37

LITABA ZE MWAHALI

  • Kusitatala, kuswalela, ni tumelo (1-6)

  • Batanga feela (7-10)

  • Ba mbingwa baalishumi bafoliswa (11-19)

  • Kutaha kwa Mubuso wa Mulimu (20-37)

    • Mubuso wa Mulimu “u mwahalaa mina” (21)

    • “Muhupule musalaa Lota” (32)

17  Jesu kihaa li kwa balutiwa bahae: “Zesitatalisa likataha luli. Nihakulicwalo, bumai ki bwa mutu yo lisitataliso litaha ka yena!  Neikaba hande hanaaka tamelelwa sibeliso mwa mulala ni kunepelwa mwa liwate kufita kuli asitatalise alimuñwi ku babanyinyani ba.+  Mutokomele. Haiba mwanahenu akufoseza, umukalimele,+ mi haiba abaka, umuswalele.+  Niha ka kufoseza ha 7 ka zazi mi akutela ku wena ha 7, ali: ‘Nibakile,’ ulukela kumuswalela.”+  Cwale baapositola bali ku Mulena: “Luekeleze kwa tumelo.”+  Mulena kihaa li: “Kambe munani tumelo yelikana feela ni peu ya masitete, nemuka bulelela kota ya mulubeni ye kuli: ‘Kumuha, uyo icala mwa liwate!’ Mi neika miutwa.+  “Ki mañi ku mina yanani mutanga yaizo kekela kamba kuyo lisa mutapi yakabulelela mutanga yo asakuta feela kuzwa mwa simu, ali: ‘Taha kwanu kapili uto ca kwa tafule’?  Kana haana kumubulelela kuli: ‘Nilukiseze mulalelo, mi uitame lisila, unisebeleze, kufitela nifeza kuca ni kunwa, kihona cwale ni wena ukaca ni kunwa’?  Kana ukaitumela ku mutanga yo kabakala kuli uezize lika zamulaezi? 10  Ka mukwa oswana, hamuezize lika kaufela zemulaezwi kueza, mubulele muli: ‘Luna lu batanga feela. Seluezize ki sona sene luswanela kueza.’”+ 11  Hanaaya kwa Jerusalema, afita mwahalaa Samaria ni Galilea. 12  Mi hanaakena mwa munzi omuñwi, akatanyezwa ki baana ba mbingwa baalishumi, kono bayemela kwahule ni yena.+ 13  Mi bahuwa bali: “Jesu, Muluti, haku lushwele makeke!” 14  Hasaa baboni, ali ku bona: “Hamuye muyo iponahaza kwa baprisita.”+ Cwale habanze baya, bakeniswa.+ 15  Alimuñwi ku bona, haboni kuli ufolisizwe, akuta, anzaa kanyisa Mulimu ka linzwi lelituna. 16  Mi awela ka pata kwa mahutu a Jesu, aitumela ku yena. Mi mane mutu yo neli Musamaria.+ 17  Jesu amualaba, ali: “Bane bakenisizwe kaufela neli baalishumi, nji cwañi? Cwale ba 9 bona bakai? 18  Kana hakuna yomuñwi yakutile kuto kanyisa Mulimu kwandaa mutu yo wa sicaba sisili?” 19  Cwale ali ku yena: “Nanuha uzamaye; tumelo yahao ikufolisize.”+ 20  Jesu hanaabuzizwe ki Bafalisi kuli Mubuso wa Mulimu utaha lili,+ abaalaba, ali: “Mubuso wa Mulimu hautahi ka kubonahala; 21  mi batu habana kubulela kuli: ‘Ki wo kwanu!’ kamba kuli: ‘Ki wale!’ Kakuli hamubone! Mubuso wa Mulimu u mwahalaa mina.”+ 22  Kihaa li kwa balutiwa bahae: “Mazazi akataha emuka nyolelwa kubona leliñwi la mazazi a Mwanaa mutu, kono hamuna kulibona. 23  Mi batu bakali ku mina: ‘Hamubone, ki yale kwale!’ kamba, ‘Hamubone, ki yo kwanu!’ Musike mwaya kwateñi kamba kubalatelela.+ 24  Kakuli sina lumonyi lwa pula molumonyehelanga kuzwa neku leliñwi la lihalimu kuya kwa neku leliñwi la lihalimu, kukaba cwalo ni fa lizazi+ la Mwanaa mutu.+ 25  Kono pili unani kukopana ni manyando amañata ni kuhaniwa ki lusika lo.+ 26  Hape sina mone kuezahalezi mwa mazazi a Nuwe,+ kukaba cwalo ni mwa mazazi a Mwanaa mutu+ 27  Batu nebaca, nebanwa, baana nebanyala, basali nebanyaliswa kufitela lizazi lakena Nuwe mwa aleka,+ mi Muunda wataha ni kubayundisa kaufelaa bona.+ 28  Hape kukaswana sina mone kuezahalezi mwa mazazi a Lota+ Batu nebaca, nebanwa, nebaleka, nebalekisa, nebacala, nebayaha. 29  Kono lizazi lazwa Lota mwa Sodoma, mulilo ni sulufula zanela kuzwa kwa lihalimu mi bayunda kaufelaa bona.+ 30  Kukaba cwalo ni fa lizazi lakapatululwa Mwanaa mutu.+ 31  “Fa lizazi leo, mutu yali fa situwa sa ndu, yasiile maluwo ahae mwa ndu yeo, asike ashetumuka kuyo nga maluwo ao, mi ka mukwa oswana, mutu yaile kwa simu, asike akutela zesiyezi kwamulaho. 32  Muhupule musalaa Lota.+ 33  Mutu kaufela yabata kubukeleza bupilo* bwahae ukasinyehelwa ki bona, kono mutu kaufela yasinyehelwa ki bona uka bupilisa.+ 34  Namibulelela nili, busihu bo, batu bababeli bakalobala fa mumbeta ulimuñwi; yomuñwi ukaangiwa, kono yomuñwi ukasiiwa.+ 35  Kukaba ni basali bababeli bababela fa sibelelo silisiñwi; yomuñwi ukaangiwa, kono yomuñwi ukasiiwa.” 36  *—— 37  Cwale bali ku yena: “Kakai, Mulena?” Ali ku bona: “Kokufumaneha situpu, ki kona kokukayo kubukanela ni limbande.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “moyo.”