Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Taba Yende Yeneñozwi ki Luka 16:1-31

LITABA ZE MWAHALI

  • Swanisezo ya sikombwa yasika luka (1-13)

    • “Mutu yasepahala ku zenyinyani usepahala ni ku zetuna” (10)

  • Mulao ni Mubuso wa Mulimu (14-18)

  • Swanisezo ya muuna wa mufumi ni Lazaro (19-31)

16  Hape Jesu abulelela balutiwa bahae, ali: “Muuna yomuñwi wa mufumi naanani sikombwa* sene sitilo bihiwa ku yena kuli nesisinya maluwo ahae.  Kihaa biza sikombwa seo mi ali ku sona: ‘Hape ki lika mañi ze, zenisweli kuutwa ka za hao? Unife litaba za bukombwa bwahao, kakuli hausa kona kuzwelapili kubabalela ndu ye.’  Cwale sikombwa saipulelela mwa pilu, sali: ‘Nikaeza cwañi, haubona mulenaaka uniamuha bukombwa bwaka? Hanina maata a kulima, mi niswaba kukupelela.  Naziba senika eza, ilikuli hanika zwiswa fa bukombwa bwaka, batu baniamuhele mwa mandu abona.’  Mi abiza yomuñwi ni yomuñwi wa bane bakolotezi mulenaa hae, mi ali ku wapili: ‘Ukolotezi mulenaaka bukai?’  Aalaba, ali: ‘Likotolo* ze 100 za mafula a olive.’ Mi sikombwa sali ku yena: ‘Hakuunge liñolo lahao la tumelelano ki le, mi uine fo, uñole fateñi kapili kuli likotolo ze 50.’  Cwale ali ku yomuñwi: ‘Wena bo, ukolotile bukai?’ Yena ali: ‘Mingomo ye 100* ya buloto.’ Mi ali ku yena: ‘Hakuunge liñolo lahao la tumelelano ki le, mi uñole fateñi kuli mingomo ye 80.’  Mi mulenaa sikombwa seo asibabaza, kusina taba kuli nesisika luka, kakuli nesiezize ka butali;* kakuli bana ba lifasi le* baezanga ka butali ku ba lusika lwabona kufita bana ba liseli.+  “Hape nili ku mina: Muikezeze balikani ka bufumu bobusika luka+ kuli muta bufumu bobufela, bakone kumiamuhela mwa libaka za kuya kuile.+ 10  Mutu yasepahala ku zenyinyani usepahala ni ku zetuna, mi mutu yasika luka ku zenyinyani hasika luka ni ku zetuna. 11  Hakulicwalo, haiba hamusika bonisa kuli mwasepahala ka bufumu bobusika luka, ki mañi yaka mifa kubabalela bufumu bwa niti? 12  Mi haiba hamusika bonisa kuli mwasepahala ku za yomuñwi, ki mañi yaka mifa zamina?+ 13  Hakuna mutanga yakona kusebeleza malena bababeli, kakuli ukatoya alimuñwi ni kulata yomuñwi, kamba ukakumalela alimuñwi ni kunyaziseza yomuñwi. Hamukoni kusebeleza Mulimu ni Bufumu.”+ 14  Cwale Bafalisi, bona bane balata hahulu masheleñi, nebateeleza kwa litaba zeo kaufela, mi bakala kumusheununa.+ 15  Cwale ali ku bona: “Ki mina babaiponahaza kuba babalukile fapilaa batu,+ kono Mulimu waziba lipilu zamina.+ Kakuli sesibonahala butuna kwa batu sanyenyisa mwa meeto a Mulimu.+ 16  “Mulao ni Bapolofita nelishaelwa kufitela nako ya Joani. Kuzwa ka yona nako yeo, Mubuso wa Mulimu ushaelwa sina taba yende, mi batu ba mufuta kaufela batiiseza kukena ku ona.+ 17  Kaniti, kubunolo kuli lihalimu ni lifasi lifele kufita kuli kalulonyana ya taku iliñwi ya Mulao isike yatalelezwa.+ 18  “Mutu kaufela yaleleka musalaa hae ni kunyala usili wabuka, mi mutu kaufela yanyala musali yalelekilwe ki muunaa hae wabuka.+ 19  “Nekunani muuna wa mufumi yanaaikabisanga ka liapalo za mubala wa pulipela ni za lisila la line, inze aikola lika zende zazi ni zazi. 20  Kono mukupi yomuñwi yabizwa Lazaro naatiswanga kwa munyako wa mufumi yo, atezi litombo fa mubili kaufela 21  mi naalakazanga kuca ku zenewa kwa tafule ya muuna wa mufumi. Mane nihaiba linja nelitahanga kuto lwaza litombo zahae. 22  Cwale hamulaho wa nako, mukupi yo ashwa, mi aiswa ki mangeloi kwatuko a Abrahama.* “Muuna wa mufumi ni yena ashwa mi abulukwa. 23  Mi hanaali mwa Libita* inze atukufazwa, ainula meeto, mi abona Abrahama ali kwahule ni Lazaro kwatuko ahae.* 24  Cwale ahuwa mi ali: ‘Wena Abrahama ndate, haku nishwele makeke, mi ulume Lazaro acupwe ngo ya munwana wahae mwa mezi mi anibatise fa lulimi, kakuli niziyelehile mwa mulilo otuka hahulu wo.’ 25  Kono Abrahama ali: ‘Mwanaka, uhupule kuli neuamuhezi ka kutala zende zahao ka nako ya bupilo bwahao, kono Lazaro yena naaamuhezi zemaswe. Mi yena cwale waomba-ombiwa kwanu, kono wena uziyelehile. 26  Mi kwandaa zeo kaufela, kunani mukoti omutuna otungile mwahalaa luna ni mina, kuli bababata kuzwa kwanu ku luna kutaha ko ku mina, basike bakona kueza cwalo, ni bababata kuzwa ko ku mina kutaha kwanu, basike bakona kueza cwalo.’ 27  Muuna wa mufumi kihaa li: ‘Hakulicwalo ndate, nakukupa, umulume kwa ndu ya ndate, 28  kakuli ninani banyani baka babashimani baketalizoho, kuli ayo paka ku bona ka kutala ilikuli ni bona basike bataha mwa sibaka sa tukufazo se.’ 29  Kono Abrahama ali: ‘Banani Mushe ni Bapolofita; habateeleze ku bona.’+ 30  Mufumi kihaa li: ‘Batili, Abrahama ndate, kono haiba yazusizwe kwa bafu aya ku bona, bakabaka.’ 31  Kono Abrahama ali ku yena: ‘Haiba basateelezi ku Mushe+ ni Bapolofita, uzibe habana kulumela niha kukazuha yomuñwi kwa bafu.’”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yazamaisa misebezi mwa ndu.”
Kamba “litikanyezo za bati.” Bati ki tikanyezo mone kukwana malita a 22. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “Litikanyo za kori ze 100.” Kori ki tikanyezo mone kukwana malita a 220. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “nesiezize ka kutwisiso.”
Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “kwa sifuba sa Abrahama.”
Kamba “Hadesi,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “mwa sifuba sahae.”