Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Taba Yende Yeneñozwi ki Luka 14:1-35

LITABA ZE MWAHALI

  • Muuna yanaakula butuku bwa kululuha mubili wafoliswa la Sabata (1-6)

  • Mube muenyi yaikokobeza (7-11)

  • Mumeme babasakoni kumilifa sesiñwi (12-14)

  • Swanisezo ya batu bane bamemilwe ili bane bahanile (15-24)

  • Buitomboli bwa kuba mulutiwa (25-33)

  • Lizwai lelisampuka (34, 35)

14  Ka nako yeñwi, Jesu naaile kuyo ca lico mwa ndu ya yomuñwi wa baeteleli ba Bafalisi ka la Sabata, mi neba mutalimisisa.  Mi hamubone! Fapilaa hae nekunani mutu yomuñwi yanaakula butuku bwa kululuha mubili.*  Cwale Jesu kihaa li ku babaziba Mulao ni Bafalisi: “Kana kwalumelezwa kufolisa mutu la Sabata kamba kutokwa?”+  Kono bakuza. Cwale aswala mutu yo, amufolisa, mi amulukulula.  Kihona ali ku bona: “Ki mañi ku mina yasike azwisa kapili mwanaa hae kamba poho yahae mwa lisima,+ haiwezi mwateñi ka lizazi la Sabata?”+  Mi bapalelwa kumualaba sesiñwi.  Cwale halemuhile bane bamemilwe mone baketela libaka zekutekeha hahulu, ababulelela swanisezo ye.+ Ali ku bona:  “Haumemiwa ki mutu kwa mukiti wa linyalo, usike wayo ina mwa sibaka sesikutekeha hahulu.+ Kakuli mwendi kunani yomuñwi yakutekeha hahulu kukufita yamemilwe.  Cwale yamimemile mwa bubeli bwamina ukataha ni kuto li ku wena: ‘Hakusiyele yo sibaka.’ Mi cwale wena ukaya inze uswabile kuyo ina mwa sibaka sa kwatasi hahulu. 10  Kono haumemilwe, uyo ina mwa sibaka sa kwatasi hahulu, kuli cwale yena yakumemile hakafita, ato li ku wena: ‘Mulikani, hakuye mwa sibaka sesipahami sani.’ Mi wena ukakutekiwa fapilaa beumemilwe ni bona kaufela.+ 11  Kakuli mutu kaufela yaipahamisa ukakokobezwa, mi mutu kaufela yaikokobeza ukapahamiswa.”+ 12  Cwale abulelela yanaa mumemile, ali: “Haulukisa sico sa musihali kamba mulalelo, usike wabiza balikani bahao, banyani kamba bahulwani bahao, bahabo wena, kamba bafumi beuyahile ni bona. Kakuli mwendi bakasuhana bakumema ni bona, mi yeo ifetuhe tifo ku wena. 13  Kono haulukisa mukiti, umeme babotana, liyanga za mahutu, lihole, ni libofu;+ 14  mi ukataba, kabakala kuli habana sebaka kukutiseza. Kakuli wena ukakutisezwa ka nako ya zuho+ ya babalukile.” 15  Yomuñwi wa bane bamemilwe hautwa litaba zeo, ali ku yena: “Unani tabo mutu yaca* mwa Mubuso wa Mulimu.” 16  Jesu ali ku yena: “Mutu yomuñwi naalukisa mulalelo omutuna,+ mi amema batu babañata. 17  Aluma mutangaa hae ka nako ya mulalelo kuli ayo taluseza babamemilwe, ali: ‘Hamutahe, kakuli lika kaufela cwale lilukile.’ 18  Kono kaufelaa bona bakala kuitatula ka nzila yeswana.+ Wapili ali ku yena: ‘Nilekile simu mi nitokwa kuyo ibona; uniswalele, nipalezwi kutaha.’ 19  Mi yomuñwi ali: ‘Nilekile mapulu a licoko* zeketalizoho mi nisayo alika; uniswalele, nipalezwi kutaha.’+ 20  Mi yomuñwi hape ali: ‘Kihona nisazo nyala, mi ka libaka leo hanikoni kutaha.’ 21  Mutanga yo kihaa kuta mi abihela mulenaa hae lika zeo. Cwale muñaa ndu ahalifa mi ali ku mutanga yo: ‘Hakuye kapili mwa makululu ni mwa linzila za muleneñi, mi uyo tisa babotana ni liyanga za mahutu ni libofu ni lihole.’ 22  Hamulaho wa nako, mutanga yo ali: ‘Mulena, seulaezi siezizwe, kono kusanani sibaka.’ 23  Cwale mulena ali ku mutangaa hae: ‘Hakuye mwa mikwakwa ni mwa tunzilanyana, mi uyo susueza batu kutaha, kuli ndu yaka itale.+ 24  Kakuli namibulelela nili: Hakuna nihaiba alimuñwi kwa baana bane bamemilwe yakaca kwa mulalelo waka.’”+ 25  Cwale batu babañata nebazamaya ni yena, mi afetuhela ku bona, ali: 26  “Haiba mutu ataha ku na asatoyi* ndatahe, mahe, musalaa hae, bana bahae, banyani kamba bahulwani bahae, ni likaizeli zahae, mane nihaiba bupilo*+ bwahae kasibili, hakoni kuba mulutiwa waka.+ 27  Mutu kaufela yasalwali kota yahae ya linyando* ni kunilatelela hakoni kuba mulutiwa waka.+ 28  Ka mutala, ki mañi ku mina yabata kuyaha tawala yasike aina fafasi pili ni kubala lisinyehelo kuli abone haiba unani masheleñi a kuifeza? 29  Hakusicwalo, akasuhana ayaha mutomo wayona ni kupalelwa kuifeza, mi bababona kaufela bakakala kumusheununa, 30  bali: ‘Mutu yo, naakalile kuyaha kono upalezwi kufeza.’ 31  Kamba ki ufi mulena yacaula kuyo lwana ni mulena yomuñwi mwa ndwa, yasaini pili fafasi ni kulelisana ni babañwi kuli abone haiba ka mpi yahae ya masole ba 10,000 wakona kuyo lwana ni mulena yo yataha kuto mulwanisa ni ba 20,000? 32  Mi haiba hakoni, uluma sitopa sa lindumeleti zahae ni kuyo eza kozo, mulena yomuñwi yo asali kwahule. 33  Ka mukwa oswana, hakuna mutu mwahalaa mina yakona kuba mulutiwa waka, haiba asatobohi* maluwo ahae kaufela.+ 34  “Lizwai kaniti ki lelinde. Kono haiba lizwai lisampuka, maata alona akakutiswa ka ñi?+ 35  Halisa kona kubeiwa mwa mubu kamba kuba sina musutelo. Batu balilatela kwande. Yanani mazebe a kuteelezisa, ateeleze.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “nañwe,” kuba ni mezi amañata hahulu mwa mubili.
Linzwi ka linzwi, “yaca sinkwa.”
Kamba “lipani.”
Kamba “alata hanyinyani.”
Kamba “moyo.”
Kamba “asasiyi.”