Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Luka 13:1-35

LITABA ZE MWAHALI

  • Mubake haisi cwalo mukayundiswa (1-5)

  • Swanisezo ya kota ya feiga yesabeyi miselo (6-9)

  • Musali wa sihole wafoliswa la Sabata (10-17)

  • Liswanisezo za peu ya masitete ni mumela (18-21)

  • Buikatazo bobutokwahala kuli mutu akene mwa munyako okumbani (22-30)

  • Heroda, “luwawa lo” (31-33)

  • Jesu ulila Jerusalema (34, 35)

13  Ka nako yeo, nekunani batu babañwi bane babihela Jesu za Magalilea bao Pilato naakopanyize mali abona ni matabelo abona.  Abaalaba, ali: “Kana muhupula kuli Magalilea bani nebali baezalibi babamaswe hahulu kufita Magalilea babañwi kaufela kabakala kuli nebatahezwi ki kozi yeo?  Nili ku mina, batili; kono mukatimezwa kaufelaa mina sina bona konji haiba mubaka.+  Kamba bani ba 18 bane bawezwi ki tawala kwa Siloe, mi yababulaya—kana munahana kuli bona nebanani mulatu omutuna hahulu kufita batu babañwi kaufela babapila mwa Jerusalema?  Nili ku mina, batili; kono mukatimezwa kaufelaa mina ka nzila yeswana konji haiba mubaka.”  Kihaa babulelela swanisezo ye, ali: “Mutu yomuñwi naacezi kota ya feiga mwa simu yahae ya veine, mi ato bata miselo kwateñi kono naasika fumana sesiñwi.+  Kihaa li ku mulimi wa veine: ‘Hakubone, seli lilimo zetaalu ninze nitahanga kuto bata miselo kwa kota ye, kono hanifumani sesiñwi kwateñi. Haku ileme! Ki sika mañi seika sinyeza mubu cwalo?’  Yena amualaba, ali: ‘Mulena, hakuituhele iine silimo silisiñwi hape, kufitela niilimelela ni kuibeya musutelo.  Haiba ibeya miselo kwapili, fo ikaba hande; kono haiba isabeyi, kihona uka ilema.’”+ 10  Cwale naaluta batu mwa sinagoge yeñwi la Sabata. 11  Mi hamubone! Nekunani musali yomuñwi yanaanani moya one umukulisize* ka lilimo ze 18; naakotobani hahulu mi naasakoni kuinumuka nihanyinyani. 12  Jesu hamubona, amubiza mi ali: “Musali, ulukuluzwi kwa butuku bwahao.”+ 13  Mi amubeya mazoho fahalimu, mi honafo musali yo aotoloha mi akala kukanyisa Mulimu. 14  Kono nduna wa sinagoge habona cwalo, anyema kabakala kuli Jesu naafolisize mutu yo la Sabata, abulelela buñata, ali: “Kunani mazazi a 6 a kusebeza;+ cwale mutahange mwa mazazi ao mutofoliswa, isiñi fa lizazi la Sabata.”+ 15  Kono Mulena amualaba, ali: “Mina baipi,+ kana mañi ni mañi wamina halukululangi poho yahae kamba mbongolo yahae mwa mulaka ni kuyo inwisa mezi la Sabata?+ 16  Kana musali yo, ili mwanaa Abrahama, yanaatamilwe ki Satani lilimo ze 18, haswaneli kulukululwa mwa liwenge le fa lizazi la Sabata?” 17  Mi hasaabulezi lika zeo, bane bamuhanyeza kaufela baswaba, kono buñata kaufela bwatabela kabakala zekomokisa kaufela zanaaezize.+ 18  Kihaa li ku bona: “Mubuso wa Mulimu uswana sina ñi, mi nikona kuubapisa kwañi? 19  Uswana sina peu ya masitete yanaangile mutu ni kuyo cala mwa simu yahae, mi yahula ni kuba kota, mi linyunywani za lihalimu zato yaletela mwa mitai yayona.”+ 20  Mi hape ali: “Mubuso wa Mulimu nikona kuubapisa kwañi? 21  Uswana sina mumela, wanaangile musali ni kuuluba mwa fulaulo yelikana lihemele* zetuna zetaalu kufitela liñende kaufela litunduluka.”+ 22  Mi azamaya kuzwa mwa muleneñi omuñwi kuya ku omuñwi ni munzi omuñwi kuya ku omuñwi, anzaa luta batu ni kuzwelapili mwa musipili wahae wa kuya kwa Jerusalema. 23  Cwale mutu yomuñwi ali ku yena: “Mulena, kana babapiliswa ki babanyinyani?” Yena ali ku bona: 24  “Mueze ka taata kuli mukene mwa munyako okumbani,+ kakuli, namibulelela, babañata bakabata kukena kono habana kukona. 25  Muñaa ndu hakayema ni kupaka kwa sikwalo, mina mukayema fande ni kukala kungongota fa sikwalo, muli: ‘Mulena, haku lukwalulele.’+ Kono yena uka mialaba, ali: ‘Hanizibi komuzwa.’ 26  Cwale mukakala kubulela muli: ‘Nelucanga ni kunwa fapilaa hao, mi neulutanga batu mwa makululu aluna.’+ 27  Kono ukali ku mina: ‘Hanizibi komuzwa. Hamuzwe ku na mina kaufela babaezanga zesika luka!’ 28  Kona ko, ki kona komukayo lilela ni kukweca meeno, hamuka bona Abrahama, Isaka, Jakobo, ni bapolofita kaufela mwa Mubuso wa Mulimu, kono mina munepezwi kwande.+ 29  Hape batu bakataha kuzwa kwa upa ni kwa wiko ni kwa mutulo ni kwa mboela, mi bakaina kwa tafule mwa Mubuso wa Mulimu. 30  Mi hamubone! Kunani ba mafelelezo babaka ba bapili, mi kunani bapili babaka ba ba mafelelezo.”+ 31  Ka yona nako yeo, Bafalisi babañwi bataha, bali ku yena: “Zwa mo mi uye, kakuli Heroda ubata kukubulaya.” 32  Mi ali ku bona: “Muye muyo bulelela luwawa lo kuli: ‘Nisaleleka madimona ni kufolisa batu kacenu ni kamuso, mi ka lizazi labulaalu nikabe nifelize.’ 33  Nihakulicwalo, nilukela kuzwelapili ni musipili waka kacenu, kamuso, ni kamusomuñwi, kakuli hakukonahali kuli mupolofita abulaelwe kwande a Jerusalema.+ 34  Jerusalema, Jerusalema, mubulai wa bapolofita ni mupobauli wa bane balumilwe ku yena+—ki hakai ninze nibata kukubukanya bana bahao hamoho sina nasikuku moikubukanyezanga tuzwinyani twayona mwa mafufa ayona! Kono mina nemusika lata cwalo.+ 35  Hamubone! Muyubekezwi ndu yamina.+ Namibulelela nili, hamusana kunibona hape kufitela mubulela muli: ‘Ufuyozwi yena yataha ka libizo la Jehova!’”*+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “moya wa buhole.”
Linzwi ka linzwi, “litikanyo za seya.” Seya ki tikanyezo mone kukwana malita a 7.33. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.