Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Luka 12:1-59

LITABA ZE MWAHALI

 • Mumela wa Bafalisi (1-3)

 • Musabe Mulimu, isiñi batu (4-7)

 • Kulumela kuswalisana ni Kreste (8-12)

 • Swanisezo ya muuna wa mufumi wa sikuba (13-21)

 • Mutuhele kubilaela (22-34)

  • Mutapinyana (32)

 • Kutona (35-40)

 • Sikombwa yasepahala ni sikombwa yasasepahali (41-48)

 • Hanisika tisa kozo, kono fapahano (49-53)

 • Butokwa bwa kutatuba linako (54-56)

 • Kufelisa lifapahano (57-59)

12  Ka nako yeo, batu babaeza likiti-kiti hane bakubukani hamoho kuli mane nebahatana, Jesu akala ka kubulela pili kwa balutiwa bahae, ali: “Mutokomele mumela wa Bafalisi, bona buipi.+  Kono hakuna nto yeshwatekilwe yesike yapatululwa, mi hakuna kunutu yesike yazibahala.+  Kabakaleo, lika kaufela zemubulela mwa lififi likautwahala mwa liseli, mi zemushobota mwa mizuzu likakutazwa fa lituwa za mandu.  Mi hape ku mina balikani baka, nili,+ musike mwasaba bababulaya mubili, mi hamulaho wa fo, habakoni kueza sesiñwi hape.+  Kono nika mibonisa yemuswanela kusaba: Musabe yaeza kuli hamulaho wa kubulaya, unani maata a kunepela mwa Gehena.*+ Ki cwalo, namibulelela, musabe Yena yo.+  Kana litaha zeketalizoho halilekiwi ka masheleñi amabeli a muwayawaya wa teko yenyinyani?* Niteñi ku zona hakuna nihaiba iliñwi yelibalwa* ki Mulimu.+  Kono nihaiba yona milili ye kwa litoho zamina ibalilwe kaufelaa yona.+ Musike mwasaba; mu ba butokwa hahulu kufita litaha zeñata.+  “Nili ku mina: Mutu kaufela yanilumela fapilaa batu,+ Mwanaa mutu ni yena uka mulumela fapilaa mangeloi a Mulimu.+  Kono mutu kaufela yanilatula fapilaa batu ukalatulwa fapilaa mangeloi a Mulimu.+ 10  Mi mutu kaufela yabulela linzwi lelilwanisa Mwanaa mutu, ukaswalelwa, kono mutu kaufela yanyefula moya okenile haana kuswalelwa.+ 11  Habamitisa fapilaa mikopano ya nyangela,* fapilaa makwambuyu ba muuso, ni fapilaa babusi, musike mwaikalelwa momuka ikalabelela kamba semuka bulela,+ 12  kakuli moya okenile uka miluta ka yona nako yeo zemuswanela kubulela.”+ 13  Mi mutu yomuñwi mwahalaa buñata ali ku yena: “Muluti, hakubulelele muhulwanaaka aikabele saanda ni na.” 14  Jesu ali ku yena: “Wena mutu, ki mañi yaniketile kuba muatuli kamba muyemeli mwa taba yamina bababeli?” 15  Cwale ali ku bona: “Mutokomele mi muitibelele kwa mufuta kaufela wa mukwañuli,*+ kakuli mutu nihakaba ni zeñata, zaluwile halikoni kumufa bupilo.”+ 16  Cwale ababulelela swanisezo, ali: “Simu ya mufumi yomuñwi neibeile hahulu. 17  Kihaa kala kunahana, ali: ‘Nikaeza cwañi cwale haubona hanina mwakubulukela lico zaka?’ 18  Cwale ali: ‘Nikaeza cwana:+ Nikalutulula mabulukelo aka ni kuyaha amatuna, mi ki mona monika kubukanyeza bubeke bwaka kaufela ni lika zende zaka kaufela, 19  mi nikaipulelela, nili: “Unani lika zende zeñata zekubukanyelizwe lilimo zeñata; cwale hakuikatuluse, uce, unwe, uikole.”’ 20  Kono Mulimu ali ku yena: ‘Wena yasina kutwisiso, bona busihu bo, bakabata bupilo* bwahao ku wena. Cwale ki mañi yakaluwa lika zeukubukanyize?’+ 21  Kukaba cwalo ni ku mutu yaikubukanyeza bufumu kono hasika fumela ku Mulimu.”+ 22  Kihaa li kwa balutiwa bahae: “Ki lona libaka hani mibulelela kuli, mutuhele kubilaela za bupilo* bwamina, ka zemuka ca, kamba kubilaela za mibili yamina, ka zemuka apala.+ 23  Kakuli bupilo* ki bwa butokwa hahulu kufita lico mi mubili ki wa butokwa hahulu kufita liapalo. 24  Mubone mañwalala: Haacali peu kamba kukutula; haana situli kamba sibulukelo; niteñi Mulimu waafepa.+ Kana mina hamu ba butokwa hahulu kufita linyunywani?+ 25  Ki mañi ku mina yakona kuekeza feela ñokolwa* iliñwi kwa butelele bwa bupilo bwahae ka kubilaela? 26  Cwale haiba mupalelwa kueza nto yenyinyani cwalo, mubilaelelañi za lika zeñwi zesiyezi?+ 27  Mubone mwahulela mayangayanga: Habeleki ka taata kamba kuota bwanda; kono nimibulelela nili, nihaiba yena Salumoni mwa kanya yahae kaufela, naasika kaba sina leliñwi laona.+ 28  Cwale haiba Mulimu uapesa cwalo limela za mwa naheñi zeliteñi kacenu mi kamuso linepelwa mwa mulilo, uka miapesa hahulu, mina ba tumelo yenyinyani! 29  Hakulicwalo, mutuhele kubata zemuka ca ni zemuka nwa, mi mutuhele kubilaela hahulu;+ 30  kakuli zeo kaufela ki lika zeatukufalezwi kubata macaba a lifasi, kono Ndataa mina waziba kuli mwatokwa lika zeo.+ 31  Kono muzwelepili kubata Mubuso wahae, mi lika zeo muka liekelezwa kwateñi.+ 32  “Musike mwasaba, mina mutapinyana,+ kakuli Ndataa mina ulumelelize kumifa Mubuso.+ 33  Mulekise maluwo amina, mi mufe limpo za sishemo.*+ Muikezeze likwama zesasupali, ili bufumu bobusa feli mwa mahalimu,+ kolisa koni kusutelela lisholi ni koasa koni kusinya mafele. 34  Kakuli kokuinzi bufumu bwamina, ki kolika ba ni lipilu zamina. 35  “Muapale mi muitukiseze*+ ni lilambi zamina lituke,+ 36  mi muswanela kuba sina batu babalibelela kukuta+ kwa mulenaa bona yanaaile kwa sinawenga,+ kuli hakafita ni kungongota, bakone kumukwalulela kapili-pili. 37  Banani tabo batanga bao haiba mulenaa bona abafumana batona ka nako yataha! Kaniti nimibulelela kuli, ukaapala* ka kuitukiseza sebelezo ni kubabizeza kwa tafule mi ukasutelela ni kubasebeleza. 38  Banani tabo haiba ka nako yataha, ibe fa mutonelo wabubeli,* kamba mane wabulaalu,* abafumana batona! 39  Kono muzibe taba ye, kambe muñaa ndu naaziba nako yanaaka taha lisholi, naasike atuhelela ndu yahae kupunyiwa.+ 40  Ni mina, muzwelepili kuba babaitukisize, kakuli Mwanaa mutu utaha ka nako yemusa hupuli kuba yona.”+ 41  Pitrosi kihaa li: “Mulena, kana swanisezo ye uibulelela luna feela kamba uibulelela ni batu kaufela?” 42  Mi Mulena ali: “Ki mañi luli sikombwa* yasepahala, yanani kutwisiso,* yo mulenaa hae aka muketa kubabalela sitopa sa batanga bahae* kuli azwelepili kubafa kabelo yabona ya lico ka nako yeswanela?+ 43  Ukaba ni tabo mutanga yo haiba mulenaa hae amufumana inze aeza cwalo ka nako yataha! 44  Kaniti nimibulelela kuli, uka muketa kubabalela maluwo ahae kaufela. 45  Kono haiba mutanga yo aipulelela mwa pilu yahae ali: ‘Mulenaaka waliyeha kutaha,’ mi akala kunata batanga babashimani ni babasizana, ni kuca, ni kunwa, ni kukolwa,+ 46  mulenaa mutanga yo ukataha ka lizazi lasa mulibeleli ni ka nako yasazibi, mi uka mufa koto yetuna hahulu ni kumufa kabelo ni babasa sepahali. 47  Cwale mutanga yanaautwisisize tato ya mulenaa hae kono naasika itukisa kamba kueza sanaa mubulelezi,* ukashapiwa lipafa zeñata.+ 48  Nihakulicwalo, yanaasika utwisisa kono ili yanaaezize lika zeswanelwa ki lipafa ukashapiwa lipafa lisikai. Kaniti, mutu kaufela yanaafilwe zeñata, kukabatwa zeñata ku yena, mi yanaafilwe maata a kubabalela zeñata, kukalibelelwa zeñata hahulu ku yena.+ 49  “Nitezi kuto tumbula mulilo mwa lifasi, mi ki sifi senika bata hape haiba seutukisizwe kale? 50  Kaniti, ninani kolobezo yenitokwa kukolobezwa ka yona, mi niziyelehile hahulu kufitela iezahala!+ 51  Kana munahana kuli nitisize kozo mwa lifasi? Batili, mane nimibulelela kuli, nitisize fapahano.+ 52  Kakuli kuzwa cwale batu baketalizoho mwa ndu iliñwi bakafapahana, babalaalu balwanise bababeli mi bababeli balwanise babalaalu. 53  Bakafapahana, ndate afapahane ni mwanaa hae wamushimani, mwana wamushimani afapahane ni ndatahe, mahe mutu afapahane ni mwanaa hae wamusizana mi mwana wamusizana afapahane ni mahe, mukwenyanaa mutu wamusali afapahane ni musalaa mwanaa hae mi musalaa mutu afapahane ni mukwenyanaa hae wamusali.”+ 54  Mi abulelela ni buñata ali: “Hamubona lilu likambama kwa wiko, kapili muli: ‘Kutaha liñungwa,’ mi kuba cwalo. 55  Mi hamubona kuli kufuka moya wa kwa mboela, mubulelanga kuli: ‘Kukacisa hahulu,’ mi kuezahala cwalo. 56  Mina baipi, muziba mwakutatubela ponahalo ya lifasi ni ya mbyumbyulu, kono mupalelwa cwañi kuziba mwakutatubela nako ye?+ 57  Ki kabakalañi hamusa atuli sesilukile? 58  Ka mutala, hauya ni mutu yakuzekisa ku mubusi, hamusali mwa nzila, ulumelelane ni yena kuli mufelise muzeko, ilikuli asike akuisa fapilaa muatuli, mi muatuli akubeye mwa mazoho a sikombwa sa kuta, mi sikombwa sa kuta sikukenye mwa tolongo.+ 59  Nakubulelela kuli, hauna kulukululwa mwateñi kuisa fouka lifela sheleñi ya muwayawaya ya mafelelezo yenyinyani hahulu.”*

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “liasarioni zepeli.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “yesaisezwi pilu.”
Kamba “fapilaa masinagoge.”
Kamba “kulakaza za babañwi.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “limpo kwa babotana.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “Liteka zamina litamiwe.”
Kamba “ukaitama mwa teka.”
Kuzwa ibato ba ka 9 ya busihu kuisa fahalaa busihu.
Kuzwa fahalaa busihu kuisa ibato ba ka 3 ya busihu.
Kamba “yazamaisa misebezi mwa ndu.”
Kamba “yabutali.”
Kamba “batanga ba mwa ndu.”
Kamba “kueza ka kuya ka tato yahae.”
Linzwi ka linzwi, “leputoni ya mafelelezo.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.