Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Luka 11:1-54

LITABA ZE MWAHALI

  • Mwakulapelela (1-13)

    • Tapelo yeli mutala (2-4)

  • Madimona alelekwa ka munwana wa Mulimu (14-23)

  • Moya omasila wakuta (24-26)

  • Tabo ya niti (27, 28)

  • Sisupo sa Jonasi (29-32)

  • Lambi ya mubili (33-36)

  • Bumai ki bwa balapeli babali baipi (37-54)

11  Cwale Jesu naali mwa sibaka sesiñwi inze alapela, mi hafelize, yomuñwi wa balutiwa bahae ali ku yena: “Mulena, hakululute mwakulapelela, sina Joani ni yena mwanaalutezi balutiwa bahae.”  Kihaa li ku bona: “Fomulapelela kaufela, mubulele muli: ‘Ndate, libizo lahao likeniswe.*+ Mubuso wahao utahe.+  Ulufe sinkwa saluna kacenu kulikana ni zelutokwa ka zazi ni zazi.+  Mi uluswalele libi zaluna,+ kakuli ni luna luswalela mutu kaufela yalufoseza;+ mi ulutuse kusakena mwa muliko.’”+  Cwale ali ku bona: “Luunge kuli yomuñwi ku mina unani mulikani mi uya ku yena fahalaa busihu ni kuyo mukupa kuli: ‘Mulikani, haku nikolotise kwateñi linkwa zetaalu,  kakuli yomuñwi wa balikani baka kihona asazo fita kuzwa mwa musipili mi hanina sa kumufa.’  Kono mulikanaa hae yanaali mwa ndu, amualaba, ali: ‘Tuhela kunikataza. Sikwalo sipakilwe kale, mi nilobezi ni bana baka babanyinyani. Hani koni kuzuha kuli nito kufa sesiñwi.’  Namibulelela nili, nihaike haana kuzuha ni kuyo mufa sesiñwi kabakala kuba mulikanaa hae, kaniti ukazuha ni kuyo mufa zatokwa kabakala kutundamena kwahae.+  Cwale namibulelela nili, muzwelepili kukupa,+ mi mukafiwa; muzwelepili kubata, mi mukafumana; muzwelepili kungongota, mi mukakwalulelwa.+ 10  Kakuli mutu kaufela yakupa wafiwanga,+ mi mutu kaufela yabata wafumananga, mi mutu kaufela yangongota wakwalulelwanga. 11  Kubulela niti, ki ufi ndate mwahalaa mina yakupiwa tapi ki mwanaa hae, yaka mufa noha mwa sibaka sa tapi?+ 12  Kamba yaka mufa kabanze haiba amukupa lii? 13  Cwale haiba mina babamaswe muziba kufa limpo zende kwa bana bamina, Ndate ya kwa lihalimu yena ukafa hahulu moya okenile ku babamukupa!”+ 14  Hasamulaho, Jesu aleleka mudimona one upalelwisa mutu kubulela.+ Mudimona wo hase uzwile, muuna wa simumu yo akala kubulela, mi buñata bwakomoka hahulu.+ 15  Kono babañwi ku bona bali: “Mutu yo uleleka madimona ka maata a Beelzebule,* mubusi wa madimona.”+ 16  Mi babañwi, ka kumulika, babata kuli abafe sisupo+ sesizwa kwa lihalimu. 17  Ka kuziba mihupulo yabona,+ ali ku bona: “Mubuso kaufela okauhani kuitwanisa washandauka, mi ndu yekauhani kuitwanisa yawa. 18  Ka mukwa oswana, haiba Satani ni yena akauhana kuitwanisa, mubuso wahae ukatiya cwañi? Kakuli muli nileleka madimona ka maata a Beelzebule. 19  Haiba nileleka madimona ka maata a Beelzebule, bana bamina bona baaleleka ka maata a mañi? Ki lona libaka habaka miatula. 20  Kono haiba nileleka madimona ka munwana wa Mulimu,+ uzibe Mubuso wa Mulimu umipatisize luli.+ 21  Muuna yamaata yaitukiselize hande ka lilwaniso, hakantela ndu yahae, libyana zahae lisiyala inze liiketile. 22  Kono yamaata kumufita hato mulwanisa ni kumubita, umuamuha lilwaniso zahae kaufela zanaasepile, mi lika zahapile ku yena waliaba. 23  Mutu kaufela yasiyo kwa lineku laka wanilwanisa, mi mutu kaufela yasakubukanyi ni na wahasanya.+ 24  “Moya omasila hauzwa ku mutu, ufita mwa libaka zesina mezi kubata mapumulelo, mi hase upalezwi kuafumana, uli: ‘Nikakutela kwa ndu yaka konizwile.’+ 25  Mi haufitile, ufumana ndu yeo kuli ifiyezwi ni kukabiswa. 26  Mi cwale moya wo waya mi uyo taha ni mioya yemiñwi ye 7 yemaswe hahulu kuufita mi hase ikeni mwahali, yaina mwateñi. Mi cwale mafelelezo a mutu yo aba amaswe hahulu kufita sapili.” 27  Cwale Jesu hanaasweli kubulela litaba zeo, musali yomuñwi ahuwa mwahalaa buñata mi ali ku yena: “Ifuyozwi mba yekupepile ni mazwele akuanyisize!”+ 28  Kono yena ali: “Batili, babatabile mane ki babautwa linzwi la Mulimu ni kulimamela!”+ 29  Buñata hane bukubukana, ali: “Lusika lo ki lusika lolumaswe; lubata sisupo, kono haluna kufiwa sisupo kwandaa sisupo sa Jonasi.+ 30  Kakuli sina Jonasi+ hanaabile sisupo kwa batu ba muleneñi wa Ninive, Mwanaa mutu ni yena ukaba sisupo kwa lusika lo. 31  Mulena wamusali wa kwa mboela+ ukazuswa ni batu ba lusika lo fa katulo mi uka banyaza, kakuli yena naazwile kwa mafelelezo a lifasi kuto utwa butali bwa Salumoni. Kono hamubone! Yomutuna kufita Salumoni uteñi fa.+ 32  Batu ba mwa Ninive bakazuha ni lusika lo fa katulo mi baka lunyaza, kakuli bona nebabakile hane bakutalizwe ki Jonasi.+ Kono hamubone! Yomutuna kufita Jonasi uteñi fa. 33  Mutu hasatukisize lambi, haibeyangi mwa sibaka sesiipatile kamba kuikwahelela mwa sizuma,* kono uibeyanga fa matomelo a lilambi+ kuli babakena babone liseli. 34  Lambi ya mubili ki liito lahao. Liito lahao halitalimezi feela nto iliñwi,* mubili wahao kaufela ni ona uba mwa liseli;* kono haiba linani muna,* mubili wahao ni ona uba mwa lififi.+ 35  Cwale utokomele, kuli liseli leli ku wena haki lififi. 36  Cwale haiba mubili wahao kaufela u mwa liseli kusina silama saona sesi mwa lififi, kaufelaa ona ukabenya sina lambi hai kubenyiseza liseli layona.” 37  Hasaabulezi cwalo, Mufalisi yomuñwi amumema kuyo ca ni yena lico. Kihaa yo kena mwa ndu yahae mi ayo ina kwa tafule. 38  Kono Mufalisi yo akomoka habona kuli Jesu naasika tapa* pili basika ca kale.+ 39  Kono Mulena ali ku yena: “Cwale mina Bafalisi, mukenisa komoki ni mukeke kwande, kono mwahali mutezi mukwañuli ni bumaswe.+ 40  Mina babasina kutwisiso! Kana yanaaezize fande haki yena hape yanaaezize ni mwahali? 41  Kono mufe lika ze mwa lipilu zamina sina limpo za sishemo,* mi hamubone! Lika zeñwi zamina kaufela likaba zekenile. 42  Kono munani bumai mina Bafalisi, kakuli mufa zabulishumi za minta ni peganoni* ni miloho yemiñwi kaufela,+ kono mukeshebisa katulo yelukile ni lilato la Mulimu! Kufa sabulishumi nemulukela kufa, kono isiñi ka kukeshebisa zeñwi zeo.+ 43  Munani bumai mina Bafalisi, kakuli mulata lipula za kwapili* mwa masinagoge ni kulumeliswa ka likute mwa misika!+ 44  Munani bumai, kakuli muswana sina mabita* ani asalemusehi ka bunolo,*+ kuli mane batu bazamaya fahalimwaa ona basazibi sesiñwi!” 45  Yomuñwi wa babaziba Mulao amualaba, ali: “Muluti, haubulela lika ze, walulwaha ni luna.” 46  Kihaa li: “Munani bumai ni mina babaziba Mulao, kakuli mukulekisa batu mitiyo yekataza kuishimba, kono mina hamuswali kwa mitiyo yeo nihaiba ka munwana wamina ulimuñwi!+ 47  “Munani bumai, kakuli muyaha mabita* a bapolofita, kono bo kuku wamina ki bona bane bababulaile!+ 48  Kaniti mupaka kuli mwaziba misebezi ya bo kuku wamina, mi niteñi mwabayemela, kakuli nebabulaile bapolofita+ kono mina muyaha mabita abona. 49  Ki lona libaka butali bwa Mulimu ni bona buize: ‘Nika balumela bapolofita ni baapositola, mi bakabulaya ni kunyandisa babañwi ku bona, 50  kuli mali a bapolofita kaufela asuluzwi kuzwa kwa makalelo a lifasi abatwe* ku ba lusika lo,+ 51  kukala ka mali a Abele+ kutisa kwa mali a Zakaria, yanaabulaezwi mwahalaa aletare ni ndu.’*+ Ki cwalo, nimibulelela nili: Akabatwa* ku ba lusika lo. 52  “Munani bumai mina babaziba Mulao, kakuli muungile sinotolo sa zibo. Mina nemusika kena mwahali, mi babalata kukena mwabapalelwisa!”+ 53  Cwale hazwile mo, bañoli ni Bafalisi bamukataza hahulu ni kumubuzaka lipuzo zeñwi zeñata, 54  ili kumuteya kuli bamuswase ka zanaaka bulela.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “liingiwe kuba lelikenile; liezwe kuba lelikenile.”
Ki libizo labiziswa Satani.
Kamba “sizuma sa kupimela.”
Kamba “halibona hande.” Linzwi ka linzwi, “halili lelibunolo.”
Kamba “utala liseli.”
Linzwi ka linzwi, “limaswe.”
Fo kikuli, naasika ikenisa ka sizo.
Kamba “limpo kwa babotana.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Ka Sigerike ki “peʹga·non.” Simela sesiitusiswa sina mulyani ni kunatifaza lico.
Kamba “zende hahulu.”
Kamba “mabita a kupulo.”
Kamba “mabita ani asina lisupo.”
Kamba “mabita a kupulo.”
Kamba “atokwiwe.”
Kamba “tempele.”
Kamba “akatokwiwa.”