Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Taba Yende Yeneñozwi ki Luka 10:1-42

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu uluma ba 70 (1-12)

  • Bumai ki bwa mileneñi yesabaki (13-16)

  • Ba 70 bakuta (17-20)

  • Jesu ulumbeka Ndatahe kabakala kulata babaikokobeza (21-24)

  • Swanisezo ya Musamaria yomunde (25-37)

  • Jesu upotela Mareta ni Maria (38-42)

10  Zeo halifelile Mulena aketa babañwi ba 70 mi abaluma bababeli ka bababeli+ kuli baitangete mwa mileneñi ni libaka mwanaaka ya kaufela.  Cwale ali ku bona: “Kaniti kutulo ki yetuna, kono babeleki ki babanyinyani. Ka mukwa ocwalo, mukupe Muñaa kutulo kuli alume babeleki mwa musebezi wahae wa kutulo.+  Hamuye! Hamubone! Nimiluma sina lingunyana mwahalaa maakanyani.+  Musike mwalwala sikwama kamba mukotana wa mufaho kamba makatulo,+ mi musike mwalumelisa mutu ufi kamba ufi* mwa nzila.  Mwa ndu ni ndu yemukena ku yona, mubulele pili muli: ‘Kozo ibe mwa ndu ye.’+  Mi haiba kunani mulikanaa kozo mwateñi, kozo yamina ikasiyala ku yena. Kono haiba haayo, kozo yamina ikakutela ku mina.  Hakulicwalo muine mwa ndu yeo,+ muce ni kunwa zeba mifa,+ kakuli mubeleki walukela kufiwa mupuzo wahae.+ Musike mwatuta-tuta kuzwa ndu yeñwi kuya ku yeñwi.  “Hape mwa muleneñi kaufela omukena ku ona, mi bamiamuhela, muce zeba mifa  mi mufolise babakula mwateñi mi mubabulelele, muli: ‘Mubuso wa Mulimu usutelezi fakaufi ni mina.’+ 10  Kono mwa muleneñi kaufela omukena ku ona mi basa miamuheli, muye mwa makululu aona, muli: 11  ‘Lumitutulela nihaiba liluli la muleneñi wamina lelikumalezi kwa mahutu aluna.+ Niteñi, muzibe kuli, Mubuso wa Mulimu usutelezi fakaufi.’ 12  Namibulelela nili, kukabela bunolo naha ya Sodoma mwa lizazi leo kufita muleneñi wo.+ 13  “Unani bumai, wena Korazini! Unani bumai, wena Betsaida! Kakuli kambe misebezi yemaata yeezelizwe ku mina neiezelizwe mwa Tire ni Sidoni, batu ba mwateñi nebaka baka ni kuapala masila a saka ni kuina mwa mufuse.+ 14  Kabakaleo, fa lizazi la katulo kukabela bunolo mileneñi ya Tire ni Sidoni kufita mina. 15  Mi ni wena, Kapernauma, kana unahana kuli mwendi ukapahamisezwa kwa lihalimu? Ukashetumukela mwa Libita!* 16  “Mutu kaufela yamiteeleza uteeleza ni na.+ Mi mutu kaufela yamishwaula ushwaula ni na. Mi mutu kaufela yanishwaula ushwaula ni Yena yanilumile.”+ 17  Cwale ba 70 bakuta inze batabile, bali: “Mulena, nihaiba madimona aluutwa ka kuitusisa libizo lahao.”+ 18  Cwale ali ku bona: “Nibona Satani awile kale+ sina lumonyi lwa pula kwa lihalimu. 19  Hamubone! Nimifile maata a kuhatikela linoha ni tubanze, ni maata a kubita maata kaufela a sila,+ mi hakuna nto niyekana yeka miholofaza. 20  Nihakulicwalo, musike mwataba kabakala kuli mioya yamiutwa, kono mutabe kabakala kuli mabizo amina añozwi mwa mahalimu.”+ 21  Ka yona nako yeo, Jesu awabelwa ka moya okenile mi ali: “Nakulumbeka fapilaa nyangela Ndate, wena Mulenaa lihalimu ni lifasi, kakuli upatile lika ze ka tokomelo ku bababutali+ ni babaitutile mi ulipatululezi banana babanyinyani. Ki cwalo Ndate, kakuli kueza cwalo ki mone ulatela.+ 22  Lika kaufela nilifilwe ki Ndate, mi hakuna yaziba Mwana kuli ki mañi konji Ndate, mi hakuna yaziba Ndate kuli ki mañi konji Mwana+ ni mutu ufi kamba ufi yo Mwana alata kupatulula Ndate ku yena.”+ 23  Kihaa sikuluhela kwa balutiwa bahae ni kubabulelela kwatuko, ali: “Tabo ki ya meeto abona lika zemubona.+ 24  Kakuli nimibulelela nili, bapolofita ni malena babañata nebanyolezwi kubona lika zemubona, kono nebasika libona,+ ni kuutwa lika zemuutwa, kono nebasika liutwa.” 25  Cwale hamubone! Mutu yomuñwi yanaaziba hande Mulao ayema kuli amulike, ali: “Muluti, ki sifi senitokwa kueza kuli niyole saanda sa bupilo bobusa feli?”+ 26  Ali ku yena: “Kuñozwiñi mwa Mulao? Zeubala mwateñi libonisañi?” 27  Aalaba, ali: “‘Ulukela kulata Jehova* Mulimu wahao ka pilu yahao kaufela ni ka moyo* wahao kaufela ni ka maata ahao kaufela ni ka munahano wahao kaufela,’+ ni ‘kulata wahenu mouitatela.’”+ 28  Jesu ali ku yena: “Unepile; uzwelepili kueza cwalo mi ukafumana bupilo.”+ 29  Kono ka kubata kuiponahaza kuba yalukile,+ mutu yo ali ku Jesu: “Kanti wahesu luli ki mañi?” 30  Jesu aalaba, ali: “Mutu yomuñwi naashetumuka kuzwa kwa Jerusalema kuya kwa Jeriko mi aipumana mwahalaa masholi bane bamutubuzi liapalo zahae, ni kumunata, mi baikela, kumusiya inze awelezi. 31  Cwale kwaezahala kuli, muprisita yomuñwi naashetumuka mwa nzila yeo, kono hanaaboni mutu yo, amukekuluhela mwabuse bobuñwi bwa nzila. 32  Ka mukwa oswana, Mulivi yomuñwi, hanaatilo fita fo, amubona, mi amukekuluhela mwabuse bobuñwi bwa nzila. 33  Kono Musamaria yomuñwi+ yanaafita mwa nzila yeo ato mufumana, mi hamubona, amushwela makeke. 34  Kihaa sutelela ku yena mi atama litombo zahae, asela fateñi oli ni waine. Cwale amubeya fa folofolo yahae mi amuisa kwa hotela ni kumubabalela. 35  Habusa aanga lidinari* zepeli, alifa muñaa hotela, mi ali: ‘Babalela mutu yo, mi haiba uitusisa masheleñi amañata kufita a, ni kato kulifa ona hanika kuta.’ 36  Ki ufi ku babalaalu bao yeubona kuli naabonisize kuli ki mwanahabo mutu yo+ yanaaipumani mwahalaa masholi?” 37  Ali: “Ki yanaa muezize ka sishemo.”+ Jesu kihaa li ku yena: “Hakuye, mi uyo eza cwalo ni wena.”+ 38  Cwale hane bazamaya, Jesu akena mwa munzi omuñwi. Mwateñi, musali yomuñwi yabizwa Mareta+ amuamuhela sina muenyi mwa ndu yahae. 39  Musali yo hape naanani munyanaa hae yabizwa Maria, yanaainzi kwa mahutu a Mulena mi naazwelapili kuteeleza ku zanaabulela.* 40  Kono Mareta yena naayauluzwi ki misebezi yemiñata. Ka mukwa ocwalo, asutelela bukaufi mi ali: “Mulena, kana hauna taba munyanaaka hanisiyezi misebezi nilinosi? Haku mubulelele atahe ato nitusa.” 41  Mulena amualaba, ali: “Mareta, Mareta, ubilaezwa ni kukatazwa ki zeñata. 42  Kono sesitokwahala ki lika lisikai feela kamba mane silisiñwi. Haili Maria yena, uiketezi kabelo yende,*+ mi haana kuiamuhiwa.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mwakumbata mutu ufi kamba ufi hamu mulumelisa.”
Kamba “Hadesi,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “kuteeleza linzwi lahae.”
Kamba “kabelo yende hahulu.”