Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Luka 1:1-80

LITABA ZE MWAHALI

  • Kuñolela Teofile (1-4)

  • Kupepwa kwa Joani Mukolobezi kupolofitwa ki Gabriele (5-25)

  • Kupepwa kwa Jesu kupolofitwa ki Gabriele (26-38)

  • Maria upotela Elizabeta (39-45)

  • Maria ulumbeka Jehova (46-56)

  • Joani wapepiwa ni kubeiwa libizo (57-66)

  • Bupolofita bwa Zakaria (67-80)

1  Haubona babañata balikile kukopanya ni kuñola litaba za niti, zelulumela ka kutala* ni luna,+  sina feela mone lufezwi litaba zeo ki bane baiponezi zona kuzwa kwa makalelo+ ni kuba likombwa bazona,+  ni na, kabakala kuli nibatisisize lika kaufela ka kunepahala kuzwa kwa makalelo, nihupuzi kukuñolela zona ka kulitatamanisa hande, wena Teofile yakutekeha hahulu,+  kuli uzibe ka kutala buniti bwa litaba zeulutilwe ka mulomo.+  Mwa mazazi a Heroda,*+ mulena wa Judea, nekunani muprisita yabizwa Zakaria wa mwa sitopa sa Abija.+ Musalaa hae naasimuluha kwa bana ba Aruni babasizana, mi libizo lahae neli Elizabeta.  Bubeli bwabona neli batu babalukile fapilaa Mulimu, nebalatelela milao ni litaelo kaufela za Jehova* basanyazahali.  Kono nebasina mwana, kakuli Elizabeta neli mumba, mi bubeli bwabona nese basupezi.  Cwale Zakaria hanaasebeza sina muprisita mwa sitopa sahae+ fapilaa Mulimu,  kulikana ni mukwa wa* buprisita, nako yahae ya kuli acise insense+ yafita hakena mwa sibaka sesikenile sa Jehova.*+ 10  Mi buñata bwa batu kaufela nebalapela fande ka nako yekuciswa insense. 11  Lingeloi la Jehova* labonahala ku yena, inze liyemi kwa bulyo bwa aletare ya insense. 12  Kono Zakaria halibona, aziyeleha, mi akenelwa ki sabo. 13  Niteñi lingeloi lali ku yena: “Usike wasaba Zakaria, kakuli kupo yahao iutwilwe, mi musalaa hao Elizabeta uka kupepela mwana wamushimani, mi umubeye libizo la Joani.+ 14  Ukataba ni kunyakalala hahulu, mi babañata bakataba kabakala kupepwa kwahae,+ 15  kakuli mwana yo ukaba yomutuna mwa meeto a Jehova.*+ Kono haswaneli nihanyinyani kunwa waine kamba sino sifi kamba sifi sesikola,+ mi ukatala moya okenile mane asika pepwa kale,*+ 16  mi ukakutisa bana ba Isilaele babañata ku Jehova* Mulimu wabona.+ 17  Hape, ukaitangeta ku yena ka moya ni ka maata a Elia,+ akutise lipilu za bo ndate-bana kwa bana babona+ ni kukutisa babasa utwi kwa butali bwa babalukile, kuli alukiseze Jehova* batu babaitukiselize.”+ 18  Zakaria abulelela lingeloi, ali: “Nikakolwa cwañi taba ye? Kakuli nisupezi, mi musalaa ka uhulile.” 19  Lingeloi lamualaba, lali: “Ki na Gabriele,+ yayemanga bukaufi fapilaa Mulimu,+ mi nilumilwe kuto bulela ni wena ni kushaela ku wena taba yende ye. 20  Kono hakubone! Ukaba simumu mi ukapalelwa kubulela kufitela lizazi folika ezahalela lika ze, kakuli neusika lumela manzwi aka, aakatalelezwa ka nako yaona yetomilwe.” 21  Ka nako yeo, batu bazwelapili kulibelela Zakaria, mi bakomoka kuli naangile nako yetelele hahulu mwa sibaka sesikenile. 22  Hazwa mwateñi, naasakoni kubulela ku bona, mi balemuha kuli uboni makazo* mwa sibaka sesikenile. Azwelapili kubulela ku bona ka liponiso kono asiyala ali simumu. 23  Mazazi a sebelezo yahae yekenile* hafelile, aya kwa ndu yahae. 24  Hamulaho wa mazazi asikai, Elizabeta musalaa hae aitwala, mi aina anosi kokusina batu ka likweli zeketalizoho, inze ali: 25  “Ki mona mwaniezelize Jehova* cwalo mwa mazazi a. Unihupuzi kuli anizwise lishubu kwa batu.”+ 26  Mwa kweli yahae yabu 6, lingeloi Gabriele+ lalumiwa ki Mulimu kuya kwa muleneñi wa mwa Galilea obizwa Nazareta, 27  ku mwalyanjo+ yanaasepisizwe kunyalwa* ki muuna yabizwa Josefa wa mwa ndu ya Davida, mi libizo la mwalyanjo yo neli Maria.+ 28  Mi halifita, lingeloi lali ku yena: “Lumela, wena yashemubilwe hahulu, Jehova* uinzi ni wena.” 29  Kono aziyeleha hahulu hautwa manzwi ahae, mi alika kunahanisisa zene italusa tumeliso yecwalo. 30  Lingeloi kiha lili ku yena: “Usike wasaba, Maria, kakuli Mulimu ukushemubile. 31  Mi hakubone! Ukaitwala* mi ukapepa mwana wamushimani,+ mi umubeye libizo la Jesu.+ 32  Yena ukaba yomutuna+ mi ukabizwa Mwana wa Yapahami ka Kufitisisa,+ mi Jehova* Mulimu uka mufa lubona lwa Davida ndatahe,+ 33  mi ukabusa sina Mulena fahalimwaa ba ndu ya Jakobo kuya kuile, mi Mubuso wahae hauna kufela.”+ 34  Kono Maria abulelela lingeloi, ali: “Taba yeo ikaezahala cwañi, kakuli hanisika lobala kale ni muuna?”+ 35  Lingeloi lamualaba, lali: “Moya okenile ukataha ku wena,+ mi maata a Yapahami ka Kufitisisa akaba fahalimwaa hao. Mi ka lona libaka leo, yakapepwa ukabizwa yakenile,+ Mwanaa Mulimu.+ 36  Mi hakubone! Elizabeta mwanahabo wena, yene bali ki mumba, ni yena uitwezi mwana wamushimani mwa busupali bwahae, mi ye ki yona kweli yahae yabu 6; 37  kakuli ku Mulimu hakuna linzwi* lelika pala kutalelezwa.”+ 38  Cwale Maria ali: “Hakubone! Na ni mutangaa Jehova!* Hakuezahale ku na kulikana ni linzwi lahao.” Mi lingeloi lamusiya. 39  Cwale mwa mazazi ao, Maria afunduka mi aakufela kwa naha ya malundu, ku omuñwi wa mileneñi ya Juda, 40  mi akena mwa ndu ya Zakaria ni kulumelisa Elizabeta. 41  Elizabeta hautwa tumeliso ya Maria, mbututu ye mwa mba yahae yanyanganya, mi Elizabeta atala moya okenile 42  mi ahuwa ka linzwi lelituna, ali: “Ufuyauzwi mwahalaa basali, ni mwana ya mwa mba yahao ufuyauzwi! 43  Cwale kutaha cwañi kuli nibe ni tohonolo ye, ya kupotelwa ki mahe Mulenaaka? 44  Kakuli hakubone! Linzwi la tumeliso yahao lisafita feela mwa mazebe aka, mbututu ye mwa mba yaka yanyanganya ka tabo. 45  Ni yena musali yalumezi unani tabo, kakuli lika zeo zabulelezwi, zezwa ku Jehova,* likatalelezwa ka kutala.” 46  Mi Maria ali: “Moyo* waka ububeka Jehova,*+ 47  mi moya waka haukoni kupalelwa kunyakalala kabakala Mulimu, yena Mupilisi waka,+ 48  kabakala kuli uboni mayemo a kwatasi a mutangaa hae.+ Kakuli hakubone! Kuzwa cwale, masika kaufela akabulela kuli niyatabile,+ 49  kakuli Yamaata uniezelize zetuna, mi libizo lahae likenile,+ 50  mi mwa masika ni masika, sishemo sahae siinzi ku baba musaba.+ 51  Uezize zemaata ka lizoho lahae; uhasanyize babanani milelo ya kuikankabeka mwa lipilu zabona.+ 52  Utuluzi baana babamaata fa mabona abona+ mi upahamisize baba kwatasi;+ 53  ukulisize babashwile tala ka lika zende,+ mi bane banani sifumu ubakutisize mazoho-zoho. 54  Utusize Isilaele mutangaa hae, uhupuzi sishemo sahae,+ 55  sina mwanaabulelezi ku bo kuku waluna, ku Abrahama ni kwa bana* bahae,+ kuya kuile.” 56  Maria kihaa ina ni yena ibato ba likweli zetaalu mi akutela kwa ndu yahae. 57  Cwale nako yafita ya kuli Elizabeta apuluhe, mi apuluha mwana wamushimani. 58  Mi bane bapila bukaufi ni Elizabeta ni bahabo yena bautwa kuli Jehova* umushemubile hahulu, mi bakala kutaba ni yena.+ 59  Fa lizazi labu 8, bataha kuto kenya mwanana mwa mupato,+ mi nebabata kumubeya libizo la ndatahe, Zakaria. 60  Kono mahe aalaba, ali: “Batili! Ukabizwa Joani.” 61  Kiha bali ku yena: “Hakuna yabizwa ka libizo leo ku bahabo wena.” 62  Cwale babuza ndatahe ka lisupo kuli ataluse libizo lanaabata kuli abizwe ka lona. 63  Mi akupa litapa ni kuñola fateñi kuli: “Libizo lahae ki Joani.”+ Kiha bamakala kaufelaa bona. 64  Honafo, mulomo wahae wakwaluha mi lilimi lahae latamuluha, mi akala kubulela,+ alumba Mulimu. 65  Mi batu kaufela mwa silalanda seo bakenelwa ki sabo, mi litaba zeo kaufela zakala kubulelwa mwa naha ya malundu ya Judea kaufela. 66  Mi kaufela bane bautwile babuluka litaba zeo mwa lipilu zabona, bali: “Cwale mwanana yo ukaba mañi?” Kakuli lizoho la Jehova* luli nelili ni yena. 67  Cwale Zakaria ndatahe mwana, naatezi moya okenile, mi apolofita, ali: 68  “Kulumbekwe Jehova* Mulimu wa Isilaele,+ kakuli uhupuzi batu bahae ni kubapilisa.+ 69  Mi ulutahiselize lunaka lwa kupiliswa*+ mwa ndu ya Davida mutangaa hae,+ 70  sina mwanaabulelezi ka mulomo wa bapolofita bahae babakenile ba kwaikale,+ 71  ka za kulupilisa kwa lila zaluna ni ka za kulupilisa mwa mazoho a baba lutoile kaufela;+ 72  kuli ashemube bo kuku waluna ni kuhupula tumelelano yahae yekenile,+ 73  bona buitamo bwanaakonkile ku Abrahama, kuku waluna,+ 74  kuli hase lulamulezwi mwa mazoho a lila zaluna, alufe tohonolo ya kumufa sebelezo yekenile lusina sabo 75  ka busepahali ni kuluka fapilaa hae mwa mazazi aluna kaufela. 76  Kono haili wena mwana yomunyinyani, ukabizwa mupolofita wa Yapahami ka Kufitisisa, kakuli ki wena yakaitangeta fapilaa Jehova* kuli ulukise linzila zahae,+ 77  ufe batu bahae zibo ya kupiliswa ka swalelo ya libi zabona,+ 78  kabakala mukekecima wa Mulimu waluna. Ka ona mukekecima wo, lukapotelwa ki liseli la lizazi lelipazula kuzwa kwahalimu, 79  kuli libonise babainzi mwa lififi ni mwa muluti wa lifu+ ni kuzamaisa mahutu aluna mwa nzila ya kozo.” 80  Mi mwana yomunyinyani ahula ni kutiya mwa moya, mi azwelapili kuina mwa lihalaupa kufitela lizazi lanaaiponahalize ku Isilaele.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kuba za niti.”
Kamba “mone baezezanga.”
Kamba “kukalela feela mwa mba ya mahe.”
Kamba “pono.”
Kamba “Mazazi ahae a kusebeleza batu.”
Kamba “yanaabelelizwe.”
Kamba “ukaba ni mwana mwa mba yahao.”
Kamba “nto.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “mupilisi yamaata.” Mubone Litaluso za Manzwi, “Lunaka.”