• 1

  • Kuñolela Teofile (1-4)

  • Kupepwa kwa Joani Mukolobezi kupolofitwa ki Gabriele (5-25)

  • Kupepwa kwa Jesu kupolofitwa ki Gabriele (26-38)

  • Maria upotela Elizabeta (39-45)

  • Maria ulumbeka Jehova (46-56)

  • Joani wapepiwa ni kubeiwa libizo (57-66)

  • Bupolofita bwa Zakaria (67-80)

 • 2

  • Kupepwa kwa Jesu (1-7)

  • Mangeloi abonahala kwa balisana (8-20)

  • Mupato ni kuikenisa (21-24)

  • Simioni ubona Kreste (25-35)

  • Anna ubulela ka za mwana (36-38)

  • Kukutela kwa Nazareta (39, 40)

  • Jesu wa lilimo ze 12 kwa tempele (41-52)

 • 3

  • Makalelo a musebezi wa Joani (1, 2)

  • Joani ukutaza za kolobezo (3-20)

  • Kukolobezwa kwa Jesu (21, 22)

  • Lusika lwa Jesu Kreste (23-38)

 • 4

  • Diabulosi ulika Jesu (1-13)

  • Jesu ukalisa kukutaza mwa Galilea (14, 15)

  • Jesu uhaniwa mwa Nazareta (16-30)

  • Mwa sinagoge kwa Kapernauma (31-37)

  • Mukwenyanaa Simioni ni babañwi bafoliswa (38-41)

  • Buñata bufumana Jesu kwa sibaka ko kusina batu (42-44)

 • 5

  • Kuswala litapi ka makazo; balutiwa bapili (1-11)

  • Muuna wa mbingwa wafoliswa (12-16)

  • Jesu ufolisa mutu yaomelezi luñañali (17-26)

  • Jesu ubiza Livi (27-32)

  • Puzo ka za kuitima lico (33-39)

 • 6

  • Jesu ki “Mulena wa Sabata” (1-5)

  • Muuna wa lizoho leliomelezi wafoliswa (6-11)

  • Baapositola ba 12 (12-16)

  • Jesu waluta ni kufolisa (17-19)

  • Lika zetahisa tabo ni bumai (20-26)

  • Kulata lila (27-36)

  • Mutuhele kuatula (37-42)

  • Kota izibwa ka miselo yayona (43-45)

  • Ndu yeyahilwe hande; ndu yesina mutomo otiile (46-49)

 • 7

  • Tumelo ya muzamaisi wa masole (1-10)

  • Jesu uzusa mwanaa mbelwa wa kwa Naine (11-17)

  • Joani Mukolobezi walumbiwa (18-30)

  • Lusika lolusa lumeli lwanyaziwa (31-35)

  • Musali wa muezalibi waswalelwa (36-50)

   • Swanisezo ya bakoloti (41-43)

 • 8

  • Basali bazamaya hamoho ni Jesu (1-3)

  • Swanisezo ya mucali (4-8)

  • Libaka Jesu hanaaitusisize liswanisezo (9, 10)

  • Swanisezo ya mucali yataluswa (11-15)

  • Lambi isike yakwahelwa (16-18)

  • Mahe Jesu ni banyani ba Jesu (19-21)

  • Jesu ukuzisa liñungwa (22-25)

  • Jesu ulumela madimona kwa likulube (26-39)

  • Mwanaa Jairusi; musali uswala kwa siapalo sa fahalimu sa Jesu (40-56)

 • 9

  • Ba 12 bafiwa litaelo ka za bukombwa (1-6)

  • Heroda uzingiwa ki Jesu (7-9)

  • Jesu ufepa ba 5,000 (10-17)

  • Pitrosi uziba Kreste (18-20)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa (21, 22)

  • Balutiwa ba niti (23-27)

  • Kufetuha kwa Jesu (28-36)

  • Mushimani yakenwi ki mudimona wafoliswa (37-43a)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (43b-45)(43b-45)

  • Balutiwa bakananisana kuli yomutuna ki mañi (46-48)

  • Mutu kaufela yasa lulwanisi u kwa lineku laluna (49, 50)

  • Munzi wa mwa Samaria uhana Jesu (51-56)

  • Mwakulatelelela Jesu (57-62)

 • 10

  • Jesu uluma ba 70 (1-12)

  • Bumai ki bwa mileneñi yesabaki (13-16)

  • Ba 70 bakuta (17-20)

  • Jesu ulumbeka Ndatahe kabakala kulata babaikokobeza (21-24)

  •  Swanisezo ya Musamaria yomunde (25-37)

  • Jesu upotela Mareta ni Maria (38-42)

 • 11

  • Mwakulapelela (1-13)

   • Tapelo yeli mutala (2-4)

  • Madimona alelekwa ka munwana wa Mulimu (14-23)

  • Moya omasila wakuta (24-26)

  • Tabo ya niti (27, 28)

  • Sisupo sa Jonasi (29-32)

  •  Lambi ya mubili (33-36)

  • Bumai ki bwa balapeli babali baipi (37-54)

 • 12

  • Mumela wa Bafalisi (1-3)

  • Musabe Mulimu, isiñi batu (4-7)

  • Kulumela kuswalisana ni Kreste (8-12)

  • Swanisezo ya muuna wa mufumi wa sikuba (13-21)

  • Mutuhele kubilaela (22-34)

   • Mutapinyana (32)

  • Kutona (35-40)

  • Sikombwa yasepahala ni sikombwa yasasepahali (41-48)

  • Hanisika tisa kozo, kono fapahano (49-53)

  • Butokwa bwa kutatuba linako (54-56)

  • Kufelisa lifapahano (57-59)

 • 13

  • Mubake haisi cwalo mukayundiswa (1-5)

  • Swanisezo ya kota ya feiga yesabeyi miselo (6-9)

  • Musali wa sihole wafoliswa la Sabata (10-17)

  • Liswanisezo za peu ya masitete ni mumela (18-21)

  • Buikatazo bobutokwahala kuli mutu akene mwa munyako okumbani (22-30)

  • Heroda, “luwawa lo” (31-33)

  • Jesu ulila Jerusalema (34, 35)

 • 14

  • Muuna yanaakula butuku bwa kululuha mubili wafoliswa la Sabata (1-6)

  • Mube muenyi yaikokobeza (7-11)

  • Mumeme babasakoni kumilifa sesiñwi (12-14)

  • Swanisezo ya batu bane bamemilwe ili bane bahanile (15-24)

  • Buitomboli bwa kuba mulutiwa (25-33)

  • Lizwai lelisampuka (34, 35)

 • 15

  • Swanisezo ya ngu yelatehile (1-7)

  • Swanisezo ya sheleñi ya muwayawaya yelatehile (8-10)

  • Swanisezo ya mwana yalatehile (11-32)

 • 16

  • Swanisezo ya sikombwa yasika luka (1-13)

   • “Mutu yasepahala ku zenyinyani usepahala ni ku zetuna” (10)

  • Mulao ni Mubuso wa Mulimu (14-18)

  • Swanisezo ya muuna wa mufumi ni Lazaro (19-31)

 • 17

  • Kusitatala, kuswalela, ni tumelo (1-6)

  • Batanga feela (7-10)

  • Ba mbingwa baalishumi bafoliswa (11-19)

  • Kutaha kwa Mubuso wa Mulimu (20-37)

   • Mubuso wa Mulimu “u mwahalaa mina” (21)

   • “Muhupule musalaa Lota” (32)

 • 18

  • Swanisezo ya mbelwa yatundamena (1-8)

  • Mufalisi ni mutelisi (9-14)

  • Jesu ni banana (15-17)

  • Puzo ya mutangana wa mufumi ((18-30)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (31-34)

  • Mukupi yali sibofu wabona (35-43)

 • 19

  • Jesu upotela Zakia (1-10)

  • Swanisezo ya limaina zelishumi (11-27)

  • Jesu ukena sina mulena (28-40)

  • Jesu ulila Jerusalema (41-44)

  • Jesu ukenisa tempele (45-48)

 • 20

  • Maata a Jesu alwaniswa (1-8)

  • Swanisezo ya bakutuli babali babulai (9-19)

  • Mulimu ni Sesare (20-26)

  • Puzo ka za zuho (27-40)

  • Kana Kreste ki Mwanaa Davida? (41-44)

  • Temuso ka za kuambuka bañoli (45-47)

 • 21

  • Masheleleñi a muwayawaya amabeli a mbelwa wa mubotana (1-4)

  • SISUPO SA ZETAHA (5-36)

   • Lindwa, lizikinyeho zetuna, matuku ayambukela, kutaela kwa lico (10, 11)

   • Jerusalema ipotolohiwa ki limpi (20)

   • Linako zetomilwe za macaba (24)

   • Kutaha kwa Mwanaa mutu (27)

   • Swanisezo ya kota ya feiga (29-33)

   • Muzwelepili kutona (34-36)

  • Jesu uluta mwa tempele (37, 38)

 • 22

  • Baprisita balela kubulaya Jesu (1-6)

  • Kulukisa Paseka ya mafelelezo (7-13)

  • Kutoma Mukiti wa Mulalelo wa Mulena (14-20)

  • ‘Yanibeteka u kwa tafule ni na’ (21-23)

  •  Kañi yetuna ka za yomutuna (24-27)

  • Tumelelano ya Jesu ya mubuso (28-30)

  • Jesu upolofita kuli Pitrosi uka mulatula (31-34)

  • Butokwa bwa kuitukiseza; mikwale yemibeli (35-38)

  • Tapelo ya Jesu fa Lilundu la Likota za Olive (39-46)

  • Jesu watamiwa (47-53)

  • Pitrosi ulatula Jesu (54-62)

  • Jesu washeununwa (63-65)

  • Kuzekiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini (66-71)

 • 23

  • Jesu fapilaa Pilato ni Heroda (1-25)

  • Jesu ni likebenga zepeli bapahekiwa fa likota (26-43)

   • “Ukaba ni na mwa Paradaisi” (43)

  • Lifu la Jesu (44-49)

  • Kubulukiwa kwa Jesu (50-56)

 • 24

  • Jesu wazusiwa (1-12)

  • Mwa nzila yeya kwa Emausi (13-35)

  • Jesu ubonahala kwa balutiwa bahae (36-49)

  • Jesu ukambamela kwa lihalimu (50-53)