Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

LUKA

Luka—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Kuñolela Teofile (1-4)

  • Kupepwa kwa Joani Mukolobezi kupolofitwa ki Gabriele (5-25)

  • Kupepwa kwa Jesu kupolofitwa ki Gabriele (26-38)

  • Maria upotela Elizabeta (39-45)

  • Maria ulumbeka Jehova (46-56)

  • Joani wapepiwa ni kubeiwa libizo (57-66)

  • Bupolofita bwa Zakaria (67-80)

 • 2

  • Kupepwa kwa Jesu (1-7)

  • Mangeloi abonahala kwa balisana (8-20)

  • Mupato ni kuikenisa (21-24)

  • Simioni ubona Kreste (25-35)

  • Anna ubulela ka za mwana (36-38)

  • Kukutela kwa Nazareta (39, 40)

  • Jesu wa lilimo ze 12 kwa tempele (41-52)

 • 3

  • Makalelo a musebezi wa Joani (1, 2)

  • Joani ukutaza za kolobezo (3-20)

  • Kukolobezwa kwa Jesu (21, 22)

  • Lusika lwa Jesu Kreste (23-38)

 • 4

  • Diabulosi ulika Jesu (1-13)

  • Jesu ukalisa kukutaza mwa Galilea (14, 15)

  • Jesu uhaniwa mwa Nazareta (16-30)

  • Mwa sinagoge kwa Kapernauma (31-37)

  • Mukwenyanaa Simioni ni babañwi bafoliswa (38-41)

  • Buñata bufumana Jesu kwa sibaka ko kusina batu (42-44)

 • 5

  • Kuswala litapi ka makazo; balutiwa bapili (1-11)

  • Muuna wa mbingwa wafoliswa (12-16)

  • Jesu ufolisa mutu yaomelezi luñañali (17-26)

  • Jesu ubiza Livi (27-32)

  • Puzo ka za kuitima lico (33-39)

 • 6

  • Jesu ki “Mulena wa Sabata” (1-5)

  • Muuna wa lizoho leliomelezi wafoliswa (6-11)

  • Baapositola ba 12 (12-16)

  • Jesu waluta ni kufolisa (17-19)

  • Lika zetahisa tabo ni bumai (20-26)

  • Kulata lila (27-36)

  • Mutuhele kuatula (37-42)

  • Kota izibwa ka miselo yayona (43-45)

  • Ndu yeyahilwe hande; ndu yesina mutomo otiile (46-49)

 • 7

  • Tumelo ya muzamaisi wa masole (1-10)

  • Jesu uzusa mwanaa mbelwa wa kwa Naine (11-17)

  • Joani Mukolobezi walumbiwa (18-30)

  • Lusika lolusa lumeli lwanyaziwa (31-35)

  • Musali wa muezalibi waswalelwa (36-50)

   • Swanisezo ya bakoloti (41-43)

 • 8

  • Basali bazamaya hamoho ni Jesu (1-3)

  • Swanisezo ya mucali (4-8)

  • Libaka Jesu hanaaitusisize liswanisezo (9, 10)

  • Swanisezo ya mucali yataluswa (11-15)

  • Lambi isike yakwahelwa (16-18)

  • Mahe Jesu ni banyani ba Jesu (19-21)

  • Jesu ukuzisa liñungwa (22-25)

  • Jesu ulumela madimona kwa likulube (26-39)

  • Mwanaa Jairusi; musali uswala kwa siapalo sa fahalimu sa Jesu (40-56)

 • 9

  • Ba 12 bafiwa litaelo ka za bukombwa (1-6)

  • Heroda uzingiwa ki Jesu (7-9)

  • Jesu ufepa ba 5,000 (10-17)

  • Pitrosi uziba Kreste (18-20)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa (21, 22)

  • Balutiwa ba niti (23-27)

  • Kufetuha kwa Jesu (28-36)

  • Mushimani yakenwi ki mudimona wafoliswa (37-43a)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (43b-45)

  • Balutiwa bakananisana kuli yomutuna ki mañi (46-48)

  • Mutu kaufela yasa lulwanisi u kwa lineku laluna (49, 50)

  • Munzi wa mwa Samaria uhana Jesu (51-56)

  • Mwakulatelelela Jesu (57-62)

 • 10

  • Jesu uluma ba 70 (1-12)

  • Bumai ki bwa mileneñi yesabaki (13-16)

  • Ba 70 bakuta (17-20)

  • Jesu ulumbeka Ndatahe kabakala kulata babaikokobeza (21-24)

  •  Swanisezo ya Musamaria yomunde (25-37)

  • Jesu upotela Mareta ni Maria (38-42)

 • 11

  • Mwakulapelela (1-13)

   • Tapelo yeli mutala (2-4)

  • Madimona alelekwa ka munwana wa Mulimu (14-23)

  • Moya omasila wakuta (24-26)

  • Tabo ya niti (27, 28)

  • Sisupo sa Jonasi (29-32)

  • Lambi ya mubili (33-36)

  • Bumai ki bwa balapeli babali baipi (37-54)

 • 12

  • Mumela wa Bafalisi (1-3)

  • Musabe Mulimu, isiñi batu (4-7)

  • Kulumela kuswalisana ni Kreste (8-12)

  • Swanisezo ya muuna wa mufumi wa sikuba (13-21)

  • Mutuhele kubilaela (22-34)

   • Mutapinyana (32)

  • Kutona (35-40)

  • Sikombwa yasepahala ni sikombwa yasasepahali (41-48)

  • Hanisika tisa kozo, kono fapahano (49-53)

  • Butokwa bwa kutatuba linako (54-56)

  • Kufelisa lifapahano (57-59)

 • 13

  • Mubake haisi cwalo mukayundiswa (1-5)

  • Swanisezo ya kota ya feiga yesabeyi miselo (6-9)

  • Musali wa sihole wafoliswa la Sabata (10-17)

  • Liswanisezo za peu ya masitete ni mumela (18-21)

  • Buikatazo bobutokwahala kuli mutu akene mwa munyako okumbani (22-30)

  • Heroda, “luwawa lo” (31-33)

  • Jesu ulila Jerusalema (34, 35)

 • 14

  • Muuna yanaakula butuku bwa kululuha mubili wafoliswa la Sabata (1-6)

  • Mube muenyi yaikokobeza (7-11)

  • Mumeme babasakoni kumilifa sesiñwi (12-14)

  • Swanisezo ya batu bane bamemilwe ili bane bahanile (15-24)

  • Buitomboli bwa kuba mulutiwa (25-33)

  • Lizwai lelisampuka (34, 35)

 • 15

  • Swanisezo ya ngu yelatehile (1-7)

  • Swanisezo ya sheleñi ya muwayawaya yelatehile (8-10)

  • Swanisezo ya mwana yalatehile (11-32)

 • 16

  • Swanisezo ya sikombwa yasika luka (1-13)

   • “Mutu yasepahala ku zenyinyani usepahala ni ku zetuna” (10)

  • Mulao ni Mubuso wa Mulimu (14-18)

  • Swanisezo ya muuna wa mufumi ni Lazaro (19-31)

 • 17

  • Kusitatala, kuswalela, ni tumelo (1-6)

  • Batanga feela (7-10)

  • Ba mbingwa baalishumi bafoliswa (11-19)

  • Kutaha kwa Mubuso wa Mulimu (20-37)

   • Mubuso wa Mulimu “u mwahalaa mina” (21)

   • “Muhupule musalaa Lota” (32)

 • 18

  • Swanisezo ya mbelwa yatundamena (1-8)

  • Mufalisi ni mutelisi (9-14)

  • Jesu ni banana (15-17)

  • Puzo ya mutangana wa mufumi (18-30)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (31-34)

  • Mukupi yali sibofu wabona (35-43)

 • 19

  • Jesu upotela Zakia (1-10)

  • Swanisezo ya limaina zelishumi (11-27)

  • Jesu ukena sina mulena (28-40)

  • Jesu ulila Jerusalema (41-44)

  • Jesu ukenisa tempele (45-48)

 • 20

  • Maata a Jesu alwaniswa (1-8)

  • Swanisezo ya bakutuli babali babulai (9-19)

  • Mulimu ni Sesare (20-26)

  • Puzo ka za zuho (27-40)

  • Kana Kreste ki Mwanaa Davida? (41-44)

  • Temuso ka za kuambuka bañoli (45-47)

 • 21

  • Masheleleñi a muwayawaya amabeli a mbelwa wa mubotana (1-4)

  • SISUPO SA ZETAHA (5-36)

   • Lindwa, lizikinyeho zetuna, matuku ayambukela, kutaela kwa lico (10, 11)

   • Jerusalema ipotolohiwa ki limpi (20)

   • Linako zetomilwe za macaba (24)

   • Kutaha kwa Mwanaa mutu (27)

   • Swanisezo ya kota ya feiga (29-33)

   • Muzwelepili kutona (34-36)

  • Jesu uluta mwa tempele (37, 38)

 • 22

  • Baprisita balela kubulaya Jesu (1-6)

  • Kulukisa Paseka ya mafelelezo (7-13)

  • Kutoma Mukiti wa Mulalelo wa Mulena (14-20)

  • ‘Yanibeteka u kwa tafule ni na’ (21-23)

  •  Kañi yetuna ka za yomutuna (24-27)

  • Tumelelano ya Jesu ya mubuso (28-30)

  • Jesu upolofita kuli Pitrosi uka mulatula (31-34)

  • Butokwa bwa kuitukiseza; mikwale yemibeli (35-38)

  • Tapelo ya Jesu fa Lilundu la Likota za Olive (39-46)

  • Jesu watamiwa (47-53)

  • Pitrosi ulatula Jesu (54-62)

  • Jesu washeununwa (63-65)

  • Kuzekiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini (66-71)

 • 23

  • Jesu fapilaa Pilato ni Heroda (1-25)

  • Jesu ni likebenga zepeli bakokotelwa fa likota (26-43)

   • “Ukaba ni na mwa Paradaisi” (43)

  • Lifu la Jesu (44-49)

  • Kubulukiwa kwa Jesu (50-56)

 • 24

  • Jesu wazusiwa (1-12)

  • Mwa nzila yeya kwa Emausi (13-35)

  • Jesu ubonahala kwa balutiwa bahae (36-49)

  • Jesu ukambamela kwa lihalimu (50-53)