Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Livitike 8:1-36

8  Jehova aekeza kubulelela Mushe, ali:  “Uunge Aruni ni bana bahae babashimani,+ ni liapalo,+ oli ya kutozisa,+ poho ya nubu ya sibi, lingu zabaana zepeli, ni sizuma sa linkwa zesika ya mumela,+  mi ukopanye sicaba kaufela kwa munyako wa tende ya makopanelo.”  Mushe kihaa eza sina mwanaa mulaelezi Jehova, mi sicaba sakopana hamoho kwa munyako wa tende ya makopanelo.  Cwale Mushe ali kwa sicaba: “Se ki sona salulaezi Jehova kuli lueze.”  Mushe kihaa tisa Aruni ni bana bahae babashimani fakaufi mi abatapisa ka mezi.+  Hamulaho wa fo, aapesa Aruni siapalo sesitelele,+ amutama lukanda,+ amuapesa koti yesina mazoho,+ ni kumutinisa efoda+ mi atama efoda ka lukanda* loluindilwe+ lwa efoda, amutama lona ka kutiisa.  Kuzwa fo, amubeya poniso ya fa sifuba+ mi abeya Urimi ni Tumimi+ mwa poniso ya fa sifuba yeo.  Mi amutinisa kuwani kwa toho,+ mi fapilaa kuwani abeya fateñi sipi ya gauda ya bupapati yebenya, sona sisupo sesikenile sa buineelo,*+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 10  Cwale Mushe aanga oli ya kutozisa mi atoza tabernakele ni zeneli ku yona kaufela+ mi alikenisa. 11  Hamulaho wa fo, aanga kwa oli yeo mi aihasa fa aletare ha 7 mi atoza aletare ni lisebeliso zayona kaufela ni mukeke ni matomelo ayona, kuli alikenise. 12  Kwa mafelelezo, aanga kwa oli yeo ya kutozisa, aisela fa toho ya Aruni mi amutoza ilikuli amukenise.+ 13  Mushe cwale asuteleza bana ba Aruni babashimani fakaufi mi abaapesa liapalo zetelele mi abatama makanda ni kubatinisa* likuwani,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 14  Cwale atisa poho ya nubu ya sibi, mi Aruni ni bana bahae babashimani babeya mazoho abona fahalimwaa toho ya poho ya nubu ya sibi yeo.+ 15  Mushe aibulaya mi aanga mali+ ka munwana wahae ni kuabeya fa manaka a aletare kwa maneku kaufela, mi akenisa aletare kuli itokwe sibi, kono aanga mali asiyezi kaufela ni kuasela kwatasaa aletare, ilikuli akenise aletare ka mulelo wa kuezeza fateñi sebelezo ya kukwahela libi. 16  Hafelize kueza zeo, aanga mafula kaufela a kwa mala, mafula a kwa sibiti, ni lipio zepeli ni mafula azona, mi Mushe alitushanisa fa aletare.+ 17  Kuzwa fo, alukisa kuli sesisiyezi sa poho, ili litalo layona, nama yayona, ni siloko sayona, licisiwe ka mulilo kwande a mafulo,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 18  Cwale atisa fakaufi ngu yamuuna ya nubu ya kucisa, mi Aruni ni bana bahae babashimani babeya mazoho abona fahalimwaa toho ya ngu yeo.+ 19  Cwale Mushe aibulaya mi asasa mali kwa maneku kaufela a aletare. 20  Apumaka ngu yeo kuieza likalulo-kalulo, mi Mushe atushanisa toho yayona, ni likalulo-kalulo zayona zeo, ni lisuzo* layona. 21  Atapisa mala ayona ni litaku* zayona ka mezi, mi Mushe atushaniseza ngu yeo kaufelaa yona fa aletare. Neli nubu ya kucisa ya munko omunati.* Neli nubu yecisezwa Jehova ka mulilo, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 22  Cwale atisa ngu yamuuna yabubeli, yona ngu ya kubeisa baana fa buprisita,+ mi Aruni ni bana bahae babashimani babeya mazoho abona fahalimwaa toho ya ngu yeo.+ 23  Mushe aibulaya mi aanga kwa mali ayona ni kuabeya kwa kalulo ya kwatasi ya zebe ya Aruni ya silyo ni fa munwana omutuna wa lizoho lahae la silyo ni fa munwana omutuna wa lihutu lahae la silyo. 24  Kuzwa fo, Mushe atisa bana ba Aruni babashimani ni kubabeya mali kwa kalulo ya kwatasi ya mazebe a silyo ni fa minwana yemituna ya kwa mazoho abona a silyo ni fa minwana yemituna ya kwa mahutu abona a silyo; kono Mushe aanga mali asiyezi ni kuasasa kwa maneku kaufela a aletare.+ 25  Kihona aanga mafula, muhata wa mafula, mafula kaufela a kwa mala, mafula a kwa sibiti, lipio zepeli ni mafula azona, ni lihutu la silyo.+ 26  Mwa sizuma sa linkwa zesika ya mumela sene sili fapilaa Jehova, aanga mwateñi sinkwa silisiñwi sa laundi sesisika ya mumela,+ ni sinkwa silisiñwi sa laundi sesilambilwe oli,+ ni liñende lililiñwi. Kihona cwale alibeya fa likalulo zeo za mafula ni fa lihutu la silyo. 27  Hamulaho wafo, alibeya kaufelaa zona mwa mazoho a Aruni ni mwa mazoho a bana bahae babashimani mi akala kulizungiseza kafa ni kafa sina nubu ya kuzungisa fapilaa Jehova. 28  Mi Mushe alizwisa mwa mazoho abona ni kulitushanisa fa aletare fahalimwaa nubu ya kucisa. Neli sitabelo sa kubeisa baana fa buprisita sa munko omunati.* Neli nubu yecisezwa Jehova ka mulilo. 29  Mushe cwale aanga sifuba mi asizungiseza kafa ni kafa sina nubu ya kuzungisa fapilaa Jehova.+ Asiinga kwa ngu ya kubeisa baana fa buprisita kuli ibe kabelo yahae, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe.+ 30  Mi Mushe aanga kwa oli ya kutozisa+ ni kwa mali anaali fa aletare mi alisasa Aruni ni liapalo zahae ni kulisasa bana ba Aruni babashimani bane bali ni yena ni liapalo zabona. Ka mukwa wo akenisa Aruni ni liapalo zahae ni bana bahae babashimani+ ni liapalo zabona.+ 31  Cwale Mushe ali ku Aruni ni bana bahae babashimani: “Muapehe+ nama kwa munyako wa tende ya makopanelo, mi muicele hona koo hamoho ni linkwa ze mwa sizuma sesiitusiswa hakubeiwa baana fa buprisita, sina mone nilaelezwi kuli: ‘Aruni ni bana bahae babashimani baka lica.’+ 32  Nama yekasiyala ni sinkwa sesika siyala mulicise ka mulilo.+ 33  Hamulukeli kuzwa kwa munyako wa tende ya makopanelo mwahalaa mazazi a 7, kufitela mazazi a kubeiwa kwamina fa buprisita afela, kakuli mazazi a kubeiwa kwamina fa buprisita* ki a 7.+ 34  Jehova naalaezi kuli lueze seluezize kacenu ilikuli libi zamina likwahelwe.+ 35  Mukaina kwa munyako wa tende ya makopanelo musihali ni busihu ka mazazi a 7+ mi mumamele zatokwa Jehova,+ kuli musike mwashwa; kakuli ki mona monilaelezwi.” 36  Mi Aruni ni bana bahae babashimani baeza lika kamukana zanaa balaezi Jehova ka Mushe.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lisila la mwa teka.”
Kamba “mushukwe okenile.”
Kamba “kubatama.”
Kamba “mafula a kwa lipio.”
Fo ki kutalusa mahutu, kukalela mwa mañwele kuisa kwatasi.
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Linzwi ka linzwi, “a kutaza lizoho lamina.”