Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Livitike 7:1-38

7  “‘Ki wo mulao wa nubu ya mulatu:+ Ki nto yekenile hahulu.  Baswanela kubulaela nubu ya mulatu mwa sibaka mokubulaelwanga linubu za kucisa, mi mali+ ayona aswanela kusasiwa kwa maneku kaufela a aletare.+  Ukatisa mafula ayona kaufela,+ kubeya cwalo ni muhata wa mafula, mafula akwahezi mala,  ni lipio zepeli hamoho ni mafula azona ali bukaufi ni noka. Hape azwise mafula a kwa sibiti hamoho ni lipio.+  Muprisita uka litushanisa fa aletare sina nubu yecisezwa Jehova ka mulilo.+ Ki nubu ya mulatu.  Muuna kaufela mwahalaa baprisita uka ica,+ mi iswanela kucelwa mwa sibaka sesiñwi sesikenile. Ki nto yekenile hahulu.+  Mulao osebeza kwa nubu ya sibi ki ona osebeza ni kwa nubu ya mulatu; nubu yeo ki ya muprisita yaeza ka yona sebelezo ya kukwahela libi.+  “‘Muprisita hatahisa nubu ya kucisa ya mutu yomuñwi, litalo+ la nubu ya kucisa yene itisizwe ku muprisita likaba lahae.  “‘Nubu kaufela ya bubeke yebesizwe mwa oveni kamba yelukisizwe mwa pani kamba fa libesezo+ ki ya muprisita yatahisa nubu yeo fapilaa Mulimu. Ikaba yahae.+ 10  Kono nubu kaufela ya bubeke yelubilwe ka oli+ kamba yeomile+ ikaba ya bana ba Aruni kaufela babashimani; yomuñwi ni yomuñwi wabona ukafiwa kabelo yelikanelela. 11  “‘Cwale ki wo mulao wa sitabelo sa kuikabela+ seo mutu akona kutiseza Jehova: 12  Haiba asitisa sina sisupo sa buitumelo,+ ukatisa sitabelo sa buitumelo hamoho ni linkwa za laundi zenani lisuba fahali, zesika ya mumela zelubilwe ka oli, mañende amasisani asika ya mumela alambilwe oli, ni linkwa za laundi zenani lisuba fahali zeezizwe ka fulaulo yenekile, zelubilwe hande, zekopanyizwe ni oli. 13  Ukatisa nubu yahae hamoho ni linkwa za laundi zenani lisuba fahali zeile mumela ni matabelo ahae a kuikabela a buitumelo. 14  Azwise sinkwa silisiñwi kwa nubu ni nubu kuli ibe nubu yekenile yefiwa Jehova; ikaba ya muprisita yasasa mali a matabelo a kuikabela.+ 15  Nama ya matabelo ahae a kuikabela a buitumelo, iswanela kuciwa ka lizazi lafa nubu yeo. Haswaneli kubuluka sesiñwi sayona kuisa kakusasana.+ 16  “‘Haiba sitabelo saafa ki nubu ya buitamo+ kamba nubu ya kuitatela,+ siswanela kuciwa ka lizazi lafa sitabelo sahae, mi sesisiyezi kwa sitabelo sisakona kuciwa ka lizazi lelitatama. 17  Kono ka lizazi la bulaalu sesisiyezi kaufela kwa nama ya sitabelo sicisiwe ka mulilo.+ 18  Kono haiba nama ya sitabelo sahae sa kuikabela iciwa ka lizazi la bulaalu, mutu yafa sitabelo seo haana kushemubiwa. Hasina kumutusa sesiñwi; ki nto yenyenyisa, mi mutu yaca kwa nama yeo ukaikalabela kabakala bufosi bwahae.+ 19  Nama yengunyuta nto ifi kamba ifi yesika kena isike yaciwa. Icisiwe ka mulilo. Mutu kaufela yakenile wakona kuca nama yekenile. 20  “‘Kono mutu ufi kamba ufi yasika kena yaca nama ya sitabelo sa kuikabela sa Jehova, mutu yo ulukela kubulaiwa, azwiswe mwa sicaba sahabo.+ 21  Haiba mutu angunyuta nto ifi kamba ifi yesika kena, ibe kuli ki nto yesika kena ya mubili wa mutu+ kamba ki folofolo yesika kena+ kamba nto ifi kamba ifi yesika kena yenyenyisa,+ mi aca kwa nama ya sitabelo sa kuikabela sa Jehova, mutu yo ulukela kubulaiwa, azwiswe mwa sicaba sahabo.’” 22  Jehova aekeza kubulelela Mushe kuli: 23  “Bulelela Maisilaele, uli: ‘Hamuswaneli kuca mafula+ afi kamba afi a poho kamba a ngunyana yamuuna kamba a puli. 24  Mafula a folofolo yeishwezi ni mafula a folofolo yebulailwe ki folofolo yeñwi akona kuitusiswa mwa misebezi yemiñwi kaufela, kono hamulukeli kuaca.+ 25  Kakuli mutu kaufela yaca mafula a folofolo yafa ku Jehova sina nubu yeciswa ka mulilo ulukela kubulaiwa, azwiswe mwa sicaba sahabo. 26  “‘Musike mwaca mali afi kamba afi+ mwa libaka kaufela zemupila ku zona, ibe mali a linyunywani kamba mali a lifolofolo. 27  Mutu kaufela yaca mali afi kamba afi ulukela kubulaiwa, azwiswe mwa sicaba sahabo.’”+ 28  Jehova aekeza kubulela ku Mushe, ali: 29  “Bulelela Maisilaele, uli: ‘Mutu kaufela yatiseza Jehova sitabelo sahae sa kuikabela ukatiseza Jehova kalulo ya nubu yengilwe kwa sitabelo sahae sa kuikabela.+ 30  Ukatisa mwa mazoho ahae mafula+ hamoho ni sifuba sina nubu yecisezwa Jehova ka mulilo, mi uka izungiseza kafa ni kafa sina nubu ya kuzungisa+ fapilaa Jehova. 31  Muprisita ukatushanisa mafula fa aletare,+ kono sifuba sikaba sa Aruni ni bana bahae babashimani.+ 32  “‘Kwa matabelo amina a kuikabela, mukafa muprisita lihutu la bulyo sina nubu yekenile.+ 33  Mwanaa Aruni yatiseza Mulimu mali a matabelo a kuikabela ni mafula ukaanga lihutu la bulyo sina kabelo yahae.+ 34  Kakuli niinga sifuba sa nubu ya kuzungisa ni lihutu la nubu yekenile kwa matabelo a kuikabela a bana ba Isilaele, mi nilifa muprisita Aruni ni bana bahae babashimani sina mulao wa kamita kwa Maisilaele.+ 35  “‘Yeo neli yona kalulo yenengiwa kwa linubu zecisezwa Jehova ka mulilo kuli ibe ya baprisita, kuli ifiwe Aruni ni bana bahae babashimani, kuzwa lizazi lene batisizwe kuli basebeleze Jehova sina baprisita.+ 36  Ka lizazi lanaa batozize,+ Jehova naalaezi kuli bafiwange kalulo yeo ki Maisilaele. Wo ki mulao wa kamita kwa masika abona kaufela.’” 37  Wo ki ona mulao oama nubu ya kucisa,+ nubu ya bubeke,+ nubu ya sibi,+ nubu ya mulatu,+ sitabelo sa kubeisa baana fa buprisita,+ ni sitabelo sa kuikabela,+ 38  sina Jehova mwanaalaelezi Mushe fa Lilundu la Sinai+ ka lizazi lanaalaezi Maisilaele kuli bafe Jehova linubu zabona mwa lihalaupa la Sinai.+

Litaluso ze kwatasi