Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Livitike 27:1-34

27  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli:  “Bulelela Maisilaele, uli: ‘Haiba mutu aeza buitamo bobuipitezi+ bwa kufa Jehova mutu yomuñwi kuli amusebeleze, kono cwale ubata kulifa masheleñi mwa sibaka sa mutu yo, fohe, teko yetomilwe ya mutu yo ikaba ye:  muuna wa lilimo ze 20 kuisa ku wa lilimo ze 60, teko yahae ikaba lishekele* za silivera ze 50, ka kuya ka shekele ya sibaka sesikenile.*  Kono haiba ki musali, teko yahae ikaba lishekele ze 30.  Haiba ki mwanana wa lilimo zeketalizoho kuisa ku wa lilimo ze 20, teko yahae ikaba lishekele ze 20 haiba ki muuna, ni lishekele ze 10 haiba ki musali.  Haiba ki mbututu wa kweli iliñwi kuisa ku mwanana wa lilimo zeketalizoho, teko yahae ikaba lishekele za silivera zeketalizoho haiba ki mushimani, ni lishekele za silivera zetaalu haiba ki musizana.  “‘Haiba ki mutu wa lilimo ze 60 ni kuisa kwahalimu, teko yahae ikaba lishekele ze 15 haiba ki muuna, ni lishekele ze 10 haiba ki musali.  Kono haiba ubotanile hahulu kuli mane hakoni kulifa teko yetomilwe,+ ukatisa mutu yo fapilaa muprisita, mi muprisita ukatoma teko ya mutu yo. Muprisita ukalikanyeza teko ka kuya ka sakona kulifa mutu yo yaezize buitamo.+  “‘Haiba buitamo bwaezize ki bwa folofolo yelumelelwa kufiwa sina nubu ku Jehova, nto ifi kamba ifi yekafiwa Jehova ikaba yekenile. 10  Hakoni kuyolisa folofolo yeo kamba kuicincanisa ni yeñwi ka mulelo wa kubeya yende mwa sibaka sa yemaswe kamba yemaswe mwa sibaka sa yende. Kono haiba aicincanisa ni folofolo yeñwi, fohe, folofolo yanaafunguzi sapili ni yacincanisize ni yona likaba zekenile mwa bubeli bwazona. 11  Haiba ki folofolo yesika kena+ yesaswaneli kufiwa sina nubu ku Jehova, mutu yo ukayemisa folofolo yeo fapilaa muprisita. 12  Kihona cwale muprisita akatoma teko yayona, ka kuya ka bunde kamba bumaswe bwa folofolo yeo. Teko yetomilwe ki muprisita ki yona yekalatelelwa. 13  Kono haiba abata kuileka sinca, fohe, ukalifa teko yayona yetomilwe mi kwa tifo yeo ulukela kuekeza kwateñi kalulo yabuketalizoho ya teko yeo.+ 14  “‘Cwale haiba mutu afa Jehova ndu sina nto yekenile, muprisita ukatoma teko yayona, ka kuya ka bunde kamba bumaswe bwa ndu yeo. Teko yakatoma muprisita ki yona yekalatelelwa.+ 15  Kono haiba mutu yo yafile ndu yeo abata kuileka sinca, fohe, ukalifa teko yayona yetomilwe mi kwa tifo yeo ulukela kuekeza kwateñi kalulo yabuketalizoho ya teko yeo, mi ndu ikaba yahae. 16  “‘Haiba mutu afa Jehova kalulo yeñwi ya simu yahae sina nto yekenile, teko yayona ikatomiwa ka kuya ka buñata bwa peu yekacaliwa ku yona: homere* ya peu ya mabele ikaeza lishekele za silivera ze 50. 17  Haiba afa Mulimu simu yeo mwa Silimo sa Tukuluho,+ teko yakatoma muprisita ki yona yekalatelelwa. 18  Haiba aifa Mulimu hamulaho wa Silimo sa Tukuluho, fohe, muprisita ukalikanyeza mutu yo teko ya kalulo ya simu yeo, ka kuya ka palo ya lilimo zesiyezi kuisa fa Silimo sa Tukuluho sesitatama, mi muprisita ukazwisa kwa teko yetomilwe.+ 19  Kono haiba mutu yafile Mulimu simu abata kuileka sinca, fohe, ukalifa teko yayona yetomilwe mi kwa tifo yeo ulukela kuekeza kwateñi kalulo yabuketalizoho ya teko yeo, mi simu ikakutela ku yena. 20  Cwale haiba mutu yo asaleki sinca simu yeo mi yalekiwa ki mutu usili, fohe, hasakona kuileka sinca. 21  Simu yeo haika lukululwa ka Silimo sa Tukuluho, ikaba nto yekenile ku Jehova, ka kuba simu yeneezwi ku yena. Ikaba ya baprisita.+ 22  “‘Haiba mutu afa Jehova simu yanaalekile, yesi kalulo ya saanda sahae,+ 23  muprisita ukalikanyeza mutu yo teko ya simu yeo ka kuya ka palo ya lilimo zesiyezi kuisa fa Silimo sa Tukuluho sesitatama, mi ka lona lizazi leo, mutu yo ukalifa teko yetomilwe.+ Ki nto yekenile ku Jehova. 24  Ka Silimo sa Tukuluho, simu yeo ikakutela ku mutu yanaa mulekisize yona, ku muñaa yona.+ 25  “‘Liteko kaufela liswanela kutomiwa ka kuya ka shekele ya sibaka sesikenile. Shekele iliñwi iswanela kueza ligera* ze 20. 26  “‘Kono hakuna mutu yaswanela kukenisa folofolo ya maizibulo, kakuli ya maizibulo ki ya Jehova.+ Ibe komu kamba ngu, kaufela ki za Jehova nikale.+ 27  Kono haiba ki ya maizibulo a lifolofolo zesika kena, uzibe yakona kuliululwa. Haiba mutu aeza cwalo, uswanela kulifa teko yayona yetomilwe mi kwa tifo yeo aekeze kwateñi kalulo yabuketalizoho ya teko yeo.+ Kono haiba asa ileki sinca, fohe, ikalekiswa ka kuya ka teko yetomilwe. 28  “‘Kono hakuna nto yeneezwi ku Jehova ka kutala,* yezwa ku zaluwile mutu, yekona kulekiswa kamba kulekiwa sinca, ibe mutu kamba folofolo kamba simu yaluwile mutu. Nto kaufela yeneezwi, ki nto yekenile hahulu ku Jehova.+ 29  Hape hakuna mutu yaatulezwi* lifu yakona kuliululwa.+ Uswanela kubulaiwa luli.+ 30  “‘Kalulo kaufela yabulishumi+ ya naha, ibe ya lico zekutuzwi mwa simu kamba miselo yebeiwa ki likota, ki ya Jehova. Ki nto yekenile ku Jehova. 31  Haiba mutu abata kuleka sinca kalulo yabulishumi yeneli yahae, uswanela kulifa teko yayona mi kwa tifo yeo aekeze kwateñi kalulo yabuketalizoho ya teko yeo. 32  Haili nto kaufela yabulishumi mwa mutapi wa likomu ni wa lingu ni lipuli, nto kaufela yefita mwatasaa mulamu wa mulisana, simunanu* sabulishumi siswanela kuba nto yekenile ku Jehova. 33  Haswaneli kusitatuba kuli abone nji ki sesinde kamba ki sesimaswe, mi haswaneli kusicincanisa ni sesiñwi. Kono haiba alika kusicincanisa ni sesiñwi, simunanu sanaafunguzi pili ni sanaacincanisize ni sona, likaba linto zekenile bubeli bwazona.+ Halikoni kulekiwa sinca.’” 34  Zeo ki zona litaelo zeo Jehova naafile Maisilaele ka Mushe fa Lilundu la Sinai.+

Litaluso ze kwatasi

Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “ka shekele yekenile.”
Homere ki tikanyezo mone kukwana malita a 220. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Gera neieza ligilamu ze 0.57. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “kuli isinyiwe.”
Kamba “yaneezwi.”
Kamba “toho.”