Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Livitike 26:1-46

26  “‘Musike mwaikezeza milimu yesina tuso,+ mi musike mwaitomela siswaniso sesibetilwe+ kamba musumo wa licwe wa kulapela,+ mi mwa naha yamina musike mwatoma mwateñi licwe ka mulelo wa kulikubamela;+ kakuli ki na Jehova Mulimu wamina.  Muswanela kubuluka lisabata zaka ni kukuteka* sibaka saka sesikenile. Ki na Jehova.  “‘Haiba muzwelapili kuzamaya ka milao yaka, ni kumamela litaelo zaka, ni kulilatelela,+  nika mineliseza pula ka nako yeswanela,+ mi naha ikabeya lico,+ ni likota za naheñi likabeya miselo yazona.  Kutulo yamina ikaba yetuna hahulu kuli mane nako ya kukutula miselo ya veine ika mifumana inze musapula bubeke, ni nako ya kucala peu ika mifumana inze musakutula miselo ya veine; mi mukaca kulamba ni kupila ka buiketo mwa naha yamina.+  Nikatisa kozo mwa naha yamina,+ mi mukalobala kusina yamisabisa;+ nikazwisa libatana zebuhali mwa naha yamina, mi hakuna yaka milwanisa ka mukwale.  Kaniti mukashenja lila zamina, mi muka likoma ka mukwale.  Batu baketalizoho ku mina bakashenja ba 100, mi ba 100 ku mina bakashenja ba 10,000, mi mukakoma lila zamina ka mukwale.+  “‘Nika mishemuba,* nika miatiseza bana ni baikulu,+ mi nikabuluka tumelelano yaka ni mina.+ 10  Hamunze muca lico za kutulo ya ñohola, mukatokwa kuzwisa lico zakale zeo mwa mabulukelo amina kuli mulukiseze lico zenca sibaka. 11  Mi nikatoma tabernakele yaka mwahalaa mina,+ mi hanina kumihana. 12  Nikazamaya mwahalaa mina mi nikaba Mulimu wamina,+ mi mina mukaba sicaba saka.+ 13  Ki na Jehova Mulimu wamina, yamizwisize mwa naha ya Egepita kuli mutuhele kuba batanga babona, mi nilobile coko yamina ni kumizamaisa munze munangukisize litoho. 14  “‘Kono haiba hamuna kuniutwa kamba kubuluka litaelo ze kaufela,+ 15  mi haiba muhana milao yaka,+ kamba mutoya likatulo zaka kuli mane hamumameli litaelo zaka kaufela, mi mwaloba tumelelano yaka,+ 16  fohe, nika mieza zelatelela: Nika mifa koto ya manyando, ya butuku bwa maswafu ni bwa fibele yemaswe, nifoufaze meeto amina ni kumisinyeza bupilo bwamina. Mukacala lipeu zamina kusatusi sesiñwi, kakuli lico zamina likaciwa ki lila zamina.+ 17  Nika mifulalela, mi mukakomiwa ki lila zamina;+ baba mitoile baka mihatelela,+ mi mukasaba kusina yamilelekisa.+ 18  “‘Haiba ni fo hamuna kuniutwa, nika mifa koto ha 7 kufita sapili, kabakala libi zamina. 19  Nikafelisa buikuhumuso bwamina mi nikaeza lihalimu lamina sina sipi+ ni lifasi lamina sina kopa. 20  Maata amina akafelela mwa moya, kakuli mubu wamina hauna kubeya lico,+ mi likota za naha halina kubeya miselo. 21  “‘Kono haiba muzwelapili kunilwanisa ni kuhana kuniutwa, fohe, nika minata ha 7 kufita sapili, kulikana ni libi zamina. 22  Nika milumela libatana,+ mi lika mibulaela bana+ ni limunanu zamina ni kufukuza palo yamina, mi mikwakwa yamina ikasiyala isina batu.+ 23  “‘Haiba musalumeli kuhakululwa ki na,+ nihaiba hamulaho wa lika zeo, mi mwatundamena kunilwanisa, 24  fohe ni na, nika milwanisa, mi na kasibili nika minata ha 7 kabakala libi zamina. 25  Nikatisa mukwale wa kumikutiseza bumaswe kabakala kuli mulobile tumelelano.+ Haiba musabela mwa mileneñi yamina, nika milumela butuku,+ mi mukafiwa mwa mazoho a lila zamina.+ 26  Hanika sinya mabulukelo* amina a linkwa,*+ basali baalishumi bakakona kubesa linkwa zamina mwa oveni iliñwi feela, mi bakaabela linkwa zamina ka kulipima fa sikala;+ mi mukaca kono hamuna kukula.+ 27  “‘Haiba musa niutwi, nihaiba hamulaho wa lika zeo, mi mwatundamena kunilwanisa, 28  nika milwanisa hahulu nikufita,+ mi na kasibili nika mifa koto ha 7 kabakala libi zamina. 29  Mi konji muce nama ya bana bamina babashimani ni kuca nama ya bana bamina babasizana.+ 30  Nikasinya libaka zamina zelumbile za kulapelela+ ni kupumaka lialetare zamina za insense ni kubundeka litupu zamina fahalimwaa milimu yamina ya maswaniso yesapili, yenyenyisa,*+ mi nika mifulalela kabakala kunyenya.+ 31  Nikasinya mileneñi yamina ka mukwale+ ni kufetula libaka zamina zekenile matota, mi hanina kutabela munko omunati* wa matabelo amina. 32  Nikafetula naha matota,+ mi lila zamina zekapila mwateñi likaikomokela bakeñisa sinyeho yayona.+ 33  Mi nika mihasanyeza mwahalaa macaba,+ nikacomola mukwale mwa sipusu saona ni kumishenja ka ona;+ mi naha yamina ikasiyala matota,+ mi mileneñi yamina ikashandauka. 34  “‘Ka nako yeo naha ikalifa lisabata zayona za kwamulaho mwahalaa mazazi kaufela eika siyala matota, mina munze muli mwa naha yalila zamina. Ka nako yeo naha ikapumula,* kakuli ilukela kulifa lisabata zayona za kwamulaho.+ 35  Ikapumula ka mazazi kaufela eika siyala matota, kakuli hane mupila ku yona nemusika buluka mulao wa sabata, nemusika pumulisa naha. 36  “‘Haili babaka banduka ku mina,+ nikakenya moya wa kutokwa sepo mwa lipilu zabona, mwa linaha za lila zabona; bakamata kabakala mulumo wa litali lelifefuka, bakamata sina mutu yasaba mukwale ni kuwa kusina yabalelekisa.+ 37  Bakasitatalisana inge batu babamata kabakala kusaba mukwale, kusina yabalelekisa. Hamuna kukona kulwanisa lila zamina.+ 38  Mukashwela mwahalaa macaba,+ mi mukaciwa ki naha ya lila zamina. 39  Babaka siyala ku mina bakatuhelelwa kubolela mwa linaha za lila zamina+ kabakala bufosi bwabona. Ki cwalo, bakabola kabakala bufosi bwa bo ndataa bona.+ 40  Mi cwale bakaipulela bufosi bwabona,+ hamoho ni bufosi ni kusasepahala kwa bo ndataa bona, mi bakaitumelela kuli nebasika sepahala ka kunilwanisa.+ 41  Mi kiha seni balwanisa+ ka kubatisa mwa naha ya lila zabona.+ “‘Kuli mwendi cwale lipilu zabona zesika kena mwa mupato* likakokobezwa,+ mi balifele bufosi bwabona. 42  Mi nikahupula tumelelano yaka ni Jakobo,+ ni tumelelano yaka ni Isaka,+ mi nikahupula tumelelano yaka ni Abrahama,+ ni kuhupula naha. 43  Hane bayubekile naha, naha neilifa lisabata zayona za kwamulaho+ mi neisiyezi matota, mi bona nebalifela bufosi bwabona, kakuli nebahanile likatulo zaka ni kutoya milao yaka.+ 44  Kono kusina taba ni zeo kaufela, habasa inzi mwa naha ya lila zabona, hanina kubahanelela+ kamba kubayumba simulamu kuli mane nibayundise, ili nto yekalwanisana ni tumelelano ye mwahalaa ka ni bona,+ kakuli ki na Jehova Mulimu wabona. 45  Kabakala bona, nikahupula tumelelano yene niezize ni bo kukululu babona+ bane nizwisize mwa naha ya Egepita macaba inzaa iponela,+ ilikuli nibonise kuli ni Mulimu wabona. Ki na Jehova.’” 46  Zeo ki zona litaelo, ni likatulo, ni milao yeo Jehova naafile Maisilaele fa Lilundu la Sinai ka kuitusisa Mushe.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kusaba.”
Linzwi ka linzwi, “Nikasikuluhela ku mina.”
Linzwi ka linzwi, “mulamu.” Mwendi ili kutalusa milamu yene iitusiswa sina mabulukelo a sinkwa.
Kamba “lico.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Kamba “ikamamela sabata.”
Kamba “zetatafezi.”