Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Livitike 25:1-55

25  Jehova azwelapili kubulelela Mushe fa lilundu la Sinai kuli:  “Bulelela Maisilaele, uli: ‘Hase mukeni mwa naha yeni mifa,+ naha ikamamela sabata yeezezwa Jehova.+  Ka lilimo ze 6 ukacala peu mwa simu yahao, mi ka lilimo ze 6 zeo ukakolela simu yahao ya veine, mi ukakubukanya sesibeilwe ki naha.+  Kono ka silimo sabu 7, kukaba ni sabata ya kupumulisa mubu, yona sabata yeezezwa Jehova. Hauswaneli kucala sesiñwi mwa simu yahao kamba kukolela simu yahao ya veine.  Hauswaneli kukutula sesiimelezi ka bubeke bone busiyezi mwa simu hamulaho wa kutulo, mi usike wakubukanya miselo yahao ya veine yenesika kolelwa. Kuswanela kuba ni silimo sa kupumulisa mubu.  Kono mukaca lico zeimelezi mwa naha ka nako ya sabata ya naha; wena, batanga bahao babashimani ni babasizana, mubeleki wahao yabelekela masheleñi, ni bazwahule babapila ni wena bakona kuca,  hamoho ni limunanu ni lifolofolo za mwa naheñi ze mwa naha yahao. Lico kaufela zebeiwa ki naha zakona kuciwa.  “‘Uswanela kubala lisabata ze 7 za lilimo, 7 haitaimiswa ka lilimo ze 7, mi mazazi a lisabata ze 7 za lilimo akaeza lilimo ze 49.  Mi cwale ukaliza lunaka ka mulumo omutuna mwa kweli yabu 7, ka lizazi labulishumi; lona Lizazi la Sebelezo ya Kukwahela Libi,+ muswanela kuutwahaza mulumo wa lunaka mwa naha yamina kaufela. 10  Mulukela kukenisa silimo sabu 50 mi muzibahaze tukuluho kwa batu kaufela babapila mwa naha.+ Sikaba Silimo sa Tukuluho* yamina, mi yomuñwi ni yomuñwi wa ku mina ukakutela kwa saanda sahae mi mañi ni mañi wa ku mina uswanela kukutela kwa lubasi lwahae.+ 11  Silimo sabu 50 seo sikaba Silimo sa Tukuluho yamina. Hamuna kucala peu kamba kukutula sene siimelezi ili sona ka bubeke bone busiyezi mwa simu kamba kukubukanya miselo ya veine yene sika kolelwa.+ 12  Kakuli ki Silimo sa Tukuluho. Silukela kuba sesikenile ku mina. Mukona feela kuca lico zeneimelezi ili zona mwa naha.+ 13  “‘Mwa Silimo sa Tukuluho se, yomuñwi ni yomuñwi wa ku mina uswanela kukutela kwa saanda sahae.+ 14  Haiba mulekisa nto ifi kamba ifi ku yomuñwi, kamba haiba muleka nto yeñwi ku yena, musike mwaputelelana.+ 15  Hauleka ku yomuñwi, uswanela kuleka ka kuya ka lilimo zefitile kuzwa ka Silimo sa Tukuluho, mi yena uswanela kukulekisa ka kuya ka lilimo zesiyezi za kukutula lico.+ 16  Haiba kusasiyezi lilimo zeñata, mutu yo wakona kuekeza kwa teko yayona, mi haiba kusiyezi lilimo zenyinyani, uswanela kukutisa kwa teko yayona, kakuli ukulekisa palo ya likutulo zesiyezi. 17  Hakuna mutu ku mina yaswanela kuputelela yomuñwi,+ mi mulukela kusaba Mulimu wamina,+ kakuli ki na Jehova Mulimu wamina.+ 18  Haiba mumamela milao yaka ni kulatelela likatulo zaka, mukapila ka buiketo mwa naha.+ 19  Naha ikabeya lico,+ mi mukaca kukula ni kupila mwateñi ka buiketo.+ 20  “‘Kono haiba muli: “Lukacañi mwa silimo sabu 7 haiba lusacali peu kamba kukubukanya lico zaluna?”+ 21  Nikafuyaula naha yamina mwa silimo sabu 6, mi naha ikabeya lico zekakona kuciwa mwa lilimo zetaalu.+ 22  Mi mukacala peu mwa silimo sabu 8 munze muca lico zakale kufitela silimo sabu 9. Mukana muca lico zakale kufitela lico za silimo seo likutulwa. 23  “‘Mubu hauswaneli kulekiselezwa,+ kakuli mubu ki waka.+ Kakuli ku na, mina mu bazwahule ni baenyi.+ 24  Mwa naha yamina kamukana, muswanela kuba ni liswanelo za kuleka sinca mubu wamina. 25  “‘Haiba mwanahenu akenelwa ki bubotana mi alekisa kalulo yeñwi kwa saanda sahae, muliululi yali mwanahabo yena luli, uswanela kuto leka sinca sanaalekisize mwanahabo yena.+ 26  Haiba mutu haana muliululi kono uto kala kuipumanela mi ufumana sakona kuleka sinca ka sona saanda seo, 27  fohe, uswanela kueza lipalo kuli afumane teko ya saanda seo ka kuya ka nako yefitile kuzwa fanaa silekiselize mi akutiseze muleki masheleñi a nako yesasiyezi. Mi cwale wakona kukutela kwa saanda sahae.+ 28  “‘Kono haiba asafumani masheleñi a kuleka sinca saanda sahae ku yanaa silekile, saanda sanaalekisize seo sikaba sa muleki yo kufitela Silimo sa Tukuluho;+ mi mwa Silimo sa Tukuluho saanda seo sikakutela ku yanaa silekisize, mi ukakutela kwa saanda sahae.+ 29  “‘Cwale haiba mutu alekisa ndu ye mwa muleneñi o mwa lukwakwa lwa mamota, mutu yo ukazwelapili kuba ni liswanelo za kuleka sinca ndu yeo kufitela silimo sifela kuzwa fafeleza kulekisa ndu yeo; liswanelo zahae za kuleka sinca ndu yeo+ likazwelapili kubateñi silimo mutumbi. 30  Kono haiba silimo mutumbi sifela isalekululwi, ndu yeo ye mwa muleneñi o mwa lukwakwa lwa mamota ikaba ya muleki mwa masika ahae kaufela. Haiswaneli kulukululwa mwa Silimo sa Tukuluho. 31  Kono mandu ainzi mwa minzi yesiyo mwa makwakwa a mamota, aswanela kubalelwa kwa masimu a naha. Liswanelo za kualeka sinca likazwelapili, mi aswanela kulukululwa mwa Silimo sa Tukuluho. 32  “‘Haili mandu a Malivi ainzi mwa mileneñi yabona,+ Malivi bakaba ni liswanelo za kualeka sinca nako kaufela. 33  Haiba Mulivi asaleki sinca ndu yahae yanaalekisize, ye mwa muleneñi mokuinzi saanda sahae, ndu yeo ilukela kulukululwa mwa Silimo sa Tukuluho,+ kakuli mandu a mwa mileneñi ya Malivi ki zona lianda zabona mwahalaa Maisilaele.+ 34  Mi sibaka sa mafulisezo+ sesipotolohile mileneñi yabona hasilukeli kulekiswa, kakuli ki saanda sabona sa kuya kuile. 35  “‘Haiba mwanahenu yapila bukaufi ni wena akenelwa ki bubotana mi wapalelwa kuipilisa, uswanela kumutusa+ sina mone ukatuseza muzwahule,+ ilikuli azwelepili kupila mwahalaa mina. 36  Usike wamulifisa kekelezo kamba kufumanela pulofiti ku yena.+ Ulukela kusaba Mulimu wahao,+ mi mwanahenu ukazwelapili kupila mwahalaa mina. 37  Hauswaneli kubata kekelezo hau mukolotisize masheleñi+ kamba kulibelela kukutelwa ki sesiñwi haumufile sico sahao. 38  Ki na Jehova Mulimu wamina, yamizwisize mwa naha ya Egepita+ kuli ni mife naha ya Kanana, ilikuli nibonise kuli ni Mulimu wamina.+ 39  “‘Haiba mwanahenu yapila bukaufi ni wena akenelwa ki bubotana mi aitekisa ku wena,+ usike wamuhapeleza kueza misebezi ya butanga.+ 40  Aeziwe sina mubeleki yabelekela masheleñi,+ sina muzwahule yayahile mwahalaa mina. Asebeze ni wena kuisa Silimo sa Tukuluho. 41  Kihona akazwa ku wena, yena ni bana* bahae, mi akutele kwa lubasi lwahae. Akutele kwa saanda sa bo kuku wahae bakale.+ 42  Kakuli ki batanga baka benizwisize mwa naha ya Egepita.+ Habaswaneli kuitekisa ka mwalekisezwa mutanga. 43  Usike wamunyandisa,+ mi ulukela kusaba Mulimu wahao.+ 44  Batanga bamina babaana ni babasali bakazwa kwa macaba amipotolohile. Mwakona kuleka ku ona batanga babaana kamba babasali. 45  Kuzwa fo, kwa bana ba bazwahule babayahile mwahalaa mina+ ni kwa mabasi abona apepezwi mwa naha yamina, mwakona kuitekela kwateñi batanga, mi bakaba bamina. 46  Mwakona kubasiyela bana bamina babaka pepwa mwamulaho wamina kuli batanga bao babe liluwo la bana bamina kuya kuile. Mwakona kuitusisa bona sina babeleki, kono musike mwanyandisa banabahabo mina, ba Maisilaele.+ 47  “‘Kono haiba muzwahule mwahalaa mina afuma mi mwanahenu aba mubotana mwahalaa mina mi aitekisa ku muzwahule yapila mwahalaa mina, kamba ku yomuñwi wa mwa lubasi lwa muzwahule, 48  mwanahenu yo ukazwelapili kuba ni liswanelo za kuiteka sinca hasaaitekisize. Yomuñwi wa bahulwani bahae kamba banyani bahae wakona kumuleka sinca,+ 49  kamba ndatahe yomuhulu, nihaiba ndatahe yomunyinyani, kamba mwanaa bona wamushimani, wakona kumuleka sinca, kamba mwanahabo yena wa mali alimañwi ni yena, ili wa mwa lubasi lwa habo yena, wakona kumuleka sinca. “‘Kamba haiba yena muñi afuma, wakona kuiteka sinca.+ 50  Uswanela kueza lipalo ni mutu yanaa mulekile kuli bafumane nako yefitile kuzwa faitekiseza ku yena kuisa Silimo sa Tukuluho,+ mi masheleñi a teko yahae akazamaelela ni palo ya lilimo zeo.+ Mwahalaa yona nako yeo, mazazi ahae a peleko akabalwa ka kuya ka tifo ya mubeleki yabelekela masheleñi.+ 51  Haiba kusasiyezi lilimo zeñata, uswanela kulifa tifo ya kuiteka sinca, ka kuya ka lilimo zesiyezi. 52  Kono haiba kusiyezi feela lilimo zenyinyani kuzwa ka nako yeo kuisa ka Silimo sa Tukuluho, uswanela kueza lipalo yena muñi ni kulifa tifo ya kuiteka sinca, ka kuya ka lilimo zesiyezi. 53  Azwelepili kumusebeleza silimo ni silimo sina mubeleki yabelekela masheleñi; mi wena ubone teñi kuli haamunyandisi.+ 54  Kono haiba hakoni kuiteka sinca ka linzila zeo, fohe, ukalukuluha mwa Silimo sa Tukuluho,+ yena ni bana* bahae babali ni yena. 55  “‘Kakuli Maisilaele ki batanga baka luli. Ki batanga baka benizwisize mwa naha ya Egepita.+ Ki na Jehova Mulimu wamina.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Jubile.”
Linzwi ka linzwi, “bana babashimani.”
Linzwi ka linzwi, “bana babashimani.”