Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Livitike 24:1-23

24  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli:  “Laela Maisilaele kuli bakutiseze oli yekenile ya olive yesitilwe, ya kubeya mwa lilambi kuli lino tuka kamita.+  Kwande a lisila la Bupaki mwa tende ya makopanelo, Aruni uswanela kulukisa kuli lilambi lizwelepili kutuka cwalo fapilaa Jehova kuzwa manzibwana kuisa kakusasana. Wo ki mulao wa kamita mwa masika amina kaufela.  Atomange hande lilambi fa matomelo azona+ aezizwe ka gauda yekenile kuli lino tuka fapilaa Jehova kamita.  “Ukaanga fulaulo yenekile, uieze linkwa za laundi ze 12 zenani lisuba fahali. Sinkwa ni sinkwa silubiwe ka fulaulo yeeza likalulo zepeli za tikanyo yeya halishumi mwa efa.*  Ulilundateke ka mabunda amabeli fa tafule ya gauda yekenile, fapilaa Jehova,+ mi libunda ni libunda libe ni linkwa ze 6 zelundatami.+  Ubeye insense yesweu yekenile fa libunda ni libunda, mi ukacisezanga Jehova insense yesweu ilikuli imuhupulisange linkwa zeo.+  La Sabata ni la Sabata, uswanela kulukisanga hande linkwa fapilaa Jehova.+ Yeo ki tumelelano ya kamita mwahalaa ka ni Maisilaele.  Linkwa zeo likaba za Aruni ni bana bahae babashimani,+ mi baka licela mwa sibaka sesikenile,+ kakuli ki nto yekenile hahulu yafilwe kwa linubu zecisezwa Jehova ka mulilo, sina mulao wa kamita.” 10  Cwale mwahalaa Maisilaele nekunani mwanaa mushimani yanaapepwa ku musali wa Muisilaele, kono ndatahe neli Muegepita,+ mi kwazuha ndwa mwahalaa hae ni muuna wa Muisilaele mwa mafulo. 11  Mwanaa musali wa Muisilaele yo akala kushwaula Libizo* la Mulimu ni kulikuta.+ Kiha bamutisa ku Mushe.+ Mi mahe neli Shelomiti mwanaa Dibiri wa lusika lwa Dani. 12  Bamubuluka kufitela bautwisisa hande katulo ya Jehova mwa taba yeo.+ 13  Cwale Jehova ali ku Mushe: 14  “Hamuunge mutu yakutile libizo la Mulimu mi mumuzwiseze kwande a mafulo, mi batu kaufela baba muutwile babeye mazoho abona fa toho yahae, kihona cwale sicaba kamukana sika mupobaula ka macwe.+ 15  Mi cwale ubulelele Maisilaele, uli: ‘Haiba mutu akuta Mulimu wahae, ukaikalabela kabakala sibi sahae. 16  Hakulicwalo, mutu yashwaula libizo la Jehova uswanela kubulaiwa luli.+ Sicaba kaufela kaniti siswanela kumupobaula ka macwe. Muzwahule uswanela kubulaiwa sina mwabulaelwa mwanaa naha kabakala kushwaula libizo la Mulimu. 17  “‘Haiba mutu abulaya mutu yomuñwi, mutu yo uswanela kubulaiwa luli.+ 18  Mutu kaufela yanata simunanu ni kusibulaya uswanela kulifa simunanu sisili, bupilo ka bupilo. 19  Haiba yomuñwi aholofaza mutu yomuñwi, sona saezize ku yomuñwi siswanela kueziwa ni ku yena.+ 20  Kulobeha ka kulobeha, liito ka liito, liino ka liino, kolofalo yeswana yaezize ku yomuñwi ieziwe ni ku yena.+ 21  Mutu yabulaya folofolo uswanela kulifa folofolo yeñwi,+ kono yabulaya mutu uswanela kubulaiwa ni yena.+ 22  “‘Kukasebeliswa katulo iliñwi mwahalaa mina, ibe ku muzwahule kamba ku mwanaa naha,+ kakuli ki na Jehova Mulimu wamina.’” 23  Hasamulaho, Mushe abulelela Maisilaele, mi baanga mutu yo yanaakutile ni kumuzwiseza kwande a mafulo mi bamupobaula ka macwe.+ Ka mukwa wo, Maisilaele baeza sina Jehova mwanaalaelezi Mushe.

Litaluso ze kwatasi

Likalulo zepeli za tikanyo yeya halishumi mwa efa nelieza malita a 4.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Fo kikuli, libizo la Jehova, sina mokuboniselizwe mwa litimana 15 ni 16.