Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Livitike 14:1-57

14  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli:  “Wo ki ona mulao wa mutu yakula mbingwa oswanela kulatelelwa ka lizazi lakabulelelwa kuli ukenile, hakatiswa ku muprisita.+  Muprisita ukaya kwande a mafulo ni kuyo mutatuba. Haiba mukuli wa mbingwa ufolile kwa butuku bwahae bwa mbingwa,  muprisita uka mulaela kutisa linyunywani zekenile zepeli, zepila, ni katai ka kota ya sidare, ni bwanda bwa bufubelu bobutona, ni kota ya hisopa, zekaitusiswa kwa kumukenisa.+  Muprisita ukalaela kuli nyunywani yeñwi ibulaelwe mwa piza ya lizupa fahalimwaa mezi akilwe mwa sibaka sesibuba.  Kono uswanela kuunga nyunywani yepila hamoho ni katai ka kota ya sidare, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni kota ya hisopa, mi alicupwe hamoho mwa mali a nyunywani yebulaezwi fahalimwaa mezi akilwe mwa sibaka sesibuba.  Mi cwale uswanela kusasa mali ha 7 fahalimwaa mutu yaikenisa kwa mbingwa, mi uswanela kuzibahaza kuli mutu yo ukenile, mi ukalukulula nyunywani yepila kuli ifufele mwa naheñi.+  “Mutu yaikenisa uswanela kutapisa liapalo zahae ni kukuta milili yahae kaufela ni kutapa mwa mezi, mi ukaba yakenile. Hasamulaho, wakona kukena mwa mafulo, kono ukaina kwande a tende yahae mazazi a 7.  Ka lizazi labu 7, uswanela kukuta milili yahae kaufela ya kwa toho, milelu yahae, ni linsi zahae. Hasakutile milili yahae kaufela uswanela kutapisa liapalo zahae ni kutapa mwa mezi, mi ukaba yakenile. 10  “Ka lizazi labu 8, ukaanga lingunyana zabaana zepeli zeiketile, ni ngunyana yamusali iliñwi yeiketile,+ mwa silimo sayona sapili, ni likalulo zetaalu za tikanyo yeya halishumi mwa efa* za fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yekafiwa sina nubu ya bubeke,+ ni oli yeeza tikanyo ya loge* iliñwi;+ 11  mi muprisita yazibahaza kuli mutu yo ukenile ukatisa mutu yo yaikenisa, ni linubu zeo, fapilaa Jehova fa munyako wa tende ya makopanelo. 12  Muprisita ukaanga ngunyana yamuuna iliñwi ni kuifa sina nubu ya mulatu+ hamoho ni oli yeeza tikanyo ya loge iliñwi, mi uka lizungiseza kafa ni kafa sina nubu ya kuzungisa fapilaa Jehova.+ 13  Mi cwale ukabulaela ngunyana yamuuna mwa sibaka mokubulaelwanga linubu za sibi ni linubu za kucisa,+ mwa sibaka sesikenile, kakuli sina mokuinezi kwa nubu ya sibi, nubu ya mulatu ni yona ki ya muprisita.+ Ki nto yekenile hahulu.+ 14  “Cwale muprisita ukaanga kwa mali a nubu ya mulatu, mi uka abeya kwa kalulo ya kwatasi ya zebe ya bulyo ya mutu yo yaikenisa ni fa munwana omutuna wa lizoho lahae la silyo ni fa munwana omutuna wa lihutu lahae la silyo. 15  Mi muprisita ukaanga oli yeñwi kwa oli yeeza tikanyo ya loge iliñwi+ ni kuisela mwa singandi sa lizoho lahae la nzohoto. 16  Cwale muprisita ukacupwa munwana wahae wa silyo mwa oli ye mwa singandi sa lizoho lahae la nzohoto ni kusasa oli yeo ha 7 ka munwana wahae fapilaa Jehova. 17  Muprisita cwale ukaanga kwa oli yesiyezi mwa singandi sahae ni kuibeya kwa kalulo ya kwatasi ya zebe ya silyo ya mutu yo yaikenisa ni fa munwana omutuna wa lizoho lahae la silyo ni fa munwana omutuna wa lihutu lahae la silyo fahalimwaa mali a nubu ya mulatu anaa mubeile. 18  Muprisita ukabeya oli yesiyezi mwa singandi sahae fa toho ya mutu yo yaikenisa, mi muprisita ukaeza cwalo sebelezo ya kukwahela libi za mutu yo fapilaa Jehova.+ 19  “Muprisita ukaeza sitabelo sa nubu ya sibi+ ni kueza sebelezo ya kukwahela libi za mutu yo yaikenisa kwa masila ahae, mi hasamulaho ukabulaya nubu ya kucisa. 20  Mi muprisita ukaeza sitabelo sa nubu ya kucisa ni nubu ya bubeke+ fa aletare, mi muprisita ukaeza cwalo sebelezo ya kukwahela libi za mutu yo,+ mi mutu yo ukaba yakenile.+ 21  “Kono haiba ki mubotana mi hakoni kutisa zeo, fohe, ukaanga ngunyana yamuuna iliñwi ya nubu ya mulatu, yekazungisezwa kafa ni kafa kuli libi zahae likwahelwe, hamoho ni kalulo iliñwi ya tikanyo yeya halishumi mwa efa,* ya fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yekafiwa sina nubu ya bubeke, ni oli yeeza tikanyo ya loge iliñwi, 22  ni maiba amabeli kamba tunkwilimba twabana totubeli, kulikana ni mwaswalezi. Nyunywani iliñwi ikaba ya nubu ya sibi, mi yeñwi ikaba ya nubu ya kucisa.+ 23  Ka lizazi labu 8,+ uka litisa ku muprisita yaka mubulelela kuli ukenile, alitise ku yena fa munyako wa tende ya makopanelo fapilaa Jehova.+ 24  “Muprisita ukaanga ngunyana yamuuna ya nubu ya mulatu+ ni oli yeeza tikanyo ya loge iliñwi, mi uka lizungiseza kafa ni kafa sina nubu ya kuzungisa fapilaa Jehova.+ 25  Mi cwale ukabulaya ngunyana yamuuna ya nubu ya mulatu, mi muprisita ukaanga kwa mali a nubu ya mulatu ni kuabeya kwa kalulo ya kwatasi ya zebe ya bulyo ya mutu yo yaikenisa ni fa munwana omutuna wa lizoho lahae la silyo ni fa munwana omutuna wa lihutu lahae la silyo.+ 26  Muprisita ukasela yeñwi ya oli mwa singandi sa lizoho lahae la nzohoto,+ 27  mi ukaanga kwa oli ye mwa singandi sa lizoho lahae la nzohoto ni kuisasa ha 7 ka munwana wa lizoho lahae la silyo fapilaa Jehova. 28  Mi muprisita ukaanga kwa oli ye mwa singandi sahae ni kuibeya kwa kalulo ya kwatasi ya zebe ya silyo ya mutu yo yaikenisa ni fa munwana omutuna wa lizoho lahae la silyo ni fa munwana omutuna wa lihutu lahae la silyo fa libaka zeswana zanaa mubeile mali a nubu ya mulatu. 29  Cwale muprisita ukabeya oli yesiyezi mwa singandi sahae fa toho ya mutu yo yaikenisa, kuli akwahele libi za mutu yo fapilaa Jehova. 30  “Muprisita ukafa liiba lililiñwi kamba nkwilimba yamwana iliñwi kulikana, ni mwaswalezi mutu yo,+ 31  yona yakakona kuzwisa, ifiwe sina nubu ya sibi ni yeñwi ifiwe sina nubu ya kucisa,+ alife hamoho ni nubu ya bubeke; mi muprisita ukaeza cwalo sebelezo ya kukwahela libi za mutu yo yaikenisa fapilaa Jehova.+ 32  “Wo ki ona mulao wa mutu yanaakula butuku bwa mbingwa kono kabakala bubotana naasakoni kuzwisa sesilukela, ka nako yabulelelwa kuli ukenile.” 33  Cwale Jehova abulelela Mushe ni Aruni, ali: 34  “Hamuka kena mwa naha ya Kanana,+ yenika mifa kuli ibe yamina,+ mi natuhelela ndu yeñwi kukenwa ki butuku bwa mbingwa mwa naha yamina,+ 35  muñaa ndu yeo uswanela kuto bulelela muprisita kuli: ‘Mwa ndu yaka kubonahezi silafalo.’ 36  Muprisita ukalaela kuli lika kaufela lizwiswe mwa ndu yeo pili asika taha kale kuto tatuba silafalo yeo, ilikuli asike ato zibahaza kuli lika kaufela ze mwa ndu yeo halisika kena; mi hasamulaho muprisita ukato tatuba ndu yeo. 37  Ukatatuba sibaka sesisilafezi, mi haiba mamota a ndu ambobezi-mbobezi mi mwa misima yeo kunani mubala wa butala bobukopani ni ñandatalukeke kamba mubala omufubelu mi kubonahala kuli misima yeo ikeni mwa limota, haiyo feela fahalimwaa lona, 38  fohe, muprisita ukazwa mwa ndu yeo, mi hasaali kwa munyako, ukakwala ndu yeo mazazi a 7.+ 39  “Mi muprisita ukakutela mwa ndu yeo ka lizazi labu 7 mi uka itatuba. Haiba silafalo iyambile mamota a ndu, 40  muprisita ukalaela kuli macwe asilafezi azwiswe mi ayo yumbelwa kwande a muleneñi mwa sibaka sesisika kena. 41  Mi ukalaela kuli ndu ifaliwe ka kutala mwahali, mi mubu one ulililwe fa limota ni daka yezwisizwe yenetiisize macwe liyo yumbelwa kwande a muleneñi mwa sibaka sesisika kena. 42  Kihona bakalonga macwe amañwi mwa libaka mone kuzwisizwe macwe apili, mi uswanela kuitusisa daka isili mi ndu ililululwe. 43  “Kono haiba silafalo ikutela mwa ndu yeo hamulaho wa kuzwisa macwe, kufala ndu ni kuililulula, 44  fohe, muprisita ukakena mwa ndu yeo ni kuitatuba. Haiba butuku buyambile ndu, uzibe ki mbingwa yeyambukela+ ye mwa ndu yeo. Ndu yeo haisika kena. 45  Mi cwale muprisita uswanela kulaela kuli ndu yeo iwisiwe—macwe ayona, likota zayona, ni mubu kaufela oililuluzwi ka ona ni daka yenetiisize macwe—mi lika zeo liiswe kwande a muleneñi mwa sibaka sesisika kena.+ 46  Kono mutu kaufela yakena mwa ndu yeo mwa mazazi eikwalilwe,+ ukaba yasika kena kuisa manzibwana;+ 47  mi mutu kaufela yalobala mwa ndu yeo uswanela kutapisa liapalo zahae, mi mutu kaufela yacela mwateñi sico uswanela kutapisa liapalo zahae. 48  “Kono haiba muprisita ataha mi ato bona kuli silafalo haisika yamba ndu hamulaho wa kuililulula, fohe, muprisita ukazibahaza kuli ndu yeo ikenile, kakuli silafalo ifelile. 49  Kuli akenise ndu yeo kwa masila,* ukaanga linyunywani zepeli, katai ka kota ya sidare, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni kota ya hisopa.+ 50  Ulukela kubulaela nyunywani yeñwi mwa piza ya lizupa fahalimwaa mezi akilwe mwa sibaka sesibuba. 51  Mi cwale ukaanga katai ka kota ya sidare, kota ya hisopa, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni nyunywani yepila, mi uka licupwa mwa mali a nyunywani yenebulailwe ni mwa mezi akilwe mwa sibaka sesibuba, mi uswanela kusasa mali fa ndu yeo ha 7.+ 52  Mi ukakenisa ndu yeo kwa masila* ka mali a nyunywani, ka mezi akilwe mwa sibaka sesibuba, ka nyunywani yepila, ka katai ka kota ya sidare, ka kota ya hisopa, ni ka bwanda bwa bufubelu bobutona. 53  Kihona akalukulula nyunywani yepila kuli ifufele mwa naheñi, kwande a muleneñi, mi ukakenisa cwalo ndu yeo, mi ikaba yekenile. 54  “Wo ki ona mulao oama mifuta kaufela ya mbingwa, butuku bwa litalo la mwa toho kamba bwa kwa mulelu,+ 55  mbingwa ya fa siapalo+ kamba ya fa ndu,+ 56  kululuha, kuba ni litombo,* ni bibali,+ 57  ilikuli kuzibiwe nto haisika kena ni haikenile.+ Wo ki ona mulao wa za mbingwa.”+

Litaluso ze kwatasi

Likalulo zetaalu za tikanyo yeya halishumi mwa efa nelieza malita a 6.6. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Loge ki tikanyezo mone kukwana malita a 0.31. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kalulo iliñwi ya tikanyo yeya halishumi mwa efa neieza malita a 2.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “sibi.”
Linzwi ka linzwi, “sibi.”
Fo kikuli, ndilinyinga. Ndilinyinga ki sibali sa mali aomelezi; sitombo sesibonahala bulalu ni mali ni mezi.