Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Livitike 13:1-59

13  Jehova azwelapili kubulelela Mushe ni Aruni kuli:  “Haiba mutu aluluha fa mubili* kamba aba ni sitombo* kamba sibali, mi kubonahala kuli nto yeo yakona kufetuha butuku bwa mbingwa*+ fa litalo lahae, mutu yo uswanela kutiswa ku muprisita Aruni kamba ku yomuñwi wa bana bahae babashimani, bona baprisita.+  Muprisita ukatatuba butuku bobu fa litalo la mutu yo. Haiba buambo bobu fa sibaka fokuinzi butuku bufetuhile busweu mi butuku bwateñi bubonahala kuli bukeni luli mwa nama isiñi fa litalo feela, uzibe ki butuku bwa mbingwa. Muprisita uka butatuba ni kuzibahaza kuli mutu yo hasika kena.  Kono haiba sibali sesi fa litalo la mutu yo ki sesisweu mi sibonahala kuli hasisika kena mwa nama si fa litalo feela, mi buambo habusika fetuha busweu, fohe, muprisita ukazwisa mutu yo mwa sicaba ka mazazi a 7.+  Muprisita cwale kihona aka mutatuba ka lizazi labu 7, mi haiba kubonahala kuli butuku bufelile mi habusika ekezeha fa litalo, muprisita ukazwisa mutu yo mwa sicaba ka mazazi amañwi a 7.  “Muprisita uswanela kumutatuba hape ka lizazi labu 7, mi haiba butuku buundile mi habusika ekezeha fa litalo, muprisita ukazibahaza kuli mutu yo ukenile;+ neli feela sibali. Mutu yo ukatapisa liapalo zahae mi ukaba yakenile.  Kono haiba sibali* seo siekezehile luli fa litalo kuzwa faiponahaleza ku muprisita kuli azibahazwe kuli ukenile, fohe, mutu yo ukaiponahaza hape* ku muprisita.  Muprisita ukatatuba sibali seo, mi haiba siekezehile fa litalo, fohe, muprisita uswanela kuzibahaza kuli mutu yo hasika kena. Ki mbingwa.+  “Haiba mutu akenelwa ki butuku bwa mbingwa, uswanela kutiswa ku muprisita, 10  mi muprisita uka mutatuba.+ Haiba fa litalo lahae kunani fokululuhile fokubonahala busweu mi ni buambo bwa fateñi bufetuhile busweu, mi fokululuhile fo, kunani sitombo sesiatami,+ 11  ki mbingwa yesafoli yemelile fa litalo lahae, mi muprisita ukazibahaza kuli mutu yo hasika kena. Muprisita hatokwi kumuzwisa mwa sicaba,+ kakuli mutu yo hasika kena. 12  Cwale haiba mbingwa imela mutu fa litalo lahae kaufela mi iyambile mubili kaufela kuzwa kwa toho kuisa kwa mahutu, kai ni kai kwakona kubona muprisita, 13  mi muprisita umutatubile ni kubona kuli mbingwa iyambile litalo lahae kaufela, fohe, muprisita ukazibahaza kuli mutu yo yakenwi ki butuku ukenile.* Kaufelaa bona bufetuhile busweu, mi mutu yo ukenile. 14  Kono kusabonahala feela sitombo sesiatami fateñi, mutu yo ukaba yasika kena. 15  Muprisita habona sitombo sesiatami, ukazibahaza kuli mutu yo hasika kena.+ Sitombo sesiatami hasisika kena. Ki mbingwa.+ 16  Kono haiba sitombo sesiatami sifetuha busweu hape, fohe, mutu yo ukataha ku muprisita. 17  Muprisita uka mutatuba,+ mi haiba butuku bobu fa litalo bufetuhile busweu, fohe, muprisita ukazibahaza kuli mutu yo yakenwi ki butuku ukenile. Ki mutu yakenile. 18  “Haiba mutu amela sitombo fa litalo lahae mi sifola, 19  kono fone kunani sitombo kululuhile mi kubonahala busweu fateñi kamba kumelile fateñi sibali sa busweu bobukopani ni bufubelu, mutu yo uswanela kuiponahaza ku muprisita. 20  Muprisita ukatatuba nto yeo,+ mi haiba kubonahala kuli ikeni mwa nama luli isiñi fa litalo feela mi buambo bwa fateñi bufetuhile busweu, muprisita ukazibahaza kuli mutu yo hasika kena. Ki butuku bwa mbingwa bobumelile fa sitombo. 21  Kono haiba muprisita atatuba nto yeo mi abona kuli hakuna buambo bobusweu fateñi mi haisika kena mwa nama, mi ibonahala kuli iundile, fohe, muprisita uka muzwisa mwa sicaba ka mazazi a 7.+ 22  Mi haiba iekezehile luli fa litalo, fohe, muprisita ukazibahaza kuli mutu yo hasika kena. Bo ki butuku. 23  Kono haiba sibali hasisika shimbuluka mi hasisika yanduluka, uzibe ki kululuha feela kokutiswa ki sitombo, mi muprisita ukazibahaza kuli mutu yo ukenile.+ 24  “Kamba haiba mutu yomuñwi unani sitombo sa mulilo mi nama ya fa sitombo fo, ifetuha sibali sa busweu bobukopani ni bufubelu kamba sesisweu, 25  muprisita uka sitatuba. Haiba buambo bo bu fa sibali fo, bufetuhile busweu mi sibonahala kuli sikeni mwa nama luli isiñi fa litalo feela, ki mbingwa yemelile fa sitombo, mi muprisita ukazibahaza kuli mutu yo hasika kena. Ki butuku bwa mbingwa. 26  Kono haiba muprisita asitatuba, mi abona kuli hakuna buambo bobusweu fa sibali mi hasisika kena mwa nama si fa litalo feela, mi siundile, fohe, muprisita uka muzwisa mwa sicaba ka mazazi a 7.+ 27  Muprisita uka mutatuba ka lizazi labu 7, mi haiba sibali seo siekezehile luli fa litalo, muprisita ukazibahaza kuli mutu yo hasika kena. Ki butuku bwa mbingwa. 28  Kono haiba sibali hasisika shimbuluka mi hasisika ekezeha fa litalo mi siundile, uzibe ki kululuha feela kokutiswa ki sitombo, mi muprisita ukazibahaza kuli mutu yo ukenile, kakuli ki kululuha kokutisizwe ki sitombo. 29  “Muuna kamba musali hakenelwa ki butuku kwa toho kamba kwa silelu, 30  muprisita ukatatuba butuku bo.+ Haiba kubonahala kuli bukeni mwa nama luli isiñi fa litalo feela, mi milili ibonahala kuba ya ñandatalukeke ni yemisisani, fohe, muprisita ukazibahaza kuli mutu yacwalo hasika kena; ki butuku bwa litalo la mwa toho kamba bwa mulelu. Ki mbingwa ya kwa toho kamba ya kwa silelu. 31  Kono haiba muprisita abona kuli butuku habubonahali kuli bukeni mwa nama kono bu fa litalo feela mi hakuna milili yeminsu fateñi, muprisita uswanela kuzwisa mutu yo mwa sicaba ka mazazi a 7.+ 32  Muprisita ukatatuba butuku bo ka lizazi labu 7, mi haiba butuku habusika yamba mi hakuna milili ya ñandatalukeke yemelile fateñi, mi kubonahala kuli butuku habusika kena mwa nama kono bu fa litalo feela, 33  mutu yo uswanela kubeula, kono haswaneli kubeula sibaka fokuinzi butuku. Mi muprisita cwale ukazwisa mutu yo mwa sicaba ka mazazi a 7. 34  “Muprisita ka lizazi labu 7 ukatatuba hape sibaka fokuinzi butuku, mi haiba butuku bwa fa litalo la mwa toho ni kwa silelu habusika ekezeha mi habubonahali kuli bukeni mwa nama kono bu fa litalo feela, fohe, muprisita ulukela kuzibahaza kuli mutu yo ukenile, mi mutu yo uswanela kutapisa liapalo zahae mi ukaba yakenile. 35  Kono haiba kubonahala luli kuli butuku busweli bwaekezeha fa litalo hamulaho wa kukeniswa kwahae, 36  muprisita uka mutatuba, mi haiba butuku buekezehile fa litalo, muprisita hatokwi kubatisisa milili ya ñandatalukeke; mutu yo hasika kena. 37  Kono haiba hamulaho wa kumutatuba kufumaneha kuli butuku habusika yanduluka mi milili yeminsu imelile fateñi, uzibe butuku bufolile. Mutu yo ukenile, mi muprisita ukazibahaza kuli mutu yo ukenile.+ 38  “Haiba muuna kamba musali ameliwa ki bibali fa litalo,* mi bibali byeo ki bye bisweu, 39  muprisita uka bitatuba.+ Haiba bibali bya fa litalo byeo ki bya busweu bobuya kwa buseta, uzibe ki kututuluka feela kwa litalo. Mutu yo ukenile. 40  “Haiba muuna afelelwa ki milili yahae kwa toho mi uba ni sitenda, muuna yo ukenile. 41  Haiba milili yahae ya fa pata ifela mi uba ni sitenda fa pata, ukenile. 42  Kono haiba amela sitombo sa mubala wa busweu bobukopani ni bufubelu fa sitenda sahae kamba fa pata yahae, uzibe ki mbingwa yemela fa litalo la mwa toho yahae kamba fa pata yahae. 43  Muprisita uka mutatuba, mi haiba kufumaneha kuli mubala wa sitombo sesiluluhile fa sitenda sesi fahalaa toho yahae kamba fa pata yahae ki wa busweu bobukopani ni bufubelu, mi kubonahala inge kuli ki mbingwa ye fa litalo lahae, 44  uzibe mutu yo ki mukuli wa mbingwa. Hasika kena mi muprisita uswanela kuzibahaza kuli mutu yo hasika kena kabakala butuku bo bu fa toho yahae. 45  Haili mutu yo yaswelwi ki mbingwa, uswanela kutina liapalo zepazauhile mi milili ya toho yahae iswanela kutuhelelwa, mi uswanela kuikwahela fa mulelu wahae wa fahalimwaa mulomo mi ahuweleze, ali: ‘Masila, masila!’ 46  Ukaba yasika kena ka mazazi kaufela a butuku bwahae. Bakeñisa kuli hasika kena, uswanela kuina anosi. Ukapila kwande a mafulo.+ 47  “Haiba butuku bwa mbingwa busilafaza siapalo, ibe sa boya bwa folofolo kamba sa lisila la line, 48  kwa bwanda bwa lisila la line kamba la boya bwa folofolo, kamba kwa litalo kamba nto ifi kamba ifi yeezizwe fa litalo, 49  mi sitampa sa butuku sa mubala omutala okopani ni wa ñandatalukeke kamba sa mubala omufubelunyana sisilafalize siapalo, litalo, bwanda bwa lisila, kamba nto ifi kamba ifi yeezizwe fa litalo, uzibe nto yeo itampakani mbingwa, mi iswanela kuboniswa muprisita. 50  Muprisita ukatatuba butuku bo, mi uswanela kuzwisa nto yenani butuku yeo mwa sicaba ka mazazi a 7.+ 51  Hakatatuba butuku ka lizazi labu 7, mi abona kuli butuku buekezehile fa siapalo, fa bwanda bwa lisila, kamba fa litalo (kusina taba kuli litalo leo liitusiswa kwañi), butuku bo ki mbingwa yeyambukela, mi sika fokuinzi butuku bo hasisika kena.+ 52  Uswanela kucisa siapalo kamba bwanda bwa lisila la line kamba la boya bwa folofolo, kamba nto ifi kamba ifi yeezizwe fa litalo yefumanehile ni butuku, kakuli ki mbingwa yeyambukela. Nto yeo iswanela kucisiwa mwa mulilo. 53  “Kono haiba muprisita asitatuba mi afumana kuli butuku habusika ekezeha fa siapalo kamba fa bwanda bwa lisila kamba fa nto ifi kamba ifi yeezizwe fa litalo, 54  fohe, muprisita ukalaela kuli batapise nto yeo yetampakani butuku, mi uka izwisa mwa sicaba ka mazazi amañwi a 7. 55  Muprisita cwale ukatatuba nto yeo yetampakani hase itapisizwe ka kutala. Haiba kubonahala kuli sitampa hasisika cinca, niha sisika yanduluka, nto yeo haisika kena. Uswanela kuicisa mwa mulilo kakuli isinyehile, kusina taba kuli moisinyehile ki mwahali kamba ki fande. 56  “Kono haiba muprisita utatubile nto yeo hase itapisizwe ka kutala, mi kalulo yetampakani ibonahala kuunda, fohe, muprisita ukapuma kwateñi kalulo yetampakani ya siapalo kamba ya litalo kamba ya bwanda bwa lisila. 57  Kono haiba sitampa sisabonahala fa kalulo yeñwi ya siapalo kamba ya bwanda bwa lisila kamba fa kalulo yeñwi ya nto ifi kamba ifi yeezizwe fa litalo, uzibe sitampa seo sisweli sayanduluka, mi uswanela kucisa mwa mulilo nto ifi kamba ifi yetampakani.+ 58  Kono haiba sitampa hasisa bonahala fa siapalo kamba fa bwanda bwa lisila kamba fa nto ifi kamba ifi yeezizwe fa litalo yemutapisize, uzibe nto yeo iswanela kutapiswa lwabubeli, mi ikaba yekenile. 59  “Wo ki ona mulao wa butuku bwa mbingwa bobu fa siapalo sa boya bwa folofolo kamba sa line, kamba fa bwanda bwa lisila, kamba fa nto ifi kamba ifi yeezizwe fa litalo, ki ona mulao wakaitusisa muprisita kuli azibahaze nto kuli ki yekenile kamba haisika kena.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mwa litalo la nama yahae.”
Fo kikuli, ndilinyinga. Ndilinyinga ki sibali sa mali aomelezi; sitombo sesibonahala bulalu ni mali ni mezi.
Linzwi la Siheberu lelitolokilwe kuli “mbingwa” liama lika zeñata mi likona kukopanyeleza matuku a litalo ashutana-shutana, ili ayambukela. Hape likona kuama matuku amañwi afumanehanga mwa liapalo ni mwa mandu.
Kamba “butuku.”
Kamba “lwabubeli.”
Kamba “haayambukisezi.”
Linzwi ka linzwi, “mwa litalo la nama yahae.”