Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

LISAMU

Lisamu—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Linzila zepeli zabapanywa

   • Kufumana tabo ka kubala mulao wa Mulimu (2)

   • Babalukile baswana sina kota yebeya miselo (3)

   • Babamaswe baswana inge muuku ofefulwa ki moya (4)

 • 2

  • Jehova ni mutoziwa wahae

   • Jehova useha macaba (4)

   • Jehova ubeya fa lubona mulena wahae (6)

   • Mukuteke mwana (12)

 • 3

  • Kusepa Mulimu kusina taba ni kozi

   • ‘Ki kabakalañi lila haliatile hahulu?’ (1)

   • “Kupilisa ki kwa Jehova” (8)

 • 4

  • Tapelo ya kusepa Mulimu

   • “Hamufilikana, musike mwaeza sibi” (4)

   • ‘Nikalobala ka kozo’ (8)

 • 5

  • Jehova, ki masabelo a babalukile

   • Mulimu utoile bumaswe (4, 5)

   • “Nizamaise mwa kuluka kwahao” (8)

 • 6

  • Kupo ya kushemubiwa

   • Babashwile habalumbeki Mulimu (5)

   • Mulimu wautwa likupo za kushemubiwa (9)

 • 7

  • Jehova ki Muatuli yalukile

   • “Uniatule, wena Jehova” (8)

 • 8

  • Kanya ya Mulimu ni kukutekeha kwa mutu

   • “Libizo lahao ki lelituna hahulu!” (1, 9)

   • ‘Mutu ki wa butokwa cwañi?’ (4)

   • Mutu uapesizwe kuwani ya likute (5)

 • 9

  • Kuzibahaza misebezi ya Mulimu yekomokisa

   • Jehova, ki masabelo atiile (9)

   • Kuziba libizo la Mulimu ki kumusepa (10)

 • 10

  • Jehova, ki yena yatusa babasina yabatusa

   • Babamaswe ka buikuhumuso bali: “Hakuna Mulimu” (4)

   • Babasina yabatusa batalimezi ku Jehova (14)

   • “Jehova ki Mulena wa kamita” (16)

 • 11

  • Kusabela ku Jehova

   • “Jehova u mwa tempele yahae yekenile” (4)

   • Mulimu utoile mutu kaufela yalata lindwa (5)

 • 12

  • Jehova wayema ni kuunga muhato

   • Manzwi a Mulimu ki akenile (6)

 • 13

  • Kunyolelwa kupiliswa ki Jehova

   • ‘Wena Jehova, ukaanga nako yekuma kai?’ (1, 2)

   • Jehova ueza batu hande hahulu (6)

 • 14

  • Sikuba sataluswa

   • “Hakuna Jehova” (1)

   • “Hakuna yaeza sesinde” (3)

 • 15

  • Ki mañi yakona kuba muenyi mwa tende ya Jehova?

   • Ubulela niti mwa pilu yahae (2)

   • Haasawani mutu (3)

   • Utaleleza lisepiso zahae, lika niha lisike zamuzamaela hande (4)

 • 16

  • Jehova, bunde bufumanwa ku yena

   • “Jehova ki yena kabelo yaka” (5)

   • ‘Busihu, mihupulo yaka yanihakulula’ (7)

   • ‘Jehova uinzi kwa lizoho laka la bulyo’ (8)

   • “Hauna kunituhelela mwa Libita” (10)

 • 17

  • Tapelo ya kukupa silelezo

   • “Utatubile pilu yaka” (3)

   • “Mwa muluti wa mafufa ahao” (8)

 • 18

  • Kulumbeka Mulimu kabakala kupiliswa ki yena

   • “Jehova ki licwe laka” (2)

   • Jehova, wasepahala ku babasepahala (25)

   • Nzila ya Mulimu ipetahalile (30)

   • “Buikokobezo bwahao bunibisa yomutuna” (35)

 • 19

  • Pupo ya Mulimu ni mulao wahae lifa bupaki

   • “Mahalimu abulela kanya ya Mulimu” (1)

   • Mulao wa Mulimu upetahalile, ukutiseza mutu maata (7)

   • “Libi zeniezize nisika lemuha” (12)

 •   20

  • Kupiliswa kwa mulena yatozizwe ki Mulimu

   • Babañwi basepile likoloi ni lipizi, “kono luna lubiza fa libizo la Jehova” (7)

 • 21

  • Kufuyolwa kwa mulena yasepile Jehova

   • Mulena ufiwa bupilo bobutelele (4)

   • Lila za Mulimu likatulwa (8-12)

 • 22

  • Kulumbeka Mulimu hamulaho wa kuzwafa

   • “Mulimu waka, unituheleziñi?” (1)

   • “Baaba liapalo zaka ka loto” (18)

   • Kulumbeka Mulimu mwa puteho (22, 25)

   • Lifasi kaufela lilapele Mulimu (27)

 • 23

  • “Jehova ki Mulisana waka”

   • “Hanina kutokwa sesiñwi” (1)

   • “Wanikatulusa” (3)

   • “Komoki yaka itezi hande” (5)

 • 24

  • Mulena yanani kanya ukena mwa minyako

   • “Lifasi ki la Jehova” (1)

 • 25

  • Tapelo ya kukupa ketelelo ni kuswalelwa libi

   • “Unilute linzila zahao” (4)

   • ‘Balikani ba Jehova babatuna’ (14)

   • “Uniswalele libi zaka kaufela” (18)

 • 26

  • Kuzamaya ka kusepahala

   • “Unitatube, wena Jehova” (2)

   • Kuambuka liango zemaswe (4, 5)

   • ‘Nikapotoloha aletare ya Mulimu’ (6)

 • 27

  • Jehova, ki yena yasileleza bupilo bwaka

   • Kuitebuha tempele ya Mulimu (4)

   • Jehova wababalela, bashemi niha basaezi cwalo (10)

   • “Usepe Jehova” (14)

 • 28

  • Tapelo ya walisamu yautwiwa

   • ‘Jehova, maata aka ni tebe yaka’ (7)

 • 29

  • Linzwi la Jehova lelimaata

   • Kulapela Mulimu mwa mikabo yekenile (2)

   • “Mulimu yanani kanya wapalakata inge mushika” (3)

   • Jehova utiisa batu bahae (11)

 • 30

  • Sililo sifetulwa tabo

   • Kushemubiwa ki Mulimu ki kwa nako kaufela ya bupilo (5)

 • 31

  • Kusabela ku Jehova

   • “Nibeya moya waka mwa lizoho lahao” (5)

   • “Jehova, Mulimu yanani niti” (5)

   • Bunde bwa Mulimu bobutuna hahulu (19)

 • 32

  • Tabo ki ya babaswalezwi libi zabona

   • “Naipulela sibi saka ku wena” (5)

   • Mulimu ukufa kutwisiso (8)

 • 33

  • Kulumbeka Mubupi

   • “Mumuopelele pina yenca” (3)

   • Lika libupilwe ka linzwi la Jehova ni ka moya wahae (6)

   • Sicaba sa Jehova sitabile (12)

   • Meeto a Jehova atalima (18)

 • 34

  • Jehova ulamulela batanga bahae

   • “Alutumiseñi libizo lahae hamoho” (3)

   • Lingeloi la Jehova lasileleza (7)

   • “Mulwaze mi mukaiponela kuli Jehova ki yomunde” (8)

   • ‘Hakuna nihaiba lililiñwi kwa masapo ahae lelilobehile’ (20)

 • 35

  • Tapelo ya kukupa kulamulelwa kwa lila

   • Lila likalelekiswa (5)

   • Kulumbeka Mulimu mwahalaa batu babañata (18)

   • Kutoiwa kusina libaka (19)

 • 36

  • Lilato la Mulimu lelisa feli ki la butokwa hahulu

   • Yamaswe hasabi Mulimu (1)

   • Mulimu, ki yena simbule sa bupilo (9)

   • “Ka liseli lahao lubona liseli” (9)

 • 37

  • Babasepile Jehova bakakondisa

   • Usike wafilikanywa ki batu babamaswe (1)

   • “Utabe hahulu kabakala Jehova” (4)

   • “Ufe Jehova nzila yahao” (5)

   • “Babaishuwa bakaluwa lifasi” (11)

   • Babalukile habana kupalelwa kufumana sico (25)

   • Babalukile bakapila fa lifasi kuya kuile (29)

 • 38

  • Tapelo ya mutu yaziyelehile ili yabakile

   • “Niziyelehile mi nizwafile maswe” (6)

   • Jehova uutwa babalibelezi ku yena (15)

   • “Nenibilaezwa hahulu ki sibi saka” (18)

 • 39

  • Bupilo ki bobukuswani

   • Mutu ki moya feela obululwa (5, 11)

   • “Usike waeza inge yasaboni miyoko yaka” (12)

 •   40

  • Kuitumela ku Mulimu yasina yakona kubapanyiwa ku yena

   • Misebezi ya Mulimu ki yemiñata hahulu, haikoni kutaluswa (5)

   • Matabelo haki ona nto ya butokwa hahulu ku Mulimu (6)

   • “Nitabela kueza tato yahao” (8)

 • 41

  • Tapelo yelapelwa mwa mumbeta wa bukuli

   • Mulimu utiisa babakula (3)

   • Kubetekiwa ki mulikani yomutuna (9)

 • 42

  • Kulumbeka Mulimu ka kuba yena Mupilisi Yomutuna

   • Kunyolelwa Mulimu sina lizwii lelinyolezwi mezi (1, 2)

   • “Kiñi hanifelezwi ki sepo?” (5, 11)

   • “Ulibelele Mulimu” (5, 11)

 • 43

  • Mulimu walamulela ka kuba Muatuli

   • “Ulume liseli lahao ni niti yahao” (3)

   • “Kiñi hanifelezwi ki sepo?” (5)

   • “Ulibelele Mulimu” (5)

 • 44

  • Tapelo ya kukupa tuso

   • “Ki wena yanaa lupilisize” (7)

   • “Sina lingu zeyo bulaiwa” (22)

   • “Uyeme, ka kuba mutusi waluna!” (26)

 • 45

  • Linyalo la mulena yatozizwe

   • Manzwi akateleha (2)

   • “Mulimu ki lubona lwahao kamita” (6)

   • Mulena unyolelwa bunde bwa munyaliwa (11)

   • Bana babashimani bakaba manduna mwa lifasi kaufela (16)

 • 46

  • “Mulimu ki masabelo aluna”

   • Misebezi ya Mulimu yemakaza (8)

   • Mulimu ufelisa lindwa mwa lifasi kamukana (9)

 • 47

  • Mulimu ki Mulena wa lifasi kamukana

   • ‘Jehova wasabisa’ (2)

   • Muopelele Mulimu milumbeko (6, 7)

 • 48

  • Sione, muleneñi wa Mulena Yomutuna

   • Lilundu lelitabisa lifasi kamukana (2)

   • Mutatube muleneñi ni litawala zaona (11-13)

 • 49

  • Butoto bwa kusepa bufumu

   • Hakuna mutu yakona kuliulula mwanahabo (7, 8)

   • Mulimu uliulula ya mwa Libita (15)

   • Bufumu habukoni kuyangwela mutu kwa lifu (16, 17)

 • 50

  • Mulimu uatula mwahalaa babasepahala ni babamaswe

   • Tumelelano ya Mulimu ka sitabelo (5)

   • “Mulimu ki yena Muatuli” (6)

   • Lifolofolo kaufela ki za Mulimu (10, 11)

   • Mulimu ubeya babamaswe fa nalela (16-21)

 • 51

  • Tapelo ya mutu yabakile

   • Kuba ni sibi asali mwa mba (5)

   • “Unikenise kwa sibi saka” (7)

   • “Ubupe ku na pilu yekenile” (10)

   • Pilu yebakile itabisa Mulimu (17)

 • 52

  • Kusepa lilato la Mulimu lelisa feli

   • Babaitumba ka bumaswe balemuswa (1-5)

   • Babasa sabi Mulimu basepile bufumu (7)

 • 53

  • Likuba bataluswa

   • “Hakuna Jehova” (1)

   • “Hakuna yaeza sesinde” (3)

 • 54

  • Tapelo ya kukupa tuso mwahalaa lila

   • “Mulimu ki yena yanitusa” (4)

 • 55

  • Tapelo yefiwa kabakala kubetekiwa ki mulikani

   • Kunyefulwa ki mulikani yomutuna (12-14)

   • “Unepele mushimbo wahao ku Jehova” (22)

 • 56

  • Tapelo yefiwa kabakala kunyandiswa

   • “Mulimu ki yena yenisepile” (4)

   • “Miyoko yaka mwa mukotana wahao wa litalo” (8)

   • “Ki sika mañi saaka nieza mutu?” (4, 11)

 • 57

  • Kupo ya kushemubiwa

   • Kusabela mwatasaa mafufa a Mulimu (1)

   • Lila liswaseha mwa malaba azona (6)

 • 58

  • Kunani Mulimu yaatula lifasi

   • Tapelo ya kuli babamaswe bafiwe koto (6-8)

 • 59

  • Mulimu, ki tebe ni masabelo

   • ‘Usike wabonisa makeke kwa babeteki’ (5)

   • “Nikaopela za maata ahao” (16)

 • 60

  • Mulimu utula lila

   • Kupiliswa ki batu hakuna tuso (11)

   • “Lukafumana maata ka Mulimu” (12)

 • 61

  • Mulimu, ki tawala yetiile yesileleza kwa lila

   • “Nikaba muenyi mwa tende yahao” (4)

 •   62

  • Kupiliswa kwa luli kuzwa ku Mulimu

   • “Nilibelezi Mulimu ka pilu-telele” (1, 5)

   • ‘Mubulelele Mulimu kaufela ze mwa lipilu zamina’ (8)

   • Batu ki moya feela obululwa (9)

   • Usike wasepa sifumu (10)

 • 63

  • Kunyolelwa Mulimu

   • “Lilato lahao lelisa feli ki lelinde kufita bupilo” (3)

   • ‘Kukula lico zende hahulu’ (5)

   • Kukengeyela za Mulimu mwahalaa busihu (6)

   • ‘Nikumalezi ku Mulimu’ (8)

 • 64

  • Kusilelezwa kwa litasezo za babaipatile

   • “Mulimu uka bakunupa” (7)

 • 65

  • Mulimu ubabalela lifasi

   • “Yautwa litapelo” (2)

   • “Tabo ki ya mutu yeuketa” (4)

   • Bunde bwa Mulimu bobutuna hahulu (11)

 • 66

  • Misebezi ya Mulimu yesabisa

   • “Amutahe muto bona misebezi ya Mulimu” (5)

   • “Nikaeza zeniitamile ku wena” (13)

   • Mulimu uutwa tapelo (18-20)

 • 67

  • Batu ba mwa maneku kaufela a lifasi bakasaba Mulimu

   • Nzila ya Mulimu ikazibahala (2)

   • ‘Macaba kaufela alumbeke Mulimu’ (3, 5)

   • “Mulimu uka lufuyola” (6, 7)

 • 68

  • ‘Lila za Mulimu lihasanywe’

   • “Ndatahe lindiala” (5)

   • Mulimu ufa baba mwa buinosi ndu (6)

   • Basali bashaela taba yende (11)

   • Limpo zeli batu (18)

   • ‘Jehova ululwalela mulwalo waluna zazi ni zazi’ (19)

 • 69

  • Tapelo ya kukupa kulamulelwa

   • “Nicilwe ki kutukufalelwa ndu yahao” (9)

   • “Unialabe kapili” (17)

   • “Banifile vinega kuli ninwe” (21)

 • 70

  • Kupo ya kutusiwa kapili

   • “Unituse kapili” (5)

 • 71

  • Sepo ya babasupezi

   • Kusepa Mulimu kuzwa kwa bunca (5)

   • “Hase nifelelwa ki maata” (9)

   • ‘Mulimu unilutile kuzwelela kwa bunca bwaka’ (17)

 • 72

  • Puso ya kozo ya mulena yaketilwe ki Mulimu

   • “Yalukile ukakonda” (7)

   • Kuba ni babusiwa kukalela kwa liwate leliñwi kuisa ku leliñwi (8)

   • Kulamulelwa kwa mifilifili (14)

   • Bubeke bobuñata mwa lifasi (16)

   • Libizo la Mulimu lilumbekwa kuya kuile (19)

 • 73

  • Muuna yasaba Mulimu uba ni mubonelo omunde hape wa kwa moya

   • “Mahutu aka naabatile kukeluha” (2)

   • “Nenikatazeha lizazi kaufela” (14)

   • “Kufitela nikena mwa sibaka sa Mulimu sesikenile” (17)

   • Babamaswe bayemi mwa sibaka sesitelela (18)

   • Kusutelela ku Mulimu ki nto yende (28)

 • 74

  • Tapelo ya kuli Mulimu ahupule sicaba sahae

   • Likezo za Mulimu za kupilisa zahupulwa (12-17)

   • “Uhupule linyefulo za sila” (18)

 • 75

  • Mulimu uatula ka kuluka

   • Babamaswe bakanwa mwa komoki ya Jehova (8)

 • 76

  • Mulimu utuzi lila za Sione

   • Mulimu upilisa babaishuwa (9)

   • Lila zeikuhumusa likakokobezwa (12)

 • 77

  • Tapelo ka nako ya ziyezi

   • Kunahanisisa misebezi ya Mulimu (11, 12)

   • ‘Ki mañi yalikana ni wena kwa maata, wena Mulimu?’ (13)

 • 78

  • Pabalelo ya Mulimu ni kutokwa tumelo kwa Maisilaele

   • Kubulelela lusika lolusa taha (2-8)

   • “Nebasika bonisa tumelo ku Mulimu” (22)

   • “Bubeke bwa lihalimu” (24)

   • “Nebaswabisize Yakenile wa Isilaele” (41)

   • Kuzwa mwa Egepita kuya mwa Naha ya Sepiso (43-55)

   • “Bazwelapili kushemaeta Mulimu” (56)

 • 79

  • Tapelo yenefilwe, macaba hataseza batu ba Mulimu

   • ‘Lwashubulwa’ (4)

   • ‘Ulutuse kabakala libizo lahao’ (9)

   •  “Ukutiseze ha 7 babayahile ni luna” (12)

 • 80

  • Mulisana wa Isilaele ukupiwa kuli akutise sicaba

   • “Wena Mulimu, ulukutise” (3)

   • Isilaele sina kota ya veine ya Mulimu (8-15)

 • 81

  • Kususueza sicaba kuipeya kuutwa

   • Musike mwalapela milimu isili (9)

   • ‘Kambe nemuutwile’ (13)

 • 82

  • Kupo ya kuli kube ni katulo yelukile

   • Mulimu uatula mwahalaa “milimu” (1)

   • “Uyemele wa mayemo a kwatasi” (3)

   • “Mu milimu” (6)

 • 83

  • Tapelo yefiwa kabakala kulwaniswa ki lila

   • “Wena Mulimu, usike wakuza” (1)

   • Lila liswana sina sicacani sa miutwa sesipikuluswa ki moya (13)

   • Libizo la Mulimu ki Jehova (18)

 • 84

  • Kunyolelwa tabernakele yekateleha ya Mulimu

   • Takazo ya Mulivi ya kuba sina nyunywani (3)

   • “Kuina lizazi lililiñwi mwa malapa ahao” (10)

   • “Mulimu ki lizazi mi ki tebe” (11)

 • 85

  • Tapelo ya kuli Mulimu akutise sicaba

   • Mulimu ukabulela za kozo ku babasepahala (8)

   • Lilato lelisa feli ni busepahali likakopana (10)

 • 86

  • Hakuna mulimu yaswana ni Jehova

   • Jehova walata kuswalela (5)

   • Macaba kaufela akalapela Jehova (9)

   • “Unilute nzila yahao” (11)

   • “Unituse kuba ni pilu iliñwi” (11)

 • 87

  • Sione, muleneñi wa Mulimu wa niti

   • Babapepezwi mwa Sione (4-6)

 • 88

  • Tapelo ya kukupa kusilelezwa kwa lifu

   • “Bupilo bwaka busutelezi bukaufi ni Libita” (3)

   • ‘Zazi ni zazi kakusasana nilapela ku wena’ (13)

 • 89

  • Kuopela za lilato la Jehova lelisa feli

   • Tumelelano ni Davida (3)

   • Bana ba Davida bakaina kuya kuile (4)

   • Mutoziwa wa Mulimu ubiza Mulimu kuli “Ndate” (26)

   • Tumelelano ni Davida ikatalelezwa (34-37)

   • Mutu haakoni kupicuka Libita (48)

 • 90

  • Mulimu ki wa kamita mi mutu upila feela nako yekuswani

   • Lilimo ze 1,000 liswana inge lizazi la mabani (4)

   • Mutu upila lilimo ze 70 kuisa ku ze 80 (10)

   • “Ululute mwakubalela mazazi aluna” (12)

 • 91

  • Kusilelezwa mwa sibaka sesiipatile sa Mulimu

   • Kulamulelwa ku muswasi wa linyunywani (3)

   • Kusabela mwatasaa mafufa a Mulimu (4)

   • Kuba mwa buiketo niha kuwa babaeza likiti (7)

   • Mangeloi alaelwa kufa silelezo (11)

 • 92

  • Jehova ki yapahami kuya kuile

   • Misebezi yahae yemituna ni minahano yahae yetibile (5)

   • “Babalukile bakashoshela hande sina kota” (12)

   • Basupali bakazwelapili kubeya miselo (14)

 • 93

  • Bulena bobutuna bwa Jehova

   • “Jehova seli Mulena!” (1)

   • ‘Likupuliso zahao zasepahala’ (5)

 • 94

  • Tapelo ya kuli Mulimu akutiseze babamaswe

   • “Babamaswe bakaanga nako yekuma kai?” (3)

   • Kuhakululwa ki Jah kutahisa tabo (12)

   • Mulimu haana kufulalela batu bahae (14)

   • “Kutahisa butata mwa libizo la mulao” (20)

 • 95

  • Bulapeli bwa niti buzamaelela ni kuipeya kuutwa

   • “Kacenu haiba muutwa linzwi lahae” (7)

   • “Musike mwaitatafaza lipilu” (8)

   • “Habana kukena mwa pumulo yaka” (11)

 • 96

  • “Muopelele Jehova pina yenca”

   • Jehova, uswanelwa hahulu kulumbekwa (4)

   • Milimu ya macaba ki yesina tuso (5)

   • Kulapela Mulimu mwa mikabo yekenile (9)

 •   97

  • Jehova ki yapahami kufita milimu yemiñwi

   • “Jehova seli Mulena!” (1)

   • Mulate Jehova, mutoye bumaswe (10)

   • Liseli libenyeza babalukile (11)

 • 98

  • Jehova, ki Mupilisi ni Muatuli yaatula ka kuluka

   • Kupilisa kwa Jehova kuzibahalizwe (2, 3)

 • 99

  • Jehova, ki Mulena yakenile

   • Uinzi mwa lubona fahalimwaa likerubimi (1)

   • Mulimu yaswalela ni yafa koto (8)

 • 100

  • Kuitumela ku Mubupi

   • “Musebeleze Jehova ka tabo” (2)

   • ‘Ki Mulimu yalubupile’ (3)

 • 101

  • Mubusi yaeza ka busepahali

   • ‘Hanina kulumelelana ni mutu yaikuhumusa’ (5)

   • “Nikatalima ka sishemo babasepahala” (6)

 • 102

  • Tapelo ya mutu yanyandile, ka nako yafelezwi ki sepo

   • “Niswana ni nyunywani yeinzi inosi” (7)

   • ‘Mazazi aka ki muluti ozamaya ufela’ (11)

   • “Jehova ukayaha sinca Sione” (16)

   • Jehova ukaba teñi kuya kuile (26, 27)

 • 103

  • “Kashe nilumbeke Jehova”

   • Mulimu ubeya libi zaluna kwahule (12)

   • Mulimu ubonisa makeke sina ndate (13)

   • Mulimu wahupula kuli lu liluli (14)

   • Lubona lwa Jehova ni bulena bwahae (19)

   • Mangeloi alatelela linzwi la Mulimu (20)

 • 104

  • Kulumbeka Mulimu kabakala pupo yahae yemakaza

   • Lifasi likaba teñi kuya kuile (5)

   • Waine ni sico ki za batu (15)

   • “Misebezi yahao ki yemiñata hahulu!” (24)

   • “Hauunga moya wazona, zashwa” (29)

 • 105

  • Jehova ubonisa busepahali kwa batu bahae

   • Mulimu uhupula tumelelano yahae (8-10)

   • “Musike mwaswala batoziwa baka” (15)

   • Josefa uitusiswa ki Mulimu, haali mwa butanga (17-22)

   • Limakazo za Mulimu mwa Egepita (23-36)

   • Kuzwa kwa Maisilaele mwa Egepita (37-39)

   • Mulimu uhupula sepiso yahae ku Abrahama (42)

 • 106

  • Kutokwa buitebuho kwa Maisilaele

   • Balibala kapili likezo za Mulimu (13)

   • Kanya ya Mulimu icincaniswa ni siswaniso sa poho (19, 20)

   • Nebasina tumelo mwa sepiso ya Mulimu (24)

   • Baikenya mwa bulapeli bwa Baale (28)

   • Bana babulaelwa madimona sina matabelo (37)

 • 107

  • Muitumele ku Mulimu kabakala misebezi yahae yekomokisa

   • Abaetelela mwa nzila yelukile (7)

   • Ukolwisize babashwile linyolwa ni kufepa babalapile (9)

   • Abazwisa mwa lififi (14)

   • Naalumile linzwi lahae ni kubafolisa (20)

   • Usileleza babotana kwa buhateleli (41)

 • 108

  • Tapelo ya kukupa kuli lila litulwe

   • Kupiliswa ki batu hakuna tuso (12)

   • “Lukafumana maata ka Mulimu” (13)

 • 109

  • Tapelo ya mutu yaziyelehile

   • ‘Musebezi wahae uungiwe ki mutu usili’ (8)

   • Mulimu uyema kwa lineku la mubotana (31)

 • 110

  • Mulena yali muprisita sina Melekisedeke

   • ‘Ubuse mwahalaa lila zahao’ (2)

   • Babanca babaifana ka kuitatela baswana sina puka (3)

 • 111

  • Mulumbeke Jehova kabakala misebezi yahae yemituna

   • Libizo la Mulimu ki lelikenile mi lasabisa (9)

   • Kusaba Jehova ki ona butali (10)

 • 112

  • Mutu yalukile usaba Jehova

   • Lika likazamaela hande mutu yakolotisa hahulu babañwi (5)

   • “Yalukile ukahupulwa kuya kuile” (6)

   • Yanani bufani ufa babotana (9)

 •  113

  • Mulimu ya kwahalimu uyemisa ba mayemo a kwatasi

   • Libizo la Jehova lilumbekwe kuya kuile (2)

   • Mulimu wainama (6)

 • 114

  • Isilaele wazwisiwa mwa Egepita

   • Liwate nelibalehile (5)

   • Malundu naatulakile sina lingu zabaana (6)

   • Licwe lelitiile nelifetuhile kuba liweluwelu (8)

 • 115

  • Kanya ifiwe feela ku Mulimu anosi

   • Milimu ya maswaniso yesapili (4-8)

   • Lifasi lifilwe kwa batu (16)

   • “Babashwile habalumbeki Jah” (17)

 • 116

  • Pina ya buitumelo

   • “Ki sika mañi senika kutiseza Jehova?” (12)

   • “Nikanwa mwa komoki ya puluso” (13)

   • “Nikaeza zeniitamile ku Jehova” (14, 18)

   • Lifu la babasepahala ki taba yetuna hahulu (15)

 • 117

  • Macaba kaufela atalusezwa kuli alumbeke Jehova

   • Lilato la Mulimu lelisa feli ki lelituna (2)

 • 118

  • Kuitumela ku Jehova kabakala tulo yahae

   • ‘Nenihuwelelize ku Jah, mi anialaba’ (5)

   • “Jehova u kwa lineku laka” (6, 7)

   • Licwe lene lihanilwe likafetuha licwe la butokwa la mwa kona (22)

   • “Yataha ka libizo la Jehova” (26)

 • 119

  • Kuitebuha linzwi la Mulimu la butokwa

   • ‘Babanca bakona kukenisa cwañi nzila yabona?’ (9)

   • “Nitabela likupuliso zahao” (24)

   • “Linzwi lahao ki yona sepo yaka” (74, 81, 114)

   • “Nilata hahulu mulao wahao!” (97)

   • “Ninani kutwisiso yetuna kufita baluti baka kaufela” (99)

   • “Linzwi lahao ki lambi yemonyehela mahutu aka” (105)

   • “Linzwi lahao kaufelaa lona ki niti” (160)

   • Babalata mulao wa Mulimu ba mwa kozo (165)

 • 120

  • Takazo ya muzwahule ya kuba mwa kozo

   • ‘Unilamulele kwa lulimi lwa bupumi’ (2)

   • “Na nibata kozo” (7)

 • 121

  • Jehova usileleza batu bahae

   • “Tuso yaka izwa ku Jehova” (2)

   • Jehova haalobali (3, 4)

 • 122

  • Tapelo ya kuli kube ni kozo mwa Jerusalema

   • Tabo ya kuya kwa ndu ya Jehova (1)

   • Muleneñi oswalisani hamoho sina nto iliñwi (3)

 • 123

  • Kutalimela ku Jehova kuli ashemube

   • ‘Sina batanga, lutalimezi ku Jehova’ (2)

   • “Lushwauzwi hahulu” (3)

 • 124

  • “Kambe Jehova naasi ni luna”

   • Kubaleha mwa katwa kakalobehile (7)

   • ‘Libizo la Jehova ki lona leli lutusa’ (8)

 • 125

  • Jehova usileleza batu bahae

   • “Sina malundu haapotolohile Jerusalema” (2)

   • “Kozo ibe ku Isilaele” (5)

 • 126

  • Batu bakutisezwa mwa Sione ka tabo

   • ‘Jehova uezize lika zetuna’ (3)

   • Tabo yetuna hamulaho wa kulila (5, 6)

 • 127

  • Lika kaufela halina tuso, hakusina tuso ya Mulimu

   • “Haiba Jehova asayahi ndu” (1)

   • Bana, ki mupuzo ozwa ku Mulimu (3)

 • 128

  • Tabo kabakala kusaba Jehova

   • Musali yanyezwi uswana sina kota ya veine yebeya hahulu (3)

   • “Haike ubone kukonda kwa Jerusalema” (5)

 • 129

  • Walwaniswa kono haatulwi

   • Babatoile Sione bakaswaba (5)

 • 130

  • “Nihuweleza ku wena ka nako yeniziyelehile hahulu”

   • “Kambe ulondoloza bufosi” (3)

   • Jehova uswalela libi habuniti (4)

   • “Nilibelezi Jehova ka kunyolelwa” (6)

 • 131

  • Kuiketa sina mwana yakwisizwe

   • Kusalakaza lika zetuna hahulu (1)

 • 132

  • Kuketiwa kwa Davida ni Sione

   • “Usike wahana mutoziwa wahao” (10)

   • Baprisita ba Sione baapeswa puluso (16)

 •  133

  • Kupila hamoho mwa buñwi

   • Sina oli ye kwa toho ya Aruni (2)

   • Sina puka ya Hermoni (3)

 • 134

  • Kulumbeka Mulimu busihu

   • “Munanulele mazoho amina mwahalimu ka bukeni” (2)

 • 135

  • Mulumbeke Jah kabakala butuna bwahae

   • Lisupo ni limakazo za kulwanisa Egepita (8, 9)

   • “Libizo lahao liina kuya kuile” (13)

   • Milimu ya maswaniso yesapili (15-18)

 • 136

  • Lilato la Jehova lelisa feli liina kuya kuile

   • Lihalimu ni lifasi liezizwe ka bukwala (5, 6)

   • Faro naashwezi mwa Liwate Lelifubelu (15)

   • Mulimu uhupula babalembwalile (23)

   • Lico lifiwa ku zepila kaufela (25)

 • 137

  • Kwa linuka za Babilona

   • Lipina za Sione nelisa opelwi (3, 4)

   • Babilona ukayundiswa (8)

 • 138

  • Mulimu niha li yapahami, waiyakatwa batu

   • ‘Neualabile tapelo yaka’ (3)

   • ‘Niha nili mwa lubeta, waniyangwela’ (7)

 • 139

  • Mulimu uziba hande batanga bahae

   • Hakukonahali kubaleha, kusaba moya wa Mulimu (7)

   • ‘Niezizwe ka mukwa okomokisa’ (14)

   • ‘Neu niboni inze nili mbututu mwa mba’ (16)

   • “Unietelele mwa nzila ya kuya kuile” (24)

 • 140

  • Jehova, ki Mupilisi yamaata

   • Batu babamaswe baswana sina linoha (3)

   • Batu ba mifilifili bakabulaiwa (11)

 • 141

  • Tapelo ya kukupa silelezo

   • “Haike tapelo yaka ibe sina insense” (2)

   • Kalimelo ya mutu yalukile iswana sina oli (5)

   • Babamaswe bawela mwa tunyandi twabona beñi (10)

 • 142

  • Tapelo ya kukupa kulamulelwa kwa banyandisi

   • “Hakuna konikona kusabela” (4)

   • “Ki wena feela yeninani” (5)

 • 143

  • Kunyolelwa Mulimu sina naha yeomile

   • ‘Ninahanisisa misebezi yahao’ (5)

   • “Unilute kueza tato yahao” (10)

   • ‘Haike moya wahao omunde unietelele’ (10)

 • 144

  • Tapelo ya kukupa kufiwa tulo

   • “Mutu ki mañi?” (3)

   • ‘Haike lila lihasanywe’ (6)

   • Tabo ki ya batu ba Jehova (15)

 • 145

  • Kulumbeka Mulimu, Mulena yomutuna

   • ‘Nikazibahaza butuna bwa Mulimu’ (6)

   • “Jehova ueza hande libupiwa zahae kaufela” (9)

   • “Babasepahala bahao baka kulumbeka” (10)

   • Bulena bwa Mulimu bwa kuya kuile (13)

   • Lizoho la Mulimu likulisa takazo ya zepila kaufela (16)

 • 146

  • Musepe Mulimu, isiñi batu

   • Mutu haashwa, mihupulo yahae yafela (4)

   • Mulimu uinula babaobami (8)

 • 147

  • Kulumba misebezi ya Mulimu yebonisa lilato ni maata

   • Ufolisa babalobehile lipilu (3)

   • Ubiza linaleli kaufela ka mabizo azona (4)

   • Unelisa litwa inge boya bobusweu bwa folofolo (16)

 • 148

  • Zebupilwe kaufela lilumbeke Jehova

   • “Mumulumbeke mina mangeloi ahae kaufela” (2)

   • ‘Mumulumbeke mina lizazi, kweli, ni linaleli’ (3)

   • Banana ni basupali balumbeke Mulimu (12, 13)

 • 149

  • Pina ya kulumbeka Mulimu kabakala tulo yahae

   • Mulimu utabela batu bahae (4)

   • Likute ki la batu ba Mulimu babasepahala (9)

 • 150

  • Haike nto kaufela yebuyela ilumbeke Jah

   • Halelujah! (1, 6)