Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

LIPROVERBIA

Litaba ze Mwahali—Liproverbia

 • 1

  • Mulelo wa mashitanguti (1-7)

  • Lubeta lwa kuba ni liango zemaswe (8-19)

  • Butali bwa niti buhuweleza mwa mapatelo (20-33)

 • 2

  • Butokwa bwa butali (1-22)

   • Kubata butali sina maluwo apatilwe (4)

   • Maata a kunahana, asileleza (11)

   • Buhule butahisa kozi (16-19)

 • 3

  • Mube ni butali mi musepe Jehova (1-12)

   • Mukuteke Jehova ka lika za butokwa (9)

  • Butali butahisa tabo (13-18)

  • Butali butahisa buiketo (19-26)

  • Kueza babañwi hande (27-35)

   • Muezeze batu lika zende hamukona kueza cwalo (27)

 • 4

  • Litaelo zebutali zafa ndate (1-27)

   • Sihulu, uipumanele butali (7)

   • Uambuke linzila zemaswe (14, 15)

   • Nzila ya babalukile izwelapili kubenyisezwa liseli (18)

   • “Ubabalele hahulu pilu yahao” (23)

 • 5

  • Temuso ka za basali ba mizamao yemaswe (1-14)

  • Unyakalale ni musalaa hao (15-23)

 • 6

  • Utokomele kuitama kulifa sikoloti sa yomuñwi (1-5)

  •  “Wena yabuzwa, uye kwa butwa” (6-11)

  • Mutu yasina tuso, ili yamaswe (12-15)

  • Lika ze 7 zatoile Jehova (16-19)

  • Uisileleze ku musali yamaswe (20-35)

 • 7

  • Umamele milao ya Mulimu mi upile (1-5)

  • Mutangana yasalemuhi kozi wahapiwa (6-27)

   • “Sina poho yeiswa kwa kubulaiwa” (22)

 • 8

  • Butali bwabulela (1-36)

   • ‘Ki na wapili kwa misebezi ya Mulimu’ (22)

   • ‘Neniinzi kwatuko ni Mulimu sina mubeleki wa sikwala’ (30)

   • “Bana ba batu ki bona bene nilata” (31)

 • 9

  • Butali bwa niti bubiza batu (1-12)

   • “Ka na, mazazi ahao akaba amañata” (11)

  • Musali wa sikuba ubiza batu (13-18)

   • “Mezi a kuuzwa amunati” (17)

 • MASHITANGUTI A SALUMONI (10:1–24:34)

  • 10

   • Mwana yabutali utabisa ndatahe (1)

   • Mazoho aasebeza ka taata atahisa sifumu (4)

   • Kuitusisa manzwi amañata kutahisa mafosisa (19)

   • Kufuyolwa ki Jehova kwafumisa (22)

   • Kusaba Jehova kuekeza kwa bupilo (27)

  • 11

   • Butali bufumaneha ku babaishuwa (2)

   • Mukwenuheli utahiseza babañwi kozi (9)

   • “Lika zakonda hakunani baelezi babañata” (14)

   • Mutu yafana ukakondisa zahae (25)

   • Yasepile sifumu sahae ukawa (28)

  • 12

   • Yatoile nyazo haanahani hande (1)

   • “Lipulelo zebulelwa ka kusanahanisisa liswana sina lilumo lelitaba” (18)

   • Kuzwisezapili kozo kutahisa tabo (20)

   • Milomo yebulela buhata yanyenyisa ku Jehova (22)

   • Lipilaelo zaimeza pilu (25)

  • 13

   • Bababata kelezo banani butali (10)

   • Salibelezi mutu hasiliyeha kutaha, pilu yakula (12)

   • Numwana yasepahala utisa litaba zefolisa (17)

   • Yazamaya ni bababutali ukatalifa (20)

   • Kalimelo ki sisupo sa lilato (24)

  • 14

   • Pilu yaziba butuku bwayona (10)

   • Nzila yebonahala kuluka itahisa lifu (12)

   • Yasalemuhi kozi ulumela litaba kaufela (15)

   • Mufumi unani balikani babañata (20)

   • Pilu yewile ifa mubili bupilo (30)

  • 15

   • Kalabo yebunolo ifelisa mabifi (1)

   • Meeto a Jehova abona kai ni kai (3)

   • Tapelo ya babalukile itabisa Mulimu (8)

   • Milelo haikondi hakusina kulelisana (22)

   • Munahanisise musika alaba kale (28)

  • 16

   • Jehova ki yena yatatuba milelo (2)

   • Ubeye misebezi yahao mwa mazoho a Jehova (3)

   • Likala zesepahala lizwa ku Jehova (11)

   • Kuikuhumusa kulibisa kwa sinyeho (18)

   • Limbi ki kuwani ya bunde (31)

  • 17

   • Musike mwaeza maswe mutu yamiezize hande (13)

   • Uikeme pili likomano lisika kalisa kale (14)

   • Mulikani wa niti ubonisa lilato ka nako kaufela (17)

   • “Pilu yetabile ki mulyani omunde” (22)

   • Mutu yanani temuho waiswala mwa lipulelo (27)

  • 18

   • Yaikauhanya ku babañwi unani buitati mi haana butali (1)

   • Libizo la Jehova ki tawala yetiile (10)

   • Ku mufumi, bufumu buswana sina limota la silelezo (11)

   • Butali bwa kuteeleza kwa maneku amabeli (17)

   • Mulikani ukumalela hahulu mutu kufita mwanahabo (24)

  • 19

   • Kutwisiso ya mutu ikuyula buhali bwahae (11)

   • Musali wa likomano uswana sina situwa sesinela (13)

   • Musali yabutali uzwa ku Jehova (14)

   • Kalimela mwana hakusanani sepo (18)

   • Butali bwa kuteeleza kwa kelezo (20)

  • 20

   • Waine ki musheununi (1)

   • Bababuzwa habakekeli ka nako ya maliha (4)

   •  Mihupulo ya mutu iswana sina mezi aa kwatasi hahulu (5)

   • Temuso ka za kuitama kapili (25)

   • Kanya ya mitangana ki maata abona (29)

  • 21

   • Jehova ki yena yaetelela pilu ya mulena (1)

   • Katulo yelukile ki ya butokwa kufita sitabelo (3)

   • Kusebeza ka taata kutahisa kukondisa (5)

   • Yasateelezi ku mubotana ni yena haana kuutwiwa (13)

   • Hakuna butali mwa kulwanisa Jehova (30)

  • 22

   • Libizo lelinde lifita bufumu bobuñata (1)

   • Tuto yefiwa kwa bwanana ikatusa mwa bupilo kaufela (6)

   • Yabuzwa usaba tau ye fande (13)

   • Kalimelo ifelisa bukuba (15)

   • Mubeleki wa sikwala ukasebeleza malena (29)

  • 23

   • Mube ni butali hamumemilwe kwa lico (2)

   • Musike mwaikataza kubata sifumu (4)

   • Bufumu bwakona kufufa kumisiya (5)

   • Usike waina mwahalaa babanwa hahulu (20)

   • Bucwala bwaluma sina noha (32)

  • 24

   • Usike washwela muna babamaswe (1)

   • Ka butali, ndu yayahiwa (3)

   • Yalukile wakona kuwa kono ukayema hape (16)

   • Usike wakutisa bumaswe (29)

   • Kuozela kwateñi hanyinyani kutahisa bubotana (33, 34)

 • MASHITANGUTI A SALUMONI KA MWATOLOKEZWI KI BAANA BA MULENA EZEKIASI (25:1–29:27)

  • 25

   • Kubuluka likunutu (9)

   • Manzwi aketilwe hande (11)

   • Mukuteke malapa a babañwi (17)

   • Kubundeka mashala fa toho ya sila (21, 22)

   • Piho yende iswana sina mezi abata (25)

  • 26

   • Mobataluselizwe bababuzwa (13-16)

   • Musike mwakena mwa kañi yesa miami (17)

   • Muambuke lishea la bukuba (18, 19)

   • Hakusina likota, mulilo watima (20, 21)

   • Manzwi a lisawana aswana sina buemba-emba bwa sico sesitabusa (22)

  • 27

   • Nyazo yezwa ku mulikani ki ya butokwa (5, 6)

   • Mwanaka, utabise pilu yaka (11)

   • Sipi ishemuna sipi yeñwi (17)

   • Uzibe mutapi wahao (23)

   • Bufumu habuini kuya kuile (24)

  • 28

   • Tapelo ya mutu yahana kuutwa yanyenyisa (9)

   • Mutu yabulela lifoso zahae washemubiwa (13)

   • Yaakufela kufuma haana kutokwa mulatu (20)

   • Nyazo ki yende kufita kucolaula yomuñwi (23)

   • Mutu kaufela yafana haana sakatokwa (27)

  • 29

   • Mwana yasakalimelwi utahisa maswabi (15)

   • Hakusina lipono, batu baikezeza mobalatela (18)

   • Mutu yahalifile utahisa lifapahano (22)

   • Mutu yaikokobeza ukafumana kanya (23)

   • Kusaba batu ki lilaba (25)

 • 30

  • MANZWI A AGURU (1-33)

   • Usike wanifa bubotana kamba bufumu (8)

   • Lika zesakuli (15, 16)

   • Lika zesautwisisehi (18, 19)

   • Musali wa mubuki (20)

   • Lifolofolo libupilwe ni butali (24)

 • 31

  • MANZWI A MULENA LEMUELE (1-31)

   • Ki mañi yakafumana musali wa miswalo? (10)

   • Wa miswalo mi usebeza ka taata (17)

   • Sishemo si fa lulimi lwahae (26)

   • Bana bahae ni muunaa hae bamulumba (28)

   • Kubuheha ni bunde ki kwa nako­nyana feela (30)