Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Buka ya Liproverbia

Chapters

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Mulelo wa mashitanguti (1-7)

  • Lubeta lwa kuba ni liango zemaswe (8-19)

  • Butali bwa niti buhuweleza mwa mapatelo (20-33)

 • 2

  • Butokwa bwa butali (1-22)

   • Kubata butali sina maluwo apatilwe (4)

   • Maata a kunahana, asileleza (11)

   • Buhule butahisa kozi (16-19)

 • 3

  • Mube ni butali mi musepe Jehova (1-12)

   • Mukuteke Jehova ka lika za butokwa (9)

  • Butali butahisa tabo (13-18)

  • Butali butahisa buiketo (19-26)

  • Kueza babañwi hande (27-35)

   • Muezeze batu lika zende hamukona kueza cwalo (27)

 • 4

  • Litaelo zebutali zafa ndate (1-27)

   • Sihulu, uipumanele butali (7)

   • Uambuke linzila zemaswe (14, 15)

   • Nzila ya babalukile izwelapili kubenyisezwa liseli (18)

   • “Ubabalele hahulu pilu yahao” (23)

 • 5

  • Temuso ka za basali ba mizamao yemaswe (1-14)

  • Unyakalale ni musalaa hao (15-23)

 • 6

  • Utokomele kuitama kulifa sikoloti sa yomuñwi (1-5)

  •  “Wena yabuzwa, uye kwa butwa” (6-11)

  • Mutu yasina tuso, ili yamaswe (12-15)

  • Lika ze 7 zatoile Jehova (16-19)

  • Uisileleze ku musali yamaswe (20-35)

 • 7

  • Umamele milao ya Mulimu mi upile (1-5)

  • Mutangana yasalemuhi kozi wahapiwa (6-27)

   • “Sina poho yeiswa kwa kubulaiwa” (22)

 • 8

  • Butali bwabulela (1-36)

   • ‘Ki na wapili kwa misebezi ya Mulimu’ (22)

   • ‘Neniinzi kwatuko ni Mulimu sina mubeleki wa sikwala’ (30)

   • “Bana ba batu ki bona bene nilata” (31)

 • 9

  • Butali bwa niti bubiza batu (1-12)

   • “Ka na, mazazi ahao akaba amañata” (11)

  • Musali wa sikuba ubiza batu (13-18)

   • “Mezi a kuuzwa amunati” (17)

 • MASHITANGUTI A SALUMONI (10:1–24:34)

  • 10

   • Mwana yabutali utabisa ndatahe (1)

   • Mazoho aasebeza ka taata atahisa sifumu (4)

   • Kuitusisa manzwi amañata kutahisa mafosisa (19)

   • Kufuyolwa ki Jehova kwafumisa (22)

   • Kusaba Jehova kuekeza kwa bupilo (27)

  • 11

   • Butali bufumaneha ku babaishuwa (2)

   • Mukwenuheli utahiseza babañwi kozi (9)

   • “Lika zakonda hakunani baelezi babañata” (14)

   • Mutu yafana ukakondisa zahae (25)

   • Yasepile sifumu sahae ukawa (28)

  • 12

   • Yatoile nyazo haanahani hande (1)

   • “Lipulelo zebulelwa ka kusanahanisisa liswana sina lilumo lelitaba” (18)

   • Kuzwisezapili kozo kutahisa tabo (20)

   • Milomo yebulela buhata yanyenyisa ku Jehova (22)

   • Lipilaelo zaimeza pilu (25)

  • 13

   • Bababata kelezo banani butali (10)

   • Salibelezi mutu hasiliyeha kutaha, pilu yakula (12)

   • Numwana yasepahala utisa litaba zefolisa (17)

   • Yazamaya ni bababutali ukatalifa (20)

   • Kalimelo ki sisupo sa lilato (24)

  • 14

   • Pilu yaziba butuku bwayona (10)

   • Nzila yebonahala kuluka itahisa lifu (12)

   • Yasalemuhi kozi ulumela litaba kaufela (15)

   • Mufumi unani balikani babañata (20)

   • Pilu yewile ifa mubili bupilo (30)

  • 15

   • Kalabo yebunolo ifelisa mabifi (1)

   • Meeto a Jehova abona kai ni kai (3)

   • Tapelo ya babalukile itabisa Mulimu (8)

   • Milelo haikondi hakusina kulelisana (22)

   • Munahanisise musika alaba kale (28)

  • 16

   • Jehova ki yena yatatuba milelo (2)

   • Ubeye misebezi yahao mwa mazoho a Jehova (3)

   • Likala zesepahala lizwa ku Jehova (11)

   • Kuikuhumusa kulibisa kwa sinyeho (18)

   • Limbi ki kuwani ya bunde (31)

  • 17

   • Musike mwaeza maswe mutu yamiezize hande (13)

   • Uikeme pili likomano lisika kalisa kale (14)

   • Mulikani wa niti ubonisa lilato ka nako kaufela (17)

   • “Pilu yetabile ki mulyani omunde” (22)

   • Mutu yanani temuho waiswala mwa lipulelo (27)

  • 18

   • Yaikauhanya ku babañwi unani buitati mi haana butali (1)

   • Libizo la Jehova ki tawala yetiile (10)

   • Ku mufumi, bufumu buswana sina limota la silelezo (11)

   • Butali bwa kuteeleza kwa maneku amabeli (17)

   • Mulikani ukumalela hahulu mutu kufita mwanahabo (24)

  • 19

   • Kutwisiso ya mutu ikuyula buhali bwahae (11)

   • Musali wa likomano uswana sina situwa sesinela (13)

   • Musali yabutali uzwa ku Jehova (14)

   • Kalimela mwana hakusanani sepo (18)

   • Butali bwa kuteeleza kwa kelezo (20)

  • 20

   • Waine ki musheununi (1)

   • Bababuzwa habakekeli ka nako ya maliha (4)

   •  Mihupulo ya mutu iswana sina mezi aa kwatasi hahulu (5)

   • Temuso ka za kuitama kapili (25)

   • Kanya ya mitangana ki maata abona (29)

  • 21

   • Jehova ki yena yaetelela pilu ya mulena (1)

   • Katulo yelukile ki ya butokwa kufita sitabelo (3)

   • Kusebeza ka taata kutahisa kukondisa (5)

   • Yasateelezi ku mubotana ni yena haana kuutwiwa (13)

   • Hakuna butali mwa kulwanisa Jehova (30)

  • 22

   • Libizo lelinde lifita bufumu bobuñata (1)

   • Tuto yefiwa kwa bwanana ikatusa mwa bupilo kaufela (6)

   • Yabuzwa usaba tau ye fande (13)

   • Kalimelo ifelisa bukuba (15)

   • Mubeleki wa sikwala ukasebeleza malena (29)

  • 23

   • Mube ni butali hamumemilwe kwa lico (2)

   • Musike mwaikataza kubata sifumu (4)

   • Bufumu bwakona kufufa kumisiya (5)

   • Usike waina mwahalaa babanwa hahulu (20)

   • Bucwala bwaluma sina noha (32)

  • 24

   • Usike washwela muna babamaswe (1)

   • Ka butali, ndu yayahiwa (3)

   • Yalukile wakona kuwa kono ukayema hape (16)

   • Usike wakutisa bumaswe (29)

   • Kuozela kwateñi hanyinyani kutahisa bubotana (33, 34)

 • MASHITANGUTI A SALUMONI KA MWATOLOKEZWI KI BAANA BA MULENA EZEKIASI (25:1–29:27)

  • 25

   • Kubuluka likunutu (9)

   • Manzwi aketilwe hande (11)

   • Mukuteke malapa a babañwi (17)

   • Kubundeka mashala fa toho ya sila (21, 22)

   • Piho yende iswana sina mezi abata (25)

  • 26

   • Mobataluselizwe bababuzwa (13-16)

   • Musike mwakena mwa kañi yesa miami (17)

   • Muambuke lishea la bukuba (18, 19)

   • Hakusina likota, mulilo watima (20, 21)

   • Manzwi a lisawana aswana sina buemba-emba bwa sico sesitabusa (22)

  • 27

   • Nyazo yezwa ku mulikani ki ya butokwa (5, 6)

   • Mwanaka, utabise pilu yaka (11)

   • Sipi ishemuna sipi yeñwi (17)

   • Uzibe mutapi wahao (23)

   • Bufumu habuini kuya kuile (24)

  • 28

   • Tapelo ya mutu yahana kuutwa yanyenyisa (9)

   • Mutu yabulela lifoso zahae washemubiwa (13)

   • Yaakufela kufuma haana kutokwa mulatu (20)

   • Nyazo ki yende kufita kucolaula yomuñwi (23)

   • Mutu kaufela yafana haana sakatokwa (27)

  • 29

   • Mwana yasakalimelwi utahisa maswabi (15)

   • Hakusina lipono, batu baikezeza mobalatela (18)

   • Mutu yahalifile utahisa lifapahano (22)

   • Mutu yaikokobeza ukafumana kanya (23)

   • Kusaba batu ki lilaba (25)

 • 30

  • MANZWI A AGURU (1-33)

   • Usike wanifa bubotana kamba bufumu (8)

   • Lika zesakuli (15, 16)

   • Lika zesautwisisehi (18, 19)

   • Musali wa mubuki (20)

   • Lifolofolo libupilwe ni butali (24)

 • 31

  • MANZWI A MULENA LEMUELE (1-31)

   • Ki mañi yakafumana musali wa miswalo? (10)

   • Wa miswalo mi usebeza ka taata (17)

   • Sishemo si fa lulimi lwahae (26)

   • Bana bahae ni muunaa hae bamulumba (28)

   • Kubuheha ni bunde ki kwa nako­nyana feela (30)