Likezo za Baapositola 24:1-27

  • Paulusi utamelezwa litaba (1-9)

  • Paulusi waikemela fapilaa Felikisi (10-21)

  • Taba ya Paulusi yalilimaniswa ka lilimo zepeli (22-27)

24  Hamulaho wa mazazi aketalizoho, Ananiasi muprisita+ yapahami ataha ni baana-bahulu babañwi hamoho ni Tertulo, muuna yaziba kubulela hande kwa nyangela,* mi bataluseza mubusisi litaba zelwanisa Paulusi.+  Tertulo habizizwe, akala kutama Paulusi litaba, ali: “Halupila mwa kozo yetuna cwana ki kabakala hao mi kabakala kuli uzamaisa hande lika, kuezahala licinceho mwa sibaka se,  zeo lwalibona ka nako kaufela kai ni kai ka buitumelo bobutuna, wena Mutompehi Felikisi.  Kono kuli nisike nakusinyeza nako, nakukupa kuli ka sishemo sahao uluteeleze ka nakonyana.  Kakuli lufumani kuli muuna yo ki sikatazi,*+ utahisa petuhelo+ mwahalaa Majuda mwa lifasi kaufela, mi hape ki yena mueteleli wa sikwata sa Manazareta.+  Hape naabata kusilafaza tempele, kiha lumuswala.+  *——  Hauka ipuzeza yena wena muñi, ukafumana kuli litaba ze kaufela zelu mutama ki za niti.”  Majuda ni bona neba mulwanisize, babulela kuli litaba zeo neli za niti. 10  Mubusisi hasanyanganyisize toho yahae ili kufa Paulusi sisupo kuli abulele, aalaba, ali: “Ka kuziba hande kuli ubile muatuli wa sicaba se ka lilimo zeñata, niikalabela ka tabo fapilaa hao.+ 11  Sina haukona kubatisisa buniti bwa litaba ze ili wena, hakusika fita kale mazazi a 12 kuzwa fonikambamela kwa Jerusalema kuyo lapela;+ 12  mi habasika nifumana inze nikanana ni mutu mwa tempele kamba inze nitahisa ñumbili, ibe mwa masinagoge kamba mwa muleneñi. 13  Mi habakoni kufa bupaki bwa litaba zeba nitama ka nako ye. 14  Kono seniitumelela fapilaa hao kikuli ka yona nzila yeo yebabiza kuli ki sikwata, nifa sebelezo yekenile ku Mulimu wa bo kuku waluna,+ kakuli nilumela lika kaufela zeñozwi mwa Mulao ni mwa litaba za Bapolofita.+ 15  Mi ninani sepo ku Mulimu, ili sepo yebanani yona batu ba, ya kuli kukaba ni zuho+ ya babalukile ni babasika luka.+ 16  Kabakaleo, kamita nilika kuba ni lizwalo lelikenile* fapilaa Mulimu ni batu.+ 17  Cwale hase kufitile lilimo zeñata, naya kwa Jerusalema kuyo fa limpo za sishemo+ kwa sicaba sahesu, ni kuyo fa linubu. 18  Hane nieza lika zeo, banifumana inze niikenisize ka sizo mwa tempele,+ kono nekusina nyangela mi nenisa tisi mifilifili. Kono nekunani Majuda babañwi bane bazwa kwa provinsi ya Asia 19  babaswanela kutaha fapilaa hao kuli bato nizekisa, haiba luli banani sebabilaela ku na.+ 20  Kamba utuhele batu babali teñi fa kuli bataluse bufosi bobafumani ku na hane niyemi fapilaa Sanhedrini, 21  kwandaa taba iliñwi ye, yene nibulezi ka kutiisa hane niyemi mwahalaa bona: ‘Niatulwa fapilaa hao kacenu kabakala sepo ya kuli babashwile bakazuha!’”+ 22  Kono kakuli Felikisi naaziba hande litaba za Nzila ya Mulena,+ akwala taba yabona mi ali: “Fakafitela muzamaisi wa masole Lisiasi, ki fona fonika talimela taba yamina.” 23  Mi alaela yomuhulu wa sikwata sa masole kuli Paulusi atamiwe, kono afiwe tukuluhonyana, ni kuli batu bahae balumelezwe kumufanga zatokwa. 24  Hamulaho wa mazazinyana, Felikisi ataha ni Drusila musalaa hae, yanaali Mujuda, mi aluma batu kuyo biza Paulusi mi amuteeleza hanaatalusa za kulumela ku Kreste Jesu.+ 25  Kono Paulusi hanaasweli kubulela za kuluka, ni buiswalo, ni katulo yetaha,+ Felikisi asaba mi aalaba, ali: “Ka nako ya cwale wakona kuya, mi hanika ba ni kolo nika kubiza hape.” 26  Ka nako yeswana, naasepile kuli Paulusi naaka mufa masheleñi. Kabakaleo, naamubizanga hañata mi naambolanga ni yena. 27  Kono lilimo zepeli halifelile, Felikisi ayoliwa ki Porsiusi Festusi; mi kabakala kuli Felikisi naabata kutabelwa ki Majuda,+ asiya Paulusi mwa tolongo.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “caziba wa mulao.”
Kamba “wa mifilifili.” Linzwi ka linzwi, “butuku bobuyambukela, bobubulaya.”
Kamba “lelisa nyazahali.”