Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Likezo 23:1-35

LITABA ZE MWAHALI

  • Paulusi ubulela fapilaa kuta ya Sanhedrini (1-10)

  • Paulusi utiiswa ki Mulena (11)

  • Mulelo wa kubulaya Paulusi (12-22)

  • Paulusi ututisezwa kwa Sesarea (23-35)

23  Paulusi hasaatalimezi ba kuta ya Sanhedrini, ali: “Baana, mizwale, nipilile ka lizwalo lelikenile hahulu fapilaa Mulimu+ kuto fita ni la kacenu le.”  Honafo muprisita yapahami Ananiasi alaela bane bayemi bukaufi ni Paulusi kuli bamunate kwa mulomo.  Paulusi kihaa li ku yena: “Mulimu uka kunata, wena limota lelibasizwe busweu. Kana uinzi fo, kuniatula ka Mulao hailifo uloba ona Mulao wo ka kulaela kuli ninatwe?”  Bane bayemi bukaufi bali: “Kana ulwaha muprisita yapahami wa Mulimu?”  Mi Paulusi ali: “Mizwale, nenisa zibi kuli ki muprisita yapahami. Kakuli kuñozwi kuli: ‘Usike wabulela maswe mubusi wa sicaba sahenu.’”+  Cwale Paulusi, ka kuziba kuli babañwi mwahalaa bona neli Basaduki kono babañwi neli Bafalisi, ahuwa mwa Sanhedrini, ali: “Baana, mizwale, na ni Mufalisi,+ mwanaa Bafalisi. Niatulwa kabakala sepo ya kuli babashwile bakazuha.”  Kwazuha kañi mwahalaa Bafalisi ni Basaduki kabakala taba yanaabulezi yeo, mi nyangela yaaluhana fahali.  Kakuli Basaduki bali hakuna zuho ya bafu kamba lingeloi kamba moya, kono Bafalisi bona balumela* zeo kaufela.+  Kiha kuzuha mufilifili omutuna, mi babañwi ba bañoli ba sitopa sa Bafalisi bayema mi bakala kukanana ka taata, bali: “Halufumani mulatu ku mutu yo, kono haiba moya kamba lingeloi nelibulezi ku yena+—.” 10  Cwale kañi hase iekezehile, muzamaisi wa masole asaba kuli Paulusi naakasuhana atataulwa ki bona, mi alaela sitopa sa masole kuli sishetumuke ni kuyo muunga mwahalaa nyangela ni kumutisa kwa mandu a masole. 11  Kono busihu bo Mulena ato muyema kwatuko mi ali ku yena: “Ube ni bundume!+ Kakuli sina moupakezi zaka ka kutala mwa Jerusalema, ulukela kuyo paka cwalo ni mwa Roma.”+ 12  Habusile, Majuda balelisana mi baitama ka luci, bali habana kuca kamba kunwa kufitela babulaya Paulusi. 13  Bane baitamile ka luci kueza mulelo wo neli baana babafitelela 40. 14  Baana bao baya kwa baprisita babahulu ni baana-bahulu mi bayo li: “Luitamile ka luci* kuli haluna kuca sesiñwi nikamuta kufitela lubulaya Paulusi. 15  Cwale mina hamoho ni ba kuta ya Sanhedrini muzibise muzamaisi wa masole kuli amitiseze Paulusi inge bababata kutatubisisa taba yahae. Kono asika fita kale fakaufi, luna lukaitukiseza kumubulaya.” 16  Kono mwanaa kaizelaa Paulusi wa mushimani autwa milelo yabona ya kumubandamena, akena mwa mandu a masole ni kuyo bihela Paulusi taba yeo. 17  Paulusi kihaa biza yomuñwi wa babahulu ba likwata za masole mi ali: “Isa mutangana yo ku muzamaisi wa masole, kakuli kunani taba yabata kuyo mubihela.” 18  Ka mukwa ocwalo, amuunga ni kumuisa ku muzamaisi wa masole, mi ali: “Paulusi ya mwa tolongo unibizize mi unikupile kuli nitise mutangana yo ku wena, kakuli kunani taba yabata kukubulelela.” 19  Muzamaisi wa masole amuswala kwa lizoho mi aya ni yena kwatuko mi amubuza, ali: “Ki taba mañi yeubata kunibihela?” 20  Yo ali: “Majuda balumelelani kukukupa kuli kamuso utise Paulusi kwa Sanhedrini, inge bababata kuziba taba yahae ka butungi.+ 21  Kono usike wabakolwa, kakuli baana babona babafitelela 40 bamubandamezi, mi baitamile ka luci* kuli habana kuca kamba kunwa kufitela bamubulaya;+ mi cwale baitukiselize, balibelezi tumelezo yezwa ku wena.” 22  Cwale muzamaisi wa masole alukulula mutangana yo kuli aikele hasaa mulaezi kuli: “Usike wabulelela mutu niyomukana kuli unizibisize taba ye.” 23  Abiza babahulu ba likwata za masole bababeli mi ali: “Muunge masole ba 200 mi muitukiseze kuliba kwa Sesarea, hape muunge ni bapahami ba lipizi ba 70 ni batabani ba 200, ka hora yabulaalu* ya busihu. 24  Hape mulukise lipelesa fakapahama Paulusi kuli muyo mufitisa hande ku Felikisi mubusisi.” 25  Mi añola liñolo lelili: 26  “Na Klaude Lisiasi, ku wena Mutompehi Felikisi Mubusisi: Nakulumelisa! 27  Muuna yo naaswelwi ki Majuda mi nebatuha bamubulaya, kono nataha kapili ni mpi ya masole mi nato mulamulela,+ kakuli neniutwile kuli ki Muroma.+ 28  Mi ka kubata kuziba libaka hane bamuzekisa, namuisa mwa Sanhedrini yabona.+ 29  Nafumana kuli naazekisezwa litaba za Mulao wabona,+ kono hasika fumanwa ni mulatu waswanela kubulaelwa kamba kukenyezwa mwa tolongo. 30  Kono kakuli nizibisizwe kuli muuna yo bamulelile,+ kiha nimulumela ku wena kapili ni kulaela baba mutamile litaba kuli bato muzekiseza fapilaa hao.” 31  Ka mukwa ocwalo masole bao baanga Paulusi+ ka mone balaelezwi mi bamutisa kwa Antipatri busihu. 32  Habusa baluma bapahami ba lipizi kuya ni yena, kono bona bakutela kwa mandu a masole. 33  Bapahami ba lipizi bao bakena mwa Sesarea mi bayo fitisa liñolo ku mubusisi ni kumufa Paulusi. 34  Cwale mubusisi alibala mi abuza provinsi kwanaazwa Paulusi, mi atalusezwa kuli naazwa kwa Silisia.+ 35  Mubusisi kihaa li: “Nika kuteeleza hande baba kuzekisa habaka fita.”+ Mi alaela kuli Paulusi akantelwe mwa ndu ya bulena ya Heroda.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “bashaela fa nyangela.”
Kamba “Luezize buitamo.”
Kamba “baezize buitamo.”
Fo kikuli, ibato ba ka 9 ya busihu.