Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

LIKEZO

Likezo—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Kuñolela Teofile (1-5)

  • Lipaki kuisa kwa mafelelezo a lifasi (6-8)

  • Jesu ukambamela kwa lihalimu (9-11)

  • Balutiwa bakopana inze baswalisani (12-14)

  • Matiasi uketiwa kuyola Judasi (15-26)

 • 2

  • Moya okenile wasululwa fa Pentekota (1-13)

  • Ngambolo ya Pitrosi (14-36)

  • Buñata bulumela manzwi a Pitrosi (37-41)

   • Ba 3,000 bakolobezwa (41)

  • Kukopana kwa Bakreste (42-47)

 • 3

  • Pitrosi ufolisa mukupi yali sihole (1-10)

  • Ngambolo ya Pitrosi kwa Malibela a Salumoni (11-26)

   • “Za kukutiswa sinca kwa lika kaufela” (21)

   • Mupolofita yaswana ni Mushe (22)

 • 4

  • Pitrosi ni Joani bazekiswa (1-4)

   • Balumeli cwale seli baana ba 5,000 (4)

  • Kuzekiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini (5-22)

   • “Halukoni kutuhela kubulela” (20)

  •  Tapelo ya kukupa bundume (23-31)

  • Balutiwa baikabela lika (32-37)

 • 5

  • Ananiasi ni Safira (1-11)

  • Baapositola baeza lisupo zeñata (12-16)

  • Kutamiwa ni kulukululwa (17-21a)

  • Kutiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini hape (21b-32)

   • ‘Muutwe Mulimu kufita batu’ (29)

  • Kelezo ya Gamaliele (33-40)

  • Kukutaza fa ndu ni ndu (41, 42)

 • 6

  • Baana ba 7 baketiwa kueza musebezi (1-7)

  • Setefani utamelezwa kuli unyefuzi Mulimu (8-15)

 • 7

  • Ngambolo ya Setefani fapilaa kuta ya Sanhedrini (1-53)

   • Linako za batu ba kwaikale (2-16)

   • Zamaiso ya Mushe; Maisilaele balapela milimu ya buhata (17-43)

   • Mulimu haini mwa litempele zeyahilwe ki batu (44-50)

  • Setefani wapobaulwa (54-60)

 • 8

  • Saule wa munyandisi (1-3)

  • Batu bateeleza ku Filipi haakutaza mwa Samaria (4-13)

  • Pitrosi ni Joani balumiwa kwa Samaria (14-17)

  • Simoni ulika kuleka moya okenile (18-25)

  • Nduna wa Muetopia (26-40)

 • 9

  • Saule mwa nzila yeya kwa Damaseka (1-9)

  • Ananiasi ulumiwa kuyo tusa Saule (10-19a)

  • Saule ukutaza ka za Jesu mwa Damaseka (19b-25)

  • Saule utaha mwa Jerusalema (26-31)

  • Pitrosi ufolisa Enea (32-35)

  • Dorkasi wa mufani wazusiwa (36-43)

 • 10

  • Pono ya Kornele (1-8)

  • Pono ya Pitrosi ya lifolofolo zekenisizwe (9-16)

  • Pitrosi upotela Kornele (17-33)

  • Pitrosi ukutaza taba yende ku Ba macaba (34-43)

   • “Mulimu haketululi” (34, 35)

  • Ba macaba baamuhela moya okenile ni kukolobezwa (44-48)

 • 11

  • Pitrosi uto bihela baapositola (1-18)

  • Barnabasi ni Saule mwa Antioke wa mwa Siria (19-26)

   • Balutiwa babizwa lwapili kuli ki Bakreste (26)

  • Agabusi upolofita za lukupwe (27-30)

 • 12

  • Jakobo wabulaiwa; Pitrosi ukenywa mwa tolongo (1-5)

  • Pitrosi walukululwa ka makazo (6-19)

  • Heroda unatiwa ki lingeloi (20-25)

 • 13

  • Barnabasi ni Saule balumiwa sina balumiwa (1-3)

  • Bukombwa mwa Sipera (4-12)

  • Ngambolo ya Paulusi mwa Antioke wa mwa Pisidia (13-41)

  • Taelo ya bupolofita ya kusikuluhela ku ba macaba (42-52)

 • 14

  • Kekezeho ni twaniso mwa Ikone (1-7)

  • Baangiwa ka mafosisisa kuli ki milimu mwa Listra (8-18)

  • Paulusi uzwelapili kupila hamulaho wa kupobaulwa (19, 20)

  • Kutiisa liputeho (21-23)

  • Kukutela kwa Antioke wa mwa Siria (24-28)

 • 15

  • Kukananisana ka za mupato mwa Antioke (1, 2)

  • Puzo itiswa kwa Jerusalema (3-5)

  • Baana-bahulu ni baapositola bakopana hamoho (6-21)

  • Liñolo lelizwa kwa sitopa sesietelela (22-29)

  • Liputeho lisusuezwa ka liñolo (30-35)

  • Paulusi ni Barnabasi bakauhana (36-41)

 • 16

  • Paulusi uketa Timotea (1-5)

  • Pono ya muuna wa kwa Masedonia (6-10)

  • Lidia uba mulumeli mwa Filipi (11-15)

  • Paulusi ni Silasi batamiwa (16-24)

  • Mulibeleli wa tolongo ni lubasi lwahae bakolobezwa (25-34)

  • Paulusi ukupa kuli bazamaisi bakupe swalelo (35-40)

 • 17

  • Paulusi ni Silasi mwa Tesalonika (1-9)

  • Paulusi ni Silasi mwa Berea (10-15)

  • Paulusi mwa Atene (16-22a)

  • Ngambolo ya Paulusi kwa Areopago (22b-34)

 • 18

  • Bukombwa bwa Paulusi mwa Korinte (1-17)

  • Kukutela kwa Antioke wa mwa Siria (18-22)

  •  Paulusi ufunduka kuya kwa Galatia ni Frigia (23)

  • Apolosi muuna wa sikwala kwa kubulela watusiwa (24-28)

 • 19

  • Paulusi mwa Efese; babañwi bakolobezwa lwabubeli (1-7)

  • Misebezi ya kuluta ya Paulusi (8-10)

  • Kukondisa kusina taba ni madimona (11-20)

  • Mufilifili omutuna mwa Efese (21-41)

 • 20

  • Paulusi mwa Masedonia ni mwa Greece (1-6)

  • Eutiko wazusiwa mwa Troasi (7-12)

  • Kuzwa kwa Troasi kuya kwa Mileta (13-16)

  • Paulusi ukopana ni baana-bahulu ba kwa Efese (17-38)

   • Kuluta fa ndu ni ndu (20)

   • “Tabo yetuna mwa kufana” (35)

 • 21

  • Kuliba kwa Jerusalema (1-14)

  • Kupunya mwa Jerusalema (15-19)

  • Paulusi ulatelela kelezo ya baana-bahulu (20-26)

  • Mufilifili omutuna mwa tempele; Paulusi watamiwa (27-36)

  • Paulusi ulumelezwa kubulela kwa buñata (37-40)

 • 22

  • Paulusi uikemela fapilaa buñata (1-21)

  • Paulusi uitusisa tukelo ya kuba mwanaa naha ya Roma (22-29)

  • Kuta ya Sanhedrini yakopana (30)

 • 23

  • Paulusi ubulela fapilaa kuta ya Sanhedrini (1-10)

  • Paulusi utiiswa ki Mulena (11)

  • Mulelo wa kubulaya Paulusi (12-22)

  • Paulusi ututisezwa kwa Sesarea (23-35)

 • 24

  • Paulusi utamelezwa litaba (1-9)

  • Paulusi waikemela fapilaa Felikisi (10-21)

  • Taba ya Paulusi yalilimaniswa ka lilimo zepeli (22-27)

 • 25

  • Taba ya Paulusi italimwa ki Festusi (1-12)

   • “Niipileza ku Sesare!” (11)

  • Festusi ubuza Mulena Agripa (13-22)

  • Paulusi fapilaa Agripa (23-27)

 • 26

  • Paulusi uikemela fapilaa Agripa (1-11)

  • Paulusi utalusa mwanaafetuhezi kuba mulumeli (12-23)

  • Likalabo za Festusi ni Agripa (24-32)

 • 27

  • Paulusi uya kwa Roma ka sisepe (1-12)

  • Liñungwa linata sisepe (13-38)

  • Kusinyeha kwa sisepe (39-44)

 • 28

  • Fa likamba kwa Melita (1-6)

  • Ndatahe Publiusi wafoliswa (7-10)

  • Kuliba kwa Roma (11-16)

  • Paulusi ubulela kwa Majuda mwa Roma (17-29)

  • Paulusi ukutaza ka bundume ka lilimo zepeli (30, 31)