Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Joshua 9:1-27

LITABA ZE MWAHALI

  • Magibioni bababutali babata kozo (1-15)

  • Liano la Magibioni lapatululwa (16-21)

  • Magibioni balwalelange likota ni kuka mezi (22-27)

9  Malena kaufela bane bali kwa wiko wa Jordani+ habautwa zeneezahezi, bona bane bapila mwa sibaka sa malundu, mwa sibaka sa Shefela,* kwa munanga kaufela wa Liwate Lelituna,*+ ni sibaka sesitalimani ni Lebanoni—ili malena ba Mahiti, Maamori, Makanana, Maperizi, Mahivi, ni Majebusi+  baeza tumelelano ya kuli balwanise Joshua ni Isilaele.+  Bane bayahile mwa Gibioni+ ni bona bautwa sanaaezize Joshua kwa muleneñi wa Jeriko+ ni wa Ai.+  Kiha baeza ka butali mi babeya mifaho mwa masaka asupezi ni kulwalisa limbongolo zabona masaka ao, hamoho ni mikotana ya waine ya matalo, yesupezi, yenepazuhile ni kulukiwa;  mi nebatinile makatulo asupezi anani bikamba mi nebaapezi liapalo zesupezi. Linkwa kaufela zene bashimbile neliomile mi nelibulumuka.  Kiha baya ku Joshua kwa mafulo a mwa Giligali+ mi bali ku yena ni baana ba Isilaele: “Luzwa kwa naha ya kwahule. Cwale hakueze tumelelano ni luna.”  Kono baana ba Isilaele babulelela Mahivi bao, bali:+ “Mwendi mupila bukaufi ni luna. Lukaeza cwañi tumelelano ni mina?”+  Baalaba Joshua, bali: “Lu batanga bahao.” Joshua kihaa li ku bona: “Ki mina bo mañi, mi muzwa kai?”  Bali ku yena: “Batanga bahao bazwa kwa naha ya kwahule+ hahulu, mi batile kwanu kabakala libizo la Jehova Mulimu wahao, kakuli luutwile za libubo lahae ni lika kaufela zanaaezize mwa Egepita + 10  ni zanaaezize kaufela kwa malena bababeli ba Maamori, bane bali mwabuse* bwa Jordani, ili Mulena Sihoni+ wa Heshiboni ni Mulena Ogo+ wa Bashani, yanaali mwa Ashitaroti. 11  Cwale baana-bahulu baluna ni batu kaufela babayahile mwa naha yaluna kiha balubulelela cwana, bali: ‘Mushimbe mifaho mi muyo kopana ni bona. Mubabulelele, muli: “Lukaba batanga bamina;+ cwale hamueze tumelelano ni luna.”’+ 12  Sinkwa selushimbile se, sa mufaho waluna, nelu siingile sisacisa, lizazi lelufunduka kwa mandu aluna kutaha kwanu ku mina. Kono cwale hamubone, ki kale sioma mi sesibulumuka.+ 13  Mi mikotana ya matalo ye ya waine, neli yeminca halusela mwateñi waine, kono ki kale ipazuha.+ Mi liapalo zaluna ni makatulo aluna ki kale lisinyeha kabakala butelele bwa musipili.” 14  Baana ba Isilaele kiha baanga kwa mufaho wo kuli bautatube, kono nebasika buza Jehova.+ 15  Ka mukwa ocwalo, Joshua aeza tumelelano ya kozo ni bona,+ mi abasepisa kuli haana kubabulaya, mi manduna ba kopano ni bona bakonka cwalo ku bona.+ 16  Hamulaho wa mazazi amalaalu, Maisilaele basino eza tumelelano ni bona, bautwa kuli baana bao nebapila mwa sibaka sesili bukaufi ni bona. 17  Maisilaele kiha bafunduka mi bayo fita mwa mileneñi yabona fa lizazi labulaalu; mi mileneñi yabona neli Gibioni,+ Kefira, Beeroti, ni Kiriati-jearimi.+ 18  Kono Maisilaele nebasika balwanisa, kakuli manduna ba kopano nebakonkile ku bona ka Jehova+ Mulimu wa Isilaele. Mi kopano kaufela yakala kutongoka manduna. 19  Manduna kaufela kiha babulelela kopano kamukana, bali: “Bakeñisa kuli nelukonkile ku bona ka Jehova Mulimu wa Isilaele, halukoni kubaeza maswe. 20  Ki se, seluka eza: Luka batuhela bapile, kuli Mulimu asike aluhalifela kakuli nelukonkile ku bona.”+ 21  Mi manduna bazwelapili, bali: “Lubatuhele bapile, kono bakalwalelanga likota ni kuka mezi a kopano kaufela.” Seo ki sona sene babasepisize manduna. 22  Cwale Joshua ababiza mi ali ku bona: “Kiñi hane mulupumile ka kubulela kuli: ‘Luzwa kwa naha ya kwahule hahulu,’ hailifo mupila mwahalaa luna?+ 23  Mukutilwe kuzwa cwale,+ mi mukaba batanga ka nako kaufela, babaka lwalelanga likota ni kuka mezi a kwa ndu ya Mulimu waka.” 24  Baalaba Joshua, bali: “Neluezize cwalo kabakala kuli batanga bahao nebataluselizwe hande kuli Jehova Mulimu wahao naabulelezi Mushe mutangaa hae kuli amife naha kaufela ni kuyundisa fapilaa mina batu kaufela babayahile mwateñi.+ Nelu misaba mi nelubata kubukeleza bupilo bwaluna,+ mi ki lona libaka hane luezize cwalo.+ 25  Cwale ki luna ba, lu mwa mazoho ahao. Ueze ku luna seubona kuli ki sesinde ni sesilukile.” 26  Mi aeza cwalo ku bona; abapilisa kwa Maisilaele, mi nebasika babulaya. 27  Kono ka lizazi leo, Joshua abafa musebezi wa kulwalelanga likota ni kuka mezi a kopano+ ni a kwa aletare ya Jehova kwa sibaka sanaaka keta Mulimu,+ mi basaeza musebezi wo ni kacenu le.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sibaka sesipatami.”
Fo kikuli, Liwate la Mediteranea.
Fo kikuli, kwa upa.