Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joshua 8:1-35

LITABA ZE MWAHALI

  • Joshua ubandamena batu ba Ai (1-13)

  • Muleneñi wa Ai wahapiwa (14-29)

  • Mulao wabaliwa kwa Lilundu la Ebali (30-35)

8  Jehova kihaa li ku Joshua: “Usike wasaba kamba kumbemuka.+ Uunge baana ba ndwa kaufela mi ukambame ni bona kuyo lwanisa Ai. Bona, nifile mulena wa Ai, ni batu bahae, ni muleneñi wahae, ni naha yahae mwa lizoho lahao.+  Ueze Ai ni mulena wayona sina mouezelize Jeriko ni mulena+ wayona, kono mukaikungela tutu yemuka hapa mwateñi ni limunanu za mwateñi. Muyo babandamena kwamulaho wa muleneñi.”  Joshua ni baana ba ndwa kaufela kiha bakambama kuyo lwanisa Ai. Mi Joshua aketa lindwalume ba 30,000 mi abaluma busihu.  Abalaela cwana, ali: “Hamubone, mukayo bandamena muleneñi kwamulaho. Musike mwaba kwahule hahulu ni muleneñi, mi kaufelaa mina muitukiseze.  Na ni batu kaufela beniinzi ni bona lukaatumela muleneñi, mi habaka zwa kuto lulwanisa sina sapili,+ lukasaba fapilaa bona.  Habaka zwa mwa muleneñi kulumatisa, lukasabela kwahule, ilikuli bahohelwe kwahule ni muleneñi, kakuli bakali: ‘Basaba sina mone basabezi sapili.’+ Mi lukasaba fapilaa bona.  Mi cwale mukazwa mwa sibaka momuipatile ni kuhapa muleneñi; Jehova Mulimu wamina uka mifa muleneñi.  Musahapa feela muleneñi, muucise ka mulilo.+ Mueze kulikana ni mwabulelezi Jehova. Hamubone, ze ki zona litaelo zeni mifa.”  Joshua kihaa baluma, mi baya kwa sibaka kone bakayo bandamena muleneñi; baipata mwahalaa Betele ni Ai, kwa wiko wa Ai, Joshua yena atanda busihu bo ni baana babañwi. 10  Joshua azuha isali kakusasana mi akubukanya* masole, mi yena ni baana-bahulu ba Isilaele babaetelela kubaisa kwa Ai. 11  Baana ba ndwa kaufela+ bane bali ni yena bakambama mi baliba kwapilaa muleneñi. Batibelela kwa mutulo wa Ai, mi nekunani musindi mwahalaa bona ni Ai. 12  Zeo halili cwalo, aanga baana baba bato eza 5,000 mi ababeya mwahalaa Betele+ ni Ai, kwa wiko wa muleneñi, kuli babandamene muleneñi.+ 13  Ka mukwa ocwalo, batu batoma mafulo amatuna kwa mutulo wa muleneñi,+ mi masole babañwi nebali kwamulaho wa muleneñi, kwa wiko,+ mi busihu bo, Joshua aya fahalaa musindi.* 14  Mi mulena wa Ai haboni cwalo, yena ni baana ba mwa muleneñi bapakela habusa mi bapakisa kuyo kopana ni Isilaele kuli bamulwanise kwa sibaka sesilibani ni lihalaupa. Kono naasazibi kuli nekunani masole bane bamubandamezi kwamulaho wa muleneñi. 15  Batu ba Ai habalwanisa Maisilaele, Joshua ni Isilaele kaufela babaleha ka nzila yeliba mwa lihalaupa.+ 16  Mi batu kaufela bane bali mwa muleneñi babizwa, kuli babandongwame; mi hane bandongwami Joshua cwalo, bahohelwa kwahule ni muleneñi. 17  Nekusina muuna yanaasiyezi mwa Ai ni mwa Betele, yanaasika ya kwa kundongwama Isilaele. Basiya muleneñi inze uatami mi bandongwama Isilaele. 18  Cwale Jehova abulelela Joshua, ali: “Otolola lizoho lahao mi usupise lilumo leli mwa lizoho lahao kwa Ai,+ kakuli nikafa muleneñi wo mwa lizoho lahao.”+ Joshua kihaa otolola lizoho lahae mi asupisa lilumo leli mwa lizoho lahae kwa muleneñi wa Ai. 19  Joshua asino otolola lizoho lahae, masole bane babandamezi muleneñi bazwa mwa sibaka mone baipatile mi bamatela mwa muleneñi ni kuuhapa. Kapili-pili bacisa muleneñi ka mulilo.+ 20  Baana ba Ai habaitemuna, babona kuli musi wa muleneñi utushanela mwahalimu, mi bafelelwa ki maata a kumatela kai kamba kai. Mi cwale Maisilaele bane babalehela mwa lihalaupa bafetuha ni kukala kulwanisa bane babandongwami. 21  Joshua ni Isilaele kaufela hase baboni kuli masole bane babandamezi muleneñi ki kale bahapa muleneñi ni hababoni kuli musi wa muleneñi utushanela mwahalimu, bafetuha mi balwanisa baana ba Ai. 22  Mi masole babañwi bazwa mwa muleneñi kuto bakatanyeza, mi baana ba Ai bakwalelwa mwahalaa Maisilaele bane bali kafa ni kafa, mi Maisilaele bababulaya kufitela kutokwa nihaiba alimuñwi yanaabandukile kamba kubaleha.+ 23  Kono baswala mulena wa Ai+ asapila mi bamutisa fapilaa Joshua. 24  Isilaele hasaabulaile batu kaufela ba mwa Ai bane bali mwa naheñi, mona mwa lihalaupa mone babalelekiselize, mi mutu kaufela hasaabulailwe ka mukwale, Maisilaele kaufela bakutela kwa Ai mi bayo bulaya babasiyezi mwa muleneñi ka mukwale. 25  Kaufela bane babulailwe ka lizazi leo neli ba 12,000, baana ni basali, ili batu kaufela ba mwa Ai. 26  Joshua naasika puta lizoho lahae lanaaotolozi, lanaasupisize ka lona lilumo,+ kufitela ayundisa babayahile mwa Ai kaufela.+ 27  Kono Maisilaele baikungela limunanu ni tutu yene bahapile mwa muleneñi wo, kulikana ni litaelo zanaafile Jehova ku Joshua.+ 28  Joshua kihaa cisa muleneñi wa Ai mi aueza libunda la macwe la kuya kuile,+ mi libunda leo lisali teñi ni kacenu le. 29  Apaheka mulena wa Ai fa kota kufitela manzibwana, mi lizazi hane lituha lilikela, Joshua alaela kuli situpu sa mulena wa Ai sipahululwe fa kota.+ Mi basilatela kwa munyako wa muleneñi ni kusikwahela ka libunda lelituna la macwe, lelisa liteñi ni kacenu le. 30  Ka yona nako yeo, Joshua ayahela Jehova Mulimu wa Isilaele aletare fa Lilundu la Ebali,+ 31  sina Mushe mutangaa Jehova mwanaalaelezi Maisilaele ni mone kuñolezwi mwa buka ya Mulao+ wa Mushe kuli: “Aletare ya macwe a mutumbi, fokusika fitiswa sisebeliso sa sipi.”+ Bafela fateñi Jehova linubu za kucisa ni matabelo a kuikabela.+ 32  Fa macwe ao, Joshua añola fateñi Mulao+ wanaañozi Mushe fapilaa Maisilaele.+ 33  Maisilaele kaufela, baana-bahulu babona, manduna, ni baatuli babona nebayemi kwa maneku amabeli a Aleka, fapilaa baprisita ba Malivi bane balwezi aleka ya tumelelano ya Jehova. Bazwahule ni bañi ba naha nebali teñi.+ Babañwi ku bona nebayemi fapilaa Lilundu la Gerizimi, mi babañwi bona nebayemi fapilaa Lilundu la Ebali+ (kulikana ni mwanaalaelezi Mushe mutangaa Jehova pili),+ kuli bafuyole sicaba sa Isilaele. 34  Hamulaho wazeo, abala ka kutumusa manzwi kaufela a Mulao,+ limbuyoti+ ni likuto,+ kulikana ni lika kaufela zeñozwi mwa buka ya Mulao. 35  Kwa manzwi kaufela anaalaezi Mushe, nekusina nihaiba lililiñwi lanaasika bala Joshua ka kutumusa fapilaa puteho kaufela ya Isilaele,+ yekopanyeleza basali ni banana ni bazwahule+ bane bapila* mwahalaa bona.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “atatuba.”
Kamba “libala.”
Linzwi ka linzwi, “bane bazamaya.”